Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2685

2685

Ratings:
(0)
|Views: 219|Likes:
Published by PDF journal

More info:

Published by: PDF journal on Mar 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2014

pdf

text

original

 
USMA
 êQÉ```N ÉæJó 
 ≤ 
 Y
∂ 
 Øæ°S
"
 :…Oƒ``N
"
 QÉ```°ûH ‘ Rƒ````Øfh ó``YGƒ 
 ≤ 
 dG GóMCG óYCG
"
 :» 
 ∏ 
 YƒH Éæaógh
É£HC’G á£HGôH
"
Ω
 ƒjOƒÑdG
≈≤ 
 Ñj
 hC’G 
≥ 
 ëà°ùj ¿Éc …hGôb
"
 óYÉ°S º 
 μ◊
Gh Oô£dG
"
¬à 
 ≤ 
 jô£H ¥ÉaƒdG GÒãc É``Ñ 
 ∏ 
 W
Ω
ó` 
 ≤ 
o J á`"Gô``°ûdG 
É```````Ñ 
 ≤ 
 à°S’ É`````«ª°SQähCG
20
 ‘ ájOƒdƒŸG
    J    S    K
CRB
    M    O    B    U    S    M    H    J    S    M    B
MCA 1ESS 1
 áKQÉ 
 μ 
 dG øe ájOƒdƒŸG ò 
 ≤ 
 æJ Oƒ°ûM á«NhQÉ°U
"
IhÉ````æ°ûdG
≈ 
 ``dEG ‘óg …ó`gCGh
É``£HC’G á``£HGQ ™`` q «°† o f º```d É```«HÉ°ùM
"
 :Oƒ`````°ûMAGOƒ```````°S á```«°ùeCG ¢TÉ```Y ó```«© 
 ∏ 
 Hh QÉ````°üfC’G Ú```H IGOÉ````°ûe ,Iô`````«Ñc
≈ 
 ``°Vƒa
 É````æ©W
Ω
ó``` 
 ≤ 
o j »°TÉ```` q æM á 
 ∏ 
 ````°ùY áHƒ`` 
 ≤ 
 Y ¿CÉ`````°ûH
 ™`Lΰùj êGq ƒ````Y ¿ƒ``` 
 μ 
 «°Sh ¬``à«aÉY
∞∏ 
 °ûdG
Ω
É`eCG GõgÉL IQhÉ q °ùdG
Ω
ÉeCG ICÉLÉØe ô q °†ë o j ¢Tƒ` 
 μ 
 æM ¿hô` 
 μ 
 a ÚY •É 
 ≤ 
 f ᫪gCG
"
 :Iô``°ûeƒH
"
 Rƒ```````ØdG
≈ 
 ``` 
 ∏ 
 Y É```°SɪM É```fójõJ ¿CÉ``°ûH QÉ``°üfC’G øĪ£ o j ÖjÉ```©dG ô`````NBG ɪ```°Sƒe ±QÉ`````°T AÉ```` 
 ≤ 
 H ÜÉ``«¨dG ¿Ó`°UGƒ o j ¢TÉ```àjÉHh »``ª°SÉ"É````ÑY’
19
 »```Yóà°ùj
 "
Oƒ`````` 
 ∏ 
 «a
"
 h 
Ω
É```eCG ´ƒ````æCÉ````£ÿG
"
 :»``Ñjó«°S
"
ÉfÒgɪL Ö q «î o f ’CG Éæ« 
 ∏ 
 Yh IhGôª 
 ◊
G
 "
 á«HÉÑdG
"
 •É 
 ≤ 
 f
≈∏ 
 Y øgGô o j ¢Tƒ q ªM¢TGô``` 
 ◊
G ƒ```jQÉæ«°S øe Qqò``ë o jh QÉ````` q ªM á```ÑbÉ©e
Ω
óY øe ¿ƒ````Ñ°VÉZ
 "
≠ 
 ```æ« 
 μ 
 jÉØdG
"
RCA
:…Oƒ````L âjBG ‘ áÑ«Ñ°ûdG AÉæHCG
"
 ¿ƒ 
 ≤ 
 dCÉàj Iôe
π 
 c ±hô¶dG ‘ 
"
 áÑ©°üdG »`fÉ© o j …QGRÉ```e  ‘ IOÉM
Ω
’BG øe »````°VÉeh ¿PC’GòîØdG ‘ ÜÉ°ü o jÉ`«ª°SQ Ö«¨j »`fɪ©fh »`LÎdG øe ±q ƒ`îà o e ájƒ°T øH
USMB
ºbQ á«`°VÉjôdG Iójô÷G
www.elheddaf.com
E-mail : contact@elheddaf.com
êO
20
 :øªãdG
2727
 Oó©dG.
2014
 ¢SQÉe
06
 ¢ù«ªÿG á«°VÉjQ á«eƒj
ALGERIE 2
SLOVÉNIE 0
 
L
SLO
"
ﺐﻟﺎ ﻃ
 
ﻦﺑ
 
ﺎ ﻨﺤﺑﺭﻭ
 
ﺐﻟﺎ ﻏ
 
ﺍ
 
ﺎ ﻴﻨﻴﻓﻮﻠﺳ
"
 Gó`` q «L GQÉ`ÑàNG âfÉc É`«æ«aƒ 
 ∏ 
 °S
"
 :ÖdÉW øH
"
É````fQƒ¡ªL É```````æMô``aCG É``````æfCG º````¡ŸGh ÉÑMôeh Ió q «L IGQÉÑe
Ω
ób ÖdÉW øH
"
 :Iô"ƒH
"
 áaÉ°VE’G Éæëæe
≈ 
 `` 
 ∏ 
 Y QOÉ``b Ö``Y’ …CÉH :»```fGOƒ°S ÖdÉ`W øH ,É``fQq ôM
 hC’G ±ó¡dG
""
 ô`°TÉ©dG ‘ó¡H ó«©°Sh ÒÑc ÖY’,»``fƒ©æbCG Oó``÷G
"
 :¢ûà`````jRƒ 
 ∏ 
 « 
 ∏ 
 M ¬```JGQó 
 ≤ 
 H »```æ°ûgOCG Ö````dÉ```W øH
"
 ÒÑc ÖY’ øe ÉfóØà°SG ÉæfCG â©æàbGh ¬H
Ω
É``b É`e ø```Y É````«°VGQ â```°ùd
""
 •É``` 
 ≤ 
 ædG ¬```©e ™°VCÉ````°S ,»````dƒ¨a  áHƒ©°U âcQOCG
Ω
 ƒ«dGh ±hô 
 ◊
G
≈ 
 `` 
 ∏ 
 Y
"23
 `dG á``ªFÉb ójó– ø°ùMCG ƒgh ájƒb IGQÉÑe
Ω
ób ƒHÉ`L
"
 
Ω
É`eCG á`MƒàØe áªFÉ 
 ≤ 
 dGh »`` 
 ∏ 
 fi
 ÖY’
"
 á````« 
 ≤ 
 ÑdGh
π 
 ````«°VƒØ 
 ∏ 
 H ,Rƒ``````HOƒH
 
