Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Η Παλαιοχριστιανική τέχνη στη Μακεδονία.docx

Η Παλαιοχριστιανική τέχνη στη Μακεδονία.docx

Ratings: (0)|Views: 44|Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Mar 09, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/09/2014

 
Ν ήκθκαϊϏπκηλ πεην
 
Ϗπν ΔκβΰαηΡκ
 
Μ ΔκβΰαηΡκ εόβ εηκ δαηκΰτ κ δεγκ ώθβαηεπνδκ Ϗβ ϏυγϊϏν δβ τθν πνη ςώτθαών Βςϊών6 ΰκΰτζνβ Ϗ' κςπλ γκ ώϊπν αϊΤ Ϗβ βςϊϋώκφτ εΰκασ ν όϊϏπκηλ ζϊνϏβΡκ. ΝςδαυδκϏπβ πα τϊκδκ πας ΚώαϏπτθας Ϊκυθας6 κ τϊκδκ ΰΤ πνσ ηςπτσ ζν πϋ Ϊκυθϋ¼ κηλϊ πσ νη Δκβΰη βϏπσ, ώκϊκκθη κςπτη κ θεγϋη6 ΰκοΤσ βσ ΔκβΰαηΡκη οαλζνϏαη νδΡη (ΪϊΤι. :5,;). Σπα γβγαητσ κςπτ, κζσ κ Ϗπν δκϊκΡϋην Ϗπαϊλ κ κθθπβόηλ ώκϊΤΰαϏν ώας ώϊανγλζνβ, αβΡθβπκ ν ώϊδν βδΤηϏν κ κηΤώπςιν πϋη όϊϏπκηη πβόηη, ώας γεηηνϏκη ϏώαςΰκΡκ κθθπβόηΤ εϊγκ ΰκΡπβϊκ Ϗπα όϊα πνσ κϊόπβπαηλσ κ πνσ μϋγϊκλσ. Μ ηεκ ζϊνϏβΡκ εαύβ πκ ηλδκπκ δβ παςσ ϊςζδαυσ κ παςσ πϊτώαςσ θκπϊβΡκσ πας ΐϋΰβΤζβας πας Αθυδώας κ βγκηΡκϏβ ηεαςσ, ώϊϋπακηεϊϋπαςσ κϊόπβπαηαυσ πυώαςσ, ηεκ ϏςϏπλδκπκ θκπϊβΡκσ κ οεοκκ όϊνϏδαώαΡνϏβ δβ ΰτ πνσ πϊτώα πκ βϊκϏπΤ δεϏκ, Ϗυδϋηκ δβ πα ώβϊβότδβηα πνσ ΰΰκϏκθΡκσ πνσ.
 
Κηκώπυόζνκη επϏ αηαδκϏπΤ όϊϏπκηΤ κθθπβόηΤ εηπϊκ, α Ρθώώα, ν ΚδΡώαθν, α Σπτοα, πα ΐΡαη, ν ΟΤϊγκθκ, ν ΜϊΤθβκ ΘςγνϏπΡΰκ, ν ΝΤϏασ, ν αμΤην, ν ΝβϏϏκθαηΡν... ΛΰκΡπβϊκ ν ΝβϏϏκθαηΡν, δβγκθαυώαθν αϊπϋδεην δβ κϊόπβπαηΤ Ϗςγϊαπλδκπκ πνσ υϏπβϊνσ ϊϋδκαϊκπΡκσ, κώαπεθβϏβ παη βηπϊτ Ϗπτ γυϊϋ κώτ παη αώαΡα κ Ϗβ ϏόεϏν δβ πνη ϋηϏπκηπηαυώαθν, ΰκδαϊζνκη α ηεβσ κθθπβόηεσ πΤϏβσ Ϗπαη βςϊυπβϊα όϊα πνσ ΔβϏαγβΡας.
 
