Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7. dn. reda

7. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 10, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA
 ______________________________________________________________
NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O POTPORI ZA O
Č
UVANJE RADNIH MJESTA S TEKSTOM KONA
Č
NOG PRIJEDLOGA ZAKONA  ____________________________________________________________ Zagreb, srpanj 2009.
 
 
2 
PRIJEDLOG ZAKONA O POTPORI ZA O
Č
UVANJE RADNIH MJESTA
 
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o potpori za o
č
uvanje radnih mjesta sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4., a u vezi s odredbom
č
lanka 54. Ustava Republike Hrvatske.
 II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I
Globalna gospodarska i financijska kriza,
č
iji je utjecaj na gospodarska kretanja u Republici Hrvatskoj zapo
č
eo u drugoj polovini 2008. godine, o
č
ituje se kroz usporavanje i  pad gospodarske aktivnosti, što dovodi do zna
č
ajnog opadanja zaposlenosti i pove
ć
anja nezaposlenosti. Zbog njenog utjecaja na gospodarstvo i tržište rada Republike Hrvatske, došlo je do zna
č
ajnog pove
ć
anja broja novo prijavljenih osoba u evidenciju nezaposlenih. U prvih šest mjeseci ove godine, broj nezaposlenih u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bio je 5% ve
ć
i nego u istom razdoblju prethodne godine, odnosno novo prijavljena je 12.431 osoba više nego u istom razdoblju prethodne godine. Op
ć
i trend kretanja na tržištu rada je rast stope nezaposlenosti i pad stope zaposlenosti, obzirom da gotovo 50% novo prijavljenih u evidenciji nezaposlenih ulazi izravno iz prekinutog radnog odnosa, te je u svibnju ove godine, stopa registrirane nezaposlenosti iznosila 14,4%. Cijene
ć
i pri tome i ukupna makro ekonomska kretanja, koja za prvo tromjese
č
 je ove godine ukazuje na znatan pad bruto doma
ć
eg proizvoda (6,7%), pad industrijske proizvodnje (7,1%), rast bruto inozemnog duga (1%), i smanjenje op
ć
e potrošnje, neophodno je, u cilju sprje
č
avanja pove
ć
anja broja nezaposlenih, odnosno daljnjeg otkazivanja ugovora o radu radnika i sprje
č
avanja nastanka dodatnih troškova otpuštanja radnika, primijeniti na
č
ela fleksibilnosti, kako bi se poslovnim subjektima omogu
ć
ila prilagodba poslovanja u novonastalim okolnostima, a koja bi istovremeno osigurala ostanak što ve
ć
eg broja radnika u radno pravnom statusu te se sprije
č
ilo dodatno otpuštanje radnika i nagli porast nezaposlenosti. Stoga je potrebno radi ograni
č
avanja navedenih negativnih posljedica, posebnim zakonom urediti ostvarivanje podru
č
 ja potpora za o
č
uvanje radnih mjesta kod onih  poslodavaca koji su zbog utjecaja gospodarske i financijske krize, prisiljeni smanjiti svoje gospodarske aktivnosti. Obzirom da se kod istih zbog smanjenja planiranih prihoda pojavljuje opasnost viška radne snage, nužno je posebnim zakonom urediti jedan dio radnog zakonodavstva, kako bi se tim poslodavcima pomoglo da o
č
uvaju sva radna mjesta do  ponovnog pokretanja gospodarskih i poslovnih aktivnosti i njihovog rasta do razine prije nastupa negativnih posljedica krize.  Na ovaj na
č
in Vlada Republike Hrvatske u okviru tripartitnih odnosa slijedi pozitivnu europsku praksu na podru
č
 ju ure
đ
enja politike zapošljavanja i tržišta rada, uvažavaju
ć
i pri tome i socijalne aspekte, obzirom da je na
č
in ure
đ
ivanja potpore usmjeren jednim dijelom  prema radnicima.
 
 
3 
III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVO
Đ
ENJE ZAKONA
Iako se ovim zakonskim prijedlogom u hrvatsko zakonodavstvo uvodi novi oblik državnih potpora koji
ć
e se financirati iz Državnog prora
č
una Republike Hrvatske, ipak za  primjenu istog, ne
ć
e biti potrebno osiguravati u Državnom prora
č
unu posebna dodatna sredstva na pozicijama nadležnog tijela, odnosno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. To stoga što su pravni instituti koje propisuje ovaj zakonski prijedlog usmjereni na zadržavanje stope zaposlenosti, odnosno stope nezaposlenosti na postoje
ć
oj razini, odnosno njime se želi smanjiti priliv novih nezaposlenih osoba u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a što
ć
e izravno utjecati i na mogu
ć
e pove
ć
ane troškove koji bi mogli nastati za materijalno-pravnu zaštitu nezaposlenih osoba. Obzirom da Hrvatski zavod za zapošljavanje za materijalno-pravnu zaštitu nezaposlenih osoba ve
ć
 ima osigurana sredstva u Državnom  prora
č
unu u iznosu od 1.209.017.435 kuna, unutar navedenih sredstava
ć
e se preraspodjelom istih, osigurati sredstva za isplatu državnih potpora po osnovi ovog zakonskog prijedloga. Pri tome treba istaknuti da je trošak isplate ovih potpora, znatno manji od visine troškova materijalno-pravne zaštite, koja bi se temeljem važe
ć
ih propisa ispla
ć
ivala radnicima kojima  bi bio otkazan ugovor o radu. Osim toga, Hrvatski zavod za zapošljavanje i u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja, za aktivnost sufinanciranja novog zapošljavanja, ima u Državnom prora
č
unu osigurana sredstva u visini od 32.185.300 kuna, koja se tijekom prve  polovine ove godine, gotovo uop
ć
e nisu koristila te je za pretpostaviti da se ne
ć
e koristiti niti do kraja ove godine, obzirom da je u padu potreba novog zapošljavanja i s te prora
č
unske  pozicije je mogu
ć
e preraspodijeliti sredstva za provedbu ovoga zakona. Osim navedenog, zadržavanje radnika u svijetu rada, uz primjenu ovog zakonskog  prijedloga, istovremeno utje
č
e i na prihode Državnog prora
č
una, obzirom da
ć
e ti radnici i nadalje biti obuhva
ć
eni uplatama poreza i doprinosa, te
ć
e se jedan dio odobrene i ispla
ć
ene  potpore vra
ć
ati u Državni prora
č
un, dok bi ulazak tih radnika u nezaposlenost, predstavljao ne samo izravan trošak za Državni prora
č
un, ve
ć
 istovremeno i smanjen prihod. U slu
č
aju krajnje nepovoljne procjene, a na bazi pretpostavke da bi do kraja 2009. godine bez radnih mjesta moglo ostati oko 50.000 radnika, uz primjenu pretpostavljenog skra
ć
ivanja radnog vremena za 20%, broj radnika koji bi trebali biti obuhva
ć
eni skra
ć
enim radnim vremenom, a time i  potporom, bio bi oko 250.000 radnika. Uz primjenu instituta ovog zakonskog prijedloga, za dodjelu državnih potpora za navedenih 250.000 radnika, preraspodjelom sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osigurano je u Državnom prora
č
unu Republike Hrvatske oko 200.000.000 kuna.
IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Temelj za donošenje ovog zakona po hitnom postupku nalazi se u odredbi
č
lanka 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora, a to su osobito opravdani državni razlozi, odnosno u uvjetima gospodarske krize i njenog utjecaja na tržište rada u Republici Hrvatskoj, usmjeravanje sredstava na sprje
č
avanje otpuštanja radnika te na o
č
uvanje njihovih radnih mjesta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->