Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mo hinh IS_LM

Mo hinh IS_LM

Ratings: (0)|Views: 1,453|Likes:
Published by heonguhorse

More info:

Published by: heonguhorse on Oct 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

 
Kinh t
ế
V
 ĩ 
Bài t
 p
ng d
ng – Mô hình IS-LM
 Nguyen Hoai Bao1
MÔ HÌNH IS-LM TRONG N
N KINH T
 
Đ
ÓNG TRONG NG
N H
N
1.
 
Các thành ph
n ch
y
ế
u c
a t
ng chi tiêu hay t
ng c
u (AE hay AD) là gì?2.
 
Gi
i thích các t
“Tiêu dùng t
 
đị
nh” và “Khuynh h
ướ 
ng tiêu dùng biên, MPC”?3.
 
Các thành ph
n ch
y
ế
u c
a chi tiêu
đầ
u t
ư
(I)?4.
 
Gi
i thích s
khác nhau gi
a chi tiêu hàng hoá và d
ch v
c
a chính ph
(G) v
ớ 
icác kho
n chuy
n nh
ượ 
ng c
a chính ph
(Tr)?5.
 
Gi
i thích “S
nhân chi tiêu”, “Kho
n b
ơ 
m vào” và “Kho
n rò r 
”?6.
 
Xem xét mô hình kinh t
ế
v
 ĩ 
mô sau:AE = C + I + GC = a + b.YI = I
0
 G = G
0
 a.
 
S
n l
ượ 
ng cân b
ng
đượ 
c tính nh
ư
th
ế
nào? b.
 
S
nhân có d
ng là gì?c.
 
Tính s
n l
ượ 
ng cân b
ng n
ế
u bi
ế
t a = 200, b = 0,6, I
0
= 500, và G
0
= 300?d.
 
S
nhân b
ng bao nhiêu?7.
 
Gi
s
C = 0,8.Y,
đầ
u t
ư
d
ki
ế
n (k 
ế
ho
ch) là 500, và không có khu v
c chính ph
(G = 0).a.
 
Ứ 
ng v
ớ 
i m
c c
u bên trên, hãy tính m
c s
n l
ượ 
ng cân b
ng? b.
 
 N
ế
u m
c s
n l
ượ 
ng th
c t
ế
ban
đầ
u là 2000,
đ
ây có ph
i là m
c cân b
ngkhông? N
ế
u không, hãy mô t
cách th
c cân b
ng
đượ 
c xác l
 p?8.
 
Gi
s
có m
t mô hình nh
ư
sau:AE = C + I + GC = a + b.Y
d
 I = I
0
 G = G
0
 T = t.YY
d
= Y – T = (1 – t).Yv
ớ 
i t là thu
ế
su
t, Y
d
là thu nh
 p kh
d
ng, bi
ế
t b = 0,7 và t = 0,2. Hãy tính giá tr 
 c
a s
nhân?9.
 
Đườ 
ng IS là gì? T
i sao
đườ 
ng IS d
c xu
ng trên to
 
độ
(Y, r)?10.
 
 N
ế
u hàm tiêu dùng
đượ 
c cho b
ở 
i: C = a + b.Y và
đầ
u t
ư
I = h – k.r. Hãy vi
ế
t ph
ươ 
ng trình c
a
đườ 
ng IS?11.
 
Đườ 
ng LM là gì? T
i sao
đườ 
ng LM d
c lên trên to
 
độ
(Y, r)?
 
Kinh t
ế
V
 ĩ 
Bài t
 p
ng d
ng – Mô hình IS-LM
 Nguyen Hoai Bao2 12.
 
 N
ế
u hàm c
u ti
n có d
ng: M
D
= d + e.Y – g.r, và cung ti
n c
 
đị
nh
ở 
m
c M
S
=M
0
. Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng LM?13.
 
Gi
i thích cách th
c cân b
ng kinh t
ế
v
 ĩ 
đượ 
c xác
đị
nh trong mô hình IS-LM?14.
 
S
d
ng thông tin bài 10 và 12, tính m
c s
n l
ượ 
ng và lãi su
t cân b
ng, n
ế
u bi
ế
ta = 0, b = 0,8, h = 7, k = 0,2, d = 0, e = 1, g = 2, và M
0
= 20?15.
 
Cho mô hình IS-LM sau:C(Y-T) = 200 + 0,8(Y-T)I(r) = 190-100r T = 100G =100M = 1400P = 4L(Y,r) = 0,2Y-500r a)
 
Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng IS xác
đị
nh
độ
d
c c
a
đườ 
ng IS? b)
 
 N
ế
u G t
ă
ng b
ng 20, (
G =20), thì
đườ 
ng IS s
d
ch theo ph
ươ 
ng n
m ngang là bao nhiêu? N
ế
u T c
ũ
ng t
ă
ng
đồ
ng th
ờ 
i b
ng 20 (
T =20), thì
đườ 
ng IS s
d
chtheo ph
ươ 
ng n
m ngang b
ng bao nhiêu?c)
 
Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng LM và xác
đị
nh
độ
d
c c
a
đườ 
ng LM?d)
 
 N
ế
u M t
ă
ng b
ng 20 (
M =20), thì
đườ 
ng LM s
d
ch chuy
n theo ph
ươ 
ng n
mngang b
ng bao nhiêu?e)
 
V
ớ 
i liên h
IS trong ph
n a) và liên h
LM trong ph
n c), xác
đị
nh m
c s
n l
ượ 
ngcân b
ng (Y), lãi su
t cân b
ng (r), tiêu dùng (C),
đầ
u t
ư
(I), và ti
ế
t ki
m qu
c giaf)
 
Gi
s
chính ph
t
ă
ng G b
ng 20 (
G =20), nh
ư
ng mu
n gi
m
c s
n l
ượ 
ng cân b
ng không
đổ
i, thì T ph
i t
ă
ng bao nhiêu? Thành ph
n c
a ti
ế
t ki
m qu
c giathay
đổ
i nh
ư
th
ế
nào?g)
 
B
gi
thi
ế
t P c
 
đị
nh. Tìm hàm t
ng c
u?h)
 
 N
ế
u G t
ă
ng b
ng 20 (
G =20), thì
đườ 
ng t
ng c
u s
d
ch chuy
n theo ph
ươ 
ngn
m ngang b
ng bao nhiêu?i)
 
 N
ế
u M t
ă
ng b
ng 20 (
M =20), thì
đườ 
ng t
ng c
u s
d
ch chuy
n theo ph
ươ 
ngn
m ngang b
ng bao nhiêu? j)
 
Gi
s
hàm cung có d
ngYS
 
= 450.P. Xác
đị
nh m
c s
n l
ượ 
ng cân b
ng (Y), lãisu
t cân b
ng (r), tiêu dùng (C),
đầ
u t
ư
(I), và ti
ế
t ki
m qu
c gia (S)
 
Kinh t
ế
V
 ĩ 
Bài t
 p
ng d
ng – Mô hình IS-LM
 Nguyen Hoai Bao316.
 
Gi
s
m
t n
n kinh t
ế
 
đượ 
c th
hi
n b
ỡ 
i hai ph
ươ 
ng trình sau:IS: Y = 8.000 -2.000r LM: Y = -2.000 + 2.000r + 2(M/P)Trong
đ
ó r là lãi su
t, P=1 và s
n l
ượ 
ng ti
m n
ă
ng là 4.000a)
 
Gi
s
Ngân Hàng Trung
Ươ 
ng s
d
ng chính sách ti
n t
m
ở 
ng
để
 
đạ
t
đượ 
cm
c s
n l
ượ 
ng ti
m n
ă
ng. Hãy xác
đị
nh M, r 
để
 
đạ
t
đượ 
c m
c tiêu trên. b)
 
Gi
s
ng IS ch
u tác
độ
ng b
ỡ 
i m
t cú s
c ng
u nhiên, và ph
ươ 
ng trình
đườ 
ngIS = 8.000-2.000r + u, trong
đ
ó u là cú s
c mà nó b
ng +200 trong m
t n
a th
ờ 
igian và b
ng -200 trong m
t n
a th
ờ 
i gian khác c
a m
t chu k 
. Bây gi
ờ 
gi
s
 
ng Ngân Hàng Trung
Ươ 
ng mu
n gi
r c
 
đị
nh nh
ư
trong ph
n a), hãy xác
đị
nhY, M khi u=+200 và u= -200.. Hãy so sánh k 
ế
t qu
tính toán và cho nh
n xét v
 tác
độ
ng chính sách trong trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p này.c)
 
c) Bây gi
ờ 
thay vì IS, LM ch
u tác
độ
ng c
a m
t cú s
c và ph
ươ 
ng trình
đườ 
ngLM là : Y=2.000 +2.000r + 2(M/P) + u, trong
đ
ó u là m
t cú s
c s
b
ng +200 trong m
t n
a th
ờ 
i gian và b
ng -200 trong m
t n
a th
ờ 
i gian khác c
a chu
. Bây gi
ờ 
Ngân Hàng Trung
Ươ 
ng gi
r c
 
đị
nh nh
ư
ph
n a), hãy xác
đị
nh Y,M khi u= + 200 và u= -200. Hãy so sánh k 
ế
t q
a tính toán và cho nh
n xét v
tác
độ
ng chính sách trong trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p này.
CHÍNH SÁCH KINH T
V
 Ĩ 
1.
 
Chính sách tài khoá là gì? M
c
đ
ích c
a chính sách tài khoá?2.
 
Hi
n t
ượ 
ng s
l
n át (Crowding out) là gì?3.
 
Chính sách ti
n t
là gì? M
c
đ
ích c
a chính sách ti
n t
?4.
 
Hi
n t
ượ 
ng b
y ti
n (Liquidity trap) là gì?5.
 
Gi
s
chính ph
c
t gi
m thu
ế
thu nh
 p. Hãy ch
ra trong mô hình IS-LM tác
độ
ng c
a chính sách c
t gi
m thu
ế
d
ướ 
i 2 lo
i chính sách ti
n t
sau:a.
 
Chính ph
mu
n gi
lãi su
t không
đổ
i thông qua vi
c k 
ế
t h
ợ 
 p v
ớ 
i chínhsách ti
n t
. b.
 
Cung ti
n duy trì không
đổ
i.Gi
i thích s
khác nhau c
a k 
ế
t qu
c
a b
n.6.
 
S
d
ng mô hình IS-LM
để
nghiên c
u s
tác
độ
ng c
a vi
c gia t
ă
ng chi tiêu c
achính ph
 
đượ 
c tài tr 
ợ 
b
ở 
i t
ă
ng: (a) Thu
ế
, (b) Vay m
ượ 
n, và (c) In thêm ti
n.7.
 
So sánh và t
ươ 
ng ph
n tác
độ
ng c
a chính sách tài khoá và chính sách ti
n t
 trong mô hình IS-LM.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mileyVTT liked this
Truong Le liked this
Hoi Chu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->