Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 905, 13.3.2014]

Slobodna Bosna [broj 905, 13.3.2014]

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 61|Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 905, 13.3.2014]
Slobodna Bosna [broj 905, 13.3.2014]

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 24, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2014

pdf

text

original

 
SRPSKI FRONTOVI: RATNI PUT MILORADA DODIKA 
www.slobodna-bosna.ba
 
BOSANSKO PROLJE]EMJESEC DANA POSLIJE
POLICIJSKA REKONSTRUKCIJA
Nakon mjesec dana intenzivne istrage koju su vodili Federalna uprava policije iDr`avno tu`iteljstvo, pro{log su tjedna uSarajevu uhap{eni NIHAD TRNKA iSALEM HATIBOVI], zbog sumnje da susudjelovali u paljenju zgradePredsjedni{tva BiH; „SB“ doznaje da suistra`itelji identificirali ve}inu huligana kojisu 7. februara predvodili nasilnedemonstracije i da uskoro slijede novahap{enja
SPASILA^KI PLAN
MO@E LI ALUMINIJ PREBRODITIKRIZU?
Slobodna Bosna do{la je u posjed„spasila~kog plana“ koji je nova upravaAluminijskog kombinata Mostar ponudila zaizvla~enje kompanje iz vi{egodi{nje agonije
DIREKTNA DEMOKRATIJA
BOSANSKI LABORATORIJ
Vi{e od mjesec dana {irom Bosnei Hercegovine odr`avaju se protesti i plenu-mi gra|ana i gra|anki. Rad ovih neformalnihtijela privla~i pa`nju {irom svijeta, kakomedija, tako politi~ke i akademske zajed-nice. Vje`banje direktne demokratije nabosanski na~in dobija podr{ku, ali i otvarapuno polemika i daje prostora za kritike.Na{a novinarka mapirala je plenume kojidjeluju u Federaciji, te istra`ila {ta `ele,kako djeluju i {ta su postigli za mjesec dana
ENERGOPETROL NA SUDU
TU@ILA[TVO NA
KRIVOM
TRAGU
Prvoosumnji~eni u slu~aju spornedokapitalizacije Energopetrola, Ned`adBrankovