Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13_Eylül 2003

13_Eylül 2003

Ratings: (0)|Views: 51 |Likes:
Published by sonmez
Kendi web tarayıcınızı tasarlayın. (My Own Browser)
Kendi web tarayıcınızı tasarlayın. (My Own Browser)

More info:

Published by: sonmez on Oct 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2009

pdf

text

original

 
‹çindekiler 
Web Programc›l›¤›
Fscommand ve iki Flashanimasyonu aras›nda iletiflim
Fiyat:
9.000.000 TL
(KDV ve gönderim ücreti dahil)
Siparifl için:http://abone.vogel.com.tr
CHIP WORKSHOP’da BUAY 
CHIP WorkshopKlasörü
’nüayraçlar›ylabirlikte siparifledebilir vekendi arflivinizioluflturabilirsiniz.
Kesin, biriktirin,kendi arflivinizioluflturun
CHIP Workshop Klasörü
>>>>
Java Serisi
Java ile programlama
Excel Serisi
USERFORM’LAR ‹LE ÇALIfiMAK - 1
 
Web Programc›l›¤›
70
CHIP
Workshop
>>
Ö
zellikle Netscape ve Opera taray›c›-lar›n›n kullan›c›lar›na farkl› tasa-r›m temalar›n› indirip sistemlerine yüklemelerine imkan tan›yan yap›lar›, webgezginlerinin bu taray›c›lara olan ilgisini hergün biraz daha art›ra dursun, biz bu aykiStudioWeb köflemizde bu konuyu biraz da-ha farkl› yönden ele alaca¤›z. ‹stedi¤iniz ta-ray›c› modeliyle, bizzat kendi yapt›¤›n›z, ak-l›n›za gelebilecek herhangi bir tasar›m› kul-lanabilmeyi ister miydiniz? Kim istemez ki?‹flte f›rsat.
Web taray›c›m›z›n özellikleri
Bu ayki köflemizin konusunu oluflturan webtaray›c›m›z, elbette ki ticari web taray›c›lar›-n›n sahip oldu¤u tüm özelliklere sahip ol-mayacak ama sörf yapmak için gerekli olantemel ifllevleri bulunduracak. ‹flte taray›c›-m›z›n özellikleri.
Tüm iflletim sistemlerinde çal›flabilmeimkan›!
❿¤
‹nternete ba¤l› tüm bilgisayarlarda yük-lemeye gerek olmadan online olarak çal›fla-bilme özelli¤i!
❿¤
Sisteminize yüklü olan diledi¤iniz webtaray›c›n›n özelliklerinde çal›flabilme imka-n›!
❿¤
Toplam 90KB dosya büyüklü¤ü!
❿¤
Diledi¤iniz boyutta ya da tam ekran ola-rak aç›labilme
❿¤
Tasar›m›n› bizzat kendiniz yapaca¤›n›zve taray›c›n›z› ilk açt›¤›n›zda görü-ntülenecek bir bafllang›ç sayfas›
❿¤
Bir önceki ya da bir sonraki sayfaya git-meyi sa¤layan ileri-geri dü¤meleri
❿¤
Bir sayfan›n yüklenmesi esnas›nda yükle-me ifllemini iptal eden durdurma dü¤mesi
❿¤
Online ya da lokal olarak aç›lacak her-hangi bir sayfan›n adresini girebilece¤inizURL adres çubu¤u
❿¤
Yüklü durumdaki sayfay› güncelleyecektekrar yükleme dü¤mesi
❿¤
Kulland›¤›n›z taray›c› modeli için tan›ml›bafllang›ç sayfas›na gitmeyi sa¤layan Homedü¤mesi
❿¤
Sörf s›ras›nda e-posta göndermek istedi-¤iniz durumlarda bofl bir e-posta yaratabi-len E-mail dü¤mesi
❿¤
Ekranda görünen sayfan›n yaz›c›dan ç›k-t›s›n› almak için Printer dü¤mesi
❿¤
Ve tabii en önemlisi kendi tasar›m›n›z-dan oluflacak skin, yani grafiksel arayüz.Bu ifllevleri haiz uygulama paketimiziMyOwnBrowser Light olarak isimlendirebi-liriz. Çünkü dahas› var. Çal›flmam›za onlineiçerikler için olmay›p etkisini sadece lokaliçerikler üzerinde görebilece¤iniz baz› ek ifl-levsellikler katmak da mümkün. Bunlar:
❿¤
Stilini yine kendiniz belirleyece¤iniz kay-d›rma çubuklar›
❿¤
Sayfay› kayd›rmak için üzerine t›klamakzorunda oldu¤unuz orijinal kayd›rma dü¤-meleri yerine kendi tasar›m›n›z olan ve sa-dece üzerine imlecinizle geldi¤inizde sayfa- y› kayd›racak olan dü¤meler
❿¤
Sayfan›n kaynak kodunu bir pencere için-de gösterecek kaynak kodu dü¤mesi
❿¤
Sayfa üzerinde arad›¤›n›z herhangi bir di-zeyi bulman›za yard›mc› olacak arabul dü¤-mesi
❿¤
Ve bütün bunlara ilave olarak taray›c›n›-z›n özelliklerini ileride daha da art›rabilmeimkan›Listemizden etkilenmifl olmal›s›n›z. Bun-ca önemli ifllevleri olan bir program› 90KB’l›k bir paket içine nas›l yerlefltirdi¤imizive birkaç sayfadan oluflan bir atölyede nas›lolup da ö¤renece¤inizi merak ediyor olmal›-s›n›z. fiimdi gelelim iflin s›rr›na:Asl›nda projemiz ticari web taray›c›lar›gibi belirli bir iflletim sistemine göre çal›fl-mas› amac›yla derlenmifl bir program de¤il.Tüm iflletim sistemlerinde çal›flabilmesiözelli¤inden dolay› “Acaba Java ile prog-ramlanm›fl bir uygulama m›?” diye tahminedenleriniz olabilir ama söyleyelim, o da de-¤il. Uygulamam›z temelde JavaScript’in bi-linmeyen özelliklerini kullanan bir web say-fas›. Evet, evet, yanl›fl duymad›n›z. Asl›ndauygulamam›z gerçek anlamda bir HTMLsayfas›. Ve yukar›da saym›fl oldu¤umuzözelliklerin tümünü sadece ve sadece Ja-vaScript’ten al›yor. Dolay›s›yla yapabildikle-
<<<<
Kendi web taray›c›n›z›tasarlay›n! 
Bu ay oldukça ilginç bir proje gerçeklefltirece¤iz. Hep birlikte belki de bir ilke imza at›p kendi tasar›m›m›z›tafl›yan bir web taray›c› uygulamas› yapaca¤›z. Tüm iflletim sistemlerinde ve internete ba¤l› tüm bilgisa- yarlarda online olarak çal›flabilen bu uygulama sayesinde, art›k web’de sörf zevkini kendi tasar›m›n›z›neseri olan bir taray›c›da sürdürebileceksiniz.
    ✂

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->