Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
ΤΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΤΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Mar 07, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/07/2014

 
 
ΡΝ ΐΦΓΘΙΞΣΓΝ ΙΞΦΡΜΓΝ
 
Τν κιανον Οφηιξσπ ιξφρπ ρόι Ζββμιόι ϋξώνφυέξυζ δξ
 
ϋώρη νώΠ
 ,
ρηι αζϊρζώη ψβζρέξ
 
ϋ.Ψ.
 
υρνι πυΰν ρητ ιξφυϋβνΛξτ
 
ρν ϋνβζΰπ
 
ϋβνέν
.
 Κιξ ϋβνέν ϋνφ αζι ζέψζ φϋΠώοζ ΰκψώ ζζέινφτ
 ,
ρν ϋβνέν ϋνφ ζαζϊζρξ υζ υρώξρόρκτ ζϋψζώμυζτ
 ,
ξββΠθνιρξτ ρηι υρνώέξ
.
Ζι
 
ν ρϊϋντ ρητ Τϊώνφ
 
ζέιξ ρν ζέαντ ρνφ ϋβνένφ, ϋνφ φώξώνϊυζ
 
υρν Ξδξέν ότ υϊινβν, ξιρξρνϋρώέθνιρξτ ΰξ ΰζδξβϊρζώη ζιπρηρξ υρτ ϋξώξαπυζτ ρητ ιξφϋηδμτ, ν φηιξέν Πιξιζ
 
ΰξ ξββξδμ, ΰξ ξββξδμ ϋγξιτ ότ ξϋΠιρηυη υζ Πββζτ
 
ξιΠδζτ.
 
Ζέιξ ξφρνέ ϋνφ ξρκβξεξι ζοΠββνφ ρηι
 
ώμρη
.
Ξφρμ η ζυενβμ υφιζϋΠδζρξ υηΰξιρκτ ιξφρκτ αφιΠΰζτ, αζανΰκινφ πρ αζι ΰϋνώνϊυξι ιξ ξδιννϊι πρ ξφρμ μρξι η ιόμ γΠβξυυξ ξ η εΠυη δξ ρη αϊιξΰμ ρνφτ.
 
ΪφυΠ ρν ηξέυρζν ρητ Γμώξτ ζέξ ϋγξιΠ ξρξυρώκχζ ΰζδΠβν ΰκώντ ρνφ υρπβνφ
 
ρόι ώηρι , ξββΠ ξ αζι οκώνφΰζ ζΠι ξρκβξεξι μ υφδιζφξι ρνφτ
 
ιόέρζτ.
 
Τρν ϋβξέυν ξφρπ, ζέιξ φυπ ιξ ϋζώΰκινφΰζ ρηι ζΰΠιυη ζιπτ ρϊϋνφ υΠνφτ ξ πρ ν ιόέρζτ αζι ξυγξιπρξι ρηι ξιΠδη
 
ιξ κνφι , ρν ϋβνέν ϋνφ ζαζϊζρξ υζ υρώξρόρκτ ζϋζώμυζτ3
 
ρν ζέαντ ρητ ΡώξδΠιξτ
 .
 
Γζόώηρμ ξιξϋξώΠυρξυη ρνφ ϋβνένφ ρητ ΡώξδΠιξτ
 
Ζέιξ ϋγξιπ, αζανΰκιητ ρητ υφδκιρώόυητ ρόι ννινΰι ξ βνδυρι υρνζέόι ξφρπ ϋνφ ξϋνξβϊϋρζ η ξϋνώφϋρνδώΠηυη ρόι ξώζέόι ρόι ξιξρπώόι ρητ ήϊβνφ ξ ρητ ιόυνϊ, ξιξκώζρξ
 
υζ
 
ΰξ υνβξυρμ δώξζνώξρέξ, πρ ν υρπβν ρόι ΰφηιξέόι, ξι ξ αζι μρξι ϋώνυόϋμ ανρηυέξ ρνφ εξυβΠ, ρνφβΠυρνι ν νώδξιόΰκιζτ νΰΠαζτ ανρμρόι
 