Κώτ πνη δεόϊ Ϗλδβϊκ εϊβςηκ βΡηκ ΰςηκπτη ηκ ϏςηζεϏαςδβ πν γβητπβϊν βτηκ ώας ϏόβπΡμβπκ δβ πν ηκαΰαδΡκ κ παςσ πυώαςσ ώας βώϊΤπνϏκη Ϗπνη βςϊυπβϊν ώβϊαόλ πνσ ΔκβΰαηΡκσ κώτ παη 0α δεόϊ παη 5α κηκ. Σνδβηαςδβ πα ϏςηνζεϏπβϊα πυώα πνσ ΪκθκαόϊϏπκηλσ οκϏθλσ (κςπλη ώας ώκθκτπβϊκ αητδκμκη κ βθθνηϏπλ οκϏθλ), πκ ώβϊΡβηπϊκ πΡϊκ, πνη πϊαςθθϋπλ οκϏθλ, κ παςσ Ϗπκςϊαυσ ηκαυσ. Γκ ΰΤαϊαςσ Τζβ αϊΤ θτγαςσ, Ϗπαϊαυσ, κϏζνπαυσ κ θκπϊβςπαυσ, κθθΤ κ κηΤθαγκ δβ παη ώϊααϊϏδτ πας κϊόπβπαηαυ Ϗςγϊαπλδκπασ, ΰνθκΰλ κη λπκη ηκτσ βώϏαώτσ λ βηαϊκτσ, γητπκη βώθαγλ πας πυώας.
 
 ήώϋσ εόβ ΰβΡιβ ν κηκϏκλ εϊβςηκ παςσ ώβϊϏϏτπβϊαςσ ηκαυσ Ϗςητΰβςκη οκώπϏπλϊκ, Ϗπαςσ αώαΡαςσ κώαπβθαυϏκη κηκώτϏώκϏπκ κϊόπβπαηΤ κ θβπαςϊγΤ ϏπαόβΡκ. ΕπϏ Ϗλδβϊκ, ώβϊώκπηπκσ α ζκϏπνσ πνσ ϏπαϊΡκσ πσ Ϗυγόϊαηβσ δβγΤθβσ ώτθβσ, κθθΤ κ παςσ γηϋϏπαυσ κϊόκαθαγαυσ όϊαςσ πνσ ΔκβΰαηΡκσ, ζκ ζκςδΤϏβ πκ βηπςώϋϏκΤ πΡϊκ, ώας Ϗπεαςη αθτϊζκ κ θβπαςϊγαυηπκ λ βΡηκ βϊβώϋδεηκ κ ώϊαοΤθθαςη δεϏκ κώτ πκ βϊβΡώκ παςσ πα κϊόκΡα δβγκθβΡα.
 
ΚΪάΘΣΒΣΑΗΘΝ έΝΥΘΐΫΣΚ ΜΫΓΪΚΥΘΝ
 
 
ήΚΚΘΑάΪΘίΣΘΚΗΘΒί ΟΚίΘΘΒί
 
ΒΡηκ α βώϊκπεϏπβϊασ πυώασ πας ιςθτϏπβγας ΰϊαδαυ πϊΡας δβ νδςθλ κύΡΰκ Ϗπνη κηκπαθλ ώθβςϊΤ, πϊΡκ λ ώεηπβ θΡπν, όϋϊϏδεηκ δβ αηαϏπαόΡβσ, ηΤϊζνκ κ ϏςόηΤ κΡζϊα. Α πυώασ ώκϊαςϏΤμβ ΰΤαϊβσ ώκϊκθθκγεσ ώας κηκεϊαηπκ ώβϊϏϏτπβϊα Ϗβ ΰκαϊαώαλϏβσ βώΡ δεϊαςσ κϊόπβπαηη ϏπαόβΡϋη, α αώαΡβσ τδϋσ ΰβη
 
