Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reclamación da Paga Extra (decembro 2012)

Reclamación da Paga Extra (decembro 2012)

Ratings: (0)|Views: 617 |Likes:
Published by Filipe Diez
Reclamación da Paga Extra (decembro 2012): campaña de reclamacións, con formulario e instrucións de cálculo do importe correspondente.
Reclamación da Paga Extra (decembro 2012): campaña de reclamacións, con formulario e instrucións de cálculo do importe correspondente.

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Filipe Diez on Mar 05, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2014

pdf

text

original

 
CAMPAÑA DE RECLAMACIÓNS DE DEVOLUCIÓN DA PARTE PROPORCIONAL DA PAGA EXTRA DE DECEMBRO 2012 (con form!"r#o $ #n%&rc#'n% $ c)!c!o*
Estimada afiliada,Estimado afiliado:En relación coas sentenzas que se están ditando a favor do cobro da parte correspondente á
extra de decembro do ano 2012
 (44 días), o STE decidiu distribuír entre a s!a afiliación a solicitude individual de reclamación previa á "urisdición contencioso administrativa, que redactou a nosa asesoría "urídica (vai na se#uinte pá"ina)$ Esta solicitude % preceptivo presentala para poder solicitar despois a e"tensión das sentenzas que se vaian ditanto nos distintos "ul#ados$Este procedemento que estamos a iniciar non se continuaría se &oubera un&a sentenza do Tribunal 'onstitucional favorable$ Esta sentenza, pensamos, vai tardar pouco en saír$ara un&a mellor or#anización dos prazos, se non temos contestacns á reclamación, sería bo que cada un de vós cubra cos seus datos a reclamación e a dei"e ou envíe a al#un&a das nosas sedes$  idea % presentar os escritos en #rupos, de "eito con"unto$ara cubrir o total do importe do apartado noveno, remitimos ao documento que se ad"unta na !ltima pá"ina$
 
Á CONSELLERÍA DE EDUCACIÓNDA XUNTA DE ALICIA
 ***************************************, con +- n!mero *******************, funcionaria.o da 'onsellería de Educación da /unta de alicia, con domicilio en  ********************************, n!mero *******, no concello de  *****************************, ante o 0r#anismo ao que me diri"o, comparezo e
DIO
1ue presento
RECLA!ACIÓN "RE#IA A XURISDICCIÓN CONTENCIOSO AD!INISTRATI#A
 con base nos se#uintes
$EITOS
"RI!EIRO%&
 1ue son funcionarioa.o da 'onsellería de educación con destino no ************************, sito na provincia de **********************$
SEUNDO%&
 0 ór#ano pa#ador % a 'onsellería de Educación da /unta de alicia$
TERCEIRO%&
 0 arti#o 23$ c) do +ecreto 5e"islativo 6.778 polo que se aproba o te"to refundido da lei da función p!blica de alicia, que reco9ece o meu dereito a percibir d!as pa#as e"traordinarias ao ano, por importe de soldo, anti#idade e complemento de destino nos meses de "u9o e decembro de cada ano$
CUARTO%&
 s pa#as e"traordinarias te9en a consideración de salario diferido que se deven#a día a día, aínda que o seu vencemento te9a lu#ar en determinadas meses do ano (STS, Sala do Social de 2 de maio de 6333)
'UINTO%&
 
ORDE do 13 de xaneiro de 2012 pola que se ditan
 
instrucns sobre a confección de minas do persoal ao servizo da  Administración autonómica para o ano 2012
, no seu arti#o se#undo 4 :
!" As pa#as extraordinarias deven#aranse o primeiro d$a %&bil dos meses de xu'o e decembro e con referencia & situacn e dereitos do funcionario nas ditas datas( a#&s nos se#uintes casos)a* +ando o tempo de servizos prestados na Administracn da comunidade autónoma ata o d$a en que se deven#ue a pa#a extraordinaria non comprenda a totalidade dos seis meses inmediatos anteriores aos meses de xu'o ou decembro( o importe da pa#a extraordinaria reducirase  proporcionalmente( computando cada d$a de servizos prestados no importe resultante de dividir a cont$a da pa#a extraordinaria que na data do seu deven#o lle correspondese por un per$odo de seis meses entre cento oitenta e dous ,cento oitenta e tres en anos bisestos* ou cento oitenta e tres( respectivamente"b* Os funcionarios en servizo activo que se encontren desfrutando de licenzas sen dereito a retribucn nas datas indicadas deven#ar&n a correspondente pa#a extraordinaria( pero a s-a cont$a experimentar& a redución proporcional prevista na letra a* anterior"c* .o caso de cesamento no servizo activo na comunidade autónoma( inclu$do o derivado dun cambio de corpo ou escala de pertenza( a -ltima pa#a extraordinaria deven#arase o d$a de cesamento e con referencia & situación e dereitos do funcionario na dita data pero en cont$a proporcional ao tempo de servizos efectivamente prestados( excepto que o cesamento sexa por  xubilación( falecemento ou retiro dos funcionarios a que se refire o punto se#undo 3"c*/ neste caso( os d$as do mes en que se produce o dito cesamento computaranse como un mes completo"ara os efectos previstos nesta orde( o tempo de duración de licencias sen dereito a retribución non ter& a consideración de servizos efectivamente  prestados"e o cesamento no servizo activo se produce durante o mes de decembro( a liquidacn da parte proporcional da pa#a extraordinaria

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->