Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
phuong_phap_giai_hoa_4959_32583126

phuong_phap_giai_hoa_4959_32583126

Ratings:
(0)
|Views: 176|Likes:
Published by hieu46hoa

More info:

Published by: hieu46hoa on Oct 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

 
Các b
n thân m
ế 
n,
 
Chúng tôi c
ố 
ắ 
ng chuy
ể 
n ki
ể 
u ch
ữ 
VNI Times qua unicode, nh
ư 
ng n
ế 
u không chuy
ể 
n k 
 p thì xin các b
n hãydownload font VNI Times
để 
 
đọ
c
đỡ 
. Xin cám
ơ 
n. Vietscienceshttp://www.vnisoft.com/emailcollect.html 
 Ch
ươ 
ng trình Hóa h
c
 Chuần bị thi vô Đại học: Số oxi hóa khử Phản ứng oxi hóa khử Thế điện hóa chuẩn Các phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử
 
Quy luật chung về sự hòa tan trong nước các muối và hydroxyd 
IV.QUI LU
 Ậ 
T CHUNG V 
S
Ự 
HÒA TAN TRONG N
ƯỚ 
C C
 A CÁC MU
I VÀ HIDROXIT TH
ƯỜ 
 NG G
 Ặ 
P
 
Các qui lu
t th
c nghi
m v
s
hòa tan này giúp bi
ế
t
đượ 
c mu
i hay baz
ơ 
(baz, base) nào cóth
hòa tan trong n
ướ 
c t
o dung d
ch, mu
i hay baz
ơ 
nào không tan (k 
ế
t t
a, tr 
m hi
n, coinh
ư
không t
o dung d
ch).
Đ
i
u này
để
chúng ta bi
ế
t ph
n
ng trao
đổ
i hay ph
n
ng trongdung d
ch có th
x
y ra hay không (nh
ư
mu
i v
ớ 
i mu
i, mu
i v
ớ 
i baz
ơ 
, kim lo
i v
ớ 
i dungd
ch mu
i,…).
1. Taát caû caùc muoái N
itrat (NO 
 ), Axetat (CH 
COO 
 ), Clorat (ClO 
 ) 
ñeàu
tan.
 Thí du
 
  ï: AgNO
3
, Pb(NO
3
)
2
, Zn(CH
3
COO)
2
, Fe(CH
3
COO)
3
, KClO
3
, Ca(ClO
3
)
2
,Pb(CH
3
COO)
2
, Al(NO
3
)
3
 
tan
ñöôïc trong nöôùc taïo dung dòch.
 
2. Taát caû caùc muoái
Natri (Na 
 ), Kali (K 
 ), Amoni (Amonium, NH 
 ) tan.
 Thí duï:
 
NaCl, K
2
CO
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, Na
2
SO
3
, K
2
S, (NH
4
)
2
C
2
O
4
, K
2
SO
3
, Na
3
PO
4
 
tan
ñöôïc trong nöôùc taïo dung dòch.3.
 Haàu heát 
caùc muoái
Clorua (Cl 
 ) 
,
Bromua (Br 
 ) 
,
Ioñua (I 
 ) 
 
tan 
. Nhöng caùc muoáiClorua, Bromua, Ioñua sau ñaây khoâng tan ( ): Baïc (Ag
+
)
 ,
Chì (Pb
2+
), Ñoàng(I) (Cu
+
), Thuûy ngaân (I) (Hg
22+
).Thí duï:
 
AlCl
3
, CuCl
2
, ZnBr
2
, FeI
2
, MgCl
2
, HgCl
2
, CuBr
2
, BaI
2
, FeCl
3
, ZnCl
2
 
tan
. AgCl, PbCl
2
, CuCl, Hg
2
Cl
2
, AgBr, AgI
khoâng tan
( ).4. Haàu heát caùc muoái
Sunfat (SO 
2- 
 ) tan 
. Nhöng caùc muoái Sunfat sau ñaây
khoâng tan
:
Bari (Ba
2+
)
,
Stronti (Sr
2+
)
,
Chì (Pb
2+
)
. Caùc muoái Sunfat sau ñaây
tan ít
:
Canxi
 
(Ca
2+
),
 
Baïc (Ag
+
), Thuûy ngaân (I) (Hg
22+
)
.
 
Thí duï:
 
ZnSO
4
, Al
2
(SO
4
)
3
, CuSO
4
, HgSO
4
, FeSO
4
, Fe
2
(SO
4
)
3
, MgSO
4
, (NH
4
)
2
SO
4
,Cr
2
(SO
4
)
3
, K
2
SO
4
 
tan
.BaSO
4
, SrSO
4
, PbSO
4
 
khoâng tan
.CaSO
4
, Ag
2
SO
4
, Hg
2
SO
4
 
tan ít (tan vöøa phaûi)
.
 
5. Haàu heát caùc muoái
Sunfua (S 
2- 
 ) 
 
khoâng tan
. Nhöng caùc muoái Sunfua sau ñaây
tan
:cuûa kim loaïi kieàm [ Liti (Li
+
),
Natri (Na
+
)
,
Kali (K
+
)
, Rubiñi (Rb
+
), Xezi (Cs
+
),
 
Franxi (Fr
+
) ], cuûa kim loaïi kieàm thoå [
Canxi (Ca
2+
)
, Stronti (Sr
2+
),
Bari (Ba
2+
)
,Rañi (Ra
2+
) ] vaø
Amoni (NH
4+
)
.Thí duï:
 
CuS, ZnS, Ag
2
S, FeS, HgS
khoâng tan
;Na
2
S, K
2
S, CaS, BaS, (NH
4
)
2
S
tan
.
Löu yù
 
L.1.
 
Caùc muoái Sunfua kim loaïi hoùa trò 3 nhö 
 
Al 
 , Fe 
 , Cr 
khoâng hieän dieän trong nöôùc 
. Trong nöôùc chuùng bò thuûy phaân hoaøn toaøn taïo hiñroxit kim loaïi keát tuûa ( ) vaøkhí H
2
S bay ra.
L.2.
 
Do ñoù, neáu coù phaûn öùng naøo taïo caùc muoái Sunfua kim loaïi treân trong dung dòch nöôùc,thì thöïc teá laø thu ñöôïc hiñroxit kim loaïi töông öùng keát tuûa vaø khí H
2
S bay ra.Thí duï:2AlCl
3
+ 3Na
2
S Al
2
S
3
+ 6NaClAl
2
S
3
+ 6H
2
O 2Al(OH)
3
+ 3H
2
S2AlCl
3
+ 3Na
2
S + 6H
2
O 2Al(OH)
3
+ 3H
2
S + 6NaClCr
2
(SO
4
)
3
+ 3K
2
S Cr
2
S
3
+ 3K
2
SO
4
 Cr
2
S
3
+ 6H
2
O 2Cr(OH)
3
+ 3H
2
SCr
2
(SO
4
)
3
+ 3K
2
S + 6H
2
O 2Cr(OH)
3
+ 3H
2
S + 3K
2
SO
4
 2Fe(NO
3
)
3
+ 3Na
2
S Fe
2
S
3
+ 6NaNO
3
 Fe
2
S
3
+ 6H
2
O 2Fe(OH)
3
+ 3H
2
S2Fe(NO
3
)
3
+ 3Na
2
S + 6H
2
O 2Fe(OH)
3
+ 3H
2
S + 6NaNO
3
6. Haàu heát caùc muoái
Cacbonat (CO 
2- 
 ), Sunfit (SO 
2- 
 ), Silicat (SiO 
2- 
 ), Photphat 
 
(PO 
3- 
 ), Oxalat ( 
OOC-COO 
 ,
2- 
 ) 
 
khoâng tan 
. Nhöng caùc muoái Cacbonat,Sunfit, Silicat, Photphat, Oxalat sau ñaây tan: cuûa kim loaïi kieàm (
Na
+
,
K
+
, Rb
+
, Cs
+
,Fr
+
), cuûa Amoni (
NH
4+
).Thí du
 
  ï:CaCO
3
, BaSO
3
, FeCO
3
, MgSiO
3
, Ag
3
PO
4
, CaC
2
O
4
, PbCO
3
, ZnSO
3
, Al
2
(SiO
3
)
3
, FePO
4
,CuC
2
O
4
, Ca
3
(PO
4
)
2
 
khoâng tan
.
 
Na
2
CO
3
, K
2
SO
3
, (NH
4
)
2
C
2
O
4
, K
3
PO
4
, Na
2
SiO
3
, K
2
CO
3
 
tan
.
Löu yù
 
L.1.
Li
2
CO
3
, Li
3
PO
4
 
tan ít
.
 L.2.
Caùc muoái Cacbonat kim loaïi hoùa trò 3 nhö 
Al 
(CO 
 ) 
 , Fe 
(CO 
 ) 
 , Cr 
(CO 
 ) 
khoâng 
 
hieän dieän trong nöôùc 
. Trong nöôùc chuùng bò thuûy phaân hoaøn toaøn taïo hiñroxit kimloaïi töông öùng keát tuûa vaø khí CO
2
bay ra. Do ñoù, neáu coù phaûn öùng naøo caùc muoáiCacbonat treân trong dung dòch nöôùc thì thöïc teá laø thu ñöôïc Hiñroxit kim loaïi keát tuûavaø khí CO
2
thoaùt ra.Thí duï:Al
2
(SO
4
)
3
+ 3K
2
CO
3
Al
2
(CO
3
)
3
+ 3K
2
SO
4
 Al
2
(CO
3
)
3
+ 3H
2
O 2Al(OH)
3
+ 3CO
2
 Al
2
(SO
4
)
3
+ 3K
2
CO
3
+ 3H
2
O 2Al(OH)
3
+ 3CO
2
+ 3K
2
SO
4
 2Fe(NO
3
)
3
+ 3Na
2
CO
3
Fe
2
(CO
3
)
3
+ 6NaNO
3
 Fe
2
(CO
3
)
3
+ 3H
2
O 2Fe(OH)
3
+ 3CO
2
 2Fe(NO
3
)
3
+ 3Na
2
CO
3
+ 3H
2
O 2Fe(OH)
3
+ 3CO
2
+ 6NaNO
3
 2CrCl
3
+ 3K
2
CO
3
Cr
2
(CO
3
)
3
+ 6KClCr
2
(CO
3
)
3
+ 3H
2
O 2Cr(OH)
3
+ 3CO
2
 2CrCl
3
+ 3K
2
CO
3
+ 3H
2
O 2Cr(OH)
3
+ 3CO
2
+ 6KCl7. Taát caû caùc muoái
Cacbonat axit (HCO 
 ) 
,
Sunfit axit (HSO 
 ) 
,
Aluminat (AlO 
 ) Zincat (ZnO 
2- 
 ) 
 
tan 
.Thí du
 
  ï: NaHCO
3
, Ca(HCO
3
)
2
, Ba(HCO
3
)
2
, KHSO
3
, Ca(HSO
3
)
2
, Ba(HSO
3
)
2
, NaAlO
2
,Ba(AlO
2
)
2
, K
2
ZnO
2
, BaZnO
2
 
tan
.
8.
Haàu heát
Hiñroxit (OH 
) kim loaïi khoâng tan 
. Nhöng caùc Hiñroxit sau ñaây
tan
: cuûakim loaïi kieàm (Li
+
 ,
Na
+
 ,
K
+
 ,
Rb
+
, Cs
+
, Fr
+
)
 ,
Bari (Ba 
2+ 
 ) 
 ,
Amoni (NH
4+
)
. CaùcHiñroxit sau ñaây
tan ít
: Canxi (Ca
2+
), Stronti (Sr
2+
).Thí duï:
 
Al(OH)
3
, Cu(OH)
2
, Fe(OH)
2
, Fe(OH)
3
, Zn(OH)
2
, Mg(OH)
2
, Cr(OH)
3
,Ni(OH)
2
 
khoâng tan
.NaOH, KOH, Ba(OH)
2
, NH
4
OH
tan
.Ca(OH)
2
, Sr(OH)
2
tan ít
.
Löu yù

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Nguyen Duynhi liked this
chemvn liked this
caohochoak5 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->