Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
de-men-phieu-luu-ky(1)

de-men-phieu-luu-ky(1)

Ratings:
(0)
|Views: 159|Likes:
Published by ntquang19855

More info:

Published by: ntquang19855 on Oct 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2009

pdf

text

original

 
 
 
Ch
ươ 
ng I
 
Tôi s
 
ng

c l
 p t 
 
thu
 
bé - M 
t s
 
ng
 
ngh
ch
 
áng ân h
n su
 
 
i.
Tôi s
ng

c l
p t
thu
 
bé,
ó là m
t t
c l
lâu
 
i c
a h
d
chúng tôi, v
l
i m
tôi th
ư 
ng b
o chúng tôir
ng :-'Ph
i nh
ư
th
 

các con ki
m
ă
n m
t mình cho quen
i. Con cái mà c
nhông nhông
ă
n bám vào b
m
, thìsinh ra cái tính
l
i x
u l
m, r
i ra
 
i không làm nên trò tr
ng gì
âu.'B
 
i th
, l
a nào c
ũ
ng v
y sinh xong là m
tôi ngh
 ĩ 
ngay

n vi
c thu x
p cho con cái ra
 
riêng.L
a sinh
y, chúng tôi có c
th
y ba anh em. ba anh em chúng tôi ch
 
 
v
 
i m
hai hôm. T
i hôm thú ba, m
 
i tr
ư 
c, ba

a tôi t
p t
nh, kh
p kh
 
i
i sau, n
a lo n
a vui theo sau . M
d
n chúng tôi
i và m
 
em

tm
i

a vào m
t cái hang
ât
 
b
 
ru
ng phía bên kia, ch
trông ra

m n
ư 
c mà không bi
t m
 
ã ch
ukhó
ào b
 
i, be

p tinh t
ươ 
m thành hang thành nhà cho chúng tôi t
bao gi
 
.Tôi là em út, bé nh
t , nên
ư 
c m
tôi, sau khi d
t vào hang. l
i b
theo m
t ít ng
n c
m
m tr
ư 
c c
a

 n
u tôi còn b
 
ng
 
thì
ã có th
c
ă
n s
n trong vài ngày.R
i m
tôi tr
 
v
.Tôi c
ũ
ng không bu
n. Trái l
i, còn l
y làm khoan khoái vì
ư 
c
 
m
t mình n
ơ 
i thoáng
ãng mát m
. Tôiv
a th
m c
m
ơ 
n m
, v
a s
c s
o th
ă
m t
t c
cái hang m
 
ư
a

n
 
. Khi
ã xem xét c
n th
n r
i, tôi ra

ng ngoài hang ng
ng m
t nhìn tr
 
i. Qua nh
ng ng
n c
 
u nh
n và s
c, tôi th
y màu tr
 
i trong xanh. Tôid
n gi
ng, v
 
ôi cánh ng
n

n nách r
i cao h
ng gáy lên m
y ti
ng rõ to.T
 
ây, tôi b
t

u vào cu
c
 
i c
a tôi. Cho dù tôi s
sung s
ư 
ng hay tôi kh
s
 
, cái
ó tu
 
 
tính tình tôikhôn ngoan hay

n

n. Song tôi ch
ư
a c
n bi
t

n th
, tính

n th
. Mà hãy l
y s
 
ư 
c ung dung

c l
pm
t mình là
i
u thích l
m r
i.Ngày nào c
ũ
ng v
y, su
t bu
i tôi chui vào trong cùng hang, hì h
c
ào

t làm thành cái gi
ư 
ng ng
sangtr
ng. R
i, c
ũ
ng bi
t lo xa nh
ư
các c
già trong h
d
, tôi
ào hang sâu thành hai ng
làm thành nh
ng con
ư 
ng t
t, nh
ng c
a sau, nh
ng ngách th
ư 
ng, phòng khi g
p nguy hi
m có th
thoát thân ra l
i khác
ư 
c.
 