βώϊϊβΤμαςη πα γβητπβϊα Ϗόλδκ. Πκ ςϊτπβϊκ ώκϊκΰβΡγδκπκ ώκθκαόϊϏπκηη οκϏθη πνσ ΔκβΰαηΡκσ οϊΡϏαηπκ Ϗπκ γηϋϏπΤ ϏπαϊΤ εηπϊκ, πκ αώαΡκ ϋσ Ϗόςϊεσ ώτθβσ λ βθνϏκϏπαΡ ώςϊληβσ ΰβΰϊκδΤπϏκη ϏώαςΰκΡα ϊτθα κςπλ πνη ώβϊΡαΰα. Σνδβηαςδβ πκ Ϗνδκηπτπβϊκ6
 
ΥΡθώώα
 
Δεγκ ώαθπτ, ώαθπϏπτ κ ζϊνϏβςπτ εηπϊα πνσ ΔκβΰαηΡκσ, αηπΤ Ϗπν ΖβϏϏκθαηΡν λπκη α ΥΡθώώα, ώας ώαθυ ηϋϊΡσ κώτ ϊϋδκφλ βιβθΡζνβ Ϗβ βθθνηλ ώτθν. Α Ϗνδβϊητσ βϊβώηκσ δβ πκ πβϊΤϏπκ κ βώοθνπΤ βϊβώϋδεηκ ααΰαδλδκπκ κ πσ βώγϊκεσ, κηβϊηβ πα δεγβζασ κ πν ΰυηκδν πνσ ώτθνσ, Ϗπνη αώαΡκ ν ϊϏπκηλ ζϊνϏβΡκ δβ πα ώθλζασ πϋη δηνδβΡϋη κπεβ πν δβγΤθν δβϊΡΰκ.
 
Μ θβγτδβην ειϋ πϋη πβόη (bxtrj guras) οκϏθλ κώαπβθβΡ ώζκητπκπκ παη κϊόκτπβϊα ηκτ αθτθνϊνσ πνσ Οκθκηλσ. Δβ πκ ϏπαόβΡκ ώας ΰκϏμβ όϊαηαθαγβΡπκ Ϗπκ δεϏκ πας 0ας κηκ. Μ οκϏθλ Κ πϋη θΡώώϋη βιΤθθας κώαπβθβΡ πςώτ ώκϊΤΰβγδκ πϊΡθπας ηκαυ δβ κηπνϊΡΰβσ. άπϏδεην Ϗβ ιβόϋϊϏπλ ζεϏν βηπςώϋϏΤμβ δβ πα δεγβζασ. ΒΡηκ δΡκ κώτ πσ δβγκθυπβϊβσ οκϏθεσ πνσ ΔκβΰαηΡκσ. ΔκμΡ δβ παη  ΅γα ΐνδλπϊα ΝβϏϏκθαηΡνσ εϊβ Ϗπκ κηκπαθΤ κ δώϊαϏπΤ κώτ πνη κύΡΰκ πας Λβϊαυ, βγΤϊϏα θΡπασ, ώας ΰκδαϊηβπκ δβ πνη κπΤθθνθν παώαζεπνϏν πϋη τηϋη
.
Σκ βηπςώϋϏκτπβϊκ πΡϊκ παη κϊκΡας βϊβώηκ πϋη ΥθΡώώϋη βΡηκ α ώκθκαϊϏπκηεσ οκϏθεσ. Ν οκϏθλ Ο βΡηκ κςπλ ώας ΰκϏμβ ϋσ πσ δεϊβσ δκσ δβϊΤ κϊπβπαηΤ πδλδκπκ Ϗβ κϊβπτ υύασ Ϗπβ ηκ δώαϊαυδβ ηκ ςώαϏπνϊΡμαςδβ τπ ώζκητπκπκ Ϗςηΰυκμβ πν ΰϊαδλ οκϏθλ δβ πα ώβϊΡβηπϊα ααΰτδνδκ.
 
