Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vai Tro Cua Tien Si Le Van Hao

Vai Tro Cua Tien Si Le Van Hao

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by quangnguyenvinh7273
Bo mat that cua tien si Le Van Hao
Bo mat that cua tien si Le Van Hao

More info:

Published by: quangnguyenvinh7273 on Mar 09, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2014

pdf

text

original

 
 
Vai trò c
a ti
ế
n s
 ĩ 
 Lê V
ă
n H
o trong bi
ế
n c
 T
ế
t M
u Thân 1968 t
i Hu
ế
 
Ti
ế 
n s
ĩ 
 Lê V 
ă
n H 
o.
M
t trong nh
ng nhân v
t c
a mi
n Nam lúc b
y gi
ờ 
 
đựơ 
c mô t
 là liên quan m
t thi
ế
t
đế
n M
t Tr 
n Gi
i Phóng Mi
n Nam c
ũ
ng nh
ư
 bi
ế
n c
 M
u Thân t
i Hu
ế
 là Ti
ế
n s
 ĩ 
 Dân t
c h
c Lê V
ă
n H
o, giáo s
ư
 
Đạ
i H
c V
ă
n Khoa Hu
ế
,
Đ
à L
t và Sài Gòn. Ti
ế
n s
 ĩ 
 H
o t
t nghi
 p
ở 
 Pháp n
ă
m 1961 và tr 
ở 
 v
 Vi
t Nam t
 n
ă
m 1965. Biên t
 p viên Nguy
n An
đ
ã ph
ng v
n ông v
 vai trò c
a ông trong bi
ế
n c
 M
u Thân vì khi
đ
ó, ông là ch
 t
ch
y  ban Nhân dân Cách m
ng Th
a Thiên - Hu
ế
.
Ti
ế
n s
 ĩ 
 Lê V
ă
n H
o:
Sau khi tôi nh
n ch
c
đ
ó r 
i thì có nhi
u cu
c h
 p và h
 nói cho tôi bi
ế
t th
ế
 nào là ch
 ngh
 ĩ 
a CS, th
ế
 nào là ch
 ngh
 ĩ 
a Max Lenin, th
ế
 nào là chính quy
n cách m
ng, th
ế
 nào là
đấ
u tranh giai c
 p. H
 c
ũ
ng làm cho tôi m
t lo
t các bài h
c v
ỡ 
 lòng
để
 cho tôi bi
ế
t ch
c v
 
đ
ó thì tôi ph
i nên làm th
ế
 nào
để
 cho x
ng
đ
áng v
ớ 
i ch
c v
 
đ
ó
 
Nguy
n An:
Th
ư
a Ông, nh
ư
 v
y t
c là M
u Thân sau khi h
 t
n công Hu
ế
 thì sau
đ
ó h
 
đư
a ông v
?
Ti
ế
n s
 ĩ 
 Lê V
ă
n H
o:
Không! Tôi không có v
 lúc
đ
ó, lúc
đấ
y là ch
 có m
y anh CS v
 
đ
ánh nhau
ở 
 d
ướ 
i thành ph
 thôi, ch
ớ 
 còn tôi h
 
đ
âu có dám
đư
a tôi v
! H
 bi
ế
t r 
ng khi tôi nh
n thì tôi c
ũ
ng mi
n c
ưỡ 
ng mà n
ế
u
đư
a tôi v
 thì tôi ch
c c
ũ
ng chu
n luôn thì h
 
đ
âu có dám
đư
a tôi v
. Trong t
t c
 khi n
 ra M
u Thân t
c là trong 26 ngày
đ
êm CS chi
ế
m thành ph
 Hu
ế
 thì tôi ng
i trên núi
để
 nghe
đ
ài phát thanh su
t ngày, t
t c
 nh
ng gì x
y ra d
ướ 
i Hu
ế
 tôi ch
 bi
ế
t qua
đ
ài  phát thanh c
a Hà N
i và
đ
ài phát thanh gi
i phóng. Than ôi!
Đ
ó không ph
i là s
 th
t l
ch s
 mà tôi ch
 là m
t con tin
đ
ã b
 