ρόι υξι ζέξι
 
ζϋρώκχζ υρνι
 
φώέξών εξυβκξ ρηι Πυηυη ζιπτ αξΰξρντ ιξ
 
ζϋέρξοη ρξ ϋβνέξ ξββΠ ΰζ αξέρζώξ ξφυρηώΠ ώρμώξ
.
Ν ξρΠβνδντ ρόι ϋβνέόι, υρνι υρνέν ρητ ΒβΠαξτ LL, ρν νϋνέν
 
ξιξκώζ
 
υζ Πγζ αφιξυρζέξ κιξι νώυΰκιν ξώγΰπ ϋβνέόι, ζέιξ ϋγξιτ ΰξ ϋζώυυπρζών μ βδπρζών ϋυρμ ξιρξιΠβξυη ξφρμτ ρητ ξρΠυρξυητ ϋνφ ζϋώξρνϊυζ ρπρζ
.
ΖΠι ν ιόέρζτ βζρνφώδνϊι ΰζ ρν
 
ιξ
 
ζϋηώζΠθνφι ΰζ ρνι ϋνβρυΰπ
 
ρνφτ ζρπτ ρητ ώμρητ, πϋότ,
 
υρτ φβΠαζτ, ρξ ϊγηώξ, ρηι έβηρν, βϋ.., Ν φηιξέν κνφι ζΰϋβξζέ υζ ζΰϋνώκτ ξϋνυρνβκτ, πϋότ υρξ ιηυΠ έϋξώ ,ρηι
 
ϊϋών, υζ ϋνββΠ ιηυΠ ρνφ Ξδξένφ ξ υζ ϋνββΠ ΰκώη ρητ ώΠτ Ξυέξτ.
 
Ν υρνώέζτ ρνφ Νΰμώνφ ζέιξ υέδνφώξ η ξβϊρζώη η.
 
ζρΠ ρν >
5;;
ϋ.Ψ
 
ν ννινΰκτ υφιξββξδκτ υρηι Ξιξρνβμ ζυπδζν διόώέθνφι ,ξϋπ πρ οκώνφΰζ εκεξξ ΰκώ ρώξ
,
ξρΠώώζφυη ξ ζοξξιέθνιρξ, ν βπδν ζέιξ ξπΰη Πδιόυρν
.
ΞββΠ ζέιξ εκεξν πρ κότ ρν
>;;
; ν φηιξσπτ ϋνβρυΰπτ κϋξχζ ιξ ϋξώΠδζ
 ,
ρξ εξυβΠ ϋξβΠρξ ζδξρξβζέρηξι
,
ξφρΠ ϋνφ μρξι ν Πονιζτ ρητ ζφηΰζώέξτ ρνφ, κνφι ξζέ ξ ζέιξ κώηΰξ
.
ξ ϋΠβ ν βπδν ζέιξ ξΰβζδπΰζιν
.
ΞββΠ η ζοξυγκιηυη ρόι κιρώόι ξφρι ξρΠ ρν αόακξρν ξιξ, ζέιξ ϋγξιπι ιξ ζέιξ ξϋνρκβζυΰξ ρόι αξρξώξι ϋνφ ζϋηώζΠθνφι πβν
 
ξφρπ ρν αΠυρηΰξ, Πινιρξτ ΰξ οξιμ ζοξΠιυη ρνφ εξυβζένφ Ψζρρξέόι, ξιξρώκϋνιρξτ ρηι Ξιξρνβμ, ϋώνξβιρξτ ρηι ξρξυρώνμ ρητ ρν ΰζδΠβν κιρών ρνφ γξβΠυυνφ ζΰϋνώένφ ρνφ Νφδξώέρ , ζϋυϋζϊανιρξτ ρηι ϋρυη ρητ Ξδϊϋρνφ, υρνι νϋνέν η ιέη ρητ Αφιξυρζέξτ ρνφ Ifaloft Gneu μρξι ξϋβΠ ΰπιν δξ ιξ ανγζέ ΰξ ξιΠϋξφβξ
 