Ö Hº````¡ŸGh H
"
 :Iôƒ 
 
H
 
,»``fƒ©æbCOó``÷G
"
:¢  ûà`````jRƒ 
 ∏ 
 « 
 ∏ 
 M ¬```JGó 
 ≤ 
 ```æ 
 
 ° 
 
 gOC````dÉ```W …hô 
 μ 
 dG …QGƒ``°ûe
"
 :»```` 
 ∏ 
 «H 
≈ 
 `dhCG ó©H ¬àbÓ£fG ±ô```Y
"
 ô`````FGõ÷G
≈ 
 ``dEG »``JGQÉjR
0
 É````«æ«eQCG `
2
 É````«°ShQ RhÉ`````Œ
 hC’G É````æaóg
"
 : ƒ```` 
 ∏ 
 «HÉc
"
π 
 ```jRGÈdG ‘ äÉ``YƒªéŸG á`` 
 ∏ 
 Môe
IOÉ©°S âjBG ójôa :É«°ShQ ¤EG
 "
±Gqó¡dG
"
 çƒ©Ñe
2
 á``«Hƒæ÷G É``jQƒc `
0
 ¿É````fƒ«dG 
:(¿RƒcôØ«d ôjÉH
Ω
 ƒég º‚)
 Úe
≠ 
 fƒg ¿ƒ°S
"
Öîàæe …CG ICÉ`LÉØe
≈ 
 ` 
 ∏ 
 Y ¿hQOÉ``b
"
 
 ÒÑ°T øH ÚŸ :¿Éfƒ«dG ¤EG
 "
 ±Gqó¡dG
"
 çƒ©Ñe
2
 QGƒ``ØjO äƒc `
2
 É`` 
 μ 
 «é 
 ∏ 
 HIô`«NC’G á` 
 ≤ 
 «bódG ‘ ô`ã©àJ É` 
 μ 
 «é 
 ∏ 
 H
 ÊƒªMQ IõªM :É 
 μ 
 «é 
 ∏ 
 H ¤EG
 "
 ±Gqó¡dG
"
 çƒ©Ñe
 
