Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnicka analiza

Tehnicka analiza

Ratings: (0)|Views: 471|Likes:
Published by oxys

More info:

Published by: oxys on Oct 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2010

pdf

text

original

 
   E  c  o  n  o  m   i  c   A  n  n  a    l  s  n  o   1   7   0 ,   J  u    l  y   2   0   0   6  -   S  e   p   t  e  m    b  e  r   2   0   0   6
125
SAOPŠTENJA/COMMUNICATIONS
APSTRAKT:
ehnička analiza (.A.) je oblikanalize tržišta hartija od vrednosti zasnovanna proučavanju cena i obima trgovanja.Upotrebom odgovarajućih metoda, cilj .A. jeidentikovanje cenovnih trendova na tržištuakcija, učersa ili valuta. .A. analiza je, u jednoj rečenici, proces kojim se „na osnovukretanja cena akcija u prošlosti, ormuliše sestav o budućim tokovima.“ Koreni .A. nalaze se u radu Čarsla Dauai njegovim zaključcima o globalnom ponašanju tržišta, i u teoriji Eliotovihtalasa. Dau nije smatrao svoju teorijuoruđem za predviđanje kretanja tržišta ilivodičem za investitore, već nekom vrstombarometra opštih tržišnih trendova.Pod pojmom metode .A. objedinjene susve one metode koje se koriste pri praćenjucena, a u cilju što jasnijeg sagledavanjatoka događaja. U tu grupu spadaju vrloraznorodni, uglavnom statistički metodi,među kojima su najpopularniji: utvrđivanjei praćenje trenda, upotreba pokretnih proseka, prepoznavanje cenovnih kontura,izračunavanje indikatora i oscilatora, kao ianaliza ciklusa (indikatora strukture).Potrebno istaći i to da .A. nije nauka, u pravom smislu reči i da metodi koji se koristečesto odstupaju od konvencionalnog načinanjihove upotrebe. Prednost ovih metoda jeste u relativno jednostavnoj upotrebi,sa ciljem da za što kraće vreme daju što jasniju sliku o kretanju cena, uz izbegavanjeupotrebe komplikovanih i kompleksnihmetoda zasnovanih na matematici. Razlog za navedeno je jednostavan i ogleda seu dinamici nansijskih tržišta, gde se promene dešavaju u kratkim vremenskimrokovima, tako da je brzina donošenjaodluka od suštinskog značaja.
KLJUČNE REČI:
nansijska tržišta, cenaakcija, predviđanje, tehnička analiza
ABSTRACT:
echnical analysis (A) isa orm o analysing market encompassing supply and demand o secu-rities accord-ing to the study o their prices and trading volume. Using the appropriate methods,A aims to identiy price movements inthe stock market, utures or currencies. Inshort, A analysis is the process by which „uture price movements are ormulated according to the price history”.A originates rom the work o CharlesDow and his conclusions about the global behaviour o the market, as well as romElliot Wave Teory. Dow did not regard its theory as a tool or stock mar-ket move-ment prediction, nor as a guide or inves-tors, but as a kind o barometer o general market movements.Te term A methods encompasses all themethods used in tracking prices aiming toclearly pre-dict uture events. Many dierent methods, mainly statistical, are used in tech-nical analysis, the most popular ones being:
 Aleksandra Bradić-Martinović * 
DOI: 10.2298/EKA0670125B
PREDvIđANJE CENA AKCIJAPOmOćU TEhNIČKE ANALIzE
STOCK mARKET PREDICTION USINg TEChNICAL ANALySIS
*
Beogradskabankarskaakademija,ITmenadžer
 
   E    k  o  n  o  m  s    k   i  a  n  a    l   i    b  r   1   7   0 ,   j  u    l   2   0   0   6 .  -  s  e   p   t  e  m    b  a  r   2   0   0   6 .
126
 Aleksandra Bradić-Martinović 
JEL: G1, G11
1. UvOD
Tehničkaanaliza(T.A.)jeoblikanalizetržištakojaobuhvataponuduitražnjuhartijaodvrednostinaosnovuproučavanjacena(
 price
)iobimatrgovanja(
vol-ume
).Upotrebomodgovarajućihmetoda,ciljT.A.jeidentikovanjecenovnihtrendovanatržištuakcija,fučersailivaluta.UovomraduprikazivanjeT.A.analizebićesprovedenosastanovištakre-tanjaipredviđanjacenaakcija.T.A.analizaje,ujednojrečenici,proceskojimse
„na osnovu kretanja cenaakcija u prošlosti, ormuliše se stav o budućim tokovima.“
(Dugalić,2002,s.3).
Ona počiva na pretpostavci da se sve poznate inormacije relevantne za ponašanjeučesnika mogu iskoristiti u svakom momentu tekućih aktivnosti na tržištu
,odnos-nodasezaključciobudućemponašanjuučesnikanatržištumoguizvućiiznji-hovogprethodnogponašanja(Nikolić,1995,s.47).Termin
tehnička analiza
,unjenojprimeninanansijskimtržištima,dobijapotpunospecičnoznačenjeuodnosunauobičajenoznačenjepojma.Ukonkret-nomslučajuodnosisenaproučavanjeponašanjasamogtržišta,aneproučavanjerobekojomsetrgujenatomtržištu.
T.A. je metod beleženja (najčešće u oblikugrakona) istorije trgovanja konkretnog nansijskog instrumenta (akcija,fučersa, valuta
1
) i na osnovu toga, procenjivanja mogućeg trenda u budućnosti
(EdwardsD.R.,MageeJ,1992,s,4)
.
MetodT.A.jekarakterističanipotomeštoseunjegovojprimenineinsistirananaučnojundiranosti,većsepotenciraprimenljivostupraksi.Upravoprimen-ljivostirezultatitrgovanjanaosnovuodlukadonetihpomoćuT.A.dovoljnisudaopravdajuupotrebumetoda.
1
Poznatjestavdajezauspešnuupotrebutehničkeanalizeneophodnoveomalikvidnotržište,pamnogianalitičarismatrajudatržišteakcijanijedobarterenzauspešnuanalizuiokrećuse visokolikvidnimtržištimaderivata.
establishing and ollowing trends, using mov-ing average, recognising price mo-mentum,calculating indicators and oscillators, as well as cycle analysis (structure indicators).It is also necessary to point out that A is not a science in the true meaning o the term,and that methods it uses requently deviate rom the conventional manner o their use.Te main advantage o these methods is their relative ease o use, aiming to give as clear  picture as possible o price move-ments, whileat the same time avoiding the use o compli-cated and complex mathematical methods.Te reason or this is simple and is refected in the dynamics o nancial markets, wherechanges occur during short periods o timeand where prompt decision-making is o vital importance.
KEy WORDS:
Financial markets, share prices, prediction, technical analysis
 
   E  c  o  n  o  m   i  c   A  n  n  a    l  s  n  o   1   7   0 ,   J  u    l  y   2   0   0   6  -   S  e   p   t  e  m    b  e  r   2   0   0   6
127
Predviđanjecenaakcijapomoćutehničkeanalize
2. TEORIJSKI KORENI
„ZarazumevanjeDauteorijeneophodnojekratkopodsećanjenadogađajeizprošlosti.Naime,03.jula1984.Godineu„VolStritŽurnalu“(
Wall Street Journal 
)pojaviosečlanakpodnaslovom„StogodišnjicaizvanrednihdelaČarlsaDaua“(
Te Centennial o Charles Dow’s Coptivating Index
).Istovremenoulistu„Baron“(
Barron
),kojiimaistogizdavačakaoi
 Journal 
pojavilasepriča„InvestitoritokomčitavogvekadobrokoristeDauovuteoriju“(
For a Century Teory Has Served Investors Well 
).ObačlankasuobjavljenapovodomstogodišnjiceprvogizdanjastatističkihpodatakaoberzanskomtržištuČarlsaDaua(
Charles H. Dow
),kojejepublikovano3.jula1884.godine.“(Dugalić,2001,s.71).Nakonnjegovesmrti,1902.godine,S.A.Nelsonobjaviojeknjigu„Osnoveberzanskihšpekulacija“(
Te ABC o Stock Speculation)
.Ureprintuizdanjakojisepojavio1978.(
Fraser Publishing Company, Burlington),
prviputjeupotrebljeniz-razDauovateorija(
Dow Teory
)iodtadajetajterminušaouupotrebu.„Upred-govoruovogizdanja,RičardRasel(
Richard Russell 
)uporediojeDauovdoprinosberzanskojteorijiFrojdovimdoprinosompsihijatriji.“(Dugalić,2002,s,3).
Dau nije smatrao svoju teoriju oruđem za predviđanje kretanja tržišta ili vodičem za investitore, već nekom vrstom barometra opštih tržišnih trendo- va.
Drugaprimedbaseodnosinapoljenjegovogistraživanja.Daunijeposmatraopojedinačneceneakcijavećnjihoveproseke.ČakidavnoprenoštojeDauizneosvojepretpostavke,bankariiostaliučesnicinanansijskomtržištudošlisudozaključkasudaseceneakcijavelikihistabilnihkompanijanatržištukrećuuistompravcu,tj.darastuipadajuistovremeno.NaosnovutihpretpostavkiDau jeormiraoberzanskiindekskojijeuosnovibioprosek.PrviDauovindeksbiojeunajvećembrojusastavljenodakcijaželezničkihkompanija,jerjetaoblastbiladominantnautomperiodu.DobioimeDau-DžonsIndustrijskiindeks(
Dow- Jones Industrial Average - DJIA
)iobuhvataoje11akcija(9izoblastiželeznice).
2.1. OSNOvNI DAUOvI PRINCIPI
Praćenjemkretanjaproseka,Daujeizveoodređenezaključke,aupravoonipredstavljajuosnovneprincipenjegoveteorije.Izdvojenisuosnovni:
1. Proseci odražavaju globalno mišljenje i procene.
Svakiindividualni(iliinstitucionalni)investitorseprilikomdonošenjaodlukeotrgoviniakci- jamaoslanjanaprocenu.Oddobreililošeprocenezavisiishodtrgovineudužemilikraćemroku.Razvijenotržište,uodnosimaponudeitražnjesučeljavahiljadetakvihinvestitora,atimeobuhvatainjihoveprocene.
Dau je smatrao da proseci sadrže u sebi zbir svih tih procena i mišljenja in-vestitora i da se praćenjem proseka može steći uvid u globalni stav učesnika
.Unapredsemoguizuzetisamosituacijekojeseklasikujupodvišasila

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Milos Jovanovic liked this
Mirsad Mujić liked this
kurtovic liked this
bokiboka liked this
ludisesirdzija liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->