Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
14.10.2009.

14.10.2009.

Ratings:
(0)
|Views: 507|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Oct 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2010

pdf

text

original

 
Stan~eskipotpisaovjernostBorcu
strana 53.
Srijeda
14. oktobar 2009.
Broj12.033Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
BIZNIS KROZ RSVIJESTI
Kom{i}di jaspori u Wujorkugovorio oJuri{i}u
strana 15.
IRB RSstopi ralakreditezbog izmjenapravila
strana 11.
KodDerventeotkrivenmanastir iz1300. godine
strana 4.
Olujno nevrijeme u RS skidalo krovove i ru{ilo stabla
 
strana 5.
Sever Zolak
Prvi sni jeg izazvaokolaps u saobra}aju
strana 7.
Sve {to je po nu |e no  zna ~i lo bi da gu bi Srpska.  Dej ton ski spo ra zum je osno va  i ne }e bi ti ni {ta  pro mi jeweno {to ni je  lo gi ~no i u skla  du sa  in te re si ma RS, re kao Do  dik   Do  dik is ta kao da su  pred sta vni ci SAD i EU  tra `i li da se re  de fi ni {e  ulo ga Do ma na ro  da ko ji bi, pre ma tom pri je  dlo gu, iz gu bio za ko no  da vnu na  dle `nost, {to je ne pri hvatqivo Pred sje  dnik RS Raj ko Ku zma no vi} i biv{i amba sa  dor SAD Kli ford  Bond kon sta to va li da si tu aci ju  u BiH ne tre ba dra ma ti zo va ti  ne go tre ba za je  dni ~ki ra  di ti na  iz gradwi fun kci onal ne, a ne  uni tar ne dr`a ve 
Zvani~nici EU i SAD sa liderima SNSD-a i PDP-a u Bawoj Lu ci
BiH ne mo `e da imavla du ni premi jera
 
strana 25.
Egzoti~nalica izdaqine
Sudu prilo`eno 26 novih dokaza
Ustavnom sudu BiH podnesen zahtjev za preispitivawe odluke u “predmetu Alijagi}“ Saradwa Bawolu~anai Beogra|ana
strana 3.
Balije i usta{e pripremaju ti likvidaciju ukoliko se ne povu~e{ iz politike ili pak ne bude{ vodio liberalniju politiku prema BiH. U~ini ova dva poteza, jer }e{ ina~e biti ubrzo likvidiran, sto ji u pismu od 8. oktobra
Premijeru Srpske iz Federacije sti `u stalne prijetwe smr}u 
Iz FBiH  u~es talepri jetwe Do diku 
strana 2.
Sastanak u prostorijama SNSD-aPismo upu  }eno na ru ke Dodiku u kojem mu prijete likvidacijom
 