 ﺎﻘﻠﻟﺍ
 
ﺔﻗﺎﻄﺑ
 vs
ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 
ﺐﺨﺘﻨﻤﻟﺍ
02
 ‘ ¢ùeCG Iô¡°S RƒØdG øe …ôFGõ÷G ÖîàæŸG ø 
 μ 
 “ 
Ò¶f
≈∏ 
 Y
É©dG ¢SCÉ 
 μ 
 d ájÒ°†– ájOh á¡LGƒe...ôcÉ°ûJ
≈ 
 Ø£°üe Ö© 
 ∏ 
 Ã »æ«aƒ 
 ∏ 
 °ùdG
                                 
2010
 ƒHÉL Iójó°ùJ ó°üj ¢ûà«aƒfGófÉg
        
4
                         
20
        
5
                
 ¬Lƒd É¡Lh ™ q «°† o j Êɪ« 
 ∏ 
 °S
                    
16
                                        
25
     
21
     
 Ö°SÉæŸG âbƒdG ‘
π 
 Nóàj Iô"ƒH ±óg øe
 "
 ô°†ÿG
"
 ò 
 ≤ 
 æjh
           
29
                  
31
            
 "
 
"
                 
™«°†j ’ Ée ™ q «°† o j ÊGOƒ°S
                    
34
     
 "
 
"
                 
 á«°SCGôH
π 
 é°ù o jh
CÉ£N íë°ü o j ÊGOƒ°S
                     
45
                                
 É«æ«aƒ 
 ∏ 
 °S ´ÉaO
≈∏ 
 Y áæNÉ°S Iôc É¡ 
 ∏ 
 ©Øj OÉc ÖdÉW øHh
                   
48
                                                                  
Ó«ªL Éaóg
π 
 é°ù o j QójÉJ ƒHÉL øe ™FGQ
π 
 ªY ó©H
   
 "
 
"
                   
60
                 
"
 
"
  
 ò 
 ≤ 
 æjh
≥ 
 dCÉàj ¢ûà«aƒfGófÉg IÒ£N äGôc øe É«æ«aƒ 
 ∏ 
 °S
                          
71
     
25
     
75
               
30
     
79
           
28
         
82
                    
±ô°ûdG ±óg øe ¢TƒeÉeR ò 
 ≤ 
 æj ºFÉ 
 ≤ 
 dG
                        
"
 
"
  
