Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ord de Urgenta 8 26-02-2014

Ord de Urgenta 8 26-02-2014

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by tunabres

More info:

Published by: tunabres on Mar 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

 
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014
 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
EMITENT:
GUVERNUL
U!"I#AT $N:
MON!ORUL O"#$L nr% &'& din () februarie (*&+
Da%a In%rarii in &i'(are: 28 )ebruarie 2014
------------------------------------------------------------------------- $v,nd n vedere necesitatea adoptării şi publicării p,nă la & ianuarie (*&+ a actelor cu  putere de lege cu privire la transpunerea n legisla.ia na.ională a prevederilor art% ' din /irectiva (**)0)0#E a #onsiliului din &( februarie (**) de modificare a /irectivei (**10&&(0#E n ceea ce priveşte locul de prestare a serviciilor2 n vederea implementării cu succes din punct de vedere procedural şi administrativ a regimului !V$ pentru serviciile furni3ate pe cale electronică2 serviciile de telecomunica.ii şi serviciile de radiodifu3iune şi televi3iune2 inclusiv prin de3voltarea2 cel mai t,r3iu n primul trimestru al anului (*&+2 a unui sistem informatic ce permite persoanelor impo3abile care prestea3ă astfel de servicii către  persoane neimpo3abile să şi ndeplinească obliga.iile privind !V$% 4n situa.ia n care actele cu putere de lege cu privire la transpunerea n legisla.ia na.ională a prevederilor art% ' din /irectiva (**)0)0#E nu sunt adoptate n regim de urgen.ă2 nu este posibilă elaborarea legisla.iei secundare şi de3voltarea aplica.iei informatice2 astfel nc,t Rom,nia nu va putea respecta termenele obligatorii anga5ate fa.ă de #omisia Europeană şi nu va fi n măsură să aibă pregătit la & ianuarie (*&' sistem informatic pentru a permite persoanelor impo3abile care prestea3ă astfel de servicii către persoane neimpo3abile să şi ndeplinească obliga.iile  privind !V$2 ceea ce ar conduce la pierderea de venituri la bugetul de stat2 av,nd n vedere necesitatea transpunerii n legisla.ia na.ională a prevederilor /irectivei (*&601&0UE a #onsiliului din &7 decembrie (*&6 de modificare a /irectivelor (**10&&(0#E şi (**)0&&)0#E n ceea ce priveşte regiunile ultraperiferice france3e şi n special Ma8otte2 directivă ce a intrat n vigoare la & ianuarie (*&+2 av,nd n vedere necesitatea clarificării modalită.ii de ncadrare n plafonul neimpo3abil  pentru veniturile din activită.i agricole pentru care determinarea venitului se reali3ea3ă pe  ba3a normelor de venit2 n scopul spri5inirii mediului de afaceri prin efectuarea compensării fără a mai fi condi.ionată de o cerere de restituire pentru crean.ele contribuabililor% Măsura are ca efect evitarea perceperii de accesorii pentru obliga.iile datorate de aceştia p,nă la data depunerii cererii de restituire n condi.iile n care contribuabilii au crean.e asupra statului0unită.ilor administrativ-teritoriale şi este menită să aducă un ec9ilibru n raporturile dintre fisc şi contribuabil2 lu,nd n considerare necesitatea reducerii poverii dob,n3ilor pe care contribuabilii le datorea3ă pentru plata cu nt,r3iere a obliga.iilor fiscale2 raportat la evolu.ia descendentă a ratelor dob,n3ilor de politică monetară nregistrată după data la care a fost aprobat actualul nivelul al dob,n3ii de *2*+: ;& octombrie (*&*<2 pentru a veni n nt,mpinarea mediului de afaceri cu privire la efectele negative ale nfiin.ării popririi nainte de comunicarea soma.iei2 av,nd n vedere avi3ul motivat al #omisiei Europene transmis Rom,niei2 cu privire la  practica administrativă n urma căreia un procent semnificativ de deconturi cu sume negative de !V$ cu op.iune de rambursare nu sunt solu.ionate ntr-un termen re3onabil2 şi n scopul asigurării unei fluidi3ări a rambursărilor de ta=ă pe valoarea adăugată către contribuabili şi n
 