2
srijeda, 14. oktobar 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Nikako ne razumijem kako @eqko Kom{i}, koji je ~lan Predsjedni{tva BiH, mo`e otputovati u SAD a da se prije toga ne dogovori sa ostalim ~lanovima Predsjedni{tva. Mislim da bi po povratku trebao biti ka`wen za to.
Ema l: markoex@gma l.com
Jo{ ne mogu da vjerujem da je ~ovjek ~u vao 121.000 evra u ve{ ma{ini, to je u najmawu ruku smije{no. Pitawe je za{to nije stavio u banku i bio miran, sad mu propade u{te|evina koju je skupqao godinama.
Ema l: draganausa@yahoo.com
www.glassrpske.com
Krister Bringeus
Srbi ja i EU ne ku juzavjeru protiv BiH 
BEOGRAD-
 Ambasador[vedske u Srbi jiKristerBringe usre- kao je da radnaposjeta{vedskogministraspoqnihposlovaKarla BiltaBeograduni jenikakvazavjera ni premakome i da je za wegovuzemqu od velikoginteresa da i Srbi ja i BiH mogu da u~i- nenapredak u pribli`avawu EU do kra jagodine, tokom{vedskog predsjedavawaUni jom. Bringe us jerekao da je Bilt bio u Srbi jikako bi ohrabriotu zemqu i BiH da preduzmumjereradibr`ihevropskihintegraci ja. - Nadam se da i u Srbi ji i u BiH posto ji ta vizionarskasnaga ko ja je potrebnakako bi dr`avemogle da na~ine jo{ jedankorak u svompribli`avawu EU. Na kra jukra jeva, ipak se radi o budu- }nostiomladine u Srbi ji i BiH- istakao je Bringe us za list “Danas“.
BEOGRAD-
Zamjenikpred- sjednikaHrvatskoghelsin- {kogodbora za qudskaprava IvanZvonimir^i~akoci je- nio je za RTS da ratovi nabalkanskomprostorunisuza- vr{enii da je Bosnakqu~svega.- Mislim da je tu potreban velikinaporme|unarodneza-  jednice,i, drugo, mislim da  je i Makedoni ja`ari{te, po- gotovuposli jerezultata posqedwihizbora u Gr~koj-rekao je ^i~ak. ^edomirAn- ti}, istori~ar, gostu ju}i u istojemisi jiposve}enoj odnosimaizme|uSrbi je i Hrvatskekazao je kako su Srbi i Hrvati dva me|usobno najsli~ni janaroda u Evropi, oci jeniv{i da ih je 20. vi jek za uvi jekodvo jio i da u ovom trenutkunisupri jateqi.
Ivan Zvonimir ^i~ak 
Ratovi nisu zavr{eni, Bosna kqu~ svega
[araba i Novakovi}
Bez stranaca uUstavnom sudu
SA R JEVO- NezavisniposlanikPredstavni~kogdomai delegatsrpskognarodauDomunarodaParlamentaBiH
Mo-m~iloNovakovi}iSlobodan[arabauputilisuju~euparla- mentarnuprocedurupri jedlogzakonaoUstavnomsuduBiHi izmjeneidopuneZakonaorevizorimaibezbjednostisaobra- }a jauBiH.Novakovi}jekazaodasupri jedlogzakonaoUstavnomsudu BiHuparlamentarnuproceduruuputilizbogtoga{tojeova oblastuBiH“potpunoizvanzakonskogokvira“. -Ovimzakonskimpri jedlogomreguli{esebrojina~in izborasudi jaUstavnogsuda, kaoitokomo`eda podneseape- laci juUstavnomsudu- kazao je Novakovi}. @. D.
PI[E: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
BAWALU KA- Posqed-wihdana na adresupremi-  jeraRepublikeSrpske MiloradaDodika i na mejl adresuKabineta iz Federa- ci je BiH u~estalosti `u poruke sa pri jetwamaubis- tvom.
U pismuko je je prema`i- gu na koverti8. oktobraupu- }eno iz Sara jevasa po{tanskogfa ha71141 na adresuVlade RS i to na ruke premi jeru, nepoznatipo- {iqalacnavodi da se pri- premaubistvoDodikaukoliko ne omek{apoliti~kestavove ili ako se ne povu~e iz poli- tike.- Ovimpismomhteo bih date upozorimbrateSrbine da ti bali je i usta{epriprema ju likvidaci juukoliko se ne po- vu~e{ iz po litike ili pak ne bude{vodioliberalni jupo- litikuprema BiH. Ja ~u jem da govore da si prekarda{io u svemu i da sledi{politiku Karayi}a i Milo{evi}a- na- vedeno je u tom pismu, ko je je u posjedu“GlasaSrpske“. Pismozavr{avapri jet- wom “da ne bi i ti zavr{iokao oni, u~ini ova dva poteza,  jer }e{ ina~ebitiubrzoli- kvidiran“. Porukani jepo- tpisana a na pole|ini kovertesto jiadresa F. Sara-  jevo, Evropa, 15. po{ta, Ul. ze- lenihberetki. U i-mejlporuciko ja je 14. septembrastigla na adresu Kabinetapremi jera RS sa adrese
mehomiralem
@
hotma-il.com
porednizanajprimiti- vni jihpsovki i uvreda, Dodikapo{iqalacnaziva fa{istom.Uz do krajwegraniceprimi- tivnovri je|awe i pomiwawe~aki Dodikovepo- rodice, poruka se zavr{avasloganom: “Smrtfa{i-zmuslobodanarodu“. Na~elnik Upravekrimpolici jeRepu- blikeSrpskeGojkoVasi}ka- `e da je MUP upoznat sa ovimpri jetwama i da ih je uputioMUP-u Federaci je BiH, jer su pri jete}eporukestigle otuda.- Jo{ ~ekamowihovodgo- vor. O~eku jem da bi uskoro trebalo da stignepovra- tnainformaci ja o tome - ka`eVasi}. Direktor Upravepolici je FMUP-a ZlatkoMile- ti}, kao i portparolMUP-a FBiHRobertCvrtakju~enisuod- govarali na telefon- skepo-zive.
Balije i usta{e pripremaju ti likvidaciju ukoliko se ne povu~e{ iz politike ili pak ne bude{ vodio liberalniju politiku prema BiH. U~ini ova dva poteza, jer }e{ ina~e biti ubrzo likvidiran, stoji u pismu od 8. oktobra
Bosna je vijekovima bila najliberalnija zemqa u Evropi. Muslimani, Hrvati, Srbi i Jevreji `ivjeli su zajedno u miru.
Stjepan Mesi}, predsjednik Hrvatske
Do sada je i policija u ne - koliko navrata raspolaga- la informacijama o pripremama atentata na premijera Dodika. Ranije su to bile informacije da atentat priprema krimi- nalna grupa “zemunski klan“. Posqedwi put to sedesilo prilikom nedavnog hap{ewa me|unarodne kri- minalne grupe Darka Ele- za. I u informaciji MUP-a Kantona Sarajevo dos- tavqenoj
SIPA 
, MUP-u Fe-deracije, MUP-u RS i komesaru Evropske polici- je i ranije je navedeno da “zemunci“ spremaju atentat na Dodika.
PRIJETWE ATENTA TOM
   F   O    T   O  :   S .   I   L   I   ]
BAWALU KA 
- Ambasa- dori SAD i [vedske u BiH^arlsIngli{ i BoseHe- dberg te {ef Delegaci je Evropskekomisi jeu BiH DimitrisKurkulasapelova- li su ju-~e na politi~kelidere u BiH da 20. oktobraiskoris- teprilikuko ju im pru`aan- ga`man SAD i EU u BiH.Oni su u intervjuuagenci ja- maopetpotcrtaliza jedni~ku zabrinutostrazvo jemsitu- aci je u BiH.Ingli{ je istakao da su{tinaprocesa, ko ji za jedni~kipreduzi- ma ju SAD i EU in-tegraci jama, ni je promjenaDejto- na.I Hedbergjenapomenuo da se, ipak,ne radi oDejtonu dva.- Za nekapi-tawani je sad vri jeme ih po- kretati. Nefokusiramo se na pitaweentitetskoggla- sawa- rekao je Hedberg.Kurkulasje rekaoda pos- to je dva osnovnastubadi ja- loga- tranzici ja
OHR
-
a i ustavnepromjene i da su pi- tawaizuzetnopozitivna za sve, ukqu~u ju}i i Republiku Srpsku. Ingli{je rekao dani jedandokumentni je stavqen na sto predlideretokomsastanka u baziButmir 9. oktobra, napomiwu}i da su Karl Bilt i Yejms [taj-nberginstruisalitimove da  uradeodre|enepri jedloge i da ju ih qudima za vri jeme sastanakako jiobavqaju. - Tipri jedlozi su bili u  usmenoj, a ne u pismenojfor- mi. Te ide jeza jednopred- stavqajupaketko ji jeistovremenokompleksan i dovoqnosveobu hvatan da bi se obezbi jedilatranzici ja i  ubrzao put ka EU i u
NA TO
-po jasnio je Ingli{. Dodao je da su SAD i EUza jednosastavilepaket na pa`qivna~in da bi se osi-guraokako fer, tako i izba- lansiranpristuprje{avawu vrlokompleksnihpitawa.
Pismo upu  }eno na ru ke Dodiku u kojem mu prijete likvidacijom
^arls Ingli{, Bose Hedberg i Dimitris Kurkulas o novom anga`manu SAD i EU
Promjena Dej tona ni je su {tina
 
Obama
Ingli{ je govore}i o spekulacijama da bi predsjednik SAD Barak Obama mogao da posjeti BiH sqede}e godi- ne, rekao da nije u poziciji to da potvrdi i da nije upoznat da je takva odluka donesena.
 APEL
politi~kim liderima da iskoriste pru`enu {ansu
Gojko Vasi}:^ekamo odgovor FMUP-a
JO[ NEMA 
odgovora iz MUP-a Federacije
Ivan Zvonimir^i~ak 
Premijeru Srpske iz Federacije sti`u stalne prijetwe smr}u
Iz FBiH  u~es talepri jetwe Do dik
 
GLAS SRPSKE
srijeda, 14. oktobar2009.
3
ATINA - Gr~ka predla`e novu mapu puta za ~lanstvo dr`ava zapa- dnog Balkana u Evropskoj uniji, po kojoj bi one do 2014. godine trebalo da postanu punopravne ~lanice EU, izjavio je FoNetu mi- nistar spoqnih poslova Srbije Vuk Jeremi}. Jeremi} je kazao da mu je taj plan ju~e prenio premijer Gr~ke Jor- gos Papandreu. Bila mi je velika ~ast da budem prvi predstavnik strane dr`ave koji je imao priliku da razgovara sa novim premi- jerom Gr~ke, rekao je Jeremi}.
O sjednici UO “Elektroprenosa“ konsultovan
OH
SA RA  JEVO-
Predsjednik UO“Elektroprenosa“ BiH Ibra him^olak hoyi}izjavio je ju~eda su u pripremi za nastavaknedavnoprekinutesjednice UO, ko ji je sazvan za 14. oktobar u BawojLuci, obavqeneneop hodnedodatnekon- sultaci je u Kancelari jivisokogpredstavnika, prenose agenci je.Konsultaci je su se odnosile na sprovo|eweodlu kevisokog predstavnika od 18. septembra, a ko ja se ti~efunkcioni- sawakompani je. - Kancelari javisokogpredstavnika je pre uzelaobavezu da }e na zahtjevpismenoodgovoriti u najkra}emmogu}emroku, posli je~ega}e bitisazvan i odr`annastavakprekinute sjednice- kazao je ^olak hoyi}.
Tadi}: Plati }u ako sam kriv
BU DIMPE[TA-
PredsjednikSrbi jeBorisTadi}izjavio je ju~e da je spreman da platikaznuako na- dle`neinstituci jeproci jene da je prekr{iozakonkada je u stadion- skojlo`inazdravio za pobjedu srpskefudbalskereprezentaci je nad selekci jomRumuni je, javio je Ta- njug.- Ako sam ko jimslu~a jemprekr{io zakontime{to sam pri hvatio~a{u ko ja mi je ponu|ena, treba da snosimzakonskeposledice, odnosno da platimkaznu kao i svakidrugigra|anin. Kada bih ko jimslu~a jemvozioautomobil i prekora~iobrzinu morao bih da platimkaznu- kazao je Tadi}.
Podignuta optu`nica protiv Miroslava Lazarevi }a
BAWALU KA 
- Speci jalnotu`ila{tvoRepublikeSrpske podiglo je optu`nicuprotivMiroslavaLazarevi}a izPa- lako ja ga tereti za iznudu, potvrdio je “GlasuSrpske“ spe- ci jalnitu`ilacGoranGlamo~anin ne navode}ivi{e detaqa.“GlasSrpske“ sazna jeod izvorabliskogistrazida se La- zarevi}dovodi u vezu sa kra|omvozila i ve} osu|enim~la- novima“automafi je“ iz Isto~nogSara jevako ju su ~inili GoranPr`uq, Milo{Batini} iSavoLazarevi}. Miroslav je navodnoiznu|ivaonovacqudima za povrat  ukradenihvozila. “Glasov“ izvornavodi da bi Lazarevi}  uskoromogao sa tu`ila{tvomda sklopisporazum o pri- znawukrivice.N. T.
PI[E: @EQKA BA[I]
zbasic@glassrpske.com
BAWALU KA- Predsje- dnikSNSD-a MiloradDo- dikizjavio je ju~e u BawojLuci da nisuprihvatqivi pri jedlozizvani~nika SAD i EU izneseni na ju~e- ra{wemsastanku sa ~elni- cima ove stranke, ko jima je ponu |eno da se oduzmezako- nodavnaulogaDomanaroda bh. parlamenta, poru~iv{i da BiH ne mo `eimati nivladu ni premi jera.
