Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cổng Gia Trì Tâm Linh Và Cổng Vào Thiên Đàng & Địa Ngục

Cổng Gia Trì Tâm Linh Và Cổng Vào Thiên Đàng & Địa Ngục

Ratings: (0)|Views: 199 |Likes:
Published by seegodwhileliving
CỔNG GIA TRÌ TÂM LINH VÀ CỔNG VÀO THIÊN ĐÀNG & ĐỊA NGỤC

Quý đọc giả cao quý

Xin trân trọng chia sẻ với quý đọc giả tình thương miên viễn và trí huệ thiêng liêng của Sư Phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi hội thảo truyền hình với nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 7 năm 2011.

Trong buổi hội thảo này, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã giải thích bí ẩn của Tam Giác Bermuda (còn gọi là 'Tam Giác Quỷ') và tiết lộ tài liệu chưa từng thấy không hề biết trước đây trong lịch sử nhân loại.

Quý vị có thể tải miễn phí bài khai thị rất thú vị và minh triết này của Sư Phụ (dưới dạng file PDF) - 'Cổng Gia Trì Tâm Linh Và Cổng Vào Thiên Đàng & Địa Ngục' - tại trang mạng dưới đây để tự mình thưởng thức và để chia sẻ với người thân cùng quý bằng hữu của mình.

Với hòa bình, yêu thương và ân điển từ Đấng Toàn Năng.

www.SupremeMasterTV.com/au
www.facebook.com/VoThuongSuThanhHai
CỔNG GIA TRÌ TÂM LINH VÀ CỔNG VÀO THIÊN ĐÀNG & ĐỊA NGỤC

Quý đọc giả cao quý

Xin trân trọng chia sẻ với quý đọc giả tình thương miên viễn và trí huệ thiêng liêng của Sư Phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi hội thảo truyền hình với nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 7 năm 2011.

Trong buổi hội thảo này, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã giải thích bí ẩn của Tam Giác Bermuda (còn gọi là 'Tam Giác Quỷ') và tiết lộ tài liệu chưa từng thấy không hề biết trước đây trong lịch sử nhân loại.

Quý vị có thể tải miễn phí bài khai thị rất thú vị và minh triết này của Sư Phụ (dưới dạng file PDF) - 'Cổng Gia Trì Tâm Linh Và Cổng Vào Thiên Đàng & Địa Ngục' - tại trang mạng dưới đây để tự mình thưởng thức và để chia sẻ với người thân cùng quý bằng hữu của mình.

Với hòa bình, yêu thương và ân điển từ Đấng Toàn Năng.

www.SupremeMasterTV.com/au
www.facebook.com/VoThuongSuThanhHai

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: seegodwhileliving on Mar 12, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2014

pdf

text

original

 
'N
ế
u chính ph
 và nh
ng nhà lãnh
đạ
o trên th
ế
 gi
i hi
u s
c m
nh c
a tình th
ươ
ng thì h
 s
 không bao gi
 gây chi
ế
n. H
 ch
 dùng tình th
ươ
ng
để
 tiêu h
y k
 thù r
t nhanh. Ch
 c
n th
ươ
ng k
 thù là h
 s
 
đầ
u hàng. H
 s
 b
 h
ế
t v
ũ
 khí
đế
n qu
 d
ướ
i chân quý v
. Cho nên Chúa Giê Su nói, 'Hãy th
ươ
ng k
 thù c
a các con.' Th
ươ
ng k
 thù là th
ươ
ng chính mình. Th
ươ
ng k
 thù t
c là mang hòa bình
đế
n cho mình.' - Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 -
1
 'Khi m
t v
 Minh S
ư
 xu
ng tr
n, không nh
ng
đệ
 t
 
