Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TEPAV Irak Raporu 2007

TEPAV Irak Raporu 2007

Ratings:

4.8

(5)
|Views: 769|Likes:
Published by Faruk Ahmet
Riskler ve Fırsatlar Kavşağında Irak'ın Geleceği ve Türkiye
Riskler ve Fırsatlar Kavşağında Irak'ın Geleceği ve Türkiye

More info:

Published by: Faruk Ahmet on Jul 28, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2011

pdf

text

original

 
RİSKLER VE FIRSATLAR KAVŞAĞINDA
IRAK'IN GELECEĞİ VE TÜRKİYE
MustafaAYDINNihatAli ÖZCANNeslihan KAPTANOĞLUTemmuz 2007TEPAV ORTADOĞU ÇALIŞMALARI II
 
 3
 
SUNU
Ş
 
Orta Do
ğ
u’da yine önemli geli
ş
meler ya
ş
an
ı
yor. Bir yandan Irak’ta çat
ı
ş
malar sürerken, di
ğ
er yandan
İ
ran’
ı
n nükleer faaliyetleriyle ilgili tart
ı
ş
malar canl
ı
ve kayg
ı
verici bir düzlemde devam ediyor. 2006 ba
ş
lar 
ı
nda yeni bir boyut kazanan
İ
srail-Filistin sorunu ise Lübnan’
ı
da içine alacak biçimde etki alan
ı
n
ı
 geni
ş
letiyor.Türkiye Ekonomi Politikalar 
ı
Ara
ş
t
ı
rma Vakf 
ı
(TEPAV), Orta Do
ğ
u’da ya
ş
anmakta olan ve Türkiye
ı
s
ı
ndan çe
ş
itli risk ve f 
ı
rsatlar içeren bu geli
ş
meleri yak 
ı
ndan takip ediyor. TEPAV, kurulu
ş
undan buyana Irak Anayasas
ı
, Irak’
ı
n genel durumu,
İ
ran’
ı
n nükleer faaliyetleri, Lübnan krizi ve bu krizin
İ
srail’e etkileri,
İ
srail-Filistin bar 
ı
ş
süreci gibi konular üzerine pekçok toplant
ı
lar düzenledi, bölgeyeili
ş
kin politika notlar 
ı
haz
ı
rlad
ı
. Ayr 
ı
ca
İ
ran nükleer sorunu ve uluslararas
ı
etkileri üzerine bir rapor dayay
ı
nlad
ı
.TEPAV, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin iç ve d
ı
ş
politikas
ı
n
ı
derinden etkileyecek Irak meselesini bu ba
ğ
lamda Orta Do
ğ
u Çal
ı
ş
malar 
ı
Serisinin ikinci raporu olarak seçti. Rapor, TEPAV Uluslararas
ı
 Politika Ara
ş
t
ı
rmalar 
ı
Enstitüsü Direktörü Prof. Mustafa Ayd
ı
n ile ayn
ı
Enstitü’den Dr. Nihat AliÖzcan ve Neslihan Kaptano
ğ
lu taraf 
ı
ndan haz
ı
rland
ı
. Raporun amac
ı
, Irak’
ı
n gelece
ğ
ine ili
ş
kin de
ğ
i
ş
ik senaryolar 
ı
öngörerek, karar al
ı
c
ı
lara bu konuda dü
ş
ünce zenginli
ğ
i sa
ğ
lamakt
ı
r.Irak konusunun uzun y
ı
llar Türk iç ve d
ı
ş
politikas
ı
n
ı
n geli
ş
imi ile ülke istikrar 
ı
n
ı
etkilemeye devamedece
ğ
i dikkate al
ı
nd
ı
ğ
ı
nda, sürecin iyi yönetilmesi gerekti
ğ
i
ı
kt
ı
r.
İ
yi yönetilemedi
ğ
i taktirdeIrak’tan kaynaklanacak d
ı
ş
sall
ı
klar Türkiye’nin son y