 Ch
p t
i, tôi t
m ngh
tay và ra

ng ngoài c
a, h
p cùng anh ch
em hàng xóm quanh b
 
ru
ng v
a g
y
àn vùa hát m
t bài hát hoàng hôn t
m bi
t ông m
t tr
 
i.Khi
êm
ã xu
ng h
n, c
xóm chúng tôi, các bô lão d
l
kh
già c
c

c
ũ
ng b
ng nhiên vui tính, ai n
yra kh
i hang,

n t
h
i th
t
ông t
n gi
a bãi trong
êm t
i mát l
nh, cùng u
ng s
ươ 
ng

ng,
ă
n c
 
ư 
t vành
ng gã tài hoa thì g
y
àn th
i sáo , cùng nhau ca hát, nh
y múa linh
 ình

n t
n sáng b
ch, lúc ông m
ttr
 
i quen thu
c l
i nghiêm trang ló lên

ng
ông, m
 
i tan cu
c, ai v
nhà

y. Ngày nào
êm nào, s
 
m nàochi
u nào c
ũ
ng ng
n
y th
vi
c, th
ch
ơ 
i. K
 
 
i mà
ư 
c nh
ư
thu
c
ũ
ng khá an nhàn nh
ư
ng m
 
i

u cònth
y hay hay, v
sau c
ũ
ng nhàm d
n.B
 
i tôi
ă
n u
ng
i
u

, làm vi
c có ch
ng m
c nên tôi chóng l
 
n l
m. Ch
ng bao lâu tôi
ã tr
 
thành m
tchàng d
thanh niên c
ư 
ng tráng. Ðôi càng tôi m
m bóng. Nh
ng cái vu
t
 
chân,
 
khoeo c
c
ng d
n vành
n ho
t. Th
nh tho
ng, mu
n th
s
l
 
i h
i c
a nh
ng chi
c vu
t, tôi co c
ng lên

p phanh phách vàocác ng
n c
. Nh
ng ng
n c
ngã r
p y nh
ư
có nhát dao v
a lia qua. Ðôi cánh tôi, tr
ư 
c kia ng
n h
n ho
nbây gi
 
thành cái áo dài kín t
n
uôi. M
i khi tôi vù lên,
ã nghe th
y ti
ng phành ph
ch giòn giã. Lúc tôi
ibách b
thì c
ng
ư 
i tôi rung rinh m
t màu nâu bóng m
 
soi g
ươ 
ng
ư 
c và r
t
ư
a nhìn. Ð
u tôi to ra và n
it
ng t
ng, r
t b
ư 
ng. Hai cái r
ă
ng
en nhánh lúc nào c
ũ
ng nhai ngoàm ngo
p nh
ư
hai l
ư 
i li
m má làm vi
c.S
 
i râu tôi dài và u
n cong m
t v
r
t

i hùng d
ũ
ng. Tôi r
t l
y làm hãnh di
n v
 
i và con v
c
p râu
yl
m.C
ch
c ch
c tôi l
i tr
nh tr
ng và khoan thai
ư
a c
hai tay lên vu
t râu.Tôi
i

ng oai v
. M
i b
ư 
c
i , tôi làm
i
u nhún nh
y, rung lên rung xu
ng hai chi
c râu. Cho ra ki
ucách con nhà võ. Tôi t
 
n l
m. Dám cà kh
a v
 
i t
t c
m
i bà con trong xóm.Khi tôi to ti
ng thì ai c
ũ
ng nh
n,không ai
áp l
i. B
 
i vì quanh qu
n ai c
ũ
ng quen thu
c mình c
. Không nói, có l
h
n
h
ơ 
n là s
 
. Nh
ư
ngtôi l
i t
ư 
ng th
là không ai dám ho he.
y v
y , tôi cho là tôi gi
i. Nh
ng gã x
c n
i th
ư 
ng l
m c
ch
 ngông cu
ng là tài ba. Tôi
ã quát m
y ch
Cào Cào ng
ngoài

u b
 
khi
n m
i l
n th
y tôi
i qua, các ch
 ph
i núp khuôn m
t trái xoan d
ư 
i nhánh c
, ch
dám
ư
a m
t lên nhìn tr
m. Th
ng tho
ng, tôi ng
a chân
á m
t cái gh
o anh G
ng Vó l
m láp v
a ng
ơ 
ngác d
ư 
i

m lên. Tôi càng t
ư 
ng tôi là r
t ghê g
 
m, có th
 

ng

u thiên h
r
i.Chao ôi, tôi có bi
t
âu r
ng: hung h
ă
ng, h
ng hách láo ch
t
 
em thân mà tr
n
 
nh
ng c
ch
ngu d
i c
amình thôi. Tôi
ã ph
i tr
i c
nh nh
ư
th
. Thoát n
n r
i, mà còn ân h
n quá, ân h
n mãi. Th
m
 
i bi
t, n
u
ãtrót không suy tính, l
 
x
y ra nh
ng vi
c d
i d
i, dù v
sau có h
i c
ũ
ng không th
làm l
i
ư 
c

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->