 
Μ όϊλϏν πας εόβ ώϊαοθνδκπΡϏβ παςσ βϊβςηνπεσ κ ΰκπςώζνκη κπΤ κϊαυσ ΰΤαϊβσ βϊδνηβΡβσ. Σπαη Ρΰα βϊβώηκ πνσ εηΰαινσ ώτθνσ πϋη θΡώώϋη, ητπκ κώτ πν ϊϋδκφλ ΚγαϊΤ, οϊΡϏβπκ κ ν οκϏθλ Ο. Α κϊόπβπαητσ πνσ πυώασ ϏςηΰςΤμβ πκ ϏπαόβΡκ πνσ
 
ΰϊαδλσ οκϏθλσ δβ πκ κηπΡϏπαόκ πας ώβϊΡβηπϊας ααΰαδλδκπασ. Ϊϊαυώπβ κώτ πν Ϗυμβςιν κςπλ ν θβγτδβην πϊαςθθϋπλ οκϏθλ, εηκσ πυώασ δβ δβγΤθβσ ΰςϏαθΡβσ κπκϏβςλσ α αώαΡασ κπΤγβπκ κώτ πνη ϋηϏπκηπηαυώαθν κ ϏςηνζΡμβπκ Ϗπνη βώαόλ πας ΛαςϏπηκηαυ. ΠϊΡπν οκϏθλ εόβ λΰν κηκϏκβΡ, πεπκϊπν εόβ βώϏνδκηζβΡ κζσ βώΡϏνσ κ δΡκ ώεδώπν. κ δκ κ οϊϏτδκϏπβ Ϗπαςσ θΡώώαςσ κιΡμβ ηκ ϏνδβϋζβΡ τπ εόαςη βηπαώϏζβΡ θβΡύκηκ πϊΡας γκ πα αώαΡα ςώΤϊόαςη οΤϏδβσ ςώαύΡβσ τπ ώϊτβπκ γκ πα ΒώϏαώβΡα. Πεθασ πα ώβϊΡνδα ΑπΤγϋηα κηλβ Ϗπαη πυώα πϋη απκγϋηη ώβϊΡβηπϊϋη ηκη, ώας βΡηκ ϏςηνζϏδεηκ Ϗπσ όϊβσ πνσ ΔεϏνσ Κηκπαθλσ, ΰκΡπβϊκ ΣςϊΡκσ κ ΪκθκϏπΡηνσ. ΪΤηϋ Ϗπκ βϊβΡώκ ώϊδνσ οκϏθλσ (δεϏκ 0ας κηκ) όπΡϏπνβ πα ΑπΤγϋηα, Ϗπκ δεϏκ ώβϊΡώας πας 2ας κηκ. ΒΡηκ βγγβγϊκδδεηα Ϗβ πβπϊΤγϋηα κ κώαπβθβΡ πδλδκ βητσ βηπςώϋϏκΤ δβγΤθας Ϗςγϊαπλδκπασ δβ οκώπϏπλϊα, θαςπϊΤ, ϊλην κ Τθθκ πΡϊκ. Κώτ παη κϊζδτ, πα δεγβζασ κ πνη βδΤηϏν πϋη δηνδβΡϋη, πνη ώθνζϊκ πϋη βώγϊκη, πκ
 
ΰΤϏώκϊπκ κϊόπβπαηΤ δεθν κ πν θκδώϊλ ύνΰϋπλ ΰκτϏδνϏν ΰκώεΰϋη κώαΰβηυβπκ τπ α Ρθώώα ςώλϊικη κώτ πκ Ϗώαςΰκτπβϊκ βθνϏκϏπΤ κ κθθπβόηΤ εηπϊκ πνσ ΔκβΰαηΡκσ, ώας ΰεζβπκη κθθπεόηβσ δβ ςύνθτ κϏζνπλϊα κ γηϏν αϊγΤηϋϏνσ κ βπεθβϏνσ βηπςώϋϏκη όϊϏπκηη πϊΡϋη, ώας εΰηκη Ϗςγόϊτηϋσ ώεϊκ κώτ πκ κθθπβόηΤ κ πνη βτηκ πας δεπϊας κ πϋη πΤϏβϋη πνσ αηϋηΡκσ πνσ βώαόλσ.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->