ở 
 trong th
ế
 k 
t ph
i nh
n l
y ch
c v
 
để
 b
o t
n s
 s
ng còn
để
 mà mong có ngày v
 v
ớ 
i v
ợ 
 con thôi! Ch
ớ 
 tôi nói th
t v
ớ 
i anh vai trò c
a tôi trong T
ế
t M
u Thân là vai trò hoàn toàn th
 
độ
ng, tôi ch
 ng
i trên núi
để
 nghe
đ
ài, nghe tin t
c.
Nguy
n An:
T
c là Ông không bi
ế
t nh
ng cái gì thêm ngoài nh
ng
đ
i
u mà
đ
ài phát thanh nói?
Ti
ế
n s
 ĩ 
 Lê V
ă
n H
o:
Tôi không th
 bi
ế
t
đượ 
c b
ở 
i vì tôi không có m
t
ở 
 Hu
ế
 mà nó
đ
âu có dám
để
 cho tôi v
 Hu
ế
 vì anh bi
ế
t khi nó
đề
 ngh
 m
t ch
c v
 nh
ư
 v
y là c
 m
t s
 áp
đặ
t. Nó nói là anh ph
i nh
n, n
ế
u anh không nh
n thì anh c
ũ
ng không còn
đườ 
ng v
 thì c
 m
t s
 
đ
e d
a . Anh có th
y tính ch
t
đ
e d
a
đ
àng sau l
ờ 
i
đề
 ngh
 
đ
ó không?
Nguy
n An:
Đ
ây là m
t chi ti
ế
t r 
t là m
ớ 
i b
ở 
i vì h
i x
ư
a cho
đế
n bây gi
ờ 
 ng
ườ 
i ta c
 t
ưở 
ng r 
ng là nh
ng
đ
oàn quân h
 chi
ế
m
đ
óng Hu
ế
 hai m
ươ 
i m
y ngày
đ
ó là Ông v
 tr 
c ti
ế
 p
đ
i
u hành công vi
c
ở 
 
đ
ó, thì hóa ra hoàn toàn không có chuy
n này!
Ti
ế
n s
 ĩ 
 Lê V
ă
n H
o:
Than ôi!
Đ
ó không ph
i là s
 th
t l
ch s
 mà tôi ch
 là m
t con tin
đ
ã b
 
ở 
 trong th
ế
 k 
t ph
i nh
n l
y ch
c v
 
để
 b
o t
n s
 s
ng còn
để
 mà mong có ngày v
 v
ớ 
i v
ợ 
 con thôi! Ch
ớ 
 tôi nói th
t v
ớ 
i anh vai trò c
a tôi trong T
ế
t M
u Thân là vai trò hoàn toàn th
 
độ
ng, tôi ch
 ng
i trên núi
để
 nghe
đ
ài, nghe tin t
c.
i lâu lâu m
y ông nh
ư
: Tr 
n V
ă
n Quang và các ông lãnh
đạ
o khác
ở 
 Th
a Thiên, Hu
ế
 ghé qua th
ă
m và an
i tôi và nói là s
 vi
c di
n bi
ế
n nh
ư
 v
y thì mình theo th
ờ 
i cu
c thôi, mình ph
i theo cách m
ng thôi, ch
ớ 
 không có cách nào khác. Anh th
y nh
ư
 v
y
đ
ó!
Nguy
n An:
T
c là c
ũ
ng không có ai báo cáo v
ớ 
i Ông tình hình nh
ư
 th
ế
 nào v
ớ 
i t
ư
 cách là ch
 t
ch UBND h
ế
t?
Ti
ế
n s
 ĩ 
 Lê V
ă
n H
o:
Có ch
! T
c là trong khi
đ
ánh nhau và chi
ế
m thành ph
 Hu
ế
 nh
ư
 v
y thì chúng có
đ
i
n
đ
ài theo dõi thì c
ũ
ng n
m
đượ 
c tình hình l
m ch
ớ 
, ch
ớ 
 
đ
âu có ph
i là không bi
ế
t gì!
Nguy
n An:
Sau khi rút ra kh
i Hu
ế
 r 
i, thì ông v
n ti
ế
 p t
c trên núi hay là ông
đ
i theo h
?
 