υζ ξφρπ ρν ρκβντ
.
Η ξϋπρνΰη ϋρυη υρηι ΖββΠαξ, ξϋνξβϊϋρζρξ ξϋπ ρηι ζδξρΠβζχη ζιπτ ΰζδΠβνφ ξώγΰνϊ ρόι κιρώόι ξρνέξτ
 
ϋβηγφυΰνϊ, ξφρπ ζέιξ κιξ ξϋπ ρξ ϋν ζιρφϋόυξΠ
 
ϋνφ ΰϋνώνϊΰζ ιξ αξϋυρυνφΰζ ΰκώ ρώξ (ZU ρνφ Ξ. Afsemrmuhg, Ν
 
ζββηιπτ
 
ζυξέόιξτ, νιαέιν, ><85, υζβ. .
><-5;).
Δέιζρξ ΰξ ϋώνυϋΠγζξ ιξ ϋξώξρζγνϊι ρξ ξώεμ αζανΰκιξ υζ όρνδώξέζτ ϋνφ κψνφΰζ ΰκψώ υμΰζώξ ξ ΰζ ρηι ξιξαώνΰμ υζ δώξϋρκτ ϋηδκτ ν υφδδώξκξτ ϋώνυϋξγζέ ιξ αυζ ΰξ, πυν ρν αφιξρπι ϋώξδΰξρμ ζπιξ ρητ ζϋνψμτ ζζέιητ.
 
Η ΟΖΤΞΪΞΥΗ ΤάΝ ΐΖΜΟΖΝάΝ ΖΜΝΞΜ ΑΜΞΑΜΐΤΡΞΐΗ ΞΡΤήΟΞΤΞ ΑήΥΟΖΝΗ ΟΖ ΟΜΐΗ ΑΜήάΥΗ
 
ΐΞΜ ΔΜΞ ΞΡΤή ΡΞΨΖΜ ΐΞΤΞ ΑΜΞΥΤΗΟΞΤΞ ΞΥΤήΨΜΞ ΥΤήΝ ήΥΑΜήΜΥΟή ΤάΝ ΖΜΔΞΪάΝ ΐΞΜ ΐΞήΜάΝ
 
ΥΤήΜΨΖΜάΝ. ΗΤΞΝ ή ΟήΝΞΑΜΐήΥ ΤήήΥ ΝΞ ΥΞΥ ΟΖΤΞΪΖήΡΟΖ ΞΡΤΖΥ ΤΜΥ ΙΗήΪήΜΖΥ.
 
 
 
Η
 
ΡΫΜΑΞ
 
ΤΗΥ ΤΞΔΞΝΞΥ
 
Ζέιξ υζ κιξ ρΠν ΡώξδΠιξτ νιρΠ υρηι ήϊβν ρητ ζυυηιέξτ, ξφρπ ϋνφ ζΰξιέυρηζ δξ ϋώρη νώΠ υζ ξφρπ ρν ζέαντ ρητ ϋφοέαξτ κιξ ζιρζβτ ικν ϋβνέν.
 
ήώπυξρξ ν ξγηδηρμτ νώώκτ μρξι υζ γκυη ιξ ϋώνυκώζ
 
ΰξ ϋβμώη ξιξξρξυζφμ ρνφ ϋβνένφ (ζρπτ ξϋπ ρηι νώφμ ρνφ ρπονφ), ΰζ ρηι ξιξΠβφχη ρνφ ξ ξϋπ ρξ νΰΰΠρξ ϋνφ βζέϋνφι.
 
Η ϋφοέαξ
 
ρητ ΤώξδΠιξτ (δϊώό υρν >>6; ϋ.Ψ.)..
Ζγιπ νφυζέν ρητ Ξγμιξτ.
 (@.
Ensdg, ξώ. 5<8).Η ϋφοέαξ εώκγηζ υζ ρΠν ρητ ϋζώνμτ ρητ ΡώξδΠιξτ νιρΠ υρηι ήϊβν ρητ ζυυηιέξτ.
 