đượ
c nâng cao tâm th
c và trí hu
, mà c
 th
ế
 gi
i nhân lo
i c
ũ
ng
đượ
c thanh t
nh hóa và nâng cao tâm th
c lên
đẳ
ng c
p cao h
ơ
n.' - Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 - 
C
NG GIA TRÌ TÂM LINH VÀ C
NG VÀO THIÊN
Đ
ÀNG &
ĐỊ
A NG
C
Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 khai th
 trong bu
i h
i th
o truy
n hình v
i nhân viên Truy
n Hình Vô Th
ượ
ng S
ư
 t
i Los Angeles, California, Hoa K
 vào ngày 2 tháng 7 n
ă
m 2011 (Nguyên v
ă
n ti
ế
ng Anh) [Vi
ế
t t
t: Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
: S
ư
 Ph
; nhân viên Truy
n Hình Vô Th
ượ
ng S
ư
: NVTHVTS.]
NVTHVTS:
Kính chào S 
ư 
 Ph 
. [V 
 tay nhi 
t li 
t.] 
 S
ư
 Ph
: Nhìn kìa. Nhìn xem gái
đẹ
p, chàng trai tu
n tú - các MC. Quý v
 
đ
ang khóc h
? [NVTHVTS: D
 m
t chút.] [S
ư
 Ph
 c
ườ
i.] T
i sao v
y? [NVTHVTS: Vui m
ng!] Vui m
ng!
Đượ
c. Tôi vui nhìn th
y c
m xúc t
 ng
ườ
i nam;
đ
i
u
đ
ó hi
ế
m. [M
i ng
ườ
i c
ườ
i.] N
ướ
c m
t hi
ế
m quý! [S
ư
 Ph
 c
ườ
i.] Tôi nghe nói ng
ườ
i nam không có tuy
ế
n n
ướ
c m
t tuôn ra d
 dàng. Cho nên ch
c ph
i sâu xa l
m. [NVTHVTS: D
 ph
i, S
ư
 Ph
.
Đ
úng v
y.] Tôi không h
 ngh
 ĩ 
 quý v
 c
m xúc; tôi t
ưở
ng quý v
 c
ng r
n. [S
ư
 Ph
 m
i ng
ườ
i c
ườ
i.] [NVTHVTS: D
 không. Không chút nào.] Anh chàng c
ng r
n.
Đượ
c r
i. Ng
ườ
i M
 không d
 dàng bi
u l
 c
m xúc, ph
i không? [S
ư
 Ph
 c
ườ
i.] Quý v
 
đặ
c bi
t và quý v
 trông khá h
ơ
n m
i ngày. [NVTHVTS: C
m
ơ
n S
ư
 Ph
.] Trông nh
ư
 m
t t
ng th
ng hay gì
đ
ó. [M
i ng
ườ
i c
ườ
i.] Quý v
 th
t s
 trông khá h
ơ
n. Ph
i không quý v
? [NVTHVTS: D
 ph
i.] Anh
y có th
 nh
ư
 
đạ
i di
n ng
ườ
i Hoa K
,
đ
úng không?
 
'N
ế
u chính ph
 và nh
ng nhà lãnh
đạ
o trên th
ế
 gi
i hi
u s
c m
nh c
a tình th
ươ
ng thì h
 s
 không bao gi
 gây chi
ế
n. H
 ch
 dùng tình th
ươ
ng
để
 tiêu h
y k
 thù r
t nhanh. Ch
 c
n th
ươ
ng k
 thù là h
 s
 
đầ
u hàng. H
 s
 b
 h
ế
t v
ũ
 khí
đế
n qu
 d
ướ
i chân quý v
. Cho nên Chúa Giê Su nói, 'Hãy th
ươ
ng k
 thù c
a các con.' Th
ươ
ng k
 thù là th
ươ
ng chính mình. Th
ươ
ng k
 thù t
c là mang hòa bình
đế
n cho mình.' - Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 -
2
 'Khi m
t v
 Minh S
ư
 xu
ng tr
n, không nh
ng
đệ
 t
 
đượ
c nâng cao tâm th
c và trí hu
, mà c
 th
ế
 gi
i nhân lo
i c
ũ
ng
đượ
c thanh t
nh hóa và nâng cao tâm th
c lên
đẳ
ng c
p cao h
ơ
n.' - Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 - 
[NVTHVTS: D
 
