Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Priručnik iz akademskog pisanja

Priručnik iz akademskog pisanja

Ratings: (0)|Views: 26|Likes:
Published by Sofija Đorđević
Priručnik iz akademskog pisanja
Priručnik iz akademskog pisanja

More info:

Published by: Sofija Đorđević on Mar 18, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2014

pdf

text

original

 
PRIRUČNIK IZ AKADEMSKOG PISANJA:UPUTSTVA I SUGESTIJE ZA IZRADU SEMINARSKIH/NAUČNIH/STRUČNIH RADOVA
Jelena FilipovićAna KuzmanovićMaja AndrijevićKatedra za iberijske studijeFilološki fakultetUniverziteta u Beogradu
 
Beograd, !!"
2
 
Seminarski/Nauni/S!runi ra"#$i
#zrada seminarski$%stru&ni$%nau&ni$ radova podrazumeva aktivnost istra'ivanja" Kako re& (istra'ivanje( kod mnogi$ na prvi pogled izaziva zazor, zebnju ili &ak stra$ od neuspe$a, potrebno je da se prisetimo da je istra'ivanje zapravo deo naši$ svakodnevni$ aktivnosti, kako u u&ioni)i, tako i van nje" *ronala'enje restorana sa dobrom $ranom, odabir filma koji planiramo da vidimo ili knjige koju 'elimo da  pro&itamo i sl", podrazumevaju primenu odre+eni$ te$nika koje nam omogućavaju da napravimo najbolji mogući izbor" # svaki put kada pomislimo na probleme vezane za zaštitu &ovekove okoline, na alko$olizam i narkomaniju kod mladi$, na  problem upisa u gimnaziju ili na fakultet, ili na problem zapošljavanja mladi$, zapravo doti&emo poten)ijalne teme za istra'ivanje, teme &ija se obrada mo'e  preto&iti u pisanu re& u obliku istra'iva&kog, to jest, seminarskog%nau&nog%stru&nog rada"U ovom tekstu ponudićemo vam odre+eni broj te$nika korisni$ pri pisanju seminarskog%nau&nog%stru&nog rada" *okušaćemo da vam uka'emo na korake koji vam mogu pomoći u pripremi za pisanje rada, iznala'enju i korišćenju razli&iti$ izvora pri pisanju rada, prikupljanju podataka, pripremi bele'aka, obradi gra+e, dokumentovanju izvornika, pripremi radne verzije teksta, reviziji, izradi  bibliografije, fusnota to jest, bele'aka na dnu strane-, itd".i ćete se, svakako, prvo susresti sa potrebom uslovljenom nastavnim planovima i  programima- da u okviru nastave odre+eni$ predmeta na univerzitetu pišete seminarske radove" Kasnije, ukoliko nastavite da se bavite akademskim radom, ili kada uplivate u dublje vode odabrane profesije, gotovo je izvesno da ćete, jednom ili više puta, biti u situa)iji da pišete nau&ne, to jest, stru&ne radove" Kakva je razlika izme+u ove tri vrste pisani$ radova koje pominjemo od samog naslova teksta/0eminarski rad treba s$vatiti kao deo obrazovnog pro)esa, kao mogućnost da kroz samostalnu istra'iva&ku delatnost nau&ite nešto više, detaljnije, o temi vezanoj za neki od predmeta &iju nastavu po$a+ate, kao i mogućnost da svoja nova znanja u okviru &asova seminara podelite sa svojim kolegama" 1eme kojima ćete se baviti u toku tog pro)esa su u najvećem broju slu&ajeva već veoma detaljno obradili drugi autori, u našem slu&aju eksperti u o oblasti jezika i lingvistike" 2akle, budite spremni da ćete se u izradi seminarski$ radova, barem oni$ prvi$, pre svega usredsrediti na sistematizovanje i jasno predstavljanje obra+enog materijala"  3aime, od vas se o&ekuje da detaljno pregledate postojeću literaturu na odre+enu
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->