- Sve{tojeponu|eno zna~ilobidagubiRepublika Srpska. Dejtonskisporazumje osnovaine}ebitini{ta promi jeweno{toni jelogi- ~noiuskladusainteresima RS- rekaojeDodikposli je  ju~era{wegtro~asovnogsas- tanka u BawojLuci sa timo- vima SAD i EU onastavku butmirskihrazgovora. Dodik je naglasio da je SNSDjasnorekaodaBiHnemo`edaimasvo juvladui svogpremi jeraidajetoza- vr{enoopetnepravnimakti- mabiv{egvisokog predstavnikaMiroslavaLaj- ~aka, ko jijeproglasioire- definisaona~inodlu~ivawa  uSavjetuministara, tedaje tone{to{tovi{enemo`e dabudepromi jeweno. PredstavniciSADiEU tra`ilisudaseredefini- {eulogaDomanarodako  jibi, prematompri jedlogu, iz- gubiozakonodavnunadle- `nost, {to je, ka`eDodik,nepri hvatqivo.Domnarodabi,po wiho- vompri jedlogu, biomjesto gdjebisemogaopodi}ivi- talninacionalniinteres, a kasni jebitoi{lonausagla- {avawedomovailieventual- nonaUstavnisud.- Uvezis Ustavnimsudom imamokatastrofalnaiskus- tva, jersmouvi jekpreglasa- vanii oko toga se nismo slo`ili- ka`eDodik. Su{tinapri jedlogako ji se ti~uUstava BiH jedase  usaglasisaEvropskomkon- venci jomoqudskimpravima. O pri jedlozimako ji se ti~uredizajnaPredsjedni{- tvaBiH, Dodikjerekaodajepri hvatqivodaposto jipred- sjednikidvapotpredsjedni- ka, dasezadr`idosada{wa rotaci jasvakihosammjeseci, aakosedogovoridruga~i je, dasetomo`eri je{itiune- kombudu}emvremenukrozza- konoPredsjedni{tvuBiH. - ZaRS jepri hvatqivodaposto jipredsjednikPredsje- dni{tvaBiHko ji bi imaoprotokolarneobaveze i na taj na~in ono mo`e da funkci- oni{e- rekaojeDodik. Dodikjepredlo`iodase  uUstavugradipravoentite- tanareferendumosvomsta- tusu idalegalizaci jatog pravapodrazumi jevaisagla- snostdrugih. Ponovio je da SNSDosta jepristavudani-  jezainteresovanzaustavne promjene.Pri jedlog oimoviniu BiHnerazliku je se mnogo odrani jeg, dodao je Dodik. Rekao je da }e svi pri jedlozi, akobuduusagla{eni, pro}i krozparlamentRS.Dodikjeistakaodaenti- tetskoglasaweni jebilona dnevnomredu, te dase po{tu-  jestav RS po tom pitawu.Sastankusu, osimDodika, prisustvovalipotpredsjednik SNSD-aIgorRado ji~i}, mi- nistarpravdeYerardSelman  uvezis pitawimaoimovini, zamjenikpomo}nikadr`a- vnogsekretaraSAD Stjuart Yonsidirektorsekretari ja- taSavjeta EU za zapadniBal- kanZoltanMartinus. Delegaci ja SAD i EU ju- ~e je razgovarala i sa pred- stavnicima PDP-a ko jima tako|eni jepredstavilani je- danpisanidokument. Potpredsjednik PDP-a IgorCrnadakistakao je da se ova stranka, kada je ri je~ o  ustavnimpromjenama, zala`e samo za wegovouskla|ivawe sa evropskomkonvenci jom o qudskimpravima i to u se- gmentuizbora~lanovaPred- sjedni{tva BiH i izbora ~lanovaDomanarodaParla- menta BiH.- To bi se moglobrzoura-diti i uklonilo bi prepreke ko je su u vezi sa Ustavom- rekao je Crnadak.Dodao je da bi u ovommo-mentubiloproblemati~no da posto jepredsjednik i dva pot- predsjednikai da se napusti sada{wimodel tri ~lana Predsjedni{tva BiH. Dom na- rodaParlamenta BiH, smatra PDP, ne smi jeizgubitizako- nodavnunadle`nost. Pisanipri jedlozipoli- ti~kimliderimabi}epredo- ~eni20. oktobra u Butmiru.
Gr~ka: Balkan u Evropskoj uniji do 2014. godine
NIJE BILO
govora oentitetskom glasawu
Sve {to je ponu|eno zna~ilo bi da gubi Republika Srpska. Dejtonski sporazum je osnova i ne}e biti ni{ta promijeweno {to nije logi~no i u skladu sa interesima RS, rekao Dodik
Zvani~nici EU i SAD sa liderima SNSD-a i PDP-a u Bawoj Luci
BiH ne mo `e da imavla du ni pre mi jera
Sastanak u prostorijama PDP-a
FOTO: S. ILI]
Predsjednik RS Rajko Kuzma- novi} i biv{i ambasador SAD Kliford Bond konsta- tovali su ju~e da situaciju u BiH ne treba dramatizovati nego treba zajedni~ki radi- ti na izgradwi funkcional- ne, a ne unitarne dr`ave. - BiH mo`e uspje{no da fun- kcioni{e samo kao decen- tralizovana dr`ava, kao {to je i predvi|eno Dejton- skim mirovnim sporazumom - rekao je Kuzmanovi} poslije susreta sa Bondom. Kuzmano- vi} je ocijenio da nema po- treba za izmjenama Ustava BiH, jer nije prepreka za wen napredak ka evroatlan- tskim integracijama.
 
Samo decentralizovana BiH 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->