đ
úng.] Tôi cá là n
ế
u quý v
 ra tranh c
 ch
c t
ng th
ng, tôi s
 b
u quý v
, [S
ư
 Ph
 m
i ng
ườ
i c
ườ
i.] v
 quý v
 m
 quý v
 - ít nh
t quý v
 có ba phi
ế
u b
u. [S
ư
 Ph
 m
i ng
ườ
i c
ườ
i.] [NVTHVTS: Nh
ng ng
ườ
i quan tr
ng.] Ph
i. Ph
i. T
t c
 ng
ườ
i n
 th
ươ
ng quý v
, nh
ư
 m
 quý v
, v
 quý v
, và tôi. [S
ư
 Ph
 m
i ng
ườ
i c
ườ
i.] Quý v
 trông khá h
ơ
n m
i ngày. Có ph
i anh
y trông khá h
ơ
n không? [NVTHVTS: D
 ph
i, S
ư
 Ph
.] Không c
n trang
đ
i
m n
a. Quý v
 trông
đẹ
p
đẽ
. Quý v
 trông kh
e m
nh. [NVTHVTS: C
m
ơ
n S
ư
 Ph
.] Ph
i. T
t c
 quý v
 
đ
ang
ă
n gì
 
đ
ó? Ý tôi là
ă
n tr
ư
a,
ă
n t
i -
ă
n t
ươ
i, trái cây,
đậ
u h
, n
ướ
ng? [NVTHVTS: M
i th
.] M
i th
. T
t.
Đượ
c r
i. R
t vui g
p quý v
. V
y chúng ta làm gì hôm nay
đ
ây? R
t vui th
ỉ 
nh tho
ng g
p quý v
,
để
 hâm nóng m
i quan h
, ph
i không? NVTHVTS:
 ph 
i,
ư 
 Ph 
.
ư 
 Ph 
 th 
ươ 
ng kính: Th 
t tuy 
t
ờ 
i
p
i
ư 
 Ph 
. Chúng con th 
t vinh d 
ự 
 
đượ 
c
ư 
 Ph 
 chia s 
 th 
ờ 
i gian quý báu c 
a Ngài v 
ớ 
i chúng con. Ngài trông xinh
đẹ
p nh 
ư 
 m 
i khi.
 S
ư
 Ph
: C
m
ơ
n quý v
. Tôi nhìn có
đẹ
p
 
đ
ó không? [NVTHVTS: D
 có, S
ư
 Ph
.]
Đượ
c. T
t. Có l
 k
 thu
t viên gi
i, ng
ườ
i quay phim gi
i. [S
ư
 Ph
 m
i ng
ườ
i c
ườ
i.] Nh
ng ng
ườ
i này là thiên tài. H
 bi
ế
t m
i
đ
i
u v
 máy vi tính. N
ế
u
để
 mình tôi thì quý v
 s
 ch
ỉ 
 nghe ti
ế
ng nói c
a tôi
đượ
c thâu s
n và g
i
đ
i nh
ư
 th
ườ
ng l
. [S
ư
 Ph
 m
i ng
ườ
i c
ườ
i.] Nh
ư
ng tôi luôn c
 g
ng cho dù chúng ta không có d
ng c
, ph
i không? [NVTHVTS: D
 ph
i, S
ư
 Ph
.] Ch
ỉ 
 t
t h
ơ
n
 
'N
ế
u chính ph
 và nh
ng nhà lãnh
đạ
o trên th
ế
 gi
i hi
u s
c m
nh c
a tình th
ươ
ng thì h
 s
 không bao gi
 gây chi
ế
n. H
 ch
 dùng tình th
ươ
ng
để
 tiêu h
y k
 thù r
t nhanh. Ch
 c
n th
ươ
ng k
 thù là h
 s
 
đầ
u hàng. H
 s
 b
 h
ế
t v
ũ
 khí
đế
n qu
 d
ướ
i chân quý v
. Cho nên Chúa Giê Su nói, 'Hãy th
ươ
ng k
 thù c
a các con.' Th
ươ
ng k
 thù là th
ươ
ng chính mình. Th
ươ
ng k
 thù t
c là mang hòa bình
đế
n cho mình.' - Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 -
3
 'Khi m
t v
 Minh S
ư
 xu
ng tr
n, không nh
ng
đệ
 t
 
