Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Inclusive Education Brochure

Inclusive Education Brochure

Ratings: (0)|Views: 84 |Likes:
Published by Naba'a NGO

More info:

Published by: Naba'a NGO on Oct 19, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

 
 
 ﺒﻑﺬﺎﺰﻣﻬ 
 
ﻞﻁﺎﻒﺕ 
 
 ﺃﺯﺖﻣ 
 
ﻴﻤﻁ 
 
ﻧﻮﻐﺕ 
 
 ﺒﳎﺌﺯﻚﺌ 
 
 ﺒﻲﺗﱴﻚﺌ 
 
 ﺒﻒﺲﻤﻓ 
 
ﻭﺌ 
 
ﱂﺎﻡﺌﻬ 
 
ﻜﺎﻒﻃﺌ 
 
ﻩﻣ 
 
ﻶﻤﶀﺌ 
 
ﻏﻢﺐﺌ 
 
ﺦﺁﺌﺮﺵﻬ 
 
ﺝﺎﻥﻮﻘﻣ 
 
ﻞﻑ 
 
 ﺒﻂﺰﻥﺌﻬ 
 
 ﺓﺎﻲﺣ 
 
ﰶ 
 
 ﺒﻲﻤﳊ 
 
ﺝﺎﺲﺳﺉﻣﻬ 
 
ﺝﺎﻳﺯﻤﺗﻬ 
 
 ﺓﺨﺕﺎﺳﺌﻬ ﺷﺬﺌﺯﳈﺌ 
.
ﻒﻃﻱﺌ 
 
 ﺓﺎﻲﺣ 
 
ﰶ 
 
 ﺎﻨﺕﺎﻕﺎﻃﻬ 
 
 ﺎﻨﺕﺌﱯﺥ 
 
ﺬﺎﻢﺘﺐﺳﺌﻬ ﻜﺎ 
 
ﻞﺥﺌﺫ 
 
ﺝﺌﺴﻲﻨﺤﺐﻚﺌﻬ 
 
ﲎﺖﳈﺌ 
 
ﰶ 
 
ﺝﻸﻲﻨﺲﺐﻚﺌﻬ 
 
 ﺒﻲﺳﺬﺯﳈﺌ 
 
ﻆﻂﳁﺌﻬ 
 
ﺝﺎﺳﺬﺎﻢﳈﺌﻬ 
 
ﺝﺎﺳﺎﻲﺲﻚﺌ 
 
ﻴﻤﻁ 
 
ﻞﻢﻈﻚﺌ 
 
ﻜﻸﺥ 
 
ﻩﻣ 
 
 ﺒﺳﺬﺯﳈﺌ 
 
ﻜﺎﻒﻃﻸﻚ 
 
 ﺒﻐﻳﺯﺱﻬ 
 
 ﺒﻠﻣﺇ 
 
 ﺒﻂﺰﻥ
 
 ﺒﺳﺬﺯﳈﺌ 
 
ﺦﺖﺸﺐﻚ 
 
ﺝﺎﻓﺎﻐﺘﻚﺌﻬ 
 
ﻷﺃ 
 
ﻭﻬﺫ 
 
 ﺒﻳﺮﲜ 
 
ﻦﻨﺕﺎﻳﺌﻮﻡ 
 
 ﺌﻮﺳﺬﺎﳜﻬ 
 
ﻦﻨﺲﻒﻥﺌ 
 
ﻩﻁ 
 
 ﺌﻬﱯﻈﻳ 
 
ﺟﻲﲜ 
 
ﺬﺎﺖﻘﻚﺌ 
 
ﻩﻣ 
 
ﺝﺎﻃﻮﻔﺺ 
.
ﺚ 
 
ﱃﺌ 
 
 ﺒﳎﺌﺯﻚﺌ 
 
 ﺒﻲﺗﱴﻚﺌ 
 
ﻗﺯﻨﺕ 
 
ﻟﻚﺨﻚ ﻞﻈ 
 
 ﺎﻨﻓﺌﺯﻡﺌ 
 
ﻙﻲﻐﺢﺐﻚ 
 
 ﺒﻂﻲﶀﺌ 
 
 ﺒﺈﻲﺖﻚﺌ 
 
ﻴﻤﻁ 
 
 ﺎﺣﺎﺐﻒﻥﺌ 
 
ﺮﺘﻑﺌ 
 
 ﺒﺳﺬﺯﳈﺌ 
 
 ﺒﻳﻮﺗﱴﻚﺌ 
 
 ﺎﻨﺕﺎﻳﺎﻊﻬ 
.
ﺒﺤﻣإﺯﻚإ
 
ﺒﯺﺗﺮﺐﻚإ
 
ػـﺮﺰﻣ
TBI cvmgrmb ukr` tbiIgcrjv{ Tvj rvkgh ymvskjnuuu.tbiigcrjv{.cjl

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->