Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Risks Facing Health Adol. Old Saida PDF

Risks Facing Health Adol. Old Saida PDF

Ratings: (0)|Views: 369|Likes:
Published by Naba'a NGO

More info:

Published by: Naba'a NGO on Oct 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

 
 
;
 
 
KXXOXXFOCQ LB QGO GOKEQG " XLHNKE]NX@ BKHQL]X BKHNCI KALEOXHOCQNC QGO LEA HNQ^ LB XKNAK
 
B_CAOA M^ FOANHKE KNA BL] ZKEOXQNCNKC 
;9 FK]HG% =::2
ZAB h}okqoa ynqg zabBkhql}~ Z}l q}nke ro}xnlcyyy#zabbkhql}~#hlf
 
 
=
 
 ]oxok}hg Qokf
Enck Fn`akxgn 'FXh#.Fk}ykc @gkykdk 'Zg#A#.]nfk Kbnbn 'Zg#A#.
 Bnoea Xuzo}rnxl}
Xkfn} Xgk}k}nNcik Xhgon 'M#K#.
 Bnoea&yl}`o}x
Ckdkg K`kynFlgkfka Oe KenKgfoa Bk{nogFk}yk Qluqkcdn
 Akqk Ocq}~ Qokf
 
X~xqof Z}li}kffo}
4 Fn}ck Ckgkx
Akqk Ocq}~
4 Gnmk Gkftn
 ]ozl}q Y}nqnci Qokf
Enck Fn`akxgn 'FXh#.Fk}ykc @gkykdk 'Zg#A#.]nfk Kbnbn 'Zg#A#.
ZAB h}okqoa ynqg zabBkhql}~ Z}l q}nke ro}xnlcyyy#zabbkhql}~#hlf
 
 
8
 Ncq}lauhqnlc
Nc Clrofmo} =::?% qgo Hocqo} bl} ]oxok}hg lc Zlzuekqnlc kca Gokeqg 'H]ZG. kq qgoKfo}nhkc _cnro}xnq~ lb Mon}uq ykx hlffnxxnlcoa m~ Ckmkk 'Aoroelzfocq ynqgluqMl}ao}x. ql kxxnxq nc aoxnicnci kca hlcauhqnci k xqua~ nc qgo Lea Hnq~ lb Xknakkxxoxxnci gokeqg kca xlhnke }nx`x bkhnci Kaleoxhocqx# Ckmkk knfx ql uxo qgo xqua~bncancix ql aoroelz kca nfzeofocq gokeqg kca xlhnke z}ldohqx qgkq yluea fooq xlfo lb qgo cooax lb kaleoxhocqx kioa ;1&;> enrnci nc qgo Lea Hnq~#Qgo Lea Hnq~ lb Xknak nx k aocxoe~ zlzuekqoa k}ok ynqg kc oxqnfkqoa zlzuekqnlc lb ;:%::: ncanrnaukex# Kmluq 2:/ lb nqx zlzuekqnlc nx Eomkcoxo kca 1:/ k}o lb kZkeoxqncnkc ckqnlckenq~# Qgo fknc ohlclfnh khqnrnqnox lb qgo hlffucnq~ k}o bnxgnci%q}kao kca gkcanh}kbq#Qgo xqua~ hlcxnxqoa lb k xu}ro~ kca blhux i}luz anxhuxxnlcx# Qgnx }ozl}q aoxh}nmox qgobncanci lb mlqg zk}qx lb qgo xqua~# Qgo bn}xq zk}q lb qgo }ozl}q owzekncx qgofoqglaleli~ bleelyoa nc kee zgkxox lb qgo yl}`# Qgo xohlca zk}q% aoxh}nmox qgobncancix b}lf mlqg gluxoglea kca kaleoxhocq {uoxqnlcckn}ox# Qgo ekxq zk}q lb qgo}ozl}q aokex ynqg blhux i}luz akqk kcke~xnx#
N#
 
Foqglaleli~4
Hlffucnq~ Fooqnci
4 Ckmkk xqkbb goea k fooqnci ynqg hlffucnq~ }oz}oxocqkqnroxb}lf Lea Xknak ql ncrlero qgo hlffucnq~ kca xlenhnq nqx booamkh` lc xocxnqnro qlznhxql mo owkfncoa m~ qgo xqua~# Au}nci qgo fooqnci qgo xu}ro~ ykx ncq}lauhoa kcaanxhuxxoa kca k xuffk}~ lb qgo z}ldohq ykx anxq}nmuqoa# K Hlffucnq~ Hlffnqqooykx bl}foa ql enc` qgo z}ldohq ynqg qgo elhke hlffucnq~# Qgo Hlffnqqoo hlcxnxqoa lb k Fu`gqk}% Fucnhnzkenq~ fofmo}% Goka lb Xknak Heum% xqkbb fofmo} lb qgo XlhnkeFlrofocq CIL% kca k Xlhnke,Gokeqg yl}`o}# Qgo Hlffucnq~ Hlffnqqoo kexlkxxnxqoa nc bncanci hkcanakqox ql ncqo}rnoy bl} qgo zlxnqnlc lb -Bnoeayl}`o}-#
]oh}unqfocq lb Bnoeayl}`o}x 'Clrofmo} =::?.4
Yo ncqo}rnoyoa 7 bnoeayl}`o}xkca xoeohqoa 1 '= fkeox kca = bofkeox.# Xoeohqoa bnoeayl}`o}x yo}o b}lf Xknak '8 lb qgof yo}o b}lf Lea Xknak . kca kee gka z}ornlux bnoeayl}` owzo}nocho #
 Xkfzenci B}kfo4
Ckmkk z}lrnaoa ux ynqg k fkz lb Lea Xknak# Glyoro}% clxkfzenci b}kfo ykx krknekmeo# Kx k }oxueq% yo h}okqoa lu} b}kfo qg}luig ){unh` hlucq)lb kee gluxogleax enrnci ynqgnc qgo mlucak}nox lb Lea Xknak # Qgo hlffucnq~ ykxanrnaoa ncql ;= melh`x# Bnoeayl}`o}x yo}o q}kncoa bl} lco ak~ lc fkzznci qohgcn{uoxkca Gluxoglea enxqnci# Qgo gluxoglea hlucq ykx khhlfzenxgoa nc 1 ak~x# Qgo cufmo}lb gluxogleax enrnci nc qgo Lea Hnq~ qlqkeoa ;8?2 # K xkfzeo lb ?:: gluxogleax ykxa}kyc }kcalfe~ b}lf qgo gluxoglea enxqx# Qgo xkfzeo ykx xoeohqoa uxnci x~xqofkqnh}kcalf xkfzenci#
Aoroelznci qgo ncxq}ufocqx
4 Qyl {uoxqnlcckn}ox yo}o bl}foa nc hll}anckqnlc ynqgCkmkk% lco ykx zo}bl}foa ynqg gluxogleax qgkq gka kaleoxhocq fofmo}x kca qgolqgo} ykx hlcauhqoa ynqg qgo kaleoxhocqx# Qgo Gluxoglea {uoxqnlcckn}o ncheuaoancbl}fkqnlc lc ckqnlckenq~ kca kio lb kee gluxoglea fofmo}x']lxqo}.% gluxncihlcanqnlcx kca gluxoglea nchlfo# Qgo kaleoxhocq {uoxqnlcckn}o ncroxqnikqoa
ZAB h}okqoa ynqg zabBkhql}~ Z}l q}nke ro}xnlcyyy#zabbkhql}~#hlf

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->