Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1. - 1.6

1. - 1.6

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 12, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

text

original

 
 
IZVJE
 Ć
E O KORITENJU SREDSTAVA TEKU
Ć
E ZALIHE DRŽAVNOG PRORA
Č
UNA ZA SIJE
Č
ANJ-LIPANJ 2002. GODINE
 
IZDACI SVOTA DATUM PLA
Ć
ANJA A. PO RJEENJIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR
- jednokratna pomo
ć
, radi pokri
ć
a dijela troškova priprema i sudjelovanja hrvatskih sportaša na 19. Zimskim olimpijskim igrama (Satl Lake City, 8. do 24. velja
č
e 2002. godine) 4.000.000,00
 
25.01.2002.
 KLINI
Č
KA BOLNICA SESTRE MILOSRDNICE
- sanacija štete nastale od požara na Klinici za pedijatriju Klin
č
ke bonice "Sestre milosrdnice" 1.000.000,00 29.01.2002.
HRVATSKA UDRUGA RTAVA MINA
- pružanje pomo
ć
i žrtvama mina u Republici Hrvatskoj 100.000,00 31.01.2002.
KLINI
Č
KI BOLNI
Č
KI CENTAR
- pokri
ć
e dijela troškova sanacije posljedica poplave 1.000.000,00 06.03.2002.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- podmirenje troškova sudjelovanja predstavnice nacionalnog saveza mladih Hrvatske na Sastanku mladih o zapošljavanju  –YES Youth Forum (New York, 30. sije
č
nja do 2. velja
č
e 2002. godine) 21.479,00
 
06.03.2002
. INSTITUT VUK VRHOVEC
- odobrava se Sveu
č
ilišnoj klinici za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Medicinskog fakulteta u Zagrebu pokri
ć
e dijela troškova održavanja 2. Hrvatskog dijabetološkog kongresa (Dubrovnik, 4. do 7. lipnja 2001.godine) 250.000,00
 
08.03.2002.
 JANICA KOSTELI
Ć
 
- isplata nagrade za postignute rezultate na 19. Zimskim olimpijskim igrama u iznosu od 600.000,00 kuna uve
ć
ana za obvezu poreza i prireza u iznosu od 269.250,28 kuna 869.250,28 19.03.2002.
HRVATSKI SKIJAKI SAVEZ
- stru
č
ni tim Janice Kosteli
ć
, isplata nagrade za postignute rezultate na 19.Zimskim olimpijskim igrama 461.538,50 19.03.2002.
 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA
- podmirenje obveza uplate sredstava poreza na dodanu vrijednost koja su proizašla provo
đ
enjem akcije «Dajmo da
č
uju» za kupnju umjetnih pužnica djeci hrvatskih branitelja 227.424,02 20.03.2002.
 
 
UPANIJSKI OP
Ć
INSKI SUD OSIJEK
- troškovi vješta
č
enja u predmetu broj:K-44/00, koji se vode na Županijskom sudu u Osijeku 300.000,00 22.03.2002.
 HRVATSKI STOLNOTENISKI SAVEZ
- pokri
ć
e dijela troškova Organizacijskom odboru Europskog prvenstva u stolnom tenisu (Zagreb,30. ožujka do 7. travnja 2002. godine) 300.000,00 03.04.2002.
VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
- troškovi me
đ
unarodnih aktivnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske 149.600,00 05.04.2002.
HRVATSKA UDRUGA RTAVA MINA
- povrat sredstava dozna
č
enih Hrvatskoj udruzi žrtava mina budu
ć
i da je Vlada RH donijela novo Rješenje 14.velja
č
e.2002. godine, klasa: 400-06/02-01/01, ur.broj: 5030109-02-7, kojim prestaje važiti Rješenje od 10. sije
č
nja 2002. godine klasa:400-06/02-01/01, ur. Broj:5030108-02-02 -100.000,00 05.04.2002.
VIJE
Ć
E TELEKOMUNIKACIJE
- pozajmica radi premoštavanja financiranja do osiguranja sredstva iz vlastitih prihoda 500.000,00 08.04.2002.
MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
- podmirenje dijela troškova održavanja 4.Europske studentske konvencije (Dubrovnik, 21. do 23. ožujka 2002. godine) 398.191,00 16.04.2002.
DRAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 11. travnja 2002. godine odobrena su sredstva Državnom zavodu za statistiku u iznosu od 24.806.440,00 kuna radi pokri
ć
a troškova Popisa stanovništva, ku
ć
anstava i stanova 2001. godine (djelomi
č
no izvršeno Rješenje Vlade RH)
UKUPNO:
3.000.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00
5.900.000,00
17.04.2002. 09.05.2002. 05.06.2002.
HRVATSKI PORTSKI SAVEZ
- pokri
ć
e dijela troškova programa nastupa hrvatskih sportaša na Zimskim paraolimpijskim igrama (Salt Lake City, 7. do 16. ožujka) 265.987,00 18.04.2002.
ME
 Đ
UNARODNA USTANOVA FUNDACIJA ZA RAZMINIRANJE I POMO
Ć
 ŽRTVAMA MINA REPUBLIKA SLOVENIJA
- pružanje pomo
ć
i žrtvama mina u Republici Hrvatskoj dozna
č
eno u iznosu protuvrijednosti od USD 12.078,97
 
100.000,00 24.04.2002.
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- organizacija,priprema i provedba me
đ
u- narodne vježbe gašenja požara otvorenog prostora “Kro
ć
enje zmaja-Dalmacija 2002” 500.000,00 02.05.2002.
 
URED ZASTUPNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA
- pokri
ć
e troškova ure
đ
enja i opremanja novih prostorija 535.200,00 20.05.2002.
HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA
- financiranje projekta Nacionalnog vije
ć
a za konkurentnost 424.000,00 23.05.2002.
VIJEE ZA REGULACIJU ENERGETSKIH DJELATNOSTI
- odobrena sredstva na teret teku
ć
e zalihe Državnog prora
č
una Republike Hrvatske za po
č
etak rada Vije
ć
a 500.000,00 27.05.2002.
REGIONALNO SREDITE ZA PRUANJE POMO
Ć
I I UKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA
- odobrena sredstva na teret teku
ć
e zalihe Državnog prora
č
una Republike Hrvatske za osnivanje i po
č
etak rada Regionalnog središta sa sjedištem u Divuljama 450.000,00 27.05.2002.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- pokri
ć
e troškova odvjetni
č
kih usluga vezano uz slu
č
aj Baxter 219.600,00 29.05.2002.
URED ZA INTERNETIZACIJU
- pokri
ć
e troškova implementacije projekta “Priprema, koordinacija, vo
đ
enje i administriranje sjednica Vlade Republike Hrvatske elektroni
č
kim putem” 3.227.589,00 29.05.2002.
URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA
- ure
đ
enje i opremanje novog poslovnog prostora Ureda 451.000,00 29.05.2002.
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
- odobren iznos od 2.500.000,00 kuna za isplatu pla
ć
a i drugih primanja za novozaposlene službenika 132.145,08 06.06.2002.
FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE
- odobren iznos od 1.500.000,00 kuna za troškove osnovne djelatnosti Fonda 750.000,00 12.06.2002.
HRVATSKO INFORMACIJSKO-DOKU- MENTACIJSKO REFERALNA AGENCIJA
- za podmirenje režijskih troškova za korištenje poslovnog prostora u 2002. godini u zgradi Pravnog fakulteta, Trg maršala Tita 3 157.120,00 17.06.2002.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->