acelaşi timp asigurarea unui nivel de siguran.ă re3onabil şi propor.ional fa.ă de nivelul sumelor rambursate% Măsura urmăreşte reducerea termenului de solu.ionare a cererilor de rambursare şi2 pe această ba3ă2 se evită declanşarea procedurii de infrigement fa.ă de Rom,nia2 n vederea punerii de acord cu 5urispruden.a #ur.ii de >usti.ie a Uniunii Europene ;#>UE< referitoare la acordarea de dob,n3i contribuabililor n ca3ul crean.elor re3ultate din anularea unui act administrativ fiscal? neadoptarea unei asemenea măsuri are ca efect declanşarea unor ac.iuni la instan.ele na.ionale sau europene cu costuri at,t pentru administra.ia fiscală2 c,t şi  pentru contribuabili2 care2 n lumina 5urispruden.ei #>UE2 pot fi previ3ionate că se vor solu.iona n defavoarea statului2 n vederea actuali3ării regulilor de competen.ă pentru solu.ionarea contesta.iilor ca urmare a reorgani3ării $gen.iei Na.ionale de $dministrare "iscală prin Ordonan.a de urgen.ă a Guvernului nr% 7+0(*&6 privind unele măsuri pentru mbunătă.irea şi reorgani3area activită.ii $gen.iei Na.ionale de $dministrare "iscală2 precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative2 pentru evitarea constatării nulită.ii deci3iilor de solu.ionare a contesta.iilor pe motiv de necompeten.ă2 av,nd n vedere obliga.ia $gen.iei Na.ionale de $dministrare "iscală de a comunica autorită.ii competente a oricărui stat membru2 prin procedura sc9imbului automat2 informa.ii cu privire la veniturile din muncă2 remunera.iile plătite administratorilor şi altor persoane asimilate acestora2 produsele de asigurări de via.ă2 pensiile2 veniturile din bunuri imobile reali3ate de persoanele nere3idente2 precum şi bunurile imobile de.inute de aceste persoane2  pentru perioadele de impo3itare care ncep după data de & ianuarie (*&+2 conform /irectivei (*&&0&10UE a #onsiliului din &' februarie (*&& privind cooperarea administrativă n domeniul fiscal şi de abrogare a /irectivei 7707@@0#EE2 transpusă n #odul de procedură fiscală la titlul VA&% Măsurile propuse creea3ă cadrul legal necesar colectării informa.iilor referitoare la anul fiscal (*&+ care urmea3ă a fi furni3ate autorită.ilor competente din statele membre n termenul prevă3ut de directivă% Neadoptarea unei asemenea măsuri are drept consecin.ă nerespectarea de către Rom,nia a obliga.iilor ce i revin n calitate de stat membru2 lu,nd n considerare intrarea n vigoare2 ncep,nd cu data de & ianuarie (*&+2 a obliga.iei contribuabililor persoane 5uridice de certificare a declara.iilor fiscale anuale2 cu e=cep.ia celor  pentru care este obligatorie auditarea2 precum şi de scopul ndeplinirii obiectivului de eficienti3are a activită.ilor de administrare a crean.elor fiscale prin abordarea unui alt concept n ceea ce priveşte certificarea declara.iilor fiscale de către un consultant fiscal activ2 n sensul că se nlocuieşte obliga.ia certificării declara.iilor fiscale anuale cu ;declara.ia anuală de impo3it pe profit< cu posibilitatea certificării declara.iilor fiscale% Măsura se impune pentru a elimina suportarea de către contribuabili a costurilor cu certificarea obligatorie a declara.iei anuale de impo3it pe profit ce are ca termen de depunere (' martie (*&+2 n scopul evitării declanşării de către Uniunea Europeană a ac.iunilor de constatare a ncălcării de către Rom,nia a obliga.iilor de stat membru al Uniunii Europene2 av,nd n vedere solicitarea #omisiei Europene n urma căreia autorită.ile rom,ne s-au anga5at să asigure conformitatea prevederilor referitoare la desfăşurarea pe teritoriul Rom,niei a  profesiei de consultant fiscal de către consultan.ii fiscali care au ob.inut calificarea  profesională n alt stat membru al Uniunii Europene cu prevederile /irectivei (**10&(60#E a Barlamentului European şi a #onsiliului din &( decembrie (**1 privind serviciile n cadrul  pie.ei interne şi /irectivei (**'0610#E a Barlamentului European şi a #onsiliului din 7 septembrie (**' privind recunoaşterea calificărilor profesionale2 precum şi asumarea2 de către autorită.ile rom,ne2 ca termen de modificare a actului normativ care reglementea3ă e=ercitarea profesiei de consultant fiscal2 cel mai t,r3iu data de 6& decembrie (*&62 av,nd n vedere că se impune eliminarea c,t mai urgentă a barierelor legislative prin care microntreprinderile ar putea fi mpiedicate de la posibilitatea de accesare a eşalonărilor la
 
