Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
12.10

12.10

Ratings:
(0)
|Views: 290|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Oct 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2010

pdf

text

original

 
Ponedjeqak 
12. oktobar 2009.
Broj12.031Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
VIJESTI KROZ RSVIJESTI
RepublikaSrpska ne}eprihvatiti nametawerje{ewa
strana 2.strana 5.
SIPA 
analizira pri javuprotiv^au{evi}a
strana 11.
U {koli uStjenicama sve ga sedam|aka, sedamdjevoj~ica
Srbija i RS treba jasno da se po zicioniraju i postave jasan okvir za te razgovore. Srpska je garantovana Dejtonom i u tom smislu se ne bi smelo pristati ni na {ta mawe od toga, istakao Dragi{i}
Od uku pno 216.000 pen zi one ra u RS, sa mo wih  35.000 pen zi ju je os tva ri lo  na osno vu pu nog ra  dnog  sta `a, po  da ci su Fon  da  pen zij sko-in va lid skog  osi gu rawa RS Odnos pen zi one ra i za po sle nih  u Srpskoj je ne sraz mje ran i   du go ro ~no ne mo `e da op sta ne. Taj odnos tre ba lo bi da bu  de  naj mawe 1:2, odno sno za po sle nih bi tre ba lo da bu  de   du plo vi {e, re kao Ale ksi} Jo ksi mo vi} ka zao da ra  dni ci sa  odre |e nim za ni mawima ima ju  be ne fi ci ra ni ra  dni sta`, kao  {to su po li ci ja, voj ska, he mij ska  in  dus trja, ru  dar stvo, dio me  di ci ne, {to im omo gu }a va da ra ni je odu  u pen zi ju 
strana 7.
Stanovnici RS sa prosje~no 57 godina odlaze u penziju 
Svaki {es ti imapu ni ra dni sta` 
DANAS
strana 3.
BiH }e zbog FBiH ostati bez kredita
Ekonomisti i politi~ari iz RS smatraju da FBiH ne}e ispuniti uslove MMF-a
strana 2.
Zoran Dragi{i}, profesor beogradskog Fakulteta bezbjednosti
Srbi ja mora da u~es tvu  je u bu tmir skimrazgovo rima
Gradivopreobimno, |acioptere }eni
strana 6.
 
Lo{ uxbenik biologije za osmi razred
Zoran Dragi{i}
F O O : G   L  S  S  S 
Penzioneri u RS sve mla|i
   F   O    T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
 
2
ponedjeqak, 12. oktobar 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
PI[U: @EQKA DOMAZET
glass@teol.net
MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
BAWALU KA- Nikakav prenosnadle `nostinifor- mirawenovihinstituci jai  ugradwanametnutihrje{ewa  uUstavizakoneBiHnemogu dobitipodr{kuSrpskeko ja  je trajnakategori jauokviru Dejtonskogsporazuma.
Izjavio je ovo za “GlasSrpske“ predsjedava ju}i ParlamentaBiHMilorad @ivkovi}komentari{u}i sastanakpoliti~kihlidera  u Butmiru.- Ne}emopri hvatitini- kakvepri jedlogeko jimase oduzima junadle`nostiRS niti}emoverifikovatione ko jesunasilnoprenesene. Izanassto jedokumentii odlukeNarodneskup{tine RSisveostalosupukanaga- |awakakoopozici je, takoi onihzlonamjernihko ji`ele  uru{itiRS- istakaoje @ivkovi}.DodaojedazaRSnedola- ziuobzirnikakvoformi- rawevladeBiH, {to bi bilozadiraweuustavnumateri ju. Naveo je da BiH nisupo- trebninikakvidodatnizako- nininoviustav, jer“posto je- }ijesasvimdovoqanzaweno uspje{nofunkcionisaweako posto jivoqadaseodBiHna- praviuspje{nadr`ava“. SDSpozvalajeju~epred- sjednikaRSRajkaKuzmanovi- }adaodmahzaka`eposebnu sjednicuNarodneskup{tine RSnako jojbiovainstituci-  jaza uzelastavobutmirskom procesu“.USDS-unavodedajeciq“butmirskogprocesa“ promje- naodredbiDejtonskogspora- zuma.- Vo|ewerazgovorauin- stituci jamasistemazna~ida Narodnaskup{tinaRSmora doni jetiodlukudali}ei podko jimuslovimaRSu~es- tvovatinabilokakvimraz- govorima, ko}ebitiweni predstavniciisako jompla- tformom}enastupati- nave- li su u SDS-u. Ameri~kiambasadoru BiH^arlsIngli{potvrdio  jedaposto jisetpri jedloga ko jisuizni jetidoma}impo- liti~kimliderimanasas- tankuuButmiru. Ingli{jerekaodasuimpri jedlozipredstavqeniida oniima judesetdanadasedo- govoreoprincipimazapos- tizawenovogsporazumao rje{ewukqu~nihpoliti~kih problema.Predstavnicisedampo- liti~kihparti ja iz RS i FBiH u petak su u vojnojbazi  u Butmirukod Sara jevapo~e- lirazgovore sa zvani~nici- ma SAD i EU o rje{avawusu{tinskihpitawa u BiH. Nastavakrazgovorazakazan je za 20. oktobar.
SDS ZA TRA  @ILA 
posebnu sjednicu Parlamenta RS
VA [INGTON-
Profe-sorva{ingtonskogUniver- ziteta za nacionalnu odbranuStivenMa jerizja- vio jeu intervjuuSrni da susastancipoputovog u Butmi- ru, i onogko ji je zakazan za 20. oktobar, o~ajni~kipoku- {a jinekolicineme|unaro- dnihpoliti~ara da spasu proma{enupolitiku u BiH.Ma jersmatra da oni po- ku{ava ju da se dr`epoliti- keko ja je dizajnirana da stvoriodr`ivubosansku dr`avutamogdjeelementi takvedr`ave ne posto je. - To je uistinupoku{aj zapadnihlidera da spasu obraz. Bilo bi mnogomudri-  je da prizna jurealnost i prekinupoku{a je da name}u trimaetni~kimza jednicama politi~kiaran`manko ji nikadani jefunkcionisao i nikadane}e- istakao je Majer.On smatra da je pitawe
OHR
-a {iromotvoreno, ali ne mislida je Va{ington u ovomtrenutkudonioodluku. - Akoetni~keza jednice ne ostvarenapredakkakavZa- pado~eku je, veomaje mogu}e da }e SAD nastaviti da pru- `a jupodr{ku
OHR
-u. Neko-likoevropskihzemaqa zalaga}ese za zatvarawe
OHR
-a, ali one }e pristatida on ostaneotvoren ako to `ele SAD -istakao je Ma-  jer.Premawegovimri je~ima, ako iposto jiodluka o tome da
OHR
ostaneotvoren, to bi moglo da dovede do potezaRe- publikeSrpske, a mo`da i Hrvata da ignori{u i proti- ve se bilokakvimpoku{a ji- ma
OHR
-a da nametnesvo ju vlast, posebnobonska ovla{}ewa“.Ma jersmatra da je veoma vjerovatno da }e “spoqnesi- le“ nastaviti da vr{epri- tisak na lidere u BiH da promi jeneUstav u tom prav- cu da Sara jevodobi jeve}a ovla{}ewa i vlast.
