Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pravilnik o registrima postrojenja i zagadjivanjima - Federacija Bosna i H ercegovina

Pravilnik o registrima postrojenja i zagadjivanjima - Federacija Bosna i H ercegovina

Ratings: (0)|Views: 217 |Likes:
AG-Metal Zenica - tretman otpadnih voda:
- Tehnologija tretmana otpadnih voda,
- Prodaja opreme za tretman otpadnih voda,
- Consulting i potpora za projektante i investitore
- Zakoni i propisi iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama regije
zapadnog Balkana
O tretmanu otpadnih voda više na www.ag-metal.ba

AG-Metal Zenica - wastewater treatment:
- Waste water treatment technology,
- Sale of equipment for wastewater treatment,
- Consulting and support for planners and investors
- Laws and regulations in the field of wastewater treatment in
countries of the region Western Balkans
The treatment of wastewater more on www.ag-metal.ba
AG-Metal Zenica - tretman otpadnih voda:
- Tehnologija tretmana otpadnih voda,
- Prodaja opreme za tretman otpadnih voda,
- Consulting i potpora za projektante i investitore
- Zakoni i propisi iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama regije
zapadnog Balkana
O tretmanu otpadnih voda više na www.ag-metal.ba

AG-Metal Zenica - wastewater treatment:
- Waste water treatment technology,
- Sale of equipment for wastewater treatment,
- Consulting and support for planners and investors
- Laws and regulations in the field of wastewater treatment in
countries of the region Western Balkans
The treatment of wastewater more on www.ag-metal.ba

More info:

Categories:Business/Law
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

 
Na temelju
č
lanka 28. Zakona o zaštiti okoliša («Službene novine Federacije BiHbr. 33/03» federalni ministar Federalnog ministarstva okoliša i turizma, d o n o s i
PRAVILNIKO REGISTRIMA POSTROJENJA I ZAGA
IVANJIMA
 
I - OP
Ć
E ODREDBE
Č
lanak 1
Ovim pravilnikom se regulira uspostavljanje i održavanje Registra opostrojenjima i zaga
ivanjima i prijenos zaga
uju
ć
ih materija (u daljem tekstu“Registar”), koji predstavlja osnovu za izvješ
ć
ivanje u skladu sa zakonskim obvezama ime
unarodnim ugovorima, uklju
č
uju
ć
i i one koje proizlaze iz Kijevskog protokola iAarhuske konvencije o pristupu informacijama, nazo
č
noš
ć
u javnosti, odlu
č
ivanju ipristup pravosu
u u oblasti okolišnih pitanja.Ovim pravilnikom se propisuju baze podataka: o ispuštanju zaga
ivanja, ookolišnim dozvolama, o aktivnostima okolišne inspekcije, o tvarima štetnim za zdravljeljudi, na
č
in prikupljanja podataka i rokovi dostave godišnjih podataka od operatora upostupku vo
enja Registra koji su sukladni sa Zakonom o zaštiti okoliša (u daljem tekstuZakon).
Č
lanak 2Djelokrug i primjena
Federalno ministarstvo okoliša i turizma, nadležno za okoliš u Federaciji BiH (udaljem tekstu “nadležno federalno ministarstvo”)
ć
e uspostaviti i održavati elektronskiRegistar zasnovan na informacijama dostavljenim od strane nadležnog organa i/ilioperatora postrojenja.Elektronska mreža (u daljem tekstu «mreža») kojom
ć
e nadležno federalnoministarstvo biti povezano sa ministarstvom nadležnim za okoliš na županijskoj razini,uspostavi
ć
e se najkasnije do 2012 godine. Nadležno federalno ministarstvo
ć
e osiguratida Registar bude besplatno dostupan javnosti putem Interneta ili na neki drugi na
č
in.
II - DEFINICIJE
Č
lanak 3
U smislu ovog pravilnika sljede
ć
i izrazi zna
č
e:
“lokacija”
- zna
č
i geografsko mjesto postrojenja;
“ispuštanje”
- zna
č
i ispuštanja zaga
uju
ć
ih materija u okoliš koja su rezultat ljudskeaktivnosti, bilo namjernih ili slu
č
ajnih, rutinskih ili ne rutinskih, koja uklju
č
uju
 
prolijevanje, emitiranje, ispuštanje, ubacivanje, odlaganje ili bacanje, ili preko sustavakanalizacija bez završnog tretmana otpadne vode;
“godina izvješ 
ć
ivanja”
- zna
č
i kalendarska godina za koju se moraju prikupiti podaci oispuštanju i prijenosu zaga
ivanja van lokacije;
“tvar”
- zna
č
i bilo koji kemijski element i njegova jedinjenja, gdje su izuzeteradioaktivne tvari,
“zaga
 