 plata obliga.iilor fiscale2 av,nd n vedere necesitatea ntăririi disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unită.ile administrativ-teritoriale sunt ac.ionari unici sau de.in direct sau indirect o participa.ie ma5oritară şi anga5amentele asumate de Guvernul Rom,niei fa.ă de organismele financiare interna.ionale n ceea ce priveşte aprobarea2 n regim de urgen.ă2 a  bugetelor de venituri şi c9eltuieli ale operatorilor economici2 lu,nd n considerare necesitatea asigurării surselor de finan.are necesare derulării n continuare a proceselor de privati3are de către Ministerul !ransporturilor2 n vederea respectării anga5amentelor asumate cu organismele financiare interna.ionale2 av,nd n vedere că neadoptarea n regim de urgen.ă a pre3entei ordonan.e de urgen.ă conduce la nendeplinirea obiectivelor asumate cu organismele financiare interna.ionale2 av,nd n vedere necesitatea creării condi.iilor ca E=imCanD să poată ob.ine venituri suplimentare pentru bugetul statului prin decuplarea remunerării sumelor puse la dispo3i.ia sa de riscul şi randamentul plasamentelor efective2 precum şi prin men.inerea la dispo3i.ia E=imCanD a unor sume determinate2 pe perioade determinate de timp2 ce permit aplicarea unei rate a re3ervei minime obligatorii de *:2 av,nd n vedere necesitatea creării condi.iilor ca E=imCanD să poată investi şi ac.iona  pentru sus.inerea operatorilor economici şi prin alte produse e=istente pe pia.a bancară2 n func.ie de randamentul şi riscurile aşteptate2 cu impact final po3itiv n sus.inerea economiei na.ionale şi2 totodată2 n atragerea şi utili3area fondurilor europene aflate la dispo3i.ia Rom,niei2 av,nd n vedere necesitatea corelării art% &(2 art% &@ şi art% (* din Legea nr% @10(*** privind organi3area şi func.ionarea Căncii de E=port-mport a Rom,niei EMC$NF - %$%2 republicată2 n sensul eviden.ierii separate a activită.ii bancare de cea de asigurare0reasigurare desfăşurate de E=imCanD şi reali3area contabilită.ii distinct pe opera.iuni desfăşurate n numele şi n contul statului şi pe opera.iuni desfăşurate n nume şi n cont propriu2 .in,nd cont de necesitatea opera.ionali3ării /irec.iei de combatere a fraudelor din cadrul $gen.iei Na.ionale de $dministrare "iscală se impune adoptarea de urgen.ă a unor măsuri n vederea creării cadrului legal necesar asigurării plă.ii drepturilor de natură salarială aferente inspectorilor antifraudă detaşa.i n cadrul parc9etelor2 pentru respectarea anga5amentelor cu organismele financiare interna.ionale n ce priveşte eliminarea reglementărilor care prevăd posibilitatea acordării de stimulente personalului din sectorul bugetar2 n vederea acordării burselor la care au dreptul medicii re3iden.i care şi desfăşoară activitatea n unită.i sanitare din subordinea altor ministere şi institu.ii publice dec,t Ministerul ănătă.ii2 precum şi a salariilor medicilor re3iden.i din unită.ile sanitare preluate de Ministerul !ransporturilor n luna decembrie (*&62 lu,nd n considerare dificultă.ile nt,mpinate p,nă n pre3ent n ceea ce priveşte e=ecutarea 9otăr,rilor 5udecătoreşti av,nd ca obiect acordarea contravalorii ta=ei pe poluare pentru autove9icule şi a ta=ei pentru emisiile poluante provenite de la autove9icule2 av,nd n vedere influen.a negativă pe care o are e=ecutarea silită a titlurilor e=ecutorii2 n condi.iile dreptului comun2 at,t asupra bugetului $dministra.iei "ondului pentru Mediu2 c,t şi asupra bugetului general consolidat2 av,nd n aten.ie necesitatea instituirii unor reglementări speciale2 cu aplicabilitate limitată n timp2 privind e=ecutarea silită a 9otăr,rilor 5udecătoreşti prin care au fost acordate contravalorile ta=ei pe poluare pentru autove9icule şi ta=ei pentru emisiile  poluante provenite de la autove9icule% 4ntruc,t lipsa acestor prevederi ar avea drept consecin.ă imposibilitatea men.inerii ec9ilibrelor bugetare şi2 n mod implicit2 at,t nerespectarea anga5amentelor interne asumate de $dministra.ia "ondului pentru Mediu2 c,t şi nendeplinirea obliga.iilor2 n domeniul protec.iei mediului2 pe care Rom,nia le are n calitate de stat membru al Uniunii Europene2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->