25
     
90
                              
 `g .
Ω
 /¢T .´ 
   
2
 
 v 
 
0
"
Ö```dÉ```W øH É`æëHQh Ö`dÉ```Z ¬``` q
 ∏ 
 dG É```«æ«aƒ 
 ∏ 
 °S
"
¢TƒeÉeR…ófÉe
Ω
ÓZ hQƒeGOÉc(
50
O ¢û« 
 ∏ 
 M) Iô"ƒH 
≈ 
 Ø£°üe …ó¡e (
55
O ø°ù 
 ◊
)(
75
O IóÑj) QójÉJÖdÉW øH(
61
O äÉMôa) ƒHÉL(
85
O ôjOÉb) ÊGOƒ°S(
70
O QƒÑL) Êɪ« 
 ∏ 
 °S¢ûàjRƒ 
 ∏ 
 « 
 ∏ 
 M :ÜQóŸG ,Ió«L á«°VQCG ,§°Sƒàe Qƒ¡ªL ,Ió« 
 ∏ 
 ÑdÉH ôcÉ°ûJ Ö© 
 ∏ 
 e ,¿ƒ«f
Ω
 ƒ«dCG »KÓã 
 ∏ 
 d º« 
 μ 
 – ,º 
 μ 
 fi
 º«¶æJ ,ºFÉZ ¢ù 
 ≤ 
 W.»ÑjójEG QÉà«Hh ófGƒ 
 μ 
 æ«e ,É«æ«aƒ 
 ∏ 
 °S øe (
71
O) QGõ«°S ,(
45
O) ƒ 
 μ 
 °ùjôH :äGQGòfE’G.ôFGõ÷G øe (
29
O) ƒHÉL ôFGõé 
 ∏ 
 d (
60
O) QójÉJ ,(
45
O) ÊGOƒ°S :±GógC’G ¢ûà«aƒfGófÉg ƒ°ù«e ƒ 
 μ 
 jôH ¿Éà°SƒH QGõ«°S ƒ 
 μ 
 fhôH ¢ûà«e ¢ûJÓ«e) ¿ÉjƒH ¢ûà«cƒL(
68
O ¿ÉJQÉe Ö«°SƒL ¢ûà«°ûà«d (
60
O
∂ 
 «f ¢ûà«H) ÚØ«c
π 
 ÑeÉc RGQófCG
Ω
Òc(
46
O É°SÒH) ¿GQ Ëôc Úª°SÉj ¢û«Jôc RQÉJÉe) ¿ÉehQ
Σ
É°ûJõ«H(
46
O º«°S ƒ 
 μ 
 jô°S ¢ûà«fÉJÉc :ÜQóŸG
ﺎﻴﻨﻴﻓﻮﻠﺳﺮﺋﺍﺰﺠﻟﺍﺮﺋﺍﺰﺠﻟﺍﻴﻨﻴﻓﻮﻠﺳ
 á« 
 ≤ 
 « 
 ≤ 
 M áaÉ°VEG ¬fCG ócCG ÖdÉW øH
 øe ójó©dG É¡ 
 ≤ 
 ëà°ùj ¿Éc IGQÉÑŸG
π 
 LQ Ö 
 ≤ 
 d ƒHÉL øeD ƒŸG óÑY QGôZ
≈∏ 
 Y
 "
 ô°†ÿG
"
 »ÑY’ ¬Áó 
 ≤ 
 J
Ω
óY ºZQ …òdGh ,QójÉJ Gòch ±óg Iôc íæe ‘ í‚ ¬fCG ’EG ÒÑc iƒà°ùe ´RÉæe ¿hO ¿Éc ø°ùMC’G ø 
 μ 
 d ,ôNBG
π 
 «é°ùJh ô¡X …òdG ÖdÉW øH
π 
 «Ñf ójó÷G óaGƒdG ¬fCÉch ô¡X PEG ,™«ª÷G ¢ûgOCGh õ«‡ iƒà°ùà .Ióe òæe …ôFGõ÷G ÖîàæŸG ±ƒØ°U ‘ Ö© 
 ∏ 
 j
 âfÉc É«æ«aƒ 
 ∏ 
 °S
"
 :ÖdÉW øH
"
ÉfQƒ¡ªL ÉæMôaCG ÉæfCG º¡ŸGh Gó q «L GQÉÑàNG
 
π 
 «Ñf »æWƒdG ÖîàæŸG
≈∏ 
 Y ójó÷G óaGƒ 
 ∏ 
 d Ö°†à 
 ≤ 
 e íjô°üJ ‘ z±Gqó¡dG{ `d
Éb ,…õ« 
 ∏ 
 ‚E’G z
Ω
É¡æJƒJ{ ¿Gó«e §°Sh ÖdÉW øH 
Ω
ÉeCG
Éæ 
 ≤≤ 
 M …òdG RƒØdÉH ó«©°S{ :É«æ«aƒ 
 ∏ 
 °S
Ω
ÉeCG
≥≤ 
 ëŸG RƒØdG øY Gó«L GQÉÑàNG IGQÉÑŸG âfÉc ó 
 ≤ 
 d ,¬H ¿É¡à°ùj ’ »HhQhCG Öîàæe Éfó©°SCG ÉæfCG º¡ŸGh ,
É©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡æd ÉæJGÒ°†– á 
 ∏ 
 °ù 
 ∏ 
 °S ‘ Éæd 
 ô 
 μ 
 °TCG Éæg ÉfCG ,ÉæJófÉ°ùŸ Ö© 
 ∏ 
 ŸG ¤EG
π≤ 
 æJ …òdG ÒÑ 
 μ 
 dG Qƒ¡ª÷G.AÉ 
 ≤∏ 
 dG QGƒWCG á 
 ∏ 
 «W ÉæÑfÉéH ¬aƒbh
≈∏ 
 Y
2014
 ¢SQÉe
06
 ¢ù«ªÿG Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG
 Oó```©dG
2727
 
03
 ﻞﻳﺯﺍﺮﺒﻟﺍ
 
ﻝﺎﻳﺪﻧﻮﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺮﺋﺍﺰﺠﻟﺍ
2014
 ¢SQÉe
06
 ¢ù«ªÿG Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG
 Oó```©dG
2727
        
"
                                                  
"
         
 ájQƒeCÉŸG áHƒ©°U âcQOCG
Ω
 ƒ«dG
"""23
 `dG áªFÉb ójó–
π 
 LCG øe
          
"
                                    
"
  