uju
ć
a materija”-
zna
č
i tvar ili grupa tvari koje mogu biti štetne za okoliš ilizdravlje ljudi zbog svojih osobina i ispuštanja u okoliš;
“prijenos van lokacije”-
zna
č
i kretanje otpada koji je odre
en za odlaganje ili povratizvan granica postrojenja i zaga
uju
ć
ih materija u otpadnim vodama odre
enim zatretman otpadnih voda;
“difuzni izvori”
- zna
č
i puno manjih ili razbacanih izvora sa kojih zaga
uju
ć
e materijemogu biti ispuštene u tlo, zrak ili vodu,
č
iji kombinovani uticaj na ove medije može bitizna
č
ajan i sa kojih nije prakti
č
no prikupljati podatke o svakom pojedina
č
nom izvoru;
„otpad"
- zna
č
i sve materije ili predmete koje vlasnik odlaže, namjerava odložiti ili setraži njihovo odlaganje sukladno jednom od kategorija otpada navedenog u listi otpada iutvr
enoj u Pravilniku o kategorijama otpada sa listama („Službene novine FederacijeBiH“ br. 9/05);
"opasni otpad"-
zna
č
i svaki otpad koji je utvr
en posebnim propisom i ima jednu ili višekarakteristika koje uzrokuju opasnost po zdravlje ljudi i okoliš po svom porijeklu, sastavuili koncentraciji, kao i onaj otpad koji je naveden u listi otpada kao opasan i reguliranPravilinikom o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili
č
iji jesadržaj nepoznat („Službene novine Federacije BiH“ br.9/05);
“otpadna voda”-
zna
č
i korištena voda koja sadrži zaga
uju
ć
e materije;
“odlaganje”
- zna
č
i bilo koja radnja definirana u Aneksu 1. Zakona o upravljanjuotpadom („Službene novine Federacije BiH“ br.33/03 );
 povrat komponenti”
- zna
č
i bilo koja radnja definirana u Aneksu 1. Zakona oupravljanju otpadom;
«postrojenje A kategorije» -
postrojenje za koje postupak izdavanja okolinske dozvolespada u nadležnost ministarstva kao što je definirano Pravilnikom o pogonima ipostrojenjima za koje obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjimakoji mogu biti izgra
eni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Službenenovine Federacije BiH“ br.9/04.).
«postrojenje B kategorije» -
sva druga postrojenja osim postrojenja A kategorije za kojapostupak izdavanja okolinske dozvole spada u nadležnost ministarstva za okoliš nažupanijskoj razini, ili na nivou op
ć
ine, ako je to tako propisano županijskim propisom
 
 
«nadležni organ uprave»
- je nadležno federalno ministarstvo nadležno za pitanja okolišaili od njega ovlaštena institucija za operatore postrojenja kategorije A i nadležnokantonalno ministarstvo za okoliš (u daljem tekstu «kantonalno ministarstvo») zaoperatore postrojenja kategorije B.PRTR - „
 Registar ispuštanja i prijenosa zaga
 
ivanja
- Pollutant Release and TransferRegister – na engleskom
 NRC - „Nacionalni referentni centar“
- centar ovlašten od strane entitetskih vlada daobjedinjava podatke iz raznih izvora za pojedini segment okoliša - zrak, vodu, tlo, more,otpad i biološku raznolikost. Kako bi postigli ovaj cilj, Nacionalni referentni centriorganiziraju i koordiniraju rad svih drugih institucija i organizacija koji se bave bilokojim relevantnim segmentom predmetnog podru
č
 ja:-
 
mjerenjima,-
 
pra
ć
enjem stanja,-
 
interpretacijom podataka i sl.NRC odre
uje i usvaja nova tehni
č
ka rješenja u svrhu stvaranja jedinstvenog,opreativnog sustava, standarde podataka zaštite okoliša, te metodologije i osiguravanjekvalitete podataka (QA/QC).
III – BAZE PODATAKA
Č
lanak 4Baza podataka o ispuštanju zaga
ivanja
U skladu sa
č
lanom 28. Zakona, nadležno federalno ministarstvo objavljujeinformacije, dobijene od nadležnih organa vlasti i operatora o:1.
 
Ispuštanju zaga
uju
ć
ih materija u zrak, vodu i tlo, navedenih u Tablici 1 (1a i 1b):a)
 
izravno iz postrojenjab)
 
akcidentne emisije ic)
 
difuzne emisije sa lokacije2. Prijenos izvan lokacije:a)
 
otpada i opasnog otpadab)
 
zaga
uju
ć
ih materija koje se ispuštaju u kanalizaciju povezanu sapostrojenjima za tretman otpadnih voda3. Potrošnji resursa i energije u postrojenju, a naro
č
ito:-
 
vode-
 
elektri
č
ne energije-
 
druge energije-
 
drugih resursa koji se koriste za proizvodnju struje i energije kao što je navedeno u Tablici 3.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->