Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΟΔΥΣΣΕΑ

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΟΔΥΣΣΕΑ

Ratings: (0)|Views: 35|Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Mar 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/06/2014

 
ΑΗΑΘΓΫΥΗΫΑΩ ΫΔΗ έΡΥΫΔ ΔΜάΩΩΖΑ
 
Αύς όγη Κψξηδ ωόγη Ειγρεκί
 
Ϋδφ ΗΤκδφ ΚδρρΧ
 
ΖύεβΧΰζεα κζεβΧηδφ /ώγεδύδΤγωγ: Έρόζβεϋ ΚαβαρεηΧα
 
ΖΕΩΑΛΥΛΓ
 
Δ
 
ωόδρΤζϋ όδφ λζηηαΤδφ Δμφωωθα, λαΰδψξωαη λζηθϋ α λζηθϋ αηκρύυη αύς όδ >== ύΣ.
 
θυϋ ωεβζρα α κα όδ
 
΢ηδφη ωόδφϋ αηζϋ όυη αηυη.
 
έ΢ηόα κα ζβύηθδφη
 
αβθόρξόδ ύΰεκδϋ αύς γυλρ΢δφϋ, ζύωόεβδηζϋ, ΰδλδόθηζϋ, ηξβαόδλραωόθϋ, βδφωδψϋ, ςύυϋ όδ όραλδψμ όυη Krfag ύδφ αδψβζ αφόε όξ ωόλβε. ΂ύυϋ όδ θρλδ ωόακβςϋ ωόξη ωόδρΤα όδφ ηξβαόδλρ΢δφ όδφ
 
Ωό΢ηΰζσ δψβύρ «9==1 ξ Δμψωωζα όδφ Μαωόεβαόδϋ°.
 
Δμφωωθαϋ, ΰθοξ ζβιΰξβαόε. Δ ΢ηκρυύδϋ, δ αηαγξόξόεϋ όδφ Αληωόδφ. Αφόςϋ ύδφ ζηαηόηζόα ωόδφϋ Ξζδψϋ
,
ςόαη ύρθύζ ηα φύζραωύωόζΤ όδ μΤδ όδφ α όϋ ζύΰδλθϋ όδφ.
 
έδΰφβεαηδϋ, ύαηθοφύηδϋ α ύδηξρςϋ, θηαϋ όφδμόξϋ βακξβθηδϋ ηα οζύζρη΢ ΢κζ μφωδΰΤα ύδφ ι΢γδφη βύρδωό΢ όδφ δ μφη΢βζϋ όξϋ Ψψωξϋ α όξϋ Ϋψξϋ. Δ αύζό΢ηδϋ ‛
 
ξλθόξϋ ύδφ αλυηΤγζόα ηα ωωζ ζαφός α ύΰερυβα ωόξη ύδρζΤα λα όξη Εκ΢ξ.
 
Αφόε ξ ύρδωυύςόξόα ύδφ όΤωόξζ βθωα ωόξη αΰβψρα όυη Ζΰΰξηη καΰαωωη, θζ βαρθϋ α ιακθϋ ρΤγζϋ.
 
Αηαγξόηόαϋ όδη ύρόδ Δμφωωθα4 αΰ΢, κα βύδρδψωζ αηζΤϋ η― αηαρυόξκζΤ: ύςωδ ΔμφωωζΤϋ φύεροαη4 ΖβζΤϋ ληυρΤγδφβζ αφόςη όδη ΢ημρα όδη ύδΰφβεαηδ, ύδφ αδψ θύζωζ όδ ΢ωόρδ όξϋ ΫρδΤαϋ α καΰαωωδμ΢ρκξζ 1= δΰςΰξρα ρςηα ωόα ύθΰαλα, ύΰθδηόαϋ ύ΢ηόα ζη΢ηόα ωόϋ ζύκφβΤζϋ όδφ κζδψ έδωζμηα.
 
ΖβζΤϋ ληυρΤγδφβζ αφόςη ύδφ βαϋ ωψωόξωζ δ αοζύθραωόδϋ ζύςϋ ύδξόεϋ ΂βξρδϋ.
 
Αφόςϋ δ ύδΰφόαομζβθηδϋ ηξωόξϋ ύδφ «ύδΰΰη αηκρύυη δΤμζη
 
΢ωόζα α ηςυη θληυ° ζΤηα ύραλβαό΢
 
δ όζΰζφόαΤδϋ Δμφωωθαϋ, θηα ωφβιδΰς μξβδψρλξβα. Ωόδη αραόερα όδφ ωφβύφηηδηόα αβθόρξόζϋ ύρδωύ΢κζζϋ αό΢όξωξϋ όδφ φλρδψ ωόδζΤδφ αύς όδφϋ ηξωόζϋ όδφ ΑλαΤδφ α ζμ΢ όυη φΰ΢μυη.
 
ΖΤύα βψκδϋ. Βψκδϋ4 Ωεβζρα δ
 
ΰθοζϋ βψκδϋ α βφκδΰδλΤα αϋ θδφη όαφόωόζΤ βζ όα ύαραβψκα. Ζόφβδΰδλ΢ ύαραβψκ ωξβαΤηζ ύαρ΢ όυ βψκυ ζη βψκδϋ ωξβαΤηζ ύρδδρε ωόδρΤα
.
Λα όδφϋ ΑραΤδφϋ Θΰΰξηζϋ βφκδΰδλΤα α βφκδΰδλδψβζηα εόαη ξ ΢λραξ ωόδρΤα, ξ έρδϊωόδρΤα ςύυϋ όξη δηδβ΢γδφβζ
 
ωεβζρα.
 
 
 
Ωεβζρα δ αραδΰςλδ βζΰζόδψη α ζρζφηδψη όδφϋ βψκδφϋ ύδφ όδφϋ δμξλδψη ωζ ύδΰψ ωξβαηόθϋ αηααΰψώζϋ. Ηα ωξβζωδφβζ ςό ξ αρε θληζ αύ― όδη ζραωόθηξ αραδΰςλδ ΖρρΤδ Ωΰεβαη, ύδφ βζ όδη ΂βξρδ ωόδ θηα θρ α όξη ωαύ΢ηξ ωόδ ΢ΰΰδ, θζρζ ωόδ υϋ όξη ΫρδΤα. ΂ωδ α ηα μαυηδψβζ βζ όϋ ύρυόςλδηζϋ όζηθϋ όδφ (εόαη ιΰθύζόζ όδ 1>3=
-
>=) α όϋ αόαωόρδθϋ ύδΰψόβυη ωόδζΤυη
,
ξ ωφηζωδρ΢ όδφ εόαη κζόε, λαόΤ ΢ηδοζ όδ μρςβδ όξϋ αηαγεόξωξϋ α θρζφηαϋ όδφ ύρδϊωόδρδψ Ζΰΰαμδψ ρδφ. Βξη οζη΢βζ ςό ύρδ Ωΰεβαη ξ Ζΰΰξηε ωόδρΤα ΢ργζ όδ 338 ύΣ. βζ όξη ύρόξ Δΰφβύ΢μα!
 
Δ Δμφωωθαϋ ζΤηα ξ ζηω΢ρυωξ όυη μαρδηη ηξωυόη. Ξα όδφϋ ύαραδΰδφκεωδφβζ αύς όξη αρε όξϋ ύδρζΤαϋ όδφϋ βθρ όα ύθραόα όξϋ όςόζ λξϋ α αςβα ύαραύθρα.
 
Αφόε ξ ζύε ύδρζΤα ςωόωζ αβθόρξόζϋ γυθϋ ύδφ ύερζ ξ αηόαραωβθηξ Βζωςλζδϋ. ΅όαη όδ αηό΢ΰΰαλβα λα η― αύδαΰψώζ όα βφωό΢ α ό― αύΤωόζφόα ύΰδψόξ όξϋ.
 
Ϋα ηξω΢
 
όυη φΰ΢μυη α μαΤόζρα ξ ψκηδϋ, ζΤηα δ όςύδϋ λθηηξωξϋ όδφ «Δμφωωθα°. Ϋδη ι΢γυ ωζ ζωαλυλ΢ λαόΤ ςύυϋ ζΤύα ζΤηα δ ύρδϊωόδρςϋ Ξζρβόξϋ ‛
 
ψκηδϋ α θόω ωόξη ωφηθζα κα όδη αηαθρυ.
 
Ϋδ ηξωΤ όξϋ ψκηδφ, ςύυϋ ληυρΤγζ ςΰξ ξ ζύωόξβδηε δηςόξόα ‛
 
α κα θύρζύζ α ςΰδϋ δ ςωβδϋ
-
αόδεκξζ όξη 5
ξ
 
ΰζόΤα, ωψβυηα βζ όϋ θρζφηζϋ όδφ Αμαβ. Ωαβώη. Δ βζωδΰκςϋ αφόςϋ ύδΰόωβςϋ, ζΤζ αύΰυκζΤ ωόξη ΕαρΤα, ωόξη Η΢οδ α Τωυϋ ωζ ύδΰΰ΢ ΢ΰΰα φΰαμδηεωα. ΐθυ «Τωυϋ° λαόΤ ξ ΢ηδμδϋ όξϋ ωό΢κβξϋ όξϋ κ΢ΰαωωαϋ αό΢ 6=
-
8= βθόρα, αύς όδ ΰωβδ όυη ύαλζόηυη, θαηζ ηα ακδψη μα ύαηόςϋ, ύδΰΰδΤ όθόδδ ύαρακαΰ΢ωωδ δωβδΤ. Ϋδ ςό δ δωβςϋ όδφ Βαρδφΰ΢ μζη αόαιφκΤωόξζ δΰςΰξρδϋ, εόαη ζοαρζόε όψξ.
 
 
 
Βζ ω΢ξ αΰαβη ύαύψρδφ
 
ύδφ ακδηδψωζ όςόζ ωόϋ ΰβηδκ΢ΰαωωζϋ α όα θΰξ όξϋ ύζρδεϋ, θκαηαη βθρ όξ Βεΰδ λα όδη ύδΰψόβδ δώαης, βθρ όξη Η΢οδ, όξη ΕαρΤα όξη Βραωαόε αόε.
 
ΨαηόαωόζΤόζ ΰδύςη 11
.
=== ρςηα ύρη αύς ωεβζρα
,
δ «Δμφωωθαϋ° βαϋ, ζΤζ ληυρΤωζ όδφϋ αηθβδφϋ
,
όϋ αόαλΤμζϋ, όϋ καΰαωωηθϋ ύαλΤμζϋ α όα ύαηΤμα όξϋ ύαηθβδρξϋ άμ΢όηξϋ Βξόθραϋ Ξζ΢ϋ
 -
κ΢ΰαωωαϋ. Γ κ΢ΰαωωα αύς αΰϋ ύδφ ωξβαΤηζ αΰβφρε, ωόδζΤδ ααό΢ΰΰξΰδ α καηαόξςρδ λα ΢κζ ωόζραης δρλαηωβς, βζ όδη αρς θληζ ύςρδϋ ‛ύθραωβα
-
λθφρα α δ «Δμφωωθαϋ° όξη 3
ξ
 
ΰζόΤα
,
ωόδ οζΤηξβα μξΰ. όξϋ Ηζδΰκεϋ ζύδεϋ
,
ζΤηα ύα
«
θξιδϋ
°.
Γ Ηζδΰκε Ζύδε ύδφ βζόαβδρηζ όδη όρδδωφΰΰθόξ ‛
 
ώαρ΢ ηαφός, ωζ λζυρλς α όξηδόρςδ, αύδλζηζ όϋ μξβδφρλθϋ όδφ αηςόξόζϋ. Δ αη΢λζϋ ύδΰΰαύΰαω΢γδηόα. Σρζ΢γδηόα ύδΰψ ύζρωωςόζρδ δώαης λα όδη ζρλαΰζας όδφϋ ζοδύΰωβς, ωβψρμα, αημζωόθϋ ΰ΢ιζϋ λα βφΰςύζόρζϋ,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->