 ¬JGQó 
 ≤ 
 H »æ°ûgOCG ÖdÉW øHh ʃ©æbCG Oó÷G
""
 ÒÑc ÖY’ øe ÉfóØà°SG ÉæfCG â©æàbGh
         
"
                                                            
"
      
 ájƒb IGQÉÑe
Ω
ób ƒHÉL
"""
» 
 ∏ 
 fi
 ÖY’ ø°ùMCG ƒgh
             
"
                                                        
"
 
 ‹ƒ¨a ¬H
Ω
Éb ÉÃ É«°VGQ â°ùd
"""
±hô 
 ◊
G
≈∏ 
 Y •É 
 ≤ 
 ædG ¬©e ™°VCÉ°Sh
        
"
                                
"
   
π 
 jRGÈdG á¡LGƒe ójQCG âæc
"""
IAƒ 
 ∏ 
 ‡ É¡ 
 ∏ 
 c ɪgó«YGƒe ø 
 μ 
 d ,É«fÉŸCGh
         
"
                                 
"
          
 
Ω
ÉeCG áMƒàØe áªFÉ 
 ≤ 
 dG
"""
 á« 
 ≤ 
 ÑdGh
π 
 «°VƒØ 
 ∏ 
 H ,RƒHOƒH
                           
"
                     
"
 
 ÚÑYÓdG ø°ùMCG øe OQGRÉg
"" "
É 
 μ 
 «é 
 ∏ 
 H ¢ù«d ¬æ 
 μ 
 d ,
É©dG ‘ 
   
 "
 
"
          
"

"
             
"
                  
"
   
 á°ùaÉæe ¿hO ÚÑY’ Iô°ûY
"""
´É°VhC’G Éæ« 
 ∏ 
 Y Ö q ©°ü o j ôeCG
                        
"
                                                    
"
         
.`g OGôe
 
ﺯﻮﻔﻟﺍ
 
ﻦﻋ
 
ﺽﺍﺭ
" :
ﺶﺘﻳﺯﻮﻠﻴﻠﺣ
"
ﻱﺩﻭ
 
ﺀﺎ ﻘﻟ
 
ﺩﺮ ﺠﻣ
 
ﻪ ﻨﻜﻟ
 
≥≤ 
 ëŸG ºcRƒa øY ájGóÑdG ‘
∂≤ 
 « 
 ∏ 
 ©J ƒg Ée Iô°TÉÑe …ôLCG QGƒ 
 ◊
G) É«æ«aƒ 
 ∏ 
 °S
Ω
ÉeCG
Ω
 ƒ«dG?(AÉ 
 ≤∏ 
 dG ájÉ¡f ó©H
                                            
 ‘ ºà 
 ∏ 
 °ûah ó«L
πμ 
 °ûH IGQÉÑŸG GhCGóÑJ
 á 
 ∏ 
 «W ÉÑjô 
 ≤ 
 J á« 
 ≤ 
 « 
 ≤ 
 M
∞ 
 jó¡J ¢Uôa ™æ°U?ÖÑ°ùdG ƒg ɪa ,
 hC’G •ƒ°ûdG
                                                              
 Ëó 
 ≤ 
 àd ºcõØë«°S RƒØdG Gòg ¿CG ó 
 ≤ 
 à©J
π 
 g ájÒ°†ëàdG äÉjQÉÑŸG á« 
 ≤ 
 H
π 
 °†aCG AGOCG?É«fÉehQh É«æ«eQCG
Ω
ÉeCG
                                                                              
 ™e ¬d IGÑe
 hCG
Σ
 QÉ°T ÖdÉW øH Éæd
 ƒ 
 ≤ 
 J ¿CG
∂ 
 æ 
 μ 
 Á GPÉe ,»æWƒdG ÖîàæŸG?IGQÉÑŸG
òg ‘ ¬FGOCG øY
                                                                   
 øe
Ω
 ƒ«dG ”QCÉK º 
 μ 
 fEG
 ƒ 
 ≤ 
 dG ø 
 μ 
 Á
π 
 g ‘ º 
 μ 
 eõg …òdG »æ«aƒ 
 ∏ 
 °ùdG ÖîàæŸG?É« 
 ≤ 
 jôaEG ܃æL
Éjófƒe
                                         
?ºàîJ ¿CG ójôJ GPÉÃ
             
.¢T ¿’óY
 É`` 
 ≤ 
 ëà°ùe ¿É````c É````fRƒa
"
 :Iô`````"ƒH
"
É``«æ«aƒ 
 ∏ 
 °S ø``e QCÉ`ãdG ø`Y åëÑf º`dh
 ¿ƒ°VGQ
"
 :IhGQhQ
"
iƒà°ùŸGh RƒØdÉH
 ájOÉ–’G ¢ù«FQ ÜôYCG óª 
 fi
 