OKON^A NO
vrijeme pritiska Zapada na lidere u BiH
Sastanak politi~kih lidera i zvani~nika EU i SAD u Butmiru pro{ao je kao u onoj narodnoj: “Tresla se gora, rodio se mi{“. Opet se pokazalo da bo{wa- ~ki lideri `ele da me|unarodna zajednica rje{ava wihove probleme.
Ema l: deni@gma l.com
Uvredqivi grafiti protiv Hrvata u Sarajevu, a u Vitezu prijetwe Bo{wacima pokazali su da je Fede- racija BiH na silu stvorena i da budu}nosti u ovoj zemqi - nema.
Ema l: markoZ@yahoo.com
www.glassrpske.com
SA R JEVO- ^lanoviZa jedni~kekomisi je za odbranu i bezbjednost BiH na dana{wojsjednici
razmatra}eposlo- vnike o raduNezavisnogodbora i Odbora za `albegra|ana, nezavisnihti jelapolicijskestrukture BiH. Na sjednici}e bitiri je~i i o Pri jedloguzakona o kon- trolispoqnotrgovinskogprometarobe i usluga od strate- {keva`nosti za bezbjednostBiH, ~i ji je predlaga~Savjet ministara BiH. ^lanoviKomisi jedanas}e razmatrati i odgovor
SIP
 uvezi sa pismombiv{egpredsjednikaOO SDS-aDoboj kao i Informaci ju o odr`anomsastanku sa {efom
NA TO
savje-todavnogtima pri {tabu
NA TO
-a u Sara jevu.N. V.
Komisija za odbranu i bezbje dnost BiH
Rasprava o poslovniku Nezavisnog odbora
SA RA  JEVO-
NadbiskupvrhbosanskikardinalVinko Puqi}izjavio je da hrvat-skomnarodu u BiH trebapo- dr{kawihovihsunarodnika iz Hrvatske, jer ihnoviDej- ton`eliponovnoizbrisati iz zemqe u ko joj`ivevi jeko- vima.- Hrvatskane trebada sestidisvognaroda u BiH i da imne stvarakompleks kao dasu Hrvati iz BiH wimateret.@elimobitiza jednonarod istogjezika, istekulture, is- tevjere i zato, Hrvatska, ne- moj se stidjetisvoganaroda. Hrvati u BiH su narodko ji ima pravoopstati i biti ono {to jeste- istakao je Puqi}. On je pozvaoHrvate uHrvatskoj na razumi jevawe i suzbi jawemedijskihnatpisa o Hrvatima u BiH kao kamenu oko vratahrvatskedr`ave, prenosehrvatskimedi ji.
Vinko Puqi}
Novim Dejtonom `ele da izbri{u Hrvate
SA RA  JEVO- Predsjedava ju }iPredsjedni{tva BiH @eqkoKom{i}otputovao u posjetuSAD,
a ciq posjete je nastavaklobirawa sciqemobez bje|ewapodr{kekan- didaturi BiH za nestalnu~lanicuSavjetabezbjednosti Ujediwenihnaci ja, saop{teno je ju~eiz Kom{i}evogka- bineta.Kom{i}}eodr`atibrojnediplomatskesusrete sa ~la- novimaadministraci je SAD, kongresmenima i senatori- ma, kako bi BiH dobilapodr{ku i postalanestalna ~lanicanajva`ni jegti jelasvjetskeorganizaci je, ali i kako bi bio pri hva}enzahtjevBiH za Akcioniplan za ~lanstvo u
NA TO
-u, a sve sciqem{to br`egpunopravnog ~lanstva u
NA TO
-u.
Premijer RS Milorad Dodik informisao je predsjednika Srbije Borisa Tadi}a o sas- tanku sedam politi~kih lide- ra iz BiH sa predstavnicima EU i SAD odr`anom u petaku vojnoj bazi Butmir kod Sa- rajeva, javile su agencije.
DODIK INFORMISAO TA DI]A 
Sve je proteklo u konstruktivnom duhu, iako je svako iznio svoje stavove.
Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH 
Ne}emo prihvatiti nikakve prijedloge kojima se oduzimaju nadle`nosti RS niti }emo verifikovati one koje su nasilno prenesene. Iza nas stoje dokumenti i odluke NSRS, a sve ostalo su puka naga|awa, istakao @ivkovi}
Nastavak reakcija na sastanak politi~kih lidera u Butmiru
RS ne }e pri hva ti ti na me tawe rje{ewa
Sastanak u Bu tmiru 
Predsjedni{tvo BiH
Kom{i} lobira u SAD
Stiven Majer, profesor Univerziteta za nacionalnu odbranu u Va{ingtonu o Butmiru
Poku {aj spasa proma{ene poli tike
VinkoPuqi}
F O  O : G   C  I  J  
 
