Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2-diyot uygulamaları

2-diyot uygulamaları

Ratings: (0)|Views: 4,895 |Likes:
Published by selim

More info:

Published by: selim on Oct 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
 
Diyot Uygulamalar
ı
 
Konular:
 
2.1
Yar
ı
m-Dalga Do
ğ
rultmaç
2.2
Tam-Dalga Do
ğ
rultmaç
2.3
Filtre Devreleri
2.4
K
ı
rp
ı
c
ı
ve S
ı
n
ı
rlay
ı
c
ı
Devreler
2.5
Gerilim Kenetleyici ve Gerilim Çoklay
ı
c
ı
lar
2.6
Diyot Veri Sayfalar
ı
 
 Amaçlar:
 
Bu bölümü bitirdi
ğ
inizde a
ş
a
ğ
ı
da belirtilen konular hakk
ı
nda ayr
ı
nt
ı
l
ı
bilgiye sahipolacaks
ı
n
ı
z.
Yar
ı
m dalga do
ğ
rultmaç devresinin çal
ı
ş
mas
ı
ve analizi
 
Tam dalga do
ğ
rultmaç devresinin çal
ı
ş
mas
ı
ve analizi
 
Do
ğ
rultmaçlarda filtreleme ve filtre devreleri
 
Diyotlarla gerçekle
ş
tirilen k
ı
rp
ı
c
ı
ve s
ı
n
ı
rlay
ı
c
ı
devrelerin analizi
 
Diyot veri sayfalar
ı
n
ı
n incelenmesi ve çe
ş
itli karakteristikler
 
Diyot devrelerinin k
ı
sa analizleri ve yorumlar
 
B
ÖLÜM 2
 
 
 30
2.1 YARIM DALGA DO
Ğ
RULTMAÇ
Tüm elektronik cihazlar çal
ı
ş
mak için bir DC güç kayna
 ğ 
ı
na (DC power supply)
 
 gereksinim duyarlar. Bu gerilimi elde etmenin en pratik ve ekonomik yolu
ş
ehir 
 
ş
ebekesinde bulunan AC gerilimi, DC gerilime dönü
ş
türmektir. Dönü
ş
türme i
ş
lemi
 
 Do
 ğ 
rultmaç (redresör) olarak adland 
ı
ı
lan cihazlarla gerçekle
ş
tirilir. Do
 ğ 
rultmaç veya DC Güç kayna
 ğ 
ı
(DC power supply) denilen cihazlar, basitten
 
karma
ş
ı
 ğ 
a do
 ğ 
ru birkaç farkl
ı
yöntemle tasarlanabilir. Bu bölümde en temel
 
do
 ğ 
rultmaç i
ş
lemi olan yar 
ı
m dalga do
 ğ 
rultmaç (Half wave rectifier) devresinin
 
yap
ı
s
ı
n
ı
ve çal
ı
ş
mas
ı
n
ı
inceleyece
 ğ 
iz.Bu bölümü bitirdi
 ğ 
inizde; a
ş
a
 ğ 
ı
da belirtilen konular hakk
ı
nda ayr 
ı
nt 
ı
l
ı
bilgilere sahip
 
olacaks
ı
n
ı
z.
Temel bir güç kayna
 ğ 
ı
sistemi
 
Transformatörler ve i
ş
levleri
 
 
Yar 
ı
m dalga do
 ğ 
rultmaç devresi
 
 R
ı
 p
ı
l faktörü
 
Temel DC Güç Kayna
ğ
ı
(Power Supply)
 
Bilindi
ğ
i gibi bütün elektronik cihazlar (radyo, teyp, tv, bilgisayar v.b gibi) çal
ı
ş
mak içinbir DC enerjiye gereksinim duyarlar. DC enerji, pratik olarak pil veya akülerden eldeedilir. Bu oldukça pahal
ı
bir çözümdür. DC enerji elde etmenin di
ğ
er bir alternatifi ise
ş
ehir
ş
ebekesinden al
ı
nan AC gerilimi kullanmakt
ı
r.
Ş
ebekeden al
ı
nan AC formdakisinüsoydal gerilim, DC gerilime dönü
ş
türülür. Dönü
ş
türme i
ş
lemi için DC güçkaynaklar
ı
kullan
ı
l
ı
r.Temel bir DC güç kayna
ğ
ı
n
ı
n blok
ş
emas
ı
 
ş
ekil-2.1’de görülmektedir. Sistem; do
ğ
rultucu(rectifier), Filtre (filter) ve regülatör (regulator) devrelerinden olu
ş
maktad
ı
r. Sistemgiri
ş
ine uygulanan ac gerilim; sistem ç
ı
k
ı
ş
ı
nda do
ğ
rultulmu
ş
dc gerilim olarakal
ı
nmaktad
ı
r.
 
Transformatör Do
ğ
rultmaçDevresiFiltreDevresiRegülatör DevresiVgiri
ş
ACRL
 
Ş
ekil-2.1 AC Gerilimin DC Gerilime Dönü
ş
türülmesi
 
Sistem giri
ş
ine uygulanan AC gerilim (genellikle
ş
ehir
ş
ebeke gerilimi), önce bir transfor-matör yard
ı
m
ı
yla istenilen gerilim de
ğ
erine dönü
ş
türülür. Transformatör, dönü
ş
türmei
ş
lemiyle birlikte kullan
ı
c
ı
y
ı
 
ş
ehir
ş
ebekesinden yal
ı
t
ı
r. Transformatör yard
ı
m
ı
yla istenilenbir de
ğ
ere dönü
ş
türülen AC gerilim, do
ğ
rultmaç devreleri kullan
ı
larak do
ğ
rultulur.
ANALOG ELEKTRON
İ
K- I Kaplan
 
 
31
Do
ğ
rultma i
ş
lemi için yar
ı
m ve tam dalga do
ğ
rultmaç (redresör) devrelerinden yararlan
ı
l
ı
r.Do
ğ
rultulan gerilim, ideal bir DC gerilimden uzakt
ı
r ve az da olsa AC bile
ş
enler (r
ı
p
ı
l)içerir. Filtre devreleri tam bir DC gerilim elde etmek ve r
ı
p
ı
l faktörünü minimumaindirmek için kullan
ı
l
ı
r.
İ
deal bir DC gerilim elde etmek için kullan
ı
lan son kat ise regülatördüzenekleri içerir. Sistemi olu
ş
turan bloklar
ı
s
ı
ra ile inceleyelim.
Transformatörler
Transformatörler, kay
ı
plar
ı
en az elektrik makineleridir. Transformatör; silisyumlu özelsaçtan yap
ı
lm
ı
ş
gövde (karkas) üzerine sar
ı
lan iletken sarg
ı
lardan olu
ş
ur. Transformatörkarkas
ı
üzerine genellikle iki ayr
ı
sarg
ı
sar
ı
l
ı
r. Bu sarg
ı
lara primer ve sekonder ad
ı
verilir.Primer giri
ş
, sekonder ç
ı
k
ı
ş
sarg
ı
s
ı
olarak kullan
ı
l
ı
r. Sarg
ı
lar
ı
n sar
ı
m say
ı
s
ı
spir olarakadland
ı
r
ı
l
ı
r. Transformatörün primer sarg
ı
lar
ı
ndan uygulanan AC gerilim, sekondersarg
ı
s
ı
ndan al
ı
n
ı
r.
Ş
ehir
ş
ebeke gerilimi genellikle 220Vrms/50Hz’dir. Bu gerilim de
ğ
erini belirlenen veyaistenilen bir AC gerilim de
ğ
erine dönü
ş
türülmesinde transformatörler kullan
ı
l
ı
r.Transformatörlerin sekonder ve primer sarg
ı
lar
ı
aras
ı
nda fiziksel bir ba
ğ
lant
ı
olmad
ı
ğ
ı
ndan,kullan
ı
c
ı
y
ı
 
ş
ehir
ş
ebekesinden yal
ı
t
ı
rlar. Bu durum, güvenlik için önemli bir avantajd
ı
r.Sekonder sarg
ı
s
ı
ndan al
ı
nan AC i
ş
aretin, gücü ve gerilim de
ğ
eri tamamen kullan
ı
lantransformatörün sar
ı
m say
ı
lar
ı
na ve karkas çap
ı
na ba
ğ
ı
d
ı
r. Üreticiler ihtiyaca uygun olarakçok farkl
ı
tip ve modelde transformatör üretimi yaparlar.
Ş
ekil-2.2’de örnek olarak baz
ı
alçakgüçlü transformatörler görülmektedir.
Ş
ekil-2.2 Farkl
ı
model ve tipte transformatörler 
Transformatörlerin primer ve sekonder gerilimleri ve güçleri üzerlerinde etkin de
ğ
er (rms)olarak belirtilir. Primer sarg
ı
lar
ı
genellikle 220Vrms/50Hz, sekonderler sarg
ı
lar
ı
ise farkl
ı
 gerilim de
ğ
erlerinde üretilerek kullan
ı
c
ı
ya sunulurlar.
Ş
ekil-2.3'de farkl
ı
sarg
ı
lara sahiptransformatörlerin sembolleri ve gerilim de
ğ
erleri gösterilmi
ş
tir.
ANALOG ELEKTRON
İ
K- I Kaplan

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gamze Yüksel liked this
Onur Akpınar liked this
Emrah Taçyıldız added this note
jk
codernemesis liked this
hekimlu liked this
Veysi Keskin liked this
mustafa_orak5670 liked this
solidstateeng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->