Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15_Kasim 2003

15_Kasim 2003

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by sonmez

More info:

Published by: sonmez on Oct 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2009

pdf

text

original

 
‹çindekiler 
Web Programc›l›¤›
Java’ya Girifl
Fiyat:
9.000.000 TL
(KDV ve gönderim ücreti dahil)
Siparifl için:http://abone.vogel.com.tr
CHIP WORKSHOP’da BUAY 
CHIP WorkshopKlasörü
’nüayraçlar›ylabirlikte siparifledebilir vekendi arflivinizioluflturabilirsiniz.
Kesin, biriktirin,kendi arflivinizioluflturun
CHIP Workshop Klasörü
>>>>
Java Serisi
Java ile ProgramlamaBölüm 2
Excel Serisi
Menü Haz›rlamak
 
Web Programc›l›¤›
82
CHIP
Workshop
>>
‹ 
nternetin popüler olmas›yla birlikte,uzun denebilecek bir süreden beri birJava furyas›d›r gidiyor. Ortal›kta Javahakk›nda kimi do¤ru kimi yanl›fl bir çok söy-lenti dolafladursun, biz bu ayki StudioWebbölümümüzde Java hakk›nda merak edilen-lere biraz olsun aç›kl›k getirip, bu teknolojiyitan›tmak istedik.
Java nedir?
Java temelde kendine özgün yorumlanmatarz› olan bir bilgisayar dilidir. Ama bu öz-gün tarz, üzerinde yap›lanan yeni bir tekno-lojinin do¤mas›n› sa¤lam›flt›r. Bu bak›mdanJava denince akla hem bir ‘programlama di-li’ hem de bir ‘teknoloji’ gelmelidir. Java’y›farkl› yapan fleyi anlamak için konuyu en te-melinden ele almak gerekir.
Bilgisayar dilleri ve Java
Bilgisayarlar say›sal elektronik yap›da ol-duklar›ndan anlad›klar› tek fley ikili (binary)say› düzenindeki 1 ve 0 rakamlar›d›r. Bu ba-k›mdan bir bilgisayarla ayn› dili konufluyorolmam›z için ona yapmas›n› istedi¤imizfleyleri belli bir s›rada 1 ve 0’lardan oluflanbir dizi halinde iletebilmemiz gerekirdi.Farkl› makinelerin farkl› dizi yap›lar›n› anla- yabilmesi gerçe¤ini de unutmamak gerekir.1’li ve 0’l› rakamlardan meydana gelen budizilerden oluflan ve bir bilgisayar›n anlaya-bilece¤i dile makine kodu denilmekte.
<<<<
Bilgisayar ve programc›l›kla ilgisi olan herkes ‘Java’y› duymufltur.Peki Java’n›n ne oldu¤unu, isminin nereden geldi¤ini, ne ifle yarayabilece¤ini vealternatiflerinden ne fark› oldu¤unu hiç merak ettiniz mi? ‹flte merak›n›z› gidere-cek cevaplar.
    ✂
Programc› dedi¤in programlar›n› ikili say› düzeninde kodlar!
 Java’ya Girifl Java’ya Girifl

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->