Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΥΚΑΛΗΣ.docx

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΥΚΑΛΗΣ.docx

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Mar 08, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/08/2014

 
 
Ν ΙΜέΝ ΠΝΨ ΙίΗΜΑΝΨ 4= ΜίΘΞίΨΠΞί 0=; ϊ.έ.
 
Ν ΙΩύζ πζψ ΙϏΩαζψ
 
ΰοβλύηζ τπψ 4= ΜϏθξστπξϏ 0=; ϊ.έ
 
τπζ ΙϏΩαζ πζψ Λϋεήμψ ιοπμβσ πϋε Οααλεϋε μ πϋε άοότε, μπΩ πζ ΰοσποόζ ϊοότλ οτδξαλ τπζε ΟααΩΰμ. Γαζβο ιο μϊξμττπλ εήζ πϋε Οααλεϋε μ οήύο ϋψ οϊμωαξϏηξ πζε οααζελ μεποϊήηοτζ. Πξ 06: ϊ.έ, ξ άγότοψ ϊγπϏύμε εήοψ τπψ Ζοόιξϊσαοψ μ τπξ Μόποιήτξ, γύξεπμψ μπμτπόγφο πζ Δξϋπήμ, πζ Ζοττμαήμ μ πζε Μππλ
-
ϋτπωτξ, ξ  Γααζεοψ ϊγπϏύμε μϊξμττπλ εήζ τπζ εμϏιμύήμ πζψ Ψμαμιήεμψ μ οιϊωΰτμε πζε ϊόξηζτζ πϋε άοότε. Πξε ΜσθξϏτπξ πξϏ 0=; ϊ.έ, ξ Γααζεοψ τϏθγεπόϋτμε τπόμπω θμ εμ μεπιοπϋϊήτξϏε πξϏψ άγότοψ τπψ άαμπμγψ, ωϊξϏ ξ Γααζεοψ ϊγπϏύμε μϊξμττπλ εήζ
-
ϊμόΩααζαμ, ξ ΑοϋπϏύήΰμψ Δ', ΰξζπλψ πξϏ οααζεξσ τπωαξϏ, οϊπγηζο τπξϏψ άγότοψ μ μπγτπόοφο πξε τπωαξ πξϏψ μ, μόθωποόμ, πξ ϊονω πξϏψ.
 
ΙοπΩ πψ ΰσξ μϏπγψ ιΩύοψ μξαξσηζτο ζ οααζελ μεποϊήηοτζ μ ξ ϊωαοιξψ τϏεούήτπζο θμ ϊοόήϊξϏ 8: γπζ. Με μ ξ ΰσξ ιΩύοψ οήύμε μϊξμττπλ τζιμτήμ ΰοε ηοϋόξσεπμ ηόϏαγψ ωϊϋψ ζ μϏπγψ πξϏ Ιμόμηεμ, πϋε ΖοόιξϊϏαε μ πζψ Ψμαμιήεμψ
 
Ξ ιΩύοψ τπψ άαμπμγψ μ τπζ ΙϏΩαζ λπμε ξ ποαοϏπμήοψ πζψ ΰοσποόζψ ϊοότλψ οτδξαλψ τπζε ΟααΩΰμ, μααΩ ΰοε ηοϋόξσεπμ ηόϏαγψ ωϊϋψ μϏπγψ τπψ Ζοόιξϊσαοψ, τπξε Ιμόμηεμ μ τπζ Ψμαμιήεμ
-
μϏπω ξοήαοπμ τπζε μπΩτπμτζ πξϏ οααζεξσ τπόμπξσ ϊόε πζ ιΩύζ μ τπψ τπόμπζθγψ πξϏψ. Ξ άαμπμγψ μ ζ ΙϏΩαζ γύξϏε ιοθΩαζ τπόμπζθλ τζιμτήμ, μηψ μϊγΰοβμε θ' Ωααζ ιμ ξόΩ πζε Ϗϊοόξύλ πξϏ ξϊαήπζ.Q38U Ξ άγότοψ βοήεζτμε εμ ϊόξταμιδΩεξϏε  Γααζεοψ ιτηξωόξϏψ, Ωπ ϊξϏ ϊοόθόΩοπμ τπζε «σόξϏ ΜεΩδμτζ± πξϏ Βοεξεπμ.
 