ı
llarda gerçekle
ş
tirmekte oldu
ğ
u ekonomik yap
ı
saldönü
ş
üm ve uluslararas
ı
sisteme uyum çal
ı
ş
malar 
ı
na da engel olabilecek niteliktedir. Bu nedenle, geni
ş
 muhtevas
ı
ve etkileri itibariyle, sorunun yönetimi sadece hükümetlere/devlet kurumlar 
ı
na b
ı
rak 
ı
lamaz.Sivil toplum kurulu
ş
lar 
ı
ve ara
ş
t
ı
rma kurumlar 
ı
n
ı
n da hükümetlere bu zorlu süreçte yol göstermeleri,yard
ı
mc
ı
olmalar 
ı
ve Türkiye’nin tak 
ı
naca
ğ
ı
tutum konusunda tavsiyelerde bulunmalar 
ı
gerekir. Aksitaktirde ortaya ç
ı
kabilecek olumsuzluklardan hepimizin etkilenece
ğ
i a
ş
ikard
ı
r.
Ş
üphesiz ki böylesine karma
ş
ı
k bir konuyu her boyutuyla ele almak güç bir çabad
ı
r. Fakat sorun, parçalar 
ı
na ayr 
ı
larak, do
ğ
ru bilgiler 
ı
ş
ı
ğ
ı
nda ele al
ı
nd
ı
ğ
ı
nda, a
ş
ı
lamayacak bir mesele de de
ğ
ildir. Konu,Türkiye’yi do
ğ
rudan ilgilendirdi
ğ
inden, senaryolara, dü
ş
üncelere ve önerilere duygusal bir tepkivermemiz ihtimal dâhilindedir. Devlet yöneiminde ise duygusal tepkilerden mümkün oldu
ğ
unca uzak durulmas
ı
gerekti
ğ
i ortadad
ı
r. Üstelik ho
ş
a giden ya da gitmeyen farkl
ı
senaryolar 
ı
n dile getirilmemesiya da yaz
ı
ya dökülmemesi, sürecin i
ş
lemesine herhangi bir etki yapmaz. Aksine, de
ğ
i
ş
ik senaryolar 
ı
 incelemezsek, geli
ş
meler gidecekleri yönde ilerlediklerinde biz konular 
ı
n uza
ğ
ı
nda kal
ı
r, hala en temelnoktalar 
ı
anlamaya çal
ı
ş
ı
r oluruz. Bu nedenle, elinizdeki raporu haz
ı
rlarken bizler, her ihtimali gözönünde bulundurman
ı
n
ş
art oldu
ğ
unu ve gerçeklerle yüzle
ş
meden çözüm üretmenin mümkünolmad
ı
ğ
ı
n
ı
bilerek hareket ettik. Ayr 
ı
ca en iyi/rasyonel senaryolar 
ı
n bile iyi yönetilmedi
ğ
i ya daöngörülmeyen faktörlerin etkisi alt
ı
nda felaket senaryosuna dönü
ş
ebilece
ğ
inin de bilincindeydik.Türkiye Ekonomi Politikalar 
ı
Ara
ş
t
ı
rma Vakf 
ı
olarak, Irak’
ı
n gelece
ğ
ine ili
ş
kin alternatif senaryolar 
ı
 irdeleyerek, bunlar 
ı
n Türkiye üzerine olas
ı
etkilerini ortaya koymay
ı
ve böylelikle hükümetlerealternatif politikalar için
ı
ş
ı
k tutmay
ı
hedefledik. Elinizdeki raporun bu anlamda önemli bir bo
ş
lu
ğ
udoldurulaca
ğ
ı
n
ı
umuyoruz.
Prof. Dr. Güven Sak TEPAV Direktörü
 
 4
 
Prof. Dr. Mustafa Ayd
ı
n, TEPAV Uluslararas
ı
Politika Ara
ş
t
ı
rmalar 
ı
Enstitüsü (IPRI)Direktörü ve TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararas
ı
 