 Ϋϋότ ϋώνϊϋρζ ξϋπ ρν
 
ΰνιρκβν ρητ Ξώπϋνβητ υρηι Ξγμιξ
 ,
ϋώπζρξ δξ ρν ρκβζόΰξ ΰξτ νφϋξυρμτ ξϋπ ΰξ ϋώϊΰιη ξ ΰξ ϋβώη κιξ
 
θζϊδντ
 
αηβξαμ
 ,
πϋότ ξ ρν φϋνΰπβν
 
ρνφτ άυρπυν, ρν πρ ξϋνρζβνϊιρν ξϋπ 51 θζφδΠώξ γκυζόι
 
δξ όϋηβΠρζτ
 
ϋνφ
 
εβκϋνφΰζ πρ φϋΠώζ ζα ζέιξ υέδνφώξ Πρ π ρφξέν3 ζέιξ ρν
 
ϋβηυκυρζών υζ
 
ΰξ ϋζιρηνιρπών ,
 
ρξ υΠη ϋνφ ινϊιρξ ΰζ 6; όϋηβΠρζτ.
 
Η ϋβζϊυη ζα ϋξώυρΠιζρξ ξϋπ κιξ ϋξιέ
-
ΰϋξβπι νφυόΰκιν ΰζ ρνι Πιζΰν.
 
ΖΠι ρν ξώέ (Πρό δόιέζτ ρνφ ϋξινϊ) ρν αζ υρν ϋβΠ
 
ν γζξρμτ
,
ζέιξ ϋγξιπ πρ ρν ϋξιέ αζέιζ ιξ ρζιριζρξ ξιΠΰζυξ υζ αϊν ξρΠώρξ
.
Τρηι νώφμ ρνφ υρνϊ ΰϋνώζέ ιξ αζ κιξ φβπ ϋξιέ υξι Πβρυξ
.
Πγζ κιξτ ξϋπ ρνφτ αϊν ώένφτ γξ ζϋρώκχζ ρηι ακβζφυη ζιπτ υνινϊ πϋότ αζέιζ ζα
.
Η δώξΰΰμ ϋνφ ξώέθζ ξϋπ ρηι ϋβώη ϋώντ ρν ϋξιέ
-
ΰϋξβπι
 
υέδνφώξ μρξι κιξ υνιέ, ΰζρξοϊ ρόι Πββόι ρζυυΠώόι οζιιρξτ ξϋπ ρηι ϋώϊΰιη,.
 
Ν Πββζτ αϊν δώξΰΰκτ ζέιξ ρν υνιΠ
 
ξρξυρώΰξρντ
.
Ζέιξ ζιαξκώνι ιξ υηΰζόγζέ πρ κιξ ξϋπ ξφρΠ αζυΰζϊζρξ υρξ
 
ΰυΠ ρνφ αώπΰνφ ΰζρξοϊ ρητ ϋώϊΰιητ ξ ρνφ υρνϊ, ζι η Πββη ζϋυφιΠϋρζρξ ϋβηυένι ρνφ ϋηαξβνϊνφ.
 
 Μρξι δξ ιξ ΰϋνώκυζ ιξ ϋώνυξώΰνυρζέ υρν ϋηαΠβν 2 ξ Πββη ξινρνΰέξ ζέιξ κιξ υηΰξιρπ ζββζϋρπ
«
Πυρών
-
ξΰϋέιξ
²
, ξρξυζφξυΰκιν ξϋπ νώθπιρζτ ξ Πγζρζτ αννϊτ
.
Ν Ϋΰηώντ ξιξκώζρξ υζ ξφρμ ρηι ξρξυζφμ ΰζ ρν πινΰξ
lbrln
 
υρηι ΒβΠαξ (WZ, 146) ξ Ναϊυυζξ (Z, >:4
->:1, Z, 565-564, WLL, 55<.54;).
 Κρυ, υρν υρνέν Z, ξβφχ ν Ναφυυκξτ ακρξοζ ιξ ρΠονφι
 
κιξ ρκρνν
 
υρηι υζαέξ ρνφ
,
ΰξ
lbrln
 
ϋνφ ιξ φϋΠώζ δξ ρηι νΰέβη ρητ γΠβξυυξτ.
 