 
Thân nhân h
 hàng
đứ 
ng c
nh các b
 ph
n thân th
ể 
 v
ừ 
a
đượ 
c
đ 
ào lên t 
ừ 
 các m
 t 
 p th
ể 
 trong
 p T 
ế 
t M 
u Thân 1968. Photo courtesy of Wikipedia.
Ti
ế
n s
 ĩ 
 Lê V
ă
n H
o:
D
 th
ư
a tôi v
n ti
ế
 p t
c
ở 
 trên núi và lúc
đấ
y thì quân
độ
i Hoa K 
 và quân
độ
i VNCH
đ
ã ph
n
ng r 
t m
nh b
ng cách ném bom r 
t d
 d
i các vùng gi
i phóng chung quanh các thành ph
 l
ớ 
n, thú th
t v
ớ 
i anh là chúng tôi s
ng toàn trong các hang núi, n
ế
u ra ngoài thì c
ũ
ng
ă
n bom nh
ư
 th
ườ 
ng vì tình hình quá c
ă
ng th
ng, bom
đạ
n quá s
c t
ưở 
ng t
ượ 
ng. Cho nên l
nh
ở 
 ngoài Hà N
i là
đư
a nh
ng ng
ườ 
i g
i là nhân s
 ĩ 
 theo cách m
ng nh
ư
 là Hòa Th
ượ 
ng Thích
Đ
ôn H
u, bà Nguy
n
Đ
ình Chi, tôi, c
 Nguy
n
Đ
óa, Tôn Th
t D
ươ 
ng Ti
m và m
t s
 v
 khác,
để
 
đư
a các v
 này ra ngoài B
c.  Nh
ư
 v
y chúng tôi b
t
đầ
u lên
đườ 
ng,n
ế
u tôi nh
ớ 
 không l
m, vào
đầ
u tháng 7, tôi ph
i
đ
i theo
đườ 
ng Tr 
ườ 
ng S
ơ 
n (
đườ 
ng mòn HCM), ngày thì ng
 trong hang,
đ
êm thì
đ
i và tôi
đế
n Hà N
i vào ngày mùng 3 tháng 9 n
ă
m 1968.
Nguy
n An:
D
 th
ư
a,
đ
i cùng v
ớ 
i ông có các v
 trí th
c mà Ông
đ
ã nêu trên?
Ti
ế
n s
 ĩ 
 Lê V
ă
n H
o:
D
 
đ
úng, có c
 phái
đ
oàn nh
ư
 v
y và trong
đ
ó có nhi
u v
 ph
i ng
i võng nh
ư
 c
 
Đ
ôn H
u ph
i ng
i võng cho 2 anh quân gi
i phóng khiêng, bà Nguy
n
Đ
ình Chi và c
  Nguy
n
Đ
óa c
ũ
ng ng
i võng, còn tôi lúc
đ
ó ch
 m
ớ 
i 32 tu
i thì tôi
đ
i b
 nh
ư
 m
i ng
ườ 
i thôi
Nguy
n An:
Lúc
ở 
 v
ớ 
i nhau trên núi thì ông có nói chuy
n v
ớ 
i các v
 kia không?
Ti
ế
n s
 ĩ 
 Lê V
ă
n H
o:
Có ch
! Chúng tôi s
ng chung trong m
t khu v
c
Nguy
n An:
Hoàn c
nh
đư
a
đẩ
y h
 
đế
n núi
đ
ó có t
ươ 
ng t
 nh
ư
 ông không?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->