đượ
c nâng cao tâm th
c và trí hu
, mà c
 th
ế
 gi
i nhân lo
i c
ũ
ng
đượ
c thanh t
nh hóa và nâng cao tâm th
c lên
đẳ
ng c
p cao h
ơ
n.' - Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 - 
n
ế
u nhìn th
y nhau lúc trò chuy
n. [NVTHVTS: D
 ph
i, S
ư
 Ph
.] Ph
i. Di
n
đạ
t c
m xúc c
a mình, ph
i không? [S
ư
 Ph
 và m
i ng
ườ
i c
ườ
i.] NVTHVTS:
ư 
 Ph 
 tôn kính:
Đị 
a
u và c 
ư 
 dân n 
ơ 
i
đ 
ây th 
t may m 
n vô cùng
đượ 
c gia ân v 
ớ 
i s 
ự 
 hi 
n di 
n c 
a S 
ư 
 Ph 
 
để
 mang
đế
n hòa bình v 
ĩ 
nh
ử 
u và chia s 
 tình th 
ươ 
ng khôn l 
ườ 
ng và vô
đ 
u ki 
n c 
a Ngài.
 S
ư
 Ph
: Chúa tôi! Quý v
 
đ
ang nói v
 ai v
y? [S
ư
 Ph
 gi
 b
 t
ư
 th
ế
 quay m
t v
 phía sau.] [M
i ng
ườ
i c
ườ
i.] [NVTHVTS: V
 Ngài, S
ư
 Ph
!] Có ai
 
đ
ó không? Có không? [S
ư
 Ph
 m
i ng
ườ
i c
ườ
i.] Quý v
 c
ũ
ng làm gi
ng v
y. [NVTHVTS: C
m
ơ
n S
ư
 Ph
.] C
m
ơ
n quý v
 r
t nhi
u. Ph
i. T
t c
 chúng ta. Khi tôi nghe quý v
 nh
ư
 v
y và nghe m
t s
 ngh
 s
 ĩ 
, quý v
 bi
ế
t, ng
ườ
i M
 ho
c Âu L
c hay Trung Hoa ho
c M
 Tây C
ơ
 hay Ý
Đạ
i L
i, Tây Ban Nha, b
t c
 ai, h
 ch
ỉ 
 nói th
t ng
t ngào nh
ư
 quý v
 v
a làm, tôi có h
ơ
i e th
n m
t chút, nh
ư
 là, 'H
 
đ
ang nói v
 ai v
y?' [S
ư
 Ph
 và m
i ng
ườ
i c
ườ
i.] Ph
i. Tôi ch
ỉ 
 vui
đượ
c làm quý v
 vui và làm
đ
i
u
đ
ó nh
ư
 m
t công dân th
ế
 gi
i. Dù sao c
ũ
ng vui g
p quý v
. NVTHVTS:
Chúng con mãi mãi tri ân sâu xa cho t 
t
 nh 
ữ 
ng gì S 
ư 
 Ph 
 
đ 
ã làm và ti 
ế
p t 
c làm
để
 c 
ứ 
u
đị 
a c 
u và th 
ă
ng hoa linh
n chúng con. Hôm nay chúng con mong
đượ 
c nghe thêm trí hu 
 thiêng liêng và minh tri 
ế
t c 
a Ngài khi chúng con
đặ
t câu h 
i v 
 Tam Giác Bermuda và nh 
ữ 
ng
đề
 tài khác.
S
ư
 Ph
: Chao ôi! Tôi
đ
ã s
 r
i. [S
ư
 Ph
 m
i ng
ườ
i c
ườ
i.] Tôi s
 c
 g
ng và tôi làm th
t h
ế
t lòng. Ch
ỉ 
 
đ
ôi khi chúng ta không th
 ho
c
đ
ôi khi không có s
 cho phép c
a thiên

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->