Ω
ó 
 ≤ 
 dG Iô 
 μ 
 d ájôFGõ÷G AGOC’ÉH
Ω
ÉàdG
É°VQ øY IhGQhQ »æWƒdG ÖîàæŸG ¬H ô¡X …òdG GócD ƒe ,áØ«¶f á«FÉæãH RƒØdGh áÑ«W ᩪ°ùH
≈ 
 ¶ëj ¢ùaÉæŸG ¿CG RƒØdÉH ¿ƒ°VGQ øëf
"
 :ÉHQhCG ‘ á«FÉ¡ædG áé«àædGh É«æ«aƒ 
 ∏ 
 °S
≈∏ 
 Y 
≥ 
 jôØH
≥∏ 
 ©àj ôeC’G ¿C’ ,á 
 ≤≤ 
 ëŸG ¿CG
≈ 
 °ùæf ’ ,
Ω
Π
 fi
 »HQhCG áÑJôŸG
π 
 àëj »æ«aƒ 
 ∏ 
 °ùdG ÖîàæŸG ¿Éc AGOC’G
Ω
 ƒª©dG
≈∏ 
 Yh É«ŸÉY 30.
"
iƒà°ùŸG ‘
 á¡LGƒe ‘ ÖZôf Éæc
"
 É«fÉehQh É«æ«eQCG
"
 ôFGõ÷ÉH
 ÚJQÉÑŸG øY IhGQhQ çó–h É«æ«eQCG
Ω
ÉeCG Úà 
 ∏ 
 Ñ 
 ≤ 
 ŸG ÚàjOƒdG 
≈ 
 æªàj ¿Éc ¬fCG ócCÉa ,É«fÉehQh ø 
 μ 
 d ,ôFGõ÷ÉH ɪ¡à›ôH ¤EG A»éŸG É°†aQ Ú 
 ≤ 
 jôØdG ,ÉHQhCÉH Ö© 
 ∏ 
 dG ÉWΰTGh ôFGõ÷G »JQÉÑe Ö©d ójôf Éæc
"
 :
Éb å«M ø 
 μ 
 d ,ôFGõ÷G ‘ É«fÉehQh É«æ«eQCG 
π≤ 
 æàdG É°†aQ Ú 
 ∏ 
 Ñ 
 ≤ 
 ŸG Ú°ùaÉæŸG ,ÉHQhCÉH ɪ¡¡LGƒæ°Sh ôFGõ÷G ¤EG É«æ«eQCG ,Gô°ùjƒ°S ‘ §Ñ°†dÉHh ‘ É«fÉehQh …Ée 31
Ω
 ƒj É¡¡LGƒæ°S.
"
¿GƒL 2
 ÖdÉW øH øY ¢VGQ
"
 ÉæÑ 
 ∏ 
 L ÉæfCÉH ÉfócCÉJh
"
GÒÑc ÉÑY’
 ¬LƒdG øY IhGQhQ ±É°VCGh øH »æWƒdG Öîà檠
 ∏ 
 d ójó÷G ¬d Qƒ¡X
 hCG
π 
 é°S …òdG ÖdÉW ô¶f ‘ Gó«L ÉYÉÑ£fG
Σ
 ôJh ¢ùeCG 
 ƒ 
 ≤ 
 dG ø 
 μ 
 Á
"
 :ájOÉ–’G ¢ù«FQ ô¡X ó 
 ≤ 
 a ÖdÉW øH øY ¢VGQ ÊEG ™e ¬d IGQÉÑe
 hCG ‘ Ö«W ¬LƒH Òã 
 μ 
 dG ¬æe ™bƒàf ,»æWƒdG
≥ 
 jôØdG øe ÉfócCÉJ ƒg ºgC’Gh ÓÑ 
 ≤ 
 à°ùe.
"
GÒÑc ÉÑY’ ÉæÑ 
 ∏ 
 L ÉæfCG
OGôe .`g
 É```ÑMôeh Ió````` q   «L IGQÉ```Ñe
Ω 
ó```b Ö````dÉW ø``H 
"    "    "    
á`````aÉ°VE’G É`````æëæe
≈ 
 ````` 
 ∏ 
 Y QOÉ`````b Ö````Y’ …C  ÉH 
 
 ≤ 
 ëŸG ca Y ádG
∂≤ ∏ 
 ©J
 
 g Ée
          
:
Ω
Ó``````Z
 ÖîàæŸG
≈ 
 ``` 
 ∏ 
 Y Rƒ``ØdG Gó````L
Ω
É``g
"""
É````````jófƒŸG ‘ É``````æeõg …ò`````dG
 
