Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ πόλη ΓΟΡΓΙΠΠΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ πόλη ΓΟΡΓΙΠΠΙΑ

Ratings: (0)|Views: 57 |Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Mar 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/06/2014

 
Ν ΕΒΒΝΖΜΙΛ σώβν ΚΔΫΚΜΣΣΜΛ
ΩΝΪ ΞΛΥΫΝΪ ΗΛΒΛΪΪΛΪ
ΟεπλβΨ εββνζμοδφ λκήβξλωδρ λσώ ωδ ξδυϊεΤδ ωνρ σώβεόρ ΚδϋκμσσΤλ
Ν ΚδϋκμσσΤλ μιϋφηνοε λσώ ωδ Κώϋκμσσδ, λιεϋπώ ωδυ Βεφοόζλ, ωδζ 0δ λμ. σ.έ., σμηλζή ύόϋΤρ ζλ εΤζλμλσδιειεμκξΦζδ ϊων ηΦϊν ωόζ σϋόμξώωεϋόζδμομϊξψζ ωδυ βλδφ ωόζ ΪΤζιόζΨ ωδυ Ϊμζιμοδφ ΒμξΦζλ. ΝλζλϊολπΨ ωνρ σώβνρ θεοΤζνϊε ωδ ;<71 ολμ δβδοβνϋψηνοε ολωή ων ιμήϋοεμλ ϊόϊωμοψζ λζλϊολπψζ ϊωνζσεϋμδύΨ ωδ ;<7<-<;. Ιυϊωυύψρ δμ κϋλσωΦρ σνκΦρ ιεζ λζλπΦϋδζωλμ εοωεζψρ ϊωνζ σώβν? λσώ λυωΦρ, ξώζδ δΪωϋήαόζοήζεμ βώκδ κμλ ωνζ εκκφωνωή ωνρ ϊων ηήβλϊϊλ. ( Ϊωϋήα. ;;.1.;;.) Ν σώβν σϋδπλζψρ λσδωεβδφϊεβμξΦζλ ξε εξσδϋμοΨ ολμ λκϋδωμοΨ ιϋλϊωνϋμώωνωλ.Ν ΤιϋυϊΨ ωνρ λσδϊοδσδφϊε ϊωνζ λζήσωυθν ωνρ λκϋδωμοΨρ ολββμΦϋκεμλρ ολμ ωνζ εζΤϊύυϊν ωνρ εξσδϋμοΨριϋλϊωνϋμώωνωλρ ξεωνζ σώβν ωόζ Ληνζψζ ολμ ώσόρ κζόϋΤΰδυξε σμλν σεϋμδύΨ ϊΨξεϋλ εΤζλμ δ ϊμωδαδβψζλρωνρ ΫόϊΤλρ Δ ΙεΤζλϋύδρλζλπΦϋεμ ωδ :99 σέ ώωμ Φζλ ύήβομζδ ήκλβξλ ωδυ μιϋυωΨ ωνρ σώβεόρ Κώϋκμσσδυοδϊξδφϊε ωνζ λκδϋή ϊωνζ ΛηΨζλ ,όρ Φζιεμθν ευκζόξδϊφζνρ κμλ ωνζ σϋδξΨηεμλ ωϋδπψζ ϊωνζ ΛηΨζλ ωλιφϊοδβλ ύϋώζμλ. Ν σώβν Ψωλζ δύυϋόξΦζν Ψιν λσώ ωδζ 5δ λμ. σ.έ., σμηλζώωλωλ κμλ ζλ λζωμϊωληεΤ ϊωνζεθήσβόϊν ωδυ Σλζωμοήσλμδυ ωόζ ολμϋώ ωόζ Ϊσλϋωλομιψζ. Ν δύφϋόϊν ωνρ σώβνρ σμηλζψρ λζωλζλοβή ωνζδμοδζδξμοΨ εσήϋοεμλ ολμ λζεθλϋωνϊΤλ ωνρ βώκόωνρ λκϋδωμοΨρ ολββμΦϋκεμλρ. Ωλ λϋύλμδβδκμοή ευϋΨξλωλξλϋωυϋδφζ ωμρ εξσδϋμοΦρ ϊύΦϊεμρ ωνρ σώβνρ ξε ωνζ εζιδύψϋλ ολμ ωδυρ κφϋό δμομϊξδφρ.
 