Ν ρζβζφρξέντ, ΰζρΠ ρηι νβνβμώόυη ρητ υζαέξτ υρν ξρΠυρώόΰξ, εώέυζρξ ΰζ ΰξ
lbrln
 
, ξ υρηι ϋώξδΰξρπρηρξ ζέιξ ρν υξιέαόΰξ
 
ΰζ
 
υρΠ ανΠώξ ξ ρξ
 
νϋνέξ ξβϊϋρζ, ρζβΠ, ρτ
 
υξιέαζτ ξρΠ ΰμντ κιξ ζέαντ ξβϊΰΰξρντ
." WLL
υρνέντ
,-
ν Ϋΰηώντ ξιξκώζ ρηι
 
lbrln
ϋώντ ρξ ζΰϋώπτ, ϋώΠδΰξ ϋνφ
 
υφιζϋΠδζρξ ρηι ϊϋξώοη ΰξτ ϋξώπΰνξτ ανΰμτ ϋώντ ρξ ϋέυό.
 
Ξφρπ ζέιξ ϋνφ αζέιζ υρηι ΡώξδΠιξ ρν ϋβνέν3 δξ ϋώρη νώΠ ρνι ϋηαξβνϊν ιξ κζ κιξ ξρξϊδν.
 
ήξώπΰνξ υΠη
 
ξώξδΰκιξ υζ κιξ
 
ϋϊβιν
 
ξ ζέιξ ξϋπ ρηι ΑώΠΰζυη
 .
(εβκϋζ ϋξώξΠρό)
 
Ξιξυϊυρξυη ρνφ ξγηδηρμ ΐνώώκ (@. Ensdg, ξώ. 5<7 D)
 
ΜΐΜΞ ΥΖ ΙήΜΞ ΟΜΝάΜΤάΝ
 
 
 
μβιν ΰνιρκβν ξϋπ ρηι Ξώπϋνβη υρηι Ξγμιξ.
 
Ζγιπ νφυζέν Ξγηιι, ξώ. 5::8.
 
(@. Ensdg, ξώ. 5<<).
 
Ξφρπ ρν ΰνιρκβν (ϋγξιπρξρξ ξϋπ ρηι Ξώξσμ ϋζώέναν) κζ ρηι αξρζώπρηρξ ξ ιξ αζέιζ αξώρΠ ,ρηι ϋώϊΰιη ξ ρηι ϋβώη υΠνφτ ΰξτ βκΰενφ …..
 
Ρξ θζφδΠώξ ζέιξ υξτ νώξρΠ, ξι ξ ρξ ΰκώη ζέιξ ϋκώξ ξϋπ Πϋνν υηΰζέν υϋξυΰκιξ.
 
ώξϊυΰξ ζιπτ ΰνιρκβνφ ξϋπ ρη Ϊφβξόϋμ ρητ Ομβνφ (ακξρνφ ρώέρνφ ξιξ ϋ.Ψ.)..
 
Ζγιπ νφυζέν ρητ Ξγμιξτ.
 @.
Ensdg, ξώ. 4;7.μντ3 : di.
 
Τρηι
 
ϋώνενβμ ζϋ ‗ξφρνϊ ρνφ γώξϊυΰξρντ ζέιξ νώξρμ η ηδκραξ ϋώνζονμ η νϋνέξ γξ ΰϋνώνϊυζ ιξ ώηυΰζϊυζ ότ πϋβν υζ ΰξ
 
ιξφΰξέξ, (ζΰενβυΰπτ) βπδό ρητ γκυζότ Πρό ξϋπ ρηι ξΰϋϊβη.
 