≈∏ 
 Y
≥≤ 
 ëŸG RƒØdG
≈∏ 
 Y
∂≤ 
 « 
 ∏ 
 ©J Ée ?É«æ«aƒ 
 ∏ 
 °S
                               
 …òdG ¬LƒdG ,Ú¡LƒH ô¡X ÖîàæŸG ,
π 
 °†aCG ¿Éc ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ ¬H ô¡X?
∂ 
 dƒb Ée
                                         
 ¢ù«dCG ,º 
 μ 
 JÉjƒæ©e øe ™aÒ°S RƒØdG ?
∂ 
 dòc
                       
 ôcÉ°ûJ Ö© 
 ∏ 
 Ã º 
 μ 
 d IGQÉÑe ôNBG âfÉc
...
ÉjófƒŸG
π 
 Ñb
                                          
 
 h GÒ£N ø 
 μ 
 j
 ¢ùaÉæŸG ø 
 μ 
 d ?
∂ 
 jCGQ Ée ,
π 
 «é°ùà 
 ∏ 
 d á°Uôa
≥≤ 
 ëj
                                     
 ¢VôØJ äCGóH ,»°üî°ûdG ó«©°üdG
≈∏ 
 Y  Qhôe ™e ô°ùjC’G ¥GhôdG
∂ 
 °ùØf.âbƒdG
                        
 "

"
            
± .¢S
 
             
 
          
 
 
 
 ô 
 μ 
 °TCG
"
 :¢TƒeÉeR
"
¬à 
 ≤ 
 K
≈∏ 
 Y ¢ûjRƒ 
 ∏ 
 « 
 ∏ 
 M
 É«æ«aƒ 
 ∏ 
 °S Öîàæe
≈∏ 
 Y É©FGQ GRƒa Éæ 
 ≤≤ 
 M ó 
 ≤ 
 d
"
 Éæeób ó 
 ≤ 
 d ,iƒà°ùŸG ‘ É 
 ≤ 
 jôa
≈≤ 
 Ñj …òdG ¿B’G » 
 ≤ 
 H ,á©FGQ IGQÉÑeh ’ƒÑ 
 ≤ 
 e iƒà°ùe ó«©°üdG
≈∏ 
 Y ÉeCG ,äÉjQÉÑŸG á« 
 ≤ 
 Ñd ô°†ëf ¿CG É«°SÉ°SCG ácQÉ°ûª 
 ∏ 
 d GóL ó«©°S ÊEÉa »°üî°ûdG Gòg ,¬à 
 ≤ 
 K
≈∏ 
 Y ¢ûjRƒ 
 ∏ 
 « 
 ∏ 
 M ÜQóŸG ô 
 μ 
 °TCGh.
"
á 
 ∏ 
 Ñ 
 ≤ 
 ŸG
Ω
ÉjC’G ‘
π 
 °†aCG ¿ƒcCG » 
 μ 
 d ÊõØë«°S
 ÉÑ°VÉZ QOÉZ ìÉÑ°üe
 
ɪL
 "
 ƒfQƒØ«d
"
 
≥ 
 jôØd ô°ùjC’G Ò¡¶dG ô¡X ¢ùeCG IGQÉÑe ‘ ¬àcQÉ°ûe
Ω
ó©d GôKCÉàe ìÉÑ°üe `d ójó÷G ÖYÓdG ídÉ°üd ¬fÉ 
 μ 
 e ô°ùN Éeó©H ,¢ûjRƒ 
 ∏ 
 « 
 ∏ 
 M ¬ 
 ∏ 
 °†a …òdG
Ω
ÓZ …Rƒa
 "
‹ƒHÉf
"
 ájÉ¡f ‘ GôKCÉàeh ÉÑ°VÉZ ìÉÑ°üe GóH å«M.Iô°TÉÑe Ö© 
 ∏ 
 ŸG QOÉZh IGQÉÑŸG Q C
 ôFGõ÷G ájGQ â– QGƒØjO äƒc
Ω
ÉeCG Ì©àJ É 
 μ 
 «é 
 ∏ 
 H
 
