Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
5-transistörlerin dc analizi

5-transistörlerin dc analizi

Ratings: (0)|Views: 2,403|Likes:
Published by selim

More info:

Published by: selim on Oct 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

 
 
5
TRANS
İ
STÖRLER
İ
N DC ANAL
İ
Z
İ
 
Konular:
5.1
Transistörde DC çal
ı
ş
ma noktas
ı
 
5.2
Transistörde temel polarama
5.3
Beyz polarma
5.4
Gerilim bölücülü polarma devresi
5.5
Geribeslemeli polarma devresi
5.6
Onar
ı
m
 Amaçlar:
Yükselteç tasar
ı
m
ı
nda dc çal
ı
ş
ma noktas
ı
n
ı
n önemi
 
Yükselteçlerde dc polarma ve analizi
 
Yükselteçlerde kararl
ı
çal
ı
ş
ma için çe
ş
itli polarma yöntemleri
 
Bu bölümde transistörün yükselteç olarak nas
ı
l çal
ı
ş
t
ı
r
ı
laca
ğ
ı
n
ı
ö
ğ
reneceksiniz. Yükselteç tasar
ı
m
ı
nda dcpolarma ak
ı
m ve gerilimlerinin analizini yapacak ve kararl
ı
bir çal
ı
ş
ma için yöntemler geli
ş
tireceksiniz.
B
ÖLÜM 5
 
127
 
5.1 DC ÇALI
Ş
MA NOKTASI
Bir transistör yükselteç (amplifikatör) olarak çal
ı
ş
abilmesi için dc polarma
 
 gereksinim duyar. Do
 ğ 
rusal ve verimli bir çal
ı
ş
ma için transistörlü yükselteç
 
devresinde polarma ak
ı
m ve gerilimleri iyi seçilmeli veya hesaplanmal
ı
ı
r. Bu durum
 
bir önceki bölümde belirtilmi
ş
ti.Bu bölümde; yükselteçlerde düzgün ve verimli bir çal
ı
ş
ma için gerekli analizler 
 
yap
ı
lacakt 
ı
r. Bu analizlerde dc yük hatt 
ı
ve çal
ı
ş
ma noktas
ı
(Q) gibi kavramlar 
ı
n
 
önemini ve özelliklerini kavrayacaks
ı
n
ı
z.
DC Polarma ve Çal
ı
ş
ma Noktas
ı
 
Transistörlü yükselteç; giri
ş
inden uygulanan i
ş
aretleri yükselterek ç
ı
k
ı
ş
ı
na aktarmaküzere tasarlanm
ı
ş
bir devredir. Transistör, yükselteç olarak çal
ı
ş
abilmesi için dc polarmagerilimlerine gereksinim duyar. Transistöre uygulanan polarma gerilimleri ç
ı
k
ı
ş
 karakteristi
ğ
i üzerinde transistörün çal
ı
ş
ma noktas
ı
n
ı
belirler. Transistörün sahip oldu
ğ
upolarma ak
ı
m ve gerilim de
ğ
erini gösteren bu nokta
“çal
ı
ş
ma noktas
ı
ya da
“Qnoktas
ı
olarak adland
ı
r
ı
l
ı
r.
Ş
ekil-5.1’de bir transistörün ç
ı
k
ı
ş
karakteristi
ğ
i üzerindeçe
ş
itli çal
ı
ş
ma noktas
ı
örnekleri verilmi
ş
tir. Örne
ğ
in dc polarma gerilimleri uygulanmasaidi transistörün çal
ı
ş
ma noktas
ı
Q
1
olurdu. Bu durumda transistör tümüyle kapal
ı
olur vegiri
ş
inden uygulanan i
ş
aretleri yükseltmez idi.
V
CE
(V)I
C
(mA)V
CE2
V
CE3
V
CE4
I
C4
I
C3
I
C2
Q
2
Q
3
Q
4
Q
1
 
Ş
ekil-5.1 Transistör için e
ş
itli çal
ı
ş
ma noktas
ı
örnekleri
Transistöre polarma gerilimleri uyguland
ı
ğ
ı
nda ise çal
ı
ş
ma noktalar
ı
 