İ
li
ş
kiler BölümüBa
ş
kan
ı
d
ı
r.
Uluslararas
ı
 
 İ 
li
 ş
kiler 
dergisi ortak editörlü
ğ
ünü yürütmekte olan Ayd
ı
n’
ı
nyay
ı
nlanm
ı
ş
çok say
ı
da çal
ı
ş
mas
ı
aras
ı
nda;
Turkish Foreign Policy During the Gulf War 
(1998),
 New Geopolitics of Central Asia and the Caucasus
(2000);
Turkey’s Gulf Policy Revisited 
(2002);
Turkey’s Foreign Policy in the 21
 st 
Century
(2003, der.);
 Escaping from theSecurity Dilemma in the Aegean
(2004, K. Ifantis’le der.);
Turkish-American Relations
(2004,Ç. Erhan’la der.);
Turkish Foreign Policy; Framework and Analysis
(2005);
 Be
 ş
Deniz Havzas
ı
nda Türkiye
(2006, Ç. Erhan’la der.); ve
Türkiye’nin Avrasya Maceras
ı
(2007, der.) bulunmaktad
ı
.
Dr. Nihat Ali Özcan, TEPAV-IPRI’de ara
ş
t
ı
rmac
ı
olarak çal
ı
ş
maktad
ı
r. Orta Do
ğ
u, Türkiye’desivil-asker ili
ş
kileri ve terörizm konular 
ı
nda çal
ı
ş
an Özcan’
ı
n bas
ı
l
ı
çal
ı
ş
malar 
ı
ndan baz
ı
lar 
ı
 
ş
unlard
ı
r:
 PKK (Kürdistan
 İş
çi Partisi) Tarihi,
 İ 
deolojisi ve Yöntemi
(ASAM, 1999); “TheTurkish Military’s March Toward Europe” (
 Foreign Affairs
, January/February 2006- E.Ayd
ı
nl
ı
ve D. Akyaz ile birlikte); “The Kurdish Question and Turkey’s Justice andDevelopment Party” (
Middle East Policy
, Spring 2006- M. H. Yavuz’la); “Kurdish State BeSet Up in Iraq?” (
Middle East Policy
, March 2004); “
İş
gal Sonras
ı
Irak’ta Olanlar S
ı
radan Bir Güvenlik Sorunu mu?” (
Uluslararas
ı
 
 İ 
li
 ş
kiler 
, 2004). Neslihan Kaptano
ğ
lu, TEPAV’da ara
ş
t
ı
rmac
ı
olarak çal
ı
ş
maktad
ı
r. Orta Do
ğ
u,
İ
srail-Filistinsorunu,
İ
srail ve Filistin topraklar 
ı
ndaki iç geli
ş
meler ve bu geli
ş
melerin Türkiye’yeyans
ı
malar 
ı
ve özel sektörün bar 
ı
ş
sürecinde oynayabilece
ğ
i rol üzerine çal
ı
ş
maktad
ı
r.Kaptano
ğ
lu’nun baz
ı
çal
ı
ş
malar 
ı
 
ş
unlard
ı
r: “Regionalization of Great Power Security- Near Abroad, Broader Middle East, and European Neighborhood” (
2007, Mustafa Ayd
ı
n’la), “2008American Presidential Elections: An Overview” (TEPAV, 2007), “Baker-Hamilton Raporu Ne Diyor?”(TEPAV, 2006), “
İ
srail Seçimlerine Bir Bak 
ı
ş
: Bu Seçimler Bar 
ı
ş
Süreci için Ne
İ
fade Ediyor?”(TEPAV, 2006), “Is Coke It?” (
Middle East Notes and Comment 
, CSIS, 2004), “Reality Can Be TooMuch” (
Middle East Notes and Comment 
, CSIS, 2004).
Bu raporun haz
ı
rlanmas
ı
nda teknik destek sa
ğ
layan Kerem Can Yavuz’a ve çal
ı
ş
ma süresince bizimle fikirlerini payla
ş
arak, sorular 
ı
m
ı
z
ı
sab
ı
rla cevaplayan özel sektör ve devlet kurumlar 
ı
emekli ve/veya çal
ı
ş
anlar 
ı
ile bas
ı
nmensuplar 
ı
na te
ş
ekkür ederiz.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
LUTFULLAH DURNA liked this
dschwanzer liked this
Lütfi Bergen liked this
Mustafa Buğday liked this
MefistoMM liked this
alperkulahcioglu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->