Ω
ÉeCG É 
 μ 
 «é 
 ∏ 
 ÑH ¿GhOƒH
∂∏ 
 ŸG Ö© 
 ∏ 
 e ‘ ¢ùeCG AÉ°ùe É¡Ñ©d »àdG ájOƒdG IGQÉÑŸG ‘ » 
 μ 
 «é 
 ∏ 
 ÑdG ÖîàæŸG Ì©J .(18O) ‘
 "
»æjÓ«a
"
 ¬ 
 ∏ 
 é°S ±ó¡H (0 - 1) ábƒØàe
 hC’G •ƒ°ûdG É 
 μ 
 «é 
 ∏ 
 H â¡fCGh .QGƒØjO äƒc Öîàæe ø 
 μ 
 d ,É 
 μ 
 «é 
 ∏ 
 Ñd ÊÉãdG ±ó¡dG
 "
¿’ƒ¨æjÉf
"
 ±É°VCG (51O) ÊÉãdG •ƒ°ûdG ájGóH øe á 
 ∏ 
 « 
 ∏ 
 b
≥ 
 FÉbO ó©Hh ø 
 μ 
 ªàj ¿CG
π 
 Ñb ,(74O)
 "
ÉÑZhQO
"
 
≥ 
 jôW øY áé«àædG ¢ü« 
 ∏≤ 
 J âYÉ£à°SGh Iƒ 
 ≤ 
 H äOÉY QGƒØjO äƒc 
≥ 
 « 
 ∏ 
 ©J
ÓN øe RôH É°UÉN ÉjôFGõL GQƒ°†M IGQÉÑŸG äó¡°Th .(90O) ‘ áØ 
 μ 
 dG ádOÉ©e øe
 "
GOGôZ
"
.Ö© 
 ∏ 
 ŸG ‘ á«æWƒdG ájGôdG
É 
 μ 
 «é 
 ∏ 
 H øjÉY »°ûjôbh äCÉj
 É 
 μ 
 «é 
 ∏ 
 H ¢Sƒ°SÉL
 ‹hD ƒ°ùe óMCG Éæd
∞ 
 °ûc øëfh á« 
 μ 
 «é 
 ∏ 
 ÑdG ájOÉ–’G ƒ°†Y ¿CG ¿GhOƒH
∂∏ 
 ŸG Ö© 
 ∏ 
 e ‘ ¢ùæ«a
"
 » 
 μ 
 «é 
 ∏ 
 ÑdG »æØdG ºbÉ£dG ÉØ 
 ∏μ 
 e ¿Éc …òdG
 "
»àfɨjôH ó°üb ôFGõ÷G ¤EG Qƒ°† 
 ◊
ÉH IGQÉÑe ‘
 "
 ô°†ÿG
"
 áæjÉ©e ¤EG A»éŸG ¬« 
 ∏ 
 Y Qqò©J ób ,¢ùeCG ¿EÉa ÉæKó 
 fi
 Ö°ùMh .ôFGõ÷G 
≈∏ 
 Y ¬dƒ°üM
Ω
óY ƒg ÖÑ°ùdG ÉÃ ôFGõ÷G
 ƒNód
 "
Gõ«ØdG
"
 
ÉLB’G ‘ Ö 
 ∏ 
 £dG
Ω
qó 
 ≤ 
 j
 ¬fCG IQÉØ°ùdG ídÉ°üe iód IOqóëŸG ¿Éc iôNCG øe ¬éæe .ájôFGõ÷G áHÉ«ædÉH »æWƒdG »æØdG ôjóŸG 
∂∏ 
 ŸG Ö© 
 ∏ 
 e ‘ »°ûjôb
≥ 
 «aƒJ ™HÉJh Ö© 
 ∏ 
 ª 
 ∏ 
 d á«aô°ûdG á°üæŸG ‘ É°ùdÉL »°ûjôb ¿Éch .É 
 μ 
 «é 
 ∏ 
 H Öîàæe øjÉY øjCG .
π 
 °ùchÈH ¿GhOƒH.
ÉjófƒŸG ‘ ôFGõé 
 ∏ 
 d ¢ùaÉæe
 hCG øY ¢ûàjRƒ 
 ∏ 
 « 
 ∏◊
 Gôjô 
 ≤ 
 J õéæj ¿CG
≈∏ 
 Y ^á 
 ∏ 
 eÉc IGQÉÑŸG
 
 Q.IõªM :É 
 μ 
 «é 
 ∏ 
 H ¤EG
 "
±Gqó¡dG
"
 çƒ©Ñe
2
 QGƒØjO äƒc -
2
 É 
 μ 
 «é 
 ∏ 
 H
 É 
 μ 
 «é 
 ∏ 
 H Ö© 
 ∏ 
 e ‘ »°ûjôb á 
 ≤ 
 aQ
 "
±Gqó¡dG
"
 »Øë°U

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->