ş
ekil üzerindebelirtilen Q
2
, Q
3
ve Q
4
noktalardan birinde olabilirdi. Bu çal
ı
ş
ma noktalar
ı
nda transistördo
ğ
al olarak yükselteç olarak çal
ı
ş
acakt
ı
r. Dolay
ı
s
ı
yla giri
ş
inden uygulanan i
ş
aretiyükselterek ç
ı
k
ı
ş
ı
na aktaracakt
ı
r. Transistör ç
ı
k
ı
ş
ı
ndan al
ı
nan i
ş
aret de nispeten bozulmaolmayacakt
ı
r. Bu durum
ş
ekil-5.2 üzerinde ayr
ı
nt
ı
l
ı
olarak gösterilmi
ş
tir. Örne
ğ
in
ş
ekil-5.2.a’da transistörün çal
ı
ş
ma noktas
ı
uygun seçilmi
ş
ve lineer bir yükseltme sa
ğ
lanm
ı
ş
t
ı
r.Ancak çal
ı
ş
ma noktas
ı
n
ı
n uygun seçilmemesi durumunda ise ç
ı
k
ı
ş
i
ş
aretinde k
ı
rp
ı
lmalarolu
ş
maktad
ı
r. Bu durum
ş
ekil-5.2.b ve c üzerinde gösterilmi
ş
tir.
ANALOG ELEKTRON
İ
K- I Kaplan
 
 128
 
A
a) Lineer Çal
ı
ş
ma
A
b) Ç
ı
k
ı
ş
gerilimi kesim s
ı
n
ı
ı
nda k
ı
rp
ı
lm
ı
ş
A
c) Ç
ı
k
ı
ş
gerilimi doyum s
ı
n
ı
ı
nda k
ı
rp
ı
lm
ı
ş
 
Ş
ekil-5.2 Bir yükselteç devresinin lineer ve nanlineer çal
ı
ş
mas
ı
na örnekler 
DC Yük Hatt
ı
 
Transistörlü yükselteç devrelerinde çal
ı
ş
ma noktas
ı
n
ı
n ve dc yük hatt
ı
n
ı
n öneminigöstermek amac
ı
ile
ş
ekil-5.3.a’da görülen devreden yararlan
ı
lacakt
ı
r. Bu devredetransistörün polarma ak
ı
m ve gerilimleri, V
BB
ve V
CC
kaynaklar
ı
ile ayarlanabilmektedir.Devredeki transistör için kollektör karakteristik e
ğ
rileri ise
ş
ekil-5.3.b’de verilmi
ş
tir.
V
CE
(V)I
C
(mA)R
C
R
B
V
BB
405060
V
CC
0-10V0-5V
302010300µ250µ200µ150µ100µ50µ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22K
200
I
C
β
DC
=200
 
Ş
ekil
-5.3 Ayarlanabilen kaynaklarla dc polarma ve transistörün karakteristik e
 ğ 
risi
DC polarman
ı
n etkisini ve önemini anlamak amac
ı
ile
ş
ekil-5.3’deki devrede I
B
ak
ı
m
ı
n
ı
 farkl
ı
de
ğ
erlere ayarlayal
ı
m. Ayarlad
ı
ğ
ı
m
ı
z her bir I
B
ak
ı
m
ı
de
ğ
erine kar
ş
ı
l
ı
k transistörünI
C
ve V
CE
de
ğ
erlerinin nas
ı
l de
ğ
i
ş
ti
ğ
ini inceleyelim.
İ
lk olarak V
BB
kayna
ğ
ı
n
ı
ayarlayarak I
B
de
ğ
erini 100µA yapal
ı
m. Bu durumdatransistörün kollektör ak
ı
m I
C
;
mA Aµ
 β
B
20100200
===
 olacakt
ı
r. Bu kollektör ak
ı
m
ı
na kar
ş
ı
l
ı
k transistörde olu
ş
an kollektör-emiter gerilim
ş
ümü V
CE
;
mAR
CC CE
6)
20020(10)(
===
 olacakt
ı
r. Bulunan bu de
ğ
erlere kar
ş
ı
l
ı
k gelen transistörün çal
ı
ş
ma noktas
ı
 
ş
ekil-5.4.a datransistör karakteristi
ğ
inde gösterildi
ğ
i gibi Q
1
olacakt
ı
r.
ANALOG ELEKTRON
İ
K- I Kaplan

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ramazan Gülcan liked this
Yeşim Erdem liked this
Hakan Kahraman liked this
Hakan Kahraman liked this
sirhan16 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->