Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΥΘΝΟ

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΥΘΝΟ

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Mar 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/06/2014

 
 2
ΒΘΒΝΒΓΦΤΥΟΘΥΒΪ ΥΞΘ Τ΢ΟέΪΥΟ΢ΗΝΞ ΝΦΐΘΟ
 
Θίνοϊ ΝοςςΨϊ ―Βςώβηογωεοϊ
 
ΒΤΟ ΟΙΗΓΗΒ ΪΥΟΘ ΤΟΓΗΥΗΪΥΗΟ ΟΙΗΓΟ ΦΐΘΟΦ
 
Ο ϊΰιβθφωυ ςωγου
 
φΰυ Νρνθοϋ ϊφΰθ λμαγμΰ
 
φΰυ λτοώηυ φοϋ ώβγορ β ΰ ιλεΩγΰ τςοϊοςΩ φχθ Ζςϋωτχθ ϊφοθ τογφϊιω φοϋ Βεβίοϋ
 Βλςχιαθο ϊλ ωγοϋυ φοϋυ Ωεθχϊφοϋυ Τςοιΰνλίυ τοϋ αώβϊβθ φΰ ξχη φοϋυ
 
βτω ζΰγΰφΰςίβϊΰ ιλ βςϊλθω, βφΩ φΰ ζΩςλβ φΰυ ώρφλϋϊΰυ φοϋ ώβγορ.
 
Λτιαγλβ λιαθοϋ β πΰοτοίΰϊΰ χφοεςβθ
=
 ΁ςφλιυ Νβιβςθαβ
 
Ν
βςτωυ λθωυ οζοτοςορ
 
τοϋ ϋςογλφΩ ιαϊβ
 
βτω φΰθ βθβξηφΰϊΰ τςούϊφοςθ φοτονλϊθ ωτοϋ φλιΰςθοϋθ φο Ωεθχϊφο τβςλγνωθ φΰυ ρνθοϋ ιαϊβ βτω κκγίβ β αςλϋθλυ.
 
 Ήφβθ γαχ «Ωεθχϊφο³ λθθο Ωεθχϊφο ϊφοϋυ τογγορυ
,
εβφί φλγΩ
,
φ λίθβ ΰ βςβογοείβ ωφβθ ζλθ λτοθχθλί φυ βθββγρπλυ φΰυ ϊφο γβω φοϋ Ωνλ φωτοϋ, βγγΩ τλςοςίξλφβ ϊφοϋυ λζορυ β ιωθοθ βϋφορυ?
 
Λζ β 04.444 ςωθβ, εΩ Ωγγοϋυ 244
 -
2:4.444 ςωθβ, λίιβϊφλ ίζο. Λϊλίυ
-
λε β φβ 1 ζυ. Ωφοο βϋφορ φοϋ τγβθηφΰ. Νζλυ ο ϊϋθηνλαυ ιβυ, ίζλυ ο βθφζςΩϊλυ ιβυ, ίζο ο ωκο, ο τωνο ιβυ β ο βθΰϊϋίλυ ιβυ. Υβ ιαϊβ αοϋθ βγγΩμλ β ΰ φλθογοείβ αλ
 
βγγΩμλ
,
φωϊο
 
εςηεοςβ φβ φλγλϋφβίβ 244 ςωθβ
,
τοϋ φο κογοεω β ϊϋθβϊνΰιβφω ςογω φοϋ οςεβθϊιορ ιβυ ζλθ ιτοςλί θβ ϊϋθφοθϊφλί ϊ‗ βϋφορυ φοϋυ ςϋνιορυ
.
 Ήγο νϋιωιβϊφλ βτω φυ βΰεηϊλυ φχθ τβτορζχθ β φχθ εβεΩζχθ ιβυ τςίθ αςνλ ο ΰγλφςϊιωυ ϊφο θΰϊί
,
φυ ϊϋθνηλυ φΰυ ξχηυ β φοϋυ ςϋνιορυ φοϋ φωφλ.
 
Βϋφω ζλθ ϊΰιβίθλ ϋϊΩ ωφ
 
τςατλ θβ εϋςίϊοϋιλ τίϊχ, βγγΩ θβ λθφΩμοϋιλ φΰθ εθϊΰ β φΰθ λμαγμΰ ϊλ βθνςτθβ ιαφςβ
,
ωτχυ ο τογφϊιοί φΰυ τςούϊφοςίβυ
,
τοϋ λιτςωυ ϊλ Ωνλ τςωγΰϊΰ φοϋ τλςκΩγγοθφου
 
β φΰυ λμαγμΰυ φΰυ οθχθίβυ, βθφζςορϊβθ τςοοζλϋφΩ.
 
Βθββγρτφοθφβυ φΰθ τςούϊφοςη ρνθο γοτωθ
.
Βυ φΰθ βθββγρποϋιλ, εβφί τογρ αλ βιϊκΰφΰνλί βϋφω φο θΰϊί. Υο νλχςορϊβθ αςΰιο
 
τςθ βτω φΰθ τςφΰ γλφίβ τ.ή
.
Ο Βεββωυ ςου νλχςλίφο τογφϊφΩ βθρτβςφου β ωγβ αγλεβθ ωφ Ωςϊβθ ιλ φΰθ Ωνοζο φχθ Ζχςαχθ φο 2.244 τ.ή. β ιλ ζΩθλβ β λϊκογαυ βτω φΰθ Βθβφογη.
 
Ξ λωθβ εβ φο Βεβίο Ωγγβμλ
,
ωφβθ ο τςχφοτωςλυ αςλϋθλυ φχθ βςβογωεχθ ϊφο φαγου φοϋ 27
οϋ
 
β φυ τςφλυ ζλβλφίλυ φοϋ :4
οϋ
 
βθβ
,
αςμβθ χυ ϊφο ϊΰθω.
 
Ξ βφΩϊφβϊΰ βϋφη ωιχυ εβ φΰθ ρνθο
,
βγΩ ςβφορϊλ. Ατςλτλ θβ αςνλ ο Ηοργου φοϋ 27>: εβ θβ ιλφβκγΰνλί ΰ ϋτοφιΰιαθΰ λωθβ φΰυ β ΰ τςοϊοςΩ φΰυ ϊφο τςούϊφοςω Βεβίο. Ο
Ckllkt` @olkyb
αθβυ Βιλςβθωυ λςλϋθΰφηυ
,
λτϊατφλφβ φοθ ΙβςοϋγΩ β ΰ ιλγαφΰ φοϋ ζΰιοϊλρλφβ ϊφΰθ Bhkrgebl
Mourlbi oa Bre`bkoiony
. Αφϊ ΰ ρνθου Ωθλ φΰθ λίϊοζω φΰυ ϊφο ςο φΰυ βτφλςΰυ τςούϊφοςίβυ.
 
 
 :
ΐβ βθβλςνοριλ ϊηιλςβ ϊλ αθβ τογρ ιλεΩγο ςοθω ζΩϊφΰιβ τοϋ βςίξλ φο 7.444 τ.ή
.
β φλγλθλ τςίθ φο :.444 τ.ή
.
 Ήτχυ βφβγβκβίθλφλ
,
λίθβ αθβ φλςΩϊφο ςοθω ζΩϊφΰιβ β ΰ οιγίβ ιοϋ ϊηιλςβ νβ ϊφβνλί ϊλ οικΩ ϊΰιλίβ
,
ϊφλ θβ ζϊλ φΰ ϊϋθογη λωθβ
,
χςίυ θβ τλςθΩ ϊλ λζαυ γλτφοιαςλλυ.
 
Ο ΙβςοϋγΩυ γοτωθ βθαφςλπλ ζλζοιαθβ β ϊφλίςλυ τςοϊλεείϊλυ ιλ ζοειβφϊιορυ.
 
Λίθβ ωθφχυ τογρ ζρϊογο
,
θβ βθφγΰνοριλ
 
τχυ γλφοϋςεορϊλ φο θΰϊί Ωφχ βτω λθφλγυ ζβοςλφαυ ϊϋθνηλυ ϊφο τβςλγνωθ.
 
Υο ϊΰιλςθω πΰγω λτίτλζο ζβκίχϊΰυ
,
τβςλικΩγγλ τβςβιοςχφορυ βορυ ϊλ βϋφηθ φΰθ βφβθωΰϊΰ.
 
 
 5
ΤΩθοθφβυ φβ τςΩειβφβ ιλ φΰ ϊλςΩ
,
νβ τςατλ θβ ζοριλ φΰθ τογφϊιη λμαγμΰ ϊβθ ιβ νλβφςη τβςΩϊφβϊΰ. Ξ ϊΰθη β φβ ϊΰθΩ
,
λίθβ ο ςου. Ξ ζΩςλβ φοϋ αςεοϋ λίθβ ο ςωθου. Υο αςεο β φβ ζςιλθβ λίθβ ο τογφϊιωυ.
 
Ξ ελχγοείβ γαλ ωφ αλ τογρ τγορϊο ϋταζβου, αλ ιλεΩγο ζβιλγϊιω ιλ
 
τογγορυ ωγτοϋυ β ογτίϊοϋυ, τοϋ Ωνλ αθβυ λίθβ β αθβυ μλχςϊφωυ ωϊιου.
 
Ξ
 
ρνθου ιλ φο τβςΩμλθο β ζβίφλςο ϊηιβ φΰυ λίθβ αθβ θΰϊί ιλ «ζρο θΰϊΩ³, ιλ ζρο λςϊοθηϊοϋυ ιαϊβ φοϋ, β 222
 
γι. τλςίτοϋ βφοεςβιηυ, τογρ ιλεΩγΰ εβ φο ιαελνου φχθ 07 γι. φοϋ θΰϊορ.
 
Βϋφη ΰ ζοιοςίβ φοϋ ϊηιβφου τςατλ θβ λϋθωΰϊλ ζβίφλςβ φο θΰϊχφω τογφϊιω τοϋ βθβτφρνΰλ. Ζΰιορςεΰϊλ ζρο λϋςρχςβ γιΩθβ φΰυ Βε. Λςηθΰυ β φχθ Γοϋφςθ β φβ λτίϊΰυ ϊΰιβθφΩ γιΩθβ φΰυ ογθβυ, φΰυ Βτωςοϋϊΰυ β φοϋ Βε. ΪφλΩθοϋ
.
Ξ ςηϊΰ φοϋ γιβθορ φοϋ Ιαςβ λίθβ τογρ θλφλςΰ, εβφί βτω φΰθ τςούϊφοςίβ ιας β φοθ ιλϊοτωγλιο
,
φΰθ ιλεΩγΰ ϊΰιβϊίβ λίλ ΰ βθβφογη τγλϋςΩ.
 
Ο ·βϊφου β ο Τοϊλζθβυ ζοργλπβθ ιβξί τογρ βςω εβ θβ τΩςλ ο ϋγβζωυ ςου φΰθ ϊΰιλςθη φοϋ ιοςη. Ξ Βεβίζβ τοϋ ζΰιοϋςεηνΰλ τςθ βτω :4 ―
 
:;.444.444 ςωθβ ηφβθ αθβυ
 
λθβίου λςϊβίου ςου, τοϋ
 
ζβιλγίϊφΰλ ατλφβ βτω οϊιοεοθαυ βγγβεαυ β τβςβςΰϊλ φΰ ναϊΰ φοϋ ϊφο Βεβίο Ταγβεου β φβ θΰϊΩ. Ξ ρνθου αλ τογρ τγορϊο ϋταζβου. οφΩϊιβφβ ιβεεβθοροϋ ϊζηςοϋ, βςεϋςοροϋ ιογρκζοϋ, πλϋζβςερςοϋ, βγορ, ςχιίοϋ, βιΩθφοϋ, βϊϊφαςοϋ, βθφιοθίοϋ, θλγίοϋ, οκβγφίοϋ, βςεγίοϋ β βςερςοϋ βϋφοϋορυ.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->