 
 
Ν ΜΤέΜΛΜ άΤΛΝΕΝ
 
Πμ θοθξεωπμ τυισϋεμ ιο πξε Νόωΰξπξ
 
ΝόξΰωπξϏ Λτπξόήμ, ΔΛΔΑΛΞ Ζρ ΜΑΑΛΞάΝ
 
;:. Πζε ήΰμ ιγόμ ϊξϏ ξ άγότοψ ζππληζμε τπψ άαμπμγψ, Ϗϊγτπζτμε Ωααζ ιμ λππμ τπζ ΙϏΩαζ πζψ Λϋεήμψ. Οε ξ οααζεωψ τπωαξψ, Ωπϋ μϊω πψ ΰμπμθγψ πξϏ ΨϊμόπΩπζ ΑοϏπϏύήΰζ δότωπμε τπζ ΐλαξ, πόοψ Ωεΰόοψ γπμτμε μϊω
 
πζ ΨΩιξ ιο γεμ ιλεϏιμ½
 
ξ Ωεΰόοψ μϏπξή λπμε ξ ΑΩιϊϋεμψ, θξψ πξϏ ΖόμτϏαλ, ξ Μηζεμθωόμψ, θξψ πξϏ Μόύοτπόμπήΰζ, μ ξ Νθζτήτπόμπξψ, θξψ πξϏ Μότπμθωόμ, ϊξϏ οήύμε τπμαοή μϊω πξϏψ ΨμιήξϏψ όϏΩ μϊω πξϏψ άγότοψ μ πξ Ζοξιλτπξόμ, πξ θξ πξϏ ΜεΰόξΰΩιμεπμ, πξε ξϊξήξ οήύμε ξόήτο ξ άγότοψ πσόμεεξ. ΜϏπξή, αξϊωε, ϊμόξϏτΩτπζμε τπξϏψ ΰξζπγψ πξϏ τπωαξϏ  ξ Νθζτήτπόμπξψ πξϏψ γμεο γαζτζ ιο Ωηο οήΰξϏψ οϊύοόλιμπμ, ΰζαεξεπμψ ωπ ζ ηγμ μ ιωεξ πξϏ οααζεξσ εμϏπξσ ημ λπμε μόοπλ οεηΩόόϏετζ, θμ εμ οβοθοόηξσε ξ Ηϋεοψ  ωπ ξ άγότοψ ΰο ημ πξαιξστμε εμ μεπτπμηξσε λ, με πξ γμεμε, ημ γΰεμε τπξϏψ Γααζεοψ γεμ γϊμηαξ ϊξ ϊξασπιξ μϊ' ξϊξξΰλϊξπο οήύμε οαϊήΰμ εμ οόΰήτξϏε ϊξπγ. Γϊοπμ, τπξ ωεξιμ ωαϋε πϋε ξεε ηοε, πξϏψ ϊμόωπόϏεο εμ ττξϏε πξϏψ Ηϋεοψ, ϊξϏ
 
οήύμε ήΰξ μήιμ ι' μϏπξσψ, μϊω πζ ταμδΩ μ εμ ΰβξϏε πξε βγεξ. μ ϊόωτηοτο7 «Ζμ οήεμ μόοπΩ οσξαξ, θμπή πμ ϊοότΩ ϊαξήμ οήεμ μΰγβμ μ ϊξασ μπποόμ μϊω πμ ΰΩ τμψ. Οϊϊαγξε, με ιμψ ϏϊξφΩνοτπο θμ ϊόξΰωποψ, οήιμτπο ϊόωηϏιξ εμ τμψ ϊμόμΰξηξσιο
 
ϋψ ωιζόξ μ εμ ϊαοστξϏιο ιμνή τμψ±.
 
;<. μηψ ξ βγεξψ μϊω πζ ΨΩιξ οβμξαξϏηξστο εμ πξϏψ ϊγνο ιο πζε γαζτλ πξϏ, ξ ΑοϏπϏύήΰζψ, οήπο μϊω ηοχλ τϏεπϏύήμ οήπο οϊοΰλ ϊόμθιμπΩ ϊοόήιοεο ωπ ζ μϊΩεπζτζ ιϊξόοή εμ λπμε Ωϊξξψ ξϋεωψ, πξε όπζτο πξ ωεξιΩ πξϏ.  οοήεξψ μϊΩεπζτο «Νθζτήτπόμπξψ±. Ξϊωπο ξ εμσμόύξψ ΰοε πξε Ωζτο εμ τϏεούήτο μ εμβο7 «ΨΩιο ήαο ιξϏ, ΰγύξιμ πξε
 
ξϋεω.
 
μ πόμ, ϊόε σθοψ οτσ μ ξ ΰσξ τσεπόξξή τξϏ, ΰτπο ιμψ ιμ οθθσζτζ ωπ ημ γύξϏιο πζε μιγότπζ Ϗϊξτπλόβζ πξϏ αμξσ πζψ ΨΩιξϏ±.
 
;4. Μιγτϋψ ιο πμ αωθμ ϊόξύόζτο τπψ ϊόΩβοψ. Γπτ Ϗϊμθξόοσπζο ξ ωόξψ½ ξ ΨΩιξ πξε γΰϋτμε μιγτϋψ  γθεο ιμ ϊόξξόλ τϏιϋεήμ μιξδμήμψ Ϗϊξτπλόβζψ. Ξ ΰσξ βγεξ γϏθμε ιοπΩ... ξ πόήπξψ, ξ Νθζτήτπόμπξψ, ΰμπΩύπζο εμ ϊαοστο ιο πξε οααζεω τπωαξ, μξσ ξ ΑοϏπϏύήΰζψ ϊήτποϏο ωπ πξ ωεξιΩ πξϏ λπμε μαωψ ξϋεωψ.
 
 
 
Ξ έΜΤΠΝΨ ΠΝΨ άΟΤΛΞέΝΨ ΙΟ ΠΞ ΐΟΑΠΜ ΠΞί ΙΟΜΕΐΤΞί ΜΛ Ν ΖΟΨΝ ΠΝΨ ΜΠΝΨ ΜΕΜ ΟάΞέΟΨ
 
;3. Ιωαψ ξ ξϋεξή μϊω πψ ηϏτήοψ Ωεζμε οϏεξχξή, ξ οααζεωψ τπωαξψ βοήεζτο μϊω πζ ΐλαξ  γϊαοϏτο θμ πζ ΨΩιξ. Οΰ πμ ϊαξήμ Ωόμβμε ξεπΩ τπξϏψ μαΩιξϏψ‐
 
ωϊξϏ ϏϊΩόύο πξ
 
Νόμήξ
 
 Ωόύτμε εμ ϊόξοπξιΩνξεπμ θμ πζ εμϏιμύήμ. Ξ άγότοψ, ιωαψ ϊαζόξξόληζμε πζε ϊόξτγθθτλ πξϏψ, γΰϋβμε πξϏψ Σξήεοψ  ξ ήΰξ πόΩϊζμε ιο πμ ϊαξήμ το Ϗθλ ϊόξψ πζε μτμπλ μπλ, θμπή οήύμε μϊξμτήτο, ιοπΩ μϊω τϏνλπζτζ, ωπ μξσ ΰοε λπμε μεπΩβξψ μεπήϊμαξψ πξϏ οααζεξσ τπωαξϏ, πξ μασποόξ ϊξϏ οήύμε εμ ΩεξϏε λπμε ε' μϊξσθξϏε πζε μεμιγπόζτζ.  Γπτ, γϊαοϏτμε τπζ ΙϏΩαζ, ωϊξϏ ημ οήύμε πζε Ϗϊξτπλόβζ πϋε τπόμποϏιΩπϋε ϊξϏ, τσιϋεμ ιο ΰμπμθγψ πξϏ Βγόβζ, οήύμε μϊξτϊμτποή μϊω πξ σόξ τιμ πξϏ τπόμπξσ θμ εμ όξϏόξσε πζε Λϋεήμ. ΜϏπλ ζ ΰσεμιζ οήύο οβλεπμ ύαΩΰοψ Ωεΰόοψ μ
 
οήύο τπόμπζθω πξε ΠθόΩεζ, πξε ϊξ φζαω μ ϊξ ωιξόξ Ωεΰόμ τπξε ϊοότω τπόμπω. Πξ τύγΰω πξϏψ λπμε εμ τσόξϏε πμ ϊαξήμ τπζε μπλ, Ωπϋ μϊω πζε ϊόξτπμτήμ μϏπξσ πξϏ τπόμποσιμπξψ, μ εμ ύπήτξϏε γεμ μιϏεπω ξύϏόω θσόϋ πξϏψ, ιγτμ τπξ ξϊξήξ ημ μπγοϏθμε 
 
ξ  ήΰξ, με Ϗϊξύόοεξεπμε μϊω πξε ούηόω. Γύξεπμψ μϏπω πξ τύγΰξ τπξ ιϏμαω, τλϋτμε ϊμεΩ.
 
;=. Μξσ ϊγόμτμε πξε εμω πϋε άξπεήϋε, γπμτμε τπζ Θμήτϋεμ μ τπξε Ψξαξϊωοεπμ πζψ ΙϏΩαζψ, ωϊξϏ ϏϊΩόύο εμωψ μοόϋιγεξψ τπζε ΟαοϏτήεμ ΐλιζπόμ. Ξ εμωψ οήύο ύπτποή μϊω πξε Σήατπξ, θξ πξϏ άμταλ, ωπμε τϏεωΰοϏτο πξε Εοαγμ, θξ πξϏ ωΰόξϏ, τπζε οϊύοήόζτζ θμ πζε ήΰόϏτζ πζψ ΙαλπξϏ. Οοή, γτϏόμε πμ ϊαξήμ πξϏψ τπζε βζόΩ  σφϋτμε γεμ ποήύξψ μϊω ϊγπόοψ μ βσαμ θσόϋ πξϏψ, ωδξεπμψ πμ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->