GLAS SRPSKE
ponedjeqak, 12. oktobar 2009
3
SARAJEVO - Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vranki} i ambasador Wema~ke u BiH Joahim [mit potpisa}e danas u Sa- rajevu vi{e sporazuma, ~ija je ukupna vrijednost 76 miliona evra.Na istoj sve~anosti bi}e potpisan i poseban sporazum o zajmu za projekat sistema snabdijevawa vodom i odvo|ewa otpadnih voda u Bawoj Luci, koji }e potpisati ministar Finansija RS Aleksandar Xombi} i gradona~elnik Bawe Luke Dragoqub Davidovi}.N. V.
Izru~ewa samo zakriminal i korupci ju
ZA GREB
- Ministarpravosu|aHrvatskeIvan[imonovi}izja- vio je ju~eda je op{taocjena da su dr`averegionaspremne za zakqu~ivawedvostranihsporazuma o izru~ewuosumwi~enih za organizovanikriminal i korupci ju, ali da za sadani jepredvi- |eno da ti sporazumiobu hvate i drugakrivi~nadjela, preni jele su agenci je.- Ciq je utvrditiposto ji li politi~kavoqa za zakqu~ewedvos- tranihsporazuma o izru~ewu. Op{ta je ocjena da su sve dr`ave u regi jispremne dazakqu~eovakveugovore, i to za djelaorganizo- vanogkriminala i korupci je, jer je borbaprotivorganizovanog kriminalaza jedni~kiprioritet- rekao je [imonovi}.
Kadirov: Zapad podr`ava ~e~enske gerilce
MOSKVA 
- Lider^e~eni jeRamzan Kadirovoptu`io je ju~eZapad da po- dr`avagerilce u wihovojnasilnoj kampawiprotiv~e~enskevlade. - Rat na teritori ji^e~eni jevodi se uz pomo}Zapada, a protivsuvere- nitetaruskedr`ave- rekao je Kadirov. Govore}i o gerilcima, Kadirov je rekao da to nisusamo djecako ja su jednogdanaodlu~ila da se igra jurata, ve}da  je ri je~ o dobropripremqenimborcimako jepodr`avaZa- pad i da tu ~iwenicu svi zna ju.
Papa kanonizovao pet novih svetaca
VA TIKAN-
PapaBenedikt[esnaestikanonizovao je ju~e petoronovihsvetaca, dvo jicu iz [pani je, po jednog iz Belgi je i Poqske i jednu~asnusestru iz Francuske. Ceremoni jiprogla{ewanovihsvetaca u baziliciSvetogPe- tra u Vatikanuprisustvovali su belgijskikraqAlbert i kraqicaPaola, poqskipredsjednik Leh Ka~inski, francuski premi jerFransoaFi jon i {panskiministarinostranihpo- slovaMigelAn helMoratinos, javile suagenci je. Novibelgij- skisvetacsve{tenikDami jenumro je 1889. godine u koloni ji Molokai na Hava jima. Ameri~kipredsjednikBarakObama, ro- |en na Hava jima, tim povodom je izraziovelikozadovoqstvo.
RAZGOVARAO: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
O~uvaweustavnepozici je RepublikeSrpske je vrhovni srpskiinteres u BiH i zato bi Srbi ja, kao potpisnica i garantDejtonskogsporazuma, moralaaktivni je da se  ukqu~i u procesustavnihpro- mjena u BiH, ko ji je zvani~no po~eobutmirskimsastankom. Izjavio je ovo u intervjuu “GlasuSrpske“ profesorbeo- gradskogFakultetabezbje- dnostiZoranDragi{i}. -Bo{wa~kipoliti~ariu ovomtrenutkuzagovara jucen- tralizovanu BiH u ko joj bi se entitetiizgubili.Oni istu- pa ju sa maksimalisti~kimza-  htevimako jiuop{tenisu realni. Zapravo, re~je o po- tpunoiracionalnimstavovi- ma. Zato su {anse za bilo kakavdogovorveomamale. Me|unarodnaza jednicamora- la bi da izvr{ive}ipriti- sak na bo{wa~kustranu ako`eli da se postignekompro- mis u zemqi- rekao je Dragi- {i}.
GLAS: [ta je ciq poli-ti~kihrazgovorako ji su za- po~eli u Butmiru? DRGI[I]:
Ciq su us-tavnepromeneu BiH. O potre- bipromeneUstava BiH ve}se govoriposledwihnekoliko godina. I taj proces, ko ji je nametnut kao nu`an, je sada zvani~nopo~eo u Butmiru. Sa- da{westaweu BiH se morapromeniti, jer zemqa ne mo`e ve~noostati pod protektora- tomme|unarodneza jednice, nitiKancelari javisokog predstavnika(
OHR
) mo`e datra jeunedogled.
GLAS: Kakav bi mogao dabudeishodovihrazgovora? Mo `e li se desiti da Butmir ostane jo{ jedan u nizune us- pje{nihsastanakazbogpo- tpunorazli~itihstavova u zemqi o su{tinskimpitaw- ima?DRGI[I]:
Ne veru jemda }e ovajsastanakbitisamo  jedan u nizu na ko jimani je postignutnikakavrezultat, jer konferenci ja u Butmiru je or- ganizovana sa mnogove}imam- bici jama i vo|ena je ide jom o re{avawupitawaustavnih promena u zemqi i zatvarawu
OHR
-a.Promenadejtonskog  ure|ewazemqeko je je u me|u- narodnimkrugovimaoceweno nefunkcionalnim. Mora}e da se donesennoviustavzemqe, a  jedno od najva`ni jihustavnih pitawa je teritori jalnaorga- nizaci jazemqe. PosleDejtona, ovo je novikorak u uspostav- qawu BiH. Sva ostalapitawa su potpunomarginalna i nebi- tna u pore|ewu sa pitawemte- ritori jalneorganizaci je zemqe.
GLAS: KakoSrbi jamo `e pomo }iSrpskoj u procesuus- tavnihpromjena u BiH? DRGI[I]:
Srbi ja, kaogarant i potpisnicaDejton- skogsporazuma, mora da u|e ozbiqni je u procesustavnih promjena u BiH. Srbi ja ne sme, nitimo`e da ostane po stra- ni. VlastiSrpske i Srbi jemora jukoordinirano da rade na ovimpitawima. Ne bi tre-balo da se iz BaweLuke i Beo- grada~u jurazli~itistavovi. Srbi ja ima punove}ikapaci- tetnego RS i raspola`eve}om diplomatskommre`om~i je aktivnostitrebausmeriti premaVa{ingtonu, Zagrebu, pa ~ak i Sara jevu.
GLAS: Kakoviditepozi- ci ju RS u daqimrazgovorima o promjenamaUstava u zemqi? DRA GI[I]:
Srbi ja iRS trebajasnoda sepozici- onira ju i postavejasanokvir za te razgovore. RS je garanto- vanaDejtonom i u tom smislu se ne bi smelopristati ni na {ta mawe od toga. O~uvaweus- tavnepozici je RS jevrhovni srpskiinteres i BiH.
GLAS: [ta bi mogao dabudeizlaz iz “pat pozici je“ u ko joj se trenutnonalazi BiH? DRGI[I]:
Jedinina- ~in da opstane BiH je da dobi-  jefederalnoure|ewe. To je  jedinoodr`ivorje{ewe. [to pre se to postigne to je boqeza sve tri etni~keza jednice u zemqi.Od federalnoure|ene zemqe svi bi imalikoristi. Bo{waci bi dobilicelovitu BiH, a Srbi i Hrvati po svo jufederalnujedinicu. To je je- dinomogu}erealnore{ewe.  Ako bi o tome bio postignut dogovorizme|uSrba, Hrvata i Bo{waka, SAD i EU bi tomorali da po{tu ju.
GLAS: Da li su {anse zakompromisunutarzemqeve- omamale, jer je poznatoda sara jevskipoliti~ari`ele  unitarnu BiH i ukidaween- titeta?DRGI[I]:
To je ta~no.Bo{wa~kipoliti~ari u ovom trenutkuzagovara jucentrali- zovanu BiH u ko joj bi se enti- tetiizgubili.Oniistupa ju sa maksimalisti~kimza htevima ko jiuop{tenisurealni. Za- pravo, re~je o potpunoiraci- onalnimstavovima. Zato su {anse za bilokakavdogovor veomamale. Me|unarodnaza je- dnicamorala bi da izvr{ive- }ipritisak na bo{wa~ku stranu ako `eli da se posti- gnekompromis u zemqi.
Potpisivawe sporazu ma vrijednih 76 miliona evra
BO[WA^KI
zahtevi potpunoiracionalni
GLAS: U medijima su  se pojavile informa- cije da je sastanak u  Bu tmiru potvrdio ra- zli~it pristup SAD iEU prema BiH?DRA GI[I]:
Ako do|edo sukoba SAD i EU po pi- tawu BiH, logi~no je da }estav Amerike biti domi- nantan. Veoma je va`no da vlasti u RS utvrde kakvi su stavovi SAD i EU o us- tavnim promenama u BiH.
SAD i EU 
 
GLAS: Komesar za pro- {irewe EU Oli Renposlije sastanka u Bu - tmiru kazao je da BiH  ulazi u “deset kqu - ~nih dana“?DRA GI[I]:
Sasvim jesigurno da }e u idu}ih de- setak dana uslediti prava diplomatska ofanziva, pa ~ak je mogu}e i kroz ra- zli~ite forme pritisaka na politi~are u BiH kako bi me|unarodna zajednica opravdala svoju ulogu u zemqi i zapo~ete razgovo- re o ustavnim promjena- ma.
DIPLOMATSKA OFANZIVA 
Zoran Dragi{i}, profesor beogradskog Fakulteta bezbjednosti
Srbija i Republika Srpska treba jasno da se pozicioniraju i postave jasan okvir za te razgovore. RS je ga rantovana Dejtonom i u tom smislu se ne bi smelo pristati ni na {ta mawe od toga, istakao Dragi{i}
Srbi ja mora da u~es tvu  je  u bu tmir skim raz govorima
Zoran Dragi{i}
FOTO: GLAS SRPSKE

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->