Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ligjerata

Ligjerata

Ratings: (0)|Views: 6,814|Likes:
Published by arlinda20
falkulteti i shkensave te aplikuara te biznesit
falkulteti i shkensave te aplikuara te biznesit

More info:

Published by: arlinda20 on Oct 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

 
KAPITULLI
2FINANCIMI
Objektivat mësimore
Të japë përkufizimin mbi financimin e aktivitetit.
Të tregojë mënyrat në të cilat firmat mund të grumbullojnëfonde financiare.
Të shpjegojë procesin e financimit përmes emetimit tëletrave me vlerë.
Të shpjegojë rolin e bankave të investimit në procesin embledhjes së fondeve financiare.
Të tregojë mënyrën e financimit në disa vende tëzhvilluara.
Të analizojë trendet në procesin e financimit.
 
FINANCIMI NË EKONOMINË ME TREG
2. 1. FINANCAKuptimi i financës
Financa përbënë procesin e alokimit të fondeve në formë të kredisë, huave, dhe kapitalittë investuar në ato entitete ekonomike të cilat kanë nevojë për fonde shtesë dhe që mundt’i përdorin ato në mënyrë më produktive.Individët, bizneset dhe qeveritë, shpenzojnë, investojnë dhe fitojnë para. Ata shpesh nuk zotërojnë fonde mjaftueshme për financimin e shpenzimeve tyre, pagesën e borxheve ose përmbushjen e transaksioneve tjera. Andaj duhet të huazojnë fonde ose tëshesin aksione për të siguruar parat për të financuar operacionet e tyre. Kursimtarët dheinvestitorët në anën tjetër, akumulojnë fonde të cilat mund të fitojnë norma interesi apodividendë, po qe se përdoren në mënyrë produktive. Ato kursime mund të akumulohen nëformë të depozitave të kursimit, në formë të letrave me vlerë të pronës ose borxhit, apo nëformë të pretendimeve për pensione dhe sigurime. Kur huazohen për normë të caktuar interesi apo investohen në blerjen e aksioneve, ato përbëjnë burime të fondeve investuese.Institucionet të cilat transferojnë fondet nga kursimtarët kah përdoruesit e atyre fondeve,quhen ndërmjetës financiarë. Në këtë strukturë bëjnë pjesë bankat komerciale, bankat ekursimeve, shoqëritë e kursimeve dhe të huas, unionet kreditore, dhe institucionet jodepozituese: shoqëritë e sigurimit, fondet pensionale, fondet investuese, dhe shoqëritë efinancimit.
Financa rfshinë procesin lidhur me rdorimin, administrimin dhetransferimin e parave ndërmjet individëve, bizneseve, institucioneve financiare,tregjeve financiare dhe qeverive.
Ajo është fushë e gjerë dhe dinamike, dhe ndërlidhetme aktivitetet e çdo individi, firme biznesi, qeverie, dhe organizate financiare, private ose publike, me objektiv fitimin ose jofitimprurëse. 
Financa është shkenca mbi menaxhimin dhe administrimin e parasë, dhe kaaspektin e saj teorik dhe atë praktikë.
Në aspektin teorik financa hulumton dhestudion ndërlidhjet ndërmjet raporteve dhe treguesve kuantitativ dhe kualitativ, dukeanalizuar pasqyrat financiare. Ajo analizon në mënyrë kritike dhe studion konceptet dhekategorirdoren procesin e vendimmarrjes financiare, dhe propozonmetodologji më të avancuar për kryerjen e operacioneve dhe transaksioneve financiare. Ndërkaq, në aspektin praktikë financa studion dhe adreson mënyrat dhe format
në tëcilat individët, firmat, dhe qeveritë mbledhin, alokojdhe përdorin burimetfinanciare gjatë kohës, duke marr parasysh gjithnjë riskun që mbajnë më vete projektet e tyre. Financa
i analizon ato në mënyrë kritike dhe tregon për mundësitë e përmirësimit të tyre.
30
 
FINANCIMI
 Aktiviteti i financës është aplikimi i një strukture teknikash të cilat i përdorinindivit, firmat dhe qeveri, r menaxhuar put e tyre financiare,veçanërisht ndryshimet ndërmjet hyrave dhe shpenzimeve dhe riskun einvestimeve.
Termi
financë
inkorporon më vete këto kuptime:
 Studimin e parasë dhe të aktiveve tjera;
Menaxhmentin e atyre aktiveve;
Profilimi dhe menaxhimi i riskut të projekteve;
Si folje, "të financojë" është të mbledh fonde për aktivitetin në biznes.
Shembuj të disa koncepteve financiare
 Një entitet të hyrat e të cilit tejkalojnë shpenzimet që krijon ai mund të jep hua apo tëinvestojë të hyrat që i teprojnë. Në anën tjetër, një entitet të hyrat e të cilit janë më tëvogla se shpenzimet që krijon ai, mund të mbledh fonde financiare duke marr hua atofonde apo duke shitur aksione, duke zvogëluar shpenzimet e tij, apo duke rritur të hyrat.Huadhënësi mund të gjejë huamarrësin, drejtpërdrejtë apo në mënyrë indirekte përmesndërmjetësve financiarë, siç janë bankat, ose të blejë apo të shesë letra me vlerë në tregunfinanciar. Huadhënësi merr interesin, ndërsa huamarrësi paguan interesin më të lartë se sae merr huadhënësi, dhe ndërmjetësi financiar përvetëson ndryshimin. Banka bashkon aktivitetet e shuhuamarrësve dhe huadhënësve. Banka pranondepozitat nga huadhënësit, për të cilat ajo paguan interes. Më pas banka i jep hua atodepozita duke akorduar kredi huamarrësve. Bankat u mundësojnë huamarrësve dhehuadhënësve të kalibrave të ndryshëm të koordinojnë aktivitetet e tyre. Kështu bankat janë kompensues dhe balancues gjitha vizjeve financiare duke mundësuahuadhënësit dhe huamarrësit e ndryshëm të takohen, dhe me kohë, huadhënësit të kthejnëhuat e dhëna.Financën e përdorin individët (financat personale), firmat e biznesit (financat e biznesit) ,qeveritë (financat publike) etj., si dhe nga një varg organizatash duke përfshirë shkollatdhe organizatat jo fitimprurëse. Në përgjithësi, objektivat e çdo aktiviteti të përmenduramë sipër arrihen përmes përdorimit të instrumenteve të përshtatshme financiare, dukemarr në konsideratë ambientin e tyre institucional. Në tri fusha të gjëra të financës: financat personale, financat e biznesit dhe financat publike, janë zhvilluar institucione, procedura, standarde dhe objektiva të specializuara.
Financat personale
Financat personale trajtojnë çështjet siç janë:
Sa para do të nevojitën për individin apo familjen në periudhat endryshme në të ardhmen?
Si do të sigurohen këto fonde financiare?
31

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Valbona Veliu liked this
Natyra Kasumaj liked this
Natyra Kasumaj liked this
Arbron Boni liked this
Natyra Kasumaj liked this
Argjenda Gashi liked this
Afrim Dashi liked this
Lorena Lori liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->