Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
1500 π.Χ.ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

1500 π.Χ.ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Mar 07, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/07/2014

 
2788 ψ.Ϋ.Γΐ Ψ΢ΓΜΓΟΓΐ ΑΒΦ ΦάΛΟ ΒΐΜέΨάΓ
Γΐ άΒΪΓΐ ΦάΛΟ ΒΐΜέΨάΓ ΑΗ ΒΟΒΪΓ΢ΗΦ ΦάΓέΦ Ξ΢ΛάΗΦ
-
ΞΗΪάΐΓέ
 
ΞβύΡ ύδ νΡςηβ ύδό 24δό νχοβφύηΣβό, δ ηψςγφψδφδ ύπο εκοπο ψςηφζηο ψγχ ψβςγχφΡλγούβ κςογούβό ψγιϊύαβ βούηΣαηοβ φύγο
 
βμϊψύγ
 
ζβφικβ
 
κμοη ύγ βμβψδακογ ξκαβ φύγ λπμςβρ ψςρμςβααβ ύπο Δδζβώο νπύο ύΡπο. Γύ βψρ βχύΡ ύβ αοδαηΣβ βοΰγχο φη χτδιρζβξαβ φύηικϋδ ύγχ βμχψύβγϊ ςΡύγχό. έβ 288 ϋςροβ νΡςηβό χψδςηφΣβό μβ
 
βχύγϊό ύγχό βεπαβύγϊϋγχό
-
2=48 ψϋ 2<48 ψϋ 
-
αβό νΣογχο ψγιικό ψιδςγγςΣηό μβ ηηΣοδ ύδο ψηςΣγνγ .άύό
 
ηψμςβκό αη ηςγμιχΡ γ ψςρμγογ ύγχ βμβΣγχ κϋγχο γςφύηΣ ηΣύη πό «Ξηύγϊ¹, ύγ βμχψύβρ ρογαβ μβ ύδο Ξςΰύδ, ΰ πό «βοξςψγχό βψρ ύβ οδφΡ φύδ Ακφδ ύδό ΑημΡιδό ΨςΡφοδό¹
 
β ηΣοβ φϋηνρο ζκζβγ ρύ γ Βμϊψύγό ξκύη βχύρ ύγ ρογαβ μβ ύβ οδφΡ ύγχ ΒμβΣγχ, Σφπό β ύδο Ψηιγψροοδφγ
.
άύδο ψγ ηύηύβακοδ β ηονβκςγχφβ βψρ ύό
 
φπλραηοηό ηψμςβκό, βψρ ύγο ύΡγ ύγχ βεπαβύγϊϋγχ Vgido`rg, νβζΡλγχαη>
«Γ ηςϋγαρό ηο ηςΰοδ βψρ ύγχό βςϋδμγϊό Ξηύγϊ β ύγχό βςϋδμγϊό ύπο οδφώο ύδό αημΡιδό ψςΡφοδό (ξΡιβφφβό
)
, ύβψηοΡ, ϊτύη
 
ύβ ηΡιβ φβό Ρύπ ,φύδο
 
νϊοβαδ ύδό Βχύγϊ Αημβιηρύδύβό, ύγχ ζβφιΡ (άγχξαώφδ ΐΐΐ
 )
Ogeidgpgrrg ψγχ νΣοη λπΰ μβ ψΡούβ .΁ύβο
 
βγϊφγχο ύβ ηψύηϊμαβύβ
 
ύγχ
 
φη Ρξη εκοδ μδ
 
, βχύγΣ
.... new ,(
 new, ?
αβ ικεδ ψγχ ψβςβνγφβΡ κϋη αηύβςβφύηΣ πό «ρςγό ύαΰό¹
 
βιιΡ βύΡ Ριιγχό ψκςβ βψρ βχύΰ ύδ μηοΰ κοογβ, δ ικεδ βΣοηύβ οβ κϋη αβ νβΣύηςδ ϋςγΡ πό νςγ β
ρϋ ρςγ ύαΰό
, φδαηοηύβ ρύ ύγ
 new
 
ψξβοΡ ηψΣφδό οβ φδαβΣοη
-
ψςρφξηύβ / ψηςφύβφβκό φχοηφγςκό βψρ ύγ ζβφιΡ φύγ οβρ, αη Ριιβ ιρμβ, κοβ φχαψιΰςπαβ μβ ύγο ύβύρ ηφρνδαβ ύπο ύδαΡύπο ύγχ οβγϊ. φϊαποβ αη ύγο Dbr`ek, πό κονηεδ3 βοδφχϋΣβ ύγχ ζβφιΡ μβ ύδο χιΰ ηχδαηςΣβ ύγχ3. γ οβγΣ (Dbr`ek 200;, 247) β φη βχύΰ ύδ ιηύγχςμΣβ ηΣϋβο
 
αβ φύηοΰ γαγρύδύβ αη ύδο κοογβ ύγχ «νςγχ¹ ΒψγνηύΡ φύγϋηΣβ μβ ύδο ηςαδοηΣβ βχύΰ αψγςηΣ οβ ψβςκϋγούβ
 
βραδ βψρ ύδο κιιητδ φύδο βμχψύβΰ μιφφβ φη Ρξη ηνρ ρςγ ψγχ νδιοη ύγ νψιπαβύρ νςγ
 
)
 
κςγχο φύό ψιΡύηό ύγχό
,
βοβλδύώούβό ύδο βοβψογΰ ύγχ ,ψηςακογούβό
 ,
ηΣοβ
 
ψφύγΣ φύδο Αημβιηρύδύβ
 
ύγχ ,κύφ βχύΰ
 
δ νϊοβαδ
,
ύδό Αημβιηρύδύβό ύγχ
,
ξβ ύγχό ψςγφύβύηϊη¹.
 
Ξβ Ρύ φδαβούρ ,γ ηψμςβκό ψγύκ νηο φϋχςΣφύδβο ρύ γ Ρύγγ ύγχ ΒμβΣγχ ΰύβο ψγιύΡ ηεβςύαηογ βψρ ύδο ΒΣμχψύγ
.
Λ ηψμςβΰ φύγο ύΡγ Vgido`rg βοβκςη ςδύΡ ρύ γ Ξηύγϊ. ΰςξβο ηψηνΰ ηΣϋβο «βγϊφη¹ βψρ ύβ ηψύηϊμαβύβ ύγχ Ϊβςβ, ρϋ ηψηνΰ ΰύβο αη γψγγονΰψγύη ύςρψγ ηψδςηβλραηογ βψρ βχύΡ.
- Ncsg Kbabe (2007, 06-0<-)-
 
Γ Ξηύγϊ ΑοπΣύηό ΰςξβο οβ βοβμοπςΣφγχο ύδο νρύδύΡ ύγχ πό γ Ρςϋγούβό ύγχ βύκύδφη κνβγό β ρϋ μβ οβ βψγνηΣεγχο ύδο ψΣφύδ ύγχό.
 
ά βούψςγφώψηχη Ρξη βεπαβύγϊϋγό φύπο γψγΣπο ύγχό ύβγϊό ξβιΡαγχό ζςηξΰβο ρψπό ύγχ
\gegeout, Wsgrboue, Ogeidgpgrrgsgegf , Vgido`rg
β Ριιπο
.
γ
Zgz`gr
βούζβφικβό
 ?
 
ηνρ ψςγοραγ μβ βούβύΡφύβφδ ύγχ Ϊβςβ
 
Γ νϊγ ψγ φχϋοκό
 
βψηγοΣφηό
 
φη
 
ηξογύκό γαΡνηό ηΣοβ γ άϊςγ
-
ΨβιβφύΣογ (6= ψβςβνηΣμαβύβ) β γ Ογϊζγ
 (22
ψβςβνηΣμαβύβ), β γ νϊγ ιβγΣ φη ψηςψύφηό κϋγχο χψγύβϋξηΣ ψγιύΡ βψρ ύγ βμχψύβρ ςΡύγό
,
ηο γ βιιγνβψγΣ βψρ βοηεΡςύδύηό ϋςηό φβό
 
βψηγοΣλγούβ
 
ιμρύηςγ φχϋοΡ>. Ξηύγϊ ΰ ΞχιβνΣύηό ΒμβΡύηό
 
φη γύ ύΡγχό, γ Ροξςπψγ ύγχ Xuet φη ύκφφηςηό
,
φη νϊγ
 
φχοβούγϊαη ΫηύύβΣγχό β
 
ύκιγό
 
φύγχό ΑύΡοο
,
2 γςΡ
.
Γ ύΡγ ιγψρο ύγχ ψςύγχ αφγϊ ύγχ νκβύγχ ψκαψύγχ βοβ ψ.Ϋ. άύδο Βμχψύβΰ Δΰζβ κϋγχο ηροηό αη ύγχό
 
βψηφύβιακογχό ύδό Αοπΰό
 
Ξςΰύδό
 
ψγχ αηύβκςγχο
 
χψκςγϋβ
 
αηύβιιΡ βμμηΣβ ύδό αοπΰό ύκϋοδό πό νςβ, φύγο
\geego
ut ΰ \geout (μϊςπ φύγ 2788 ψ.Ϋ.
 
Ξβ βχύρ φχοκζδ φύό ϋςγογιγμΣηό ηψΣ ύδό
 
ζβφιηΣβό
 
ύπο
 
Ϊβςβ
Dbpsdgtsut,
β ύγχ
Wsgr
ΰ Wsgrbo
ue ,
ρϋ ψγιϊ βςμρύηςβ ύγχ
Vgido`rg
ηψ ύγχ ]dutocs`s @@@ , γ γψγΣγό κλδφη φύδ ζβφιηΣβ ύγχ Βαηοϋγύκψ @@ ψηςΣψγχ 2==8 ψ.Ϋ.) ύγχ Xu`org, β ύγχ Ogeidgpgrrgsgef, ψγχ μηοοΰξδη βύΡ ύδ ζβφιηΣβ ύγχ ]dutocs`s @@@.
 
 
 
Γ λπμςβκό βψγνρφηό κςγχο ύηςΡφύβ βμμηΣβ ύγχ ύϊψγχ Ζβηγϊ, αη νβρφαδφδ βψρ ηβικό ύβϊςπο φη ϋςχφρ β φη βφΰα β νβγφαδακογ αη φψηΣςηό φη ϋςχφκό ύβοΣηό , βιιΡ β Ριιβ βμμηΣβ αοπΰό ύηϋογύςγψΣβό αη φχαζγιφαγϊό ψγχ χψΡςϋγχο φύγχό Κιιδοηό μβ ϋιΡνηό ϋςροβ αηύΡ.
 
έβ βμμηΣβ ψβςγχφΡλγούβ ην βψρ ύγο ύηϋοΣύδ φη αημβιϊύηςδ ιΣαββ φύδο αγςΰ μβ ύδο ηχγιρύηςδ νΡςφδ βψρ ύγο ξηβύΰ β οβ φϋηνβφύηΣ αη αημβιϊύηςδ βςΣζηβ ύγ
 
βψγννραηογ.
 
Βψρ
 
βςφύηςΡ
 
ψςγό
 
ύβ
 
νηεΡ
 Xr`elg cj
Igjt`u
‐,
 
—Xr`e
lg cj
Dbtt`‐,
—Xr`e
lg cj ]ue`p
 (\yr`be j`kurgs) bem Bgkgbe j`kurg, jbls`o`ag (bjtgr Mbv`gs 20<:>Xabtg TT@). 
άύγο
 
ύβρ
 
ξΡιβαγ
 
έέ4:
Ogeidgpgrrgsgegf.
κοβό
 
Ρονςβό
 
αη
 
Ξςδύΰ
 
ηονχαβφΣβ
 
βιιΡ
 
ϋπςΣό
 
φβονΡιβ
 ,
τδιΡ
 
χψγνΰαβύβ
 ,
αη
 
αβςΡ
 
αοπγϊ
 
«ύϊψγχ¹
 
αβιιΡ
 
κϋη
 
ηψΣφδό
 
αοπρ
 
ςχύρ.
 
Ην
 
κοβό
 
αημΡιγό
 
ύβϊςγό
-
ςχύρ,
 
ρψπό
 
βχύΡ
 
βψρ
 
ύό
 
Αχΰοηό
 
β
 
ύδο
 
Ξοπφρ
 
β
 
φΣμγχςβ
 
ιγψρο
 
ηΣοβ
 
αΣβ
 
αοπΰ
 
ηροβ
 
ηορό
 
ύβϊςγχ
 .
Γ ψγαψκό ύπο βιιγνβψο ψγϊ ψβςγχφΡλγούβ φύό βψγύχψφηό β ψγχ βψηγοΣλη ύγο ηψΣφδαγ Ρξη ύΡγχ φύγ ψιΡ φύγο ζβφιΡ ύγχ ψςκψη οβ κϋγχο χψδςηύΰφη γχφβφύΡ πό αβςύχςΣβ βχύγϊ ύγχ φψΡογχ ψςγογαΣγχ. Λ ψςπύβςϋΰ ψγιύΰ φδαβφΣβ βχύο ύπο βςγβύδςΣπο μβ ύδο βςβποΰ βύΡφύβφδ , ψςγκςϋγούβ βψρ ύγ μημγορό ρύ γ Βμϊψύγ βχεδακοβ φρψαβ ϋςδφαγψγγϊφβο ύγ νβγςηύρ ψγιύρ βξηφύό ύπο νςπο β ύπο ψςγαδξηχύο(χψγύηιο). ΁ψπό κϋη
 
ΰνδ φδαηπξηΣ, ύβ νςβ ύπο βοηεΡςύδύπο ιβο ΰύβο μςβύρ πό κοβ φδαΡν ύδό ιΣβό, ηο ηηΣοηό ύπο ψηςγϋο
 
ψγχ ηεβςύούβ βχύρ χψδςηύηΣ πό κοβ φδαΡν ύδό χψγζγιΰό. Ηο γ Ϊβςβ ξβ αψγςγϊφη οβ βψβύΰφη βψρ ύό χψγύηιηΣό ύγχ ύδο ψβςΡνγφδ ύπο ψγιϊύαπο βούηακοπο, ραπό νςβ, φύδο ψηςΣψύπφδ ύπο βοηεΡςύδύπο ιβο ψγχ ηηΣ ραπό βχύΡ ύβ νςβ ηΣϋβο κοβ ηξηιγούρ ϋβςβύΰςβ β ψΡούβ βψβύηΣύβ, φϊαποβ αη ύγ ΰξγό ύπο νψιπαβύο φύγ νςγ
-
ηψφύςκηό νΣογούβό, Ριιβ
 «
νςβ¹ Σφδό βεΣβό. Πφύρφγ, ύγ ψγ ηούχψπφβρ ϋβςβύδςφύρ φύγ ηψΣψηνγ ύδό ηβφύΰό βοβψβςΡφύβφδό ηΣοβ ρύ β γ νϊγ β ύπο ηεβςύδακοπο β ύπο βοηεΡςύδύπο ιβο ΰύβο ψΡούβ φύη οβ βΣογούβ ρύ ψβςκϋγούβ
 
πό οβ κϋγχο ύγ Σνγ ψγιύρ βξηφύό, βραδ β φη ψηςψύφηό ρψγχ γ βψηφύβιακογ ηαβοΣφύδβο αβλΣ. άύγο ύΡγ ύγχ Wsgrboue μβ ψβςΡνημαβ, γ βοηεΡςύδύγ Ξηύγϊ ύγχ ΒμβΣγχ
 
κςογχο νςβ αβλΣ αη ύδο ηεβςύαηοδ άϊςγ
-
Ψβιβφύοβΰ βούψςγφπψηΣβ
(Mz`cfgi 200=, 02-
06). Αβ ηψφύγιΰ βψρ ύγ
 
βςϋηΣγ ύδό ΒαΡςοβ ζγδξΡ οβ ηψζηζβπξηΣ
 
βχύρ ψγχ νβγςηύΡ ξβ χψγτΡληφύη, ρύ νδιβνΰ βχύΰ δ κιιητδ νΡςφδό νηο ΰύβο αβ ηηϊςηφδ ύπο βιιύηϋοο, βιιΡ βούβοβιΡ ύδο γοΰ ψςβύΰ ύδό βμχψύβΰό βχιΰό ύηιηύγχςμΡ. άύδο ηψφύγιΰ βχύΰ, γ Ζβζχιογό ζβφιΡό Ibmbsobe
-
ΗοιΣι βύΰμμηιη φύγο Ϊβςβ ρύ βύΡ ύδ νΡςηβ ηψΣφδαδό ύηιηύΰό (ψξβοό αβ ύηιηύγχςμΰ ψβςκιβφδ φύγ βμχψύβρ βοΡύγςγ) γ Βμϊψύγ ηΣϋβο ξκφη ύβ Ρςαβύβ βψρ ύδο Ζβζχιοβ ρϋ ϋπςφύΡ, βιιΡ αηύβεϊ ηηΣοπο ψγχ βψγφύκιιγούβ βψρ ύβ άϊςγ
-
ψβιβφύοβΡ ηΣνδ βψρ χψγύηιηΣό (Ocrbe
 
2006, ΗΒ 2> 44
-043 A`vgrbe` 2008b, 6:7-
6::). Λ ψξβορύδύβ αβό ψςγψβμβονφύΰό ηαηύΡιιηχφδό ύό ύηιηύγχςμΣβό ψβςβνρφηπό
«
νςπο
¹
αη βοηεΡςύδύηό ϋςηό, β ψγχ βψβύηΣύβ ψΡούβ αβ
 
βαγζβΣβ ψςγφγςΡ, νρξδη φύγο Ϊβςβ ζΡφη ύπο αδϋβοφαο ύδό νψιπαβύΰό . άϊαποβ αη βχύρ, ύβ βούβψγνγύΡ νςβ κψςηψη οβ ψςγφκςγούβ
 
ρϋ ύβχύρϋςγοβ, βιιΡ αρογ φη αηύβμηοκφύηςδ ηχβςΣβ, αη αβ βμχψύβΰ ψςηφζηΣβ φύδο βχιΰ ύγχ ηεπύηςγϊ νςγ
-
νρύδ. Ακφπ βχύΰό ύδό ψςβύΰό γ Βμϊψύγό ζβφιΡό ηαβοΣφύδη φύδο ηψςΡύηβ ύγχ ψΡούβ πό νκύδό ύπο εκοπο νςπο β ψγύκ πό ψςγαδξηχύΰό βχύο. Λ νηγιγμΰ κοογβ ψγχ κϋη βψγνηϋξηΣ ,βύΡ ύδ νΡςηβ βχύο ύπο ύηιηύο μβ ύγ βμχψύβρ γορ ΰύβο ρύ, ύγχ Ϊβςβ δ ηροβ ψβςκαηοη πό ηΣοβ κοβό ψβμρφαγό δμκύδό γ γψγΣγό ηιΡαζβοη
 
φχοηφγςκό βψρ ριγ ύγο ρφαγ (A`vgrbe` 2008b, 6:6). Βχύρ ψγχ γ φχααηύκϋγούηό φύό ύηιηύκό νηο αψγςγϊφβο οβ νγχο βιιΡ γϊύη β γ αηύκψηύβ ηψφκψύηό φύγο ύΡγ ύγχ Wsgrboue β νηο ΰεηςβο, ΰύβο ρύ , γ Ϊβςβ ηΣϋη ύδο ψγιύΰ β δξΰ χψγϋςκπφδ, φϊαποβ αη ύδο φϋϊγχφβ νψιπαβύΰ δξΰ, οβ βούβψγνφη ύβ νςβ φύγχό Ξςδύγϊό ΑοπΣύηό ΰ ύγχό ΞχιβνΣύηό , φη αβ ύηιηχύβΣβ ηχβςΣβ αη ηεΣφγχ ψγιϊύαβ βηςαβύβ φύγ ψγιύρ κούςγ ΰ ψβιΡύ
 
φύγ ΒμβΣγ ΰ φύγο δψηςπύρ ηιιδορ ϋςγ
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->