Τή ΔΞΪΗΟΞ ΥΤή ΑΞΟΖΥΗ
 
ΨξώξρΠ βξοζφΰκιξ
,
υρηι ζϋΠιζξ ζιπτ ϋφβιξ
,
ϋνφ εώκγηξι βέδν ϋώι ξϋπ ρνι Αζϊρζών ήξδπυΰν ήπβζΰν ξϋπ βξγώξένφτ ζυξζέτ υζ κιξ ρΠν νιρΠ υζ όώπ ρητ Ξφβέαξτ
 
υρη Ενόρέξ, πϋνφ ϋξώκϋβζφυζ ν υρπβντ ρόι Ξξι
 
υρνι αώπΰν δξ ρηι Ρώνέξ ξ μΰξυρζ
 
υζ γκυη ιξ ϋώνυανώυρζέ
 
ν ώντ ΰζ ρηι νΰηώμ ξμδηυη.
 
Τζ ϋφβιξ ξ γξ ΰϋνώνϊυζ ιξ ξιξρηγζέ,
 
ξϋπ ρτ ζββηικτ ξώκτ(ξώξνβπδνφτ) ρξ φϋΠώνιρξ υϋξυΰκιξ ξϋπ ΰξ όρνδώξέξ ξϋπ ρξ γώξϊυΰξρξ ϋνφ απγηζ υρη αηΰνυπρηρξ ξϋπ ρνι D
 .X.
E`fhfo ρν ><1<.
 
ήξώνφυΠθζ ΰξ υζώΠ ξϋπ ϋβνέξ ϋνφ ξιμνφι υρτ ϋν αξνώζρκτ ΰνώκτ ξ κνιρξτ Πρ
 
νιπ κνφι ΰξ ϋώννϋρμ ξρέιξτ υρν ϋώφΰιξέν
 
ΰκώντ .Ξϋπ ρνι
 W. @. Ensdg
εώκγηξι ρξ γώξϊυΰξρξ ρόι ϋφβιόι ρν ><:< υρηι όΰπϋνβη ρνφ Τηΰξρξώένφ, νιρΠ υρηι ΡξιΠδώξ.
 
ΞββΠ ΰζώΠ ζέξι αφυρφτ ζοξξιυρζέ.
 
ΖδψΠώξρν ξϋπ ρν ΰφηιξσπ ΑώΠΰζυη (ακξρντ ρώέρντ ξιξτ ϋ.Ψ.)..
 
ξϋπ ρνι DX E`fhfo3
 
Φώέξ
 ,
Gfspfrln
 
, υφΰϋβμώόΰξ 7, ><1<, υ.
 4<-15= @.
Ensdg, ξώ. 4;;.
 
Ρν Γώξϊυΰξ ϋνφ ζοξξιέυρηζ ξ υρν νϋνέν φϋΠώνφι, ξϋπ ϋΠιό ϋώντ ρξ Πρό, κιξ ΰώπ υΠντ, κιξ ϋβνέν ΰζδξβϊρζών ΰζ κιξι Πιρώξ υρηι Πώη ξώυρζώΠ (ν Πββντ νώέθζρξ ιξ κζ ϊδζ) . έξ αΠρξοη ϋνφ υζ ξϊρη ρηι όρνδώξέξ αζι ζέιξ ζϊνβν ιξ ξιξβφγζέ ϋζώξρκώό
 .
ΑζοΠ
-
Δώξμΰξρξ υρν ΰφηιξσπ ΑώΠΰζυη
 (>4
ξιξ ϋ.Ψ.)..
 
ξϋπ ρηι DX E`fhfo3
 
Φώέξ
 ,
Gfspfrln
 
, υφΰϋβμώόΰξ 7, ><1<, υ.
 4<-15= @.
Ensdg, ξώ.
4;>.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->