Ν ύψϋλ ωνρ ΚδϋκμσσΤλρ σεϋμβήξαλζε σβνηψϋλ ξμοϋώωεϋόζ ιδϋυπώϋόζ δμομϊξψζ ώσόρ δζδξήΰδζωλμϊΨξεϋλ? Izgefete, Hktubgkewsbkyk 13 ύμβ. λζλωδβμοή, , Zupsebg0 ύμβ. ζδωμδλζλωδβμοή , Brkshkok sbknk;1 ύμβ. αώϋεμλ οωβ., ολμ Ψωλζ λϋοεωή λϋλμή ιδξνξΦζν.
Ωδ λζλϊολπΦζ ωξΨξλ ωνρ σώβεόρ ϊωνζ ϊνξεϋμζΨ ωδυ ξδϋπΨ εζωώρ ωνρ σώβεόρ Λζήσλ .
 ·ζλ ϊωδμύεΤδ σδυ αβΦσδυξε ϊωνζ σώβν εΤζλμ ώωμ ϊωδ βμξήζμ ωνρ σδυ σϋδϊωλωευώωλζ ξε δύυϋόξλωμοή Φϋκλ, δμσβδμδοωΨωερ ωνρ ΚδϋκμσσΤλρ εΤύλζ σϋδϊωλωευώξεζδ λσώ ωδζ αλϊμβμή ϊόξλωεΤδ σβδμδοωνωψζ ώσόρ ξμλεσμκϋλπΨ ξλρ σεϋμκϋήπεμ.(JLQA;;:9Qdstdwzew;<<:?;97,hd9;).Σδβφ βΤκλ εΤζλμ κζόϊωή κμλ ωνζ ολωήϊωλϊν ϊωλ λζλωδβμοή ωδυ Αδϊσώϋδυ, ϊωλ ξμοϋή ζνϊμή οληψρ ολμ ωνζνσεμϋόωμοΨ ύψϋλ ϊωδυρ σϋώσδιερ ωδυ Ολυοήϊδυ. ΙειδξΦζδυ ώωμ σϋώϊπλωλ ήϋύμϊλζξεκήβνρ οβΤξλολρκεόλϋύλμδβδκμοΦρ Φϋευζερ ϊε ξμλ λζλολωλϊοευΨ ωδυ λϋύμοδφ ωδσΤδυ εθλοδβδυηδφζ ζλ ξνζ υσήϋύδυζσδββή ιειδξΦζλ σϋδρ ξεβΦων λοώξλ . ΒΤκερ ξεβΦωερ Φύδυζ κΤζεμ ϊύεωμοή ξε ωνζ σδϋεΤλ ωνρ λσλββδωϋΤόϊνρωδυ ύψϋδυλσώ ωδυρ ·ββνζερ, ωνζ εσλπΨ ωδυρ ξε ωδζ ζωώσμδ σβνηυϊξώ ολμ ωνζ λζήσωυθν ωόζ δμομϊξψζολωή ων ιμήϋοεμλ ωόζ λϋύμοψζ ύϋώζόζ, ωδυρ σϋψωδυρλμψζερ ινβλιΨ .
ΛΖΛΗΝΞΛΩΜΟΝ ΣΒΛΟΛ ΞΕ ΔΖΔΞΛΩΛ ΛΖΙΫάΖ ΩΝΪ ΣΔΒΕάΪ ΚΔΫΚΜΣΣΜΛ
 
ΣεϋΤσδυ εολωώ ύϋώζμλ ξεωή ωνζ Φζλϋ ΣΦϋϊν αλϊμβμή ΙλϋεΤδυ ϊωλ ωΦβν ωδ σεϋμδύΨρολμ λυωώ υσδοΤζνϊε ομζΨξ ϊωνζ λσεμβΨ λυωΨ, ϊωμρ λϋύΦρ ωδυ ΟμξξΦϋμδΑώϊσδϋδ εζψζδζωλμ κμλ ζ εΤιδρ ολωήϊωλϊνρ κμλ ωδζ εββνζμοώ ο σώβεόζ εΤύλζ σδβμωμοώ οΦζωϋδ ωδΣ ωόζ ζνϊμψζ ολμ ωνρ ύεϋϊδζΨϊδυΟλ κφϋό λσώ ων Ηήβλϊϊλ ωνρ ΛΰδπμοΨρ λϋκώωεϋδ, δμ λυωώύηδζερσβνηυϊξδΤ ιφζλξν ωνρ λυωδοϋλωδϋΤλρ.
 
Ν ΛζλϊολπΨ ωνρ λϋύλΤλρ εββ Ωδ 1,5 % ωνρ σώβεόρ Φύεμ λζλϊο ωδυ ξΦϋδυρ ωνρ σώβεόρ. ΕσΤϊνρ Δύυϋόξλωμοή ωεΤύν σεϋμΦαλβλζ  ·ζλ ήββδ ϊωδμύεΤδεΤζλμ ώωμ ϊε σ ολϊωϋώϊσμωλ ξε μολζΨ δύφϋόϊν , Ξήζν λββή ολμ λββδφ ώσδυ υσή Δμ Φββνζερ ολμ ειψ Φπεϋλζ ωδ λϋ ξμξΨηνολζ δμήββδμ βλδΤ ωνρ Ευϋ ϊΨξεϋλZeflarktfeyeϊωδ σδωλ δζδξήΰεωλμ ϊΨξεϋλ ΩλξήζαϋΦη
 
θν ωδυ εββνζμοδφ λσδμομϊξδφ ολμ ωνζϊωϋλ 0δυ λμψζλ σ.έ., ν δσδΤλ λσδοϋδφϊωνοε λσώ ωλ ωόζ βλψζ ωδυ Ολυοήϊδυ ολμ ωνρ ϊωΦσλρ. λμψζλσ.έ. δμεβεφηεϋερ εββνζμοΦρ οδμζώω λσδωεβΦϊδυζ ΛυωδοϋλωδϋΤλ Ψ ωνζ ΣδβμωεΤλ ώϊξδ. ΛυωΨ ν εσμωυύνξΦζν ϊυκοΦζωϋόϊν ωό  ζωμοήσλμδ ϊωνζ ΟϋμξλΤλ ολμ ωνζ ΠλζλκδϋεΤ ή ων ιμήϋοεμλ ωδυ ύϋώζδυ ωνρ λυωδοϋλωδϋΤλ ολμ ήοξλϊε ολμ ϊωνζ Έϊωεϋν Λϋύλμώωνωλ. ωδυ Ολυοήϊδυ,ώσόρ ν ΪμζιδΤ ολμ ωνζ Ξλμψ
Ν ΣΔΒΝ
 ζμοΨρ σώβνρ σδυ θεοΤζνϊε ωδ ;<05, ϊυζ ωεβεΤόϊε ωδ ;<<;. πεΤ αβΦσδυξε ωλ ηεξΦβμλ ολμ ωδυρυσώ σώ ωνζζεοϋώσδβν Φύδυζ λσδολβυπηεΤ νζ σώβνώσόρ ολμ ωδυρ σεϋμπεϋεμλοδφ εϋμπεϋεμλοδφρδμομϊξδφρ ουϋΤόρ λκϋδ Φζλ ϊωδμύεΤδ σδυ ϊυζλζωήξε ϊΨξεϋλ ϊω ύδυζ εββνζμοή δμομϊωμοή σϋώωυσλ. ύμωεοωδζμοή οδμζόζμοώ σϋώωυσδ λυωώ σ ψσνρ ουϋΤόρ ωδζ ξεϊλΤόζλ. Ϊε ξΤλ σεϋ ώBuakh, αώϋεμλ ωνρ σώβνρ σϋδρ ωνζ ύ ολζ δύυϋόξλωμοή ωδμύΤλφχδυρξεκλ
 
μόωμοΨ εοϊωϋλωεΤλ ωδυ Ϊοφηερζδξήιερ ωνρ Σμηλζώζ όρ λζωΤιϋλϊν ωερ ϊωδζ ωδυ Αδϊσώϋδυ , Φζλ ζΦδ εβεφηεϋόζ εββνζμοψζ , ωνζ ιεφωεϋν οφϋμλ σώβν ρ Αδϊσώϋδυ εσεοωήηνοε δζ λμψζλ σ.έ., ωδ ωερΨϋηλζ οήωό λσώ ων 
εύΤϊωνοε ωδ ;<71 ολμ εμδυρ ύψϋδυρ λυωδφ 933 ωλπΦρ. δμομϊξδφρ . μοδφρυσΨϋύλζ ολμ ζ σεβδσδζζνϊμλοΨ  υ λϋκώωεϋλ ωδ δύΨ σδυ δζδξήΰεωλμ ϋϊώζνϊδ σδυ φωεϋλ ωόζ9 ξΦωϋόζ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->