Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
aspNet

aspNet

Ratings: (0)|Views: 1,701|Likes:
Published by rokxah

More info:

Published by: rokxah on Oct 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
1
 
AAASSSPPP...NNNEEETTT AAASSSPPP...NNNEEETTTAAAJJJAAAXXX AAADDDOOO...NNNEEETTT MMMaaakkkaaallleeellleeerrriii 
UUU
ğğğ
uuurrrUUUMMMUUUTTTLLLUUUOOO
ĞĞĞ
LLLUUU
 
wwwwwwwww...uuummmuuutttllluuuooogggllluuu...cccooommm hhhttttttppp::://////uuummmuuutttllluuuooogggllluuu...bbblllooogggssspppooottt...cccooommm uuuggguuurrr...uuummmuuutttllluuuooogggllluuu@@@nnneeetttrrrooonnn...cccooommm...tttrrr Son Güncelleme: 18 May
õ
s 2008
Bu materyali istedi
ğ
iniz
ş
ekilde da
ğ
õ
tabilir ve sitenizde yay
õ
nlayabilirsiniz.
 
 
2
İ
çindekiler 
Önsöz...................................................................................................................................3
 
ASP.NET...............................................................................................................................4
 ASP.NET Web Site Administration Tool............................................................................5HttpBrowserCapabilities ile Taray
õ
c
õ
Bilgilerine Ula
ş
mak...................................................8AdRotator ile Reklam Yönetim Sistemi Geli
ş
tirmek..........................................................12View State ile Durum Yönetimi........................................................................................19ASP.NET 2.0 - Sayfa Direktifleri (Page Directives)..........................................................29ASP.NET 2.0 - Performans Yönetimindeki Yenilikler.......................................................38GridView'e Programatik Veri Ba
ğ
lamada Sayfalama ve S
õ
ralama
İş
lemleri.....................49GridView Kay
õ
tlar 
õ
n
õ
Okumak ve Metin Dosyas
õ
na Aktarmak...........................................54GridView'deki Kay
õ
tlar 
õ
Excel Dosyas
õ
na Aktarmak..........................................................61ASP.NET 3.5 ile Gelen Yenilikler.....................................................................................67TreeView'da Veritaban
õ
yla ve XML Dosyalarla Çal
õ
ş
mak.................................................74Site Navigasyonu Hakk
õ
nda Bilinmeyenler.......................................................................84TreeView Kontrolüne Kullan
õ
c
õ
 
İ
ste
ğ
ine Göre Veri Ekleme..............................................97
ASP.NET AJAX.................................................................................................................107
 ASP.NET ATLAS............................................................................................................108AJAX: Asenkron JavaScript ve XML...............................................................................115ASP.NET AJAX Uygulamalar 
õ
ile
İ
lgili Sorunlar ve Çözümleri.........................................122AJAX Uygulamalar 
õ
nda UpdatePanel Kullan
õ
m
õ
..............................................................126ASP.NET AJAX’a Giri
ş
...................................................................................................133
Di
ğ
er Konular....................................................................................................................140
 Excel Dosyas
õ
ndaki Bilgilere Ula
ş
mak............................................................................141Datatable ile S
õ
ralama ve Filtreleme
İş
lemleri.................................................................145Ad
õ
m Ad
õ
m Team Foundation Server Single-Server Kurulumu.......................................154
 
3
Önsöz
Bu e-kitapta
ASP.NET
,
ASP.NET AJAX
ve
ADO.NET
gibi .NET teknolojileri ile ilgili yazm
õ
ş
 oldu
ğ
um makaleleri topluca bulabilirsiniz.
Ş
imdilik üç ayr 
õ
kategoride yer alan makaleler,
İ
çindekiler k
õ
sm
õ
nda yaz
õ
m tarihlerine göre s
õ
ralanm
õ
ş
t
õ
r. Yine her kategorinin ba
ş
lang
õ
c
õ
nda,o kategoride yer alan makaleler ile ilgili anahtar kelimeler yer almaktad
õ
r.Kitapta görmü
ş
oldu
ğ
unuz makalelerin çevrimiçi versiyonlar 
õ
n
õ
 
yazgelistir.com
ve
msakademik.net
adreslerinden de takip edebilirsiniz.
Ş
imdilik yirminin üzerindeki teknikiçerikli makalenin yer ald
õ
ğ
õ
bu kitab
õ
yeni makaleler yazd
õ
kça güncellemeye çal
õ
ş
aca
ğ
õ
m. E-kitap’
õ
n güncel versiyonu için
www.umutluoglu.com
adresini takip edebilirsiniz.Bu kitab
õ
sitenizden veya forumlardan payla
ş
abilirsiniz.
U
ğ
ur UMUTLUO
Ğ
LU

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
pakizeatam liked this
Erdem Acar liked this
Kumar Anupam liked this
hbiberoglu liked this
sporcu88 liked this
Sadık Gök liked this
aeren1 liked this
receptarakci liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->