Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Inregistrarea Fiscala a Contribuabililor Rezidenti

Inregistrarea Fiscala a Contribuabililor Rezidenti

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 498|Likes:
Published by Livia

More info:

Published by: Livia on Oct 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

 
ÎÎnnrreeggiissttrraarreeaaiissccaall
ăă
aa ccoonnttrriibbuuaabbiilliilloorrrreezziiddeenn
ţţ
ii 
Tan
ţ
i Anghel
Ş
ef serviciu Direc
ţ
ia General
ă
de Legisla
ţ
ie
ş
i Proceduri FiscaleAgen
ţ
ia Na
ţ
ional
ă
de Administrare Fiscal
ă
 
Rentrop & Straton
Grup de Editur
ă
 
ş
i Consultan
ţă
în Afaceri
 
 
Alege s
ă
munce
ş
ti u
ş
or, inteligent
ş
i eficient! www.fiscalitatea.ro2
1. Înregistrarea fiscal
ă
 
Ca
ş
i în cazul altor proceduri de administrare fiscal
ă
, pentru a avea o imagine complet
ă
 asupra institu
ţ
iei juridice a înregistr 
ă
rii fiscale, aceast
ă
trebuie privit
ă
atât din perspectivacontribuabilului, cât
ş
i din perspectiva administra
ţ
iei fiscale.Astfel, pentru contribuabil, înregistrarea fiscal
ă
reprezint
ă
o obliga
ţ
ie, a c
ă
rei neîndeplinireatrage sanc
ţ
iuni. Totodat
ă
, înregistrarea fiscal
ă
, care presupune atribuirea unui num
ă
r deidentificare fiec
ă
rei persoane obligate a se înregistra, are rolul de a ad
ă
uga un nou atribut deidentificare a persoanelor, al
ă
turi de nume/denumire
ş
i adresa.În schimb, pentru organul fiscal, înregistrarea reprezint
ă
un mijloc:
 
de a „cunoa
ş
te“ contribuabilii (cum se numesc, unde se afl
ă
, ce activit
ăţ
idesfa
ş
oar 
ă
, ce impozite datoreaz
ă
etc.);
 
de inventariere a acestora în cadrul Registrului contribuabililor;
 
de organizare a activit
ăţ
ilor de administrare a impozitelor 
ş
i taxelor datorate de contribuabili.De
ş
i este reglementat
ă
ca o func
ţ
ie de administrare a impozitelor 
ş
i taxelor 
ş
i de
ş
i exist
ă
 organe fiscale diferite pentru administrarea diferitelor impozite
ş
i taxe, înregistrarea fiscal
ă
estetotu
ş
i atribuit
ă
unui singur organ fiscal: Agen
ţ
ia Na
ţ
ional
ă
de Administrare Fiscal
ă
.
2. Subiectul înregistr
ă
rii fiscale
Obliga
ţ
ia de înregistrare fiscal
ă
revine oric
ă
rei persoane (persoana fizic
ă
, persoana juridic
ă
,alta entitate f 
ă
ă
personalitate juridic
ă
) care efectueaz
ă
acte
ş
i fapte juridice care genereaza drepturi
ş
i obliga
ţ
ii conform legii fiscale
ş
i care devine astfel subiect în raporturile juridice fiscale.
3. Reguli privind înregistrarea fiscal
ă
 
Codul de procedur 
ă
fiscal
ă
stabile
ş
te reguli de înregistrare diferite, în functie de personalitatea juridic
ă
a contribuabilului
ş
i de alte caracteristici ale acestuia (comerciant,nerezident, natura veniturilor realizate etc.).
3.1. Comerciantii persoane juridice
Codul de procedur 
ă
fiscal
ă
stabile
ş
te la art. 72 alin. (1) lit. d) faptul c
ă
înregistrarea fiscal
ă
 a comercian
ţ
ilor se efectueaz
ă
conform procedurii reglementate de legea speciala. Este vorba deLegea nr. 359/2004 privind simplificarea formalit
ăţ
ilor referitoare la înregistrarea în RegistrulComer 
ţ
ului a persoanelor fizice, asocia
ţ
iilor familiale
ş
i persoanelor juridice.
 
Alege s
ă
munce
ş
ti u
ş
or, inteligent
ş
i eficient! www.fiscalitatea.ro3
 Procedura se aplic
ă
pentru urm
ă
toarele categorii de persoane juridice:
 
societ
ăţ
i comerciale înfiin
ţ
ate conform Legii nr. 31/1990 privindsociet
ăţ
ile comerciale, indiferent de forma de organizare;
 
societ
ăţ
ile
ş
i companiile na
ţ
ionale;
 
grupurile de interes economic
ş
i grupurile europene de interes economic,constituite conform titlului V din Legea nr. 161/2003 privind unele m
ă
suri pentruasigurarea transparen
ţ
ei în exercitarea demnit
ăţ
ilor publice, a func
ţ
iilor publice
ş
iîn mediul de afaceri, prevenirea
ş
i sanc
ţ
ionarea corup
ţ
iei, indiferent dac
ă
sunt saunu comercian
ţ
i. De re
ţ
inut: grupurile de interes economic care nu au calitatea decomerciant vor aplic
ă
procedur 
ă
de înregistrare reglementat
ă
de Legea nr.359/2004,
ş
i nu procedur 
ă
de înregistrare reglementat
ă
de Codul de procedur 
ă
 fiscal
ă
în cazul persoanelor juridice care nu sunt comercian
ţ
i, aceast
ă
lege fiindlege speciala în raport cu Codul de procedur 
ă
fiscal
ă
(art. 2 alin. (2) din Codul de procedur 
ă
fiscal
ă
);
 
regiile autonome;
 
organizatiile cooperatiste (societ
ăţ
i cooperative constituie conform Legiinr. 1/2005 privind organizarea
ş
i functionarea cooperatiei; cooperativele de creditconstituite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privindorganizatiile cooperatiste de credit; cooperativele agricole constituite conformLegii cooperatiei agricole nr. 566/2004);
 
alte persoane juridice care se inregistreaza în Registrul Comer 
ţ
ului potrivitunor acte normative speciale (de ex. institute na
ţ
ionale de cercetare-dezvoltare). Dere
ţ
inut c
ă
 
ş
i aceste entit
ăţ
i cu personalitate juridic
ă
se vor inregistra dup
ă
procedur 
ă
 reglementat
ă
de Legea nr. 359/ 2004,
ş
i nu dup
ă
cea din Codul de procedur 
ă
fiscal
ă
 (vezi mai sus).Înregistrarea presupune urm
ă
toarele opera
ţ
iuni:
 
depunerea unei cereri de înregistrare la biroul unic din cadrul OficiuluiRegistrului Comer 
ţ
ului de pe langa tribunalul în raza c
ă
ruia este situat sediulsocial;
 
modelul cererii este cel aprobat prin Ordinul ministrului justi
ţ
iei nr.2722/C/2007;
 
cererea valoreaz
ă
 
ş
i cerere de înregistrare fiscal
ă
, prin bifarea c
ă
su
ţ
eicorespunz
ă
toare a Capitolului VI din cerere
ş
i a datelor privind vectorul fiscal dinAnexa A1 la cerere, inclusiv a datelor specifice în cazul sucursalelor, astfel cumacestea sunt precizate în aceast
ă
anexa; NOTA 1: Anexa A1 la cererea de înregistrare la Registrul Comer 
ţ
ului secompleteaz
ă
numai la constituire. Men
ţ
iunile ulterioare referitoare la modificarea datelor din anexa se declara la organul fiscal competent (cel în raza c
ă
ruia se afl
ă
domiciliul fiscalal contribuabilului – art. 33 „Competenta teritoriala“
ş
i art. 31 „Domiciliul fiscal“ dinCodul de procedur 
ă
fiscal
ă
), prin declara
ţ
ia model 010 „Declara
ţ
ia de înregistrare

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
arabelabela liked this
kopalko775081 liked this
marcelionescu liked this
robydown liked this
lvatavu4677 liked this
ponorel liked this
Marian Grigore liked this
rosicomus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->