Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vietnamese Biosafety Manualweb

Vietnamese Biosafety Manualweb

Ratings:
(0)
|Views: 136|Likes:
cac vann de ve an toan sinh hoc
cac vann de ve an toan sinh hoc

More info:

Published by: Nguyen Thi Kim Thanh on Oct 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
C
M NANG AN TOÀN SINH H
CPHÒNG THÍ NGHI
M
Xu
t b
n l
n th
 
3
T
ch
 
c Y t
Th
gi
 
i
Geneva2004
 
ii
Hi
u
ính
Th
c s
Ph
m V
n H
u, Vi
n V
sinh D
ch t
Tây NguyênTh
c s
Nguy
n Th
Thu H
 
ng,

i h
c Qu
c gia Hà N
iC
nhân Lê Minh Tâm, T
ng c
c Tiêu chu
n -
o l
 
ng - Ch
t l
 
ng
Ng
 
i d
ch
Th
c s
Ph
m V
n H
u, Vi
n V
sinh D
ch t
Tây NguyênTh
c s
Bùi V
n Tr 
 
ng, Vi
n V
sinh D
ch t
Tây Nguyên
Cùng v
 
i s
 
tham gia c
a
*
s
Phan Th
Thanh Th
o, C
nhân Võ Th
Thu Ngân,Th
c s
Hoàng Th
Minh Th
o và C
nhân V
 
ình ChiêmVi
n V
sinh D
ch t
Tây Nguyên* K 
s
L
 
ng Th
M
 
, Chi nhánh phía Nam, Trung tâm Nhi
t
 
iVi
t – Nga và C
nhân Nguy
n Th
Quý, H
i Y t
Công c
ng Vi
t Nam.Cu
n sách này do T
ch
c Y t
Th
gi
 
i xu
t b
n n
m 2004 d
 
i tiêu

 Laboratory Biosafety Manual 
, xu
t b
n l
n th
ba.© T
ch
c y t
th
gi
 
i 2004T
ng giám

c T
ch
c Y t
Th
gi
 
i
ã cho phép Vi
n V
sinh D
ch t
Tây Nguyên b
n quy
n d
ch ra ti
ng Vi
t Nam và ch
u trách nhi
m duy nh
t

iv
 
i b
n d
ch này.
 
iii
Danh m
c nh
ng
n ph
m
ã xu
t b
n c
a T
ch
c Y t
Th
gi
 
iT
ch
c Y t
Th
gi
 
i.C
m nang an toàn sinh h
c phòng thí nghi
m - Xu
t b
n l
n th
31. Ng
n ng
a các nguy hi
m sinh h
c - ph
 
ng pháp2. Phòng thí nghi
m - Các tiêu chu
n3. Nhi
m trùng phòng thí nghi
m - phòng ch
ng và ki
m soát4. C
m nang I. Tiêu

ISBN 92 4 154650 6 (Phân lo
i LC/NLM: QY 25) WHO/CDS/CSR/LYO/2004.11
  
n ph
 
m này
 
c h
 
tr 
 
theo h
 
 p

ng c
 
 p phép/ h
 
 p tác s
 
U50/CCU012445-08 c
aTrung tâm phòng và ch
 
ng b
nh (CDC), Atlanta, GA, Hoa K 
 
. N 
i dung 
 
n ph
 
m là c
ariêng tác gi
 , không 

i di
n cho quan
 
i
 
m chính th
 
c c
a CDC.
© T
ch
 
c y t
th
gi
 
i, 2004
Gi
b
n quy
n. Các
n ph
m c
a T
ch
c Y t
Th
gi
 
i có th
nh
n
 
c
 
B
 ph
n Ti
 p th
và Phân ph
i, T
ch
c Y t
Th
gi
 
i, 20 Avenue Appia, 1211Geneva 27, Th
y S
(
i
n tho
i: +41 22 791 2476; fax: +41 22 791 4857; email: bookorders@who.int). Yêu c
u

tái b
n ho
c d
ch các
n ph
m c
a T
ch
c Yt
Th
gi
 
i - dùng trong kinh doanh hay phân ph
i mi
n phí - ph
i
 
c g
i t
 
i b
ph
n xu
t b
n theo

a ch
nêu trên (fax: +41 22 791 4806; email: permissions@who.int).Các t
li
u trình bày trong
n ph
m này không nh
m th
hi
n b
t k 
quan
i
mnào c
a T
ch
c Y t
Th
gi
 
i liên quan

n tính pháp lý c
a b
t
qu
c gia,lãnh th
, thành ph
, khu v
c ho
c c
a c
 
quan ch
c n
ng nào c
ng nh
liên quan

n s
phân chia biên gi
 
i, ranh gi
 
i. Các
 
ng g
ch ch
m trên b
n

minh ho
cho các
 
ng biên gi
 
i m
t cách t
 
ng

i nên có th
v
n còn nh
ng ý ki
nch
a hoàn toàn

ng ý v
 
i nh
n

nh này.Vi
c

c
 p

n m
t s
công ty c
th
hay s
n ph
m c
a nhà s
n xu
t nào
ókhông

ng ngh
  
a r 
ng T
ch
c Y t
Th
gi
 
i
ánh giá cao và ti
n c
v
 
i s
utiên h
 
n nh
ng công ty hay s
n ph
m khác có cùng tính ch
t. T
t c
các s
n ph
m

ng ký

c quy
n

u
 
c phân bi
t b
ng ch
cái vi
t hoa

u tiêntrong tên s
n ph
m
ó, ngo
i tr 
do m
t s
l
i chính t
trong
n ph
m này.T
ch
c Y t
Th
gi
 
i không b
o

m r 
ng thông tin trong
n ph
m là

y

chính xác c
ng nh
không ch
u trách nhi
m pháp lý cho b
t
thi
t h
i nào dovi
c s
d
ng
n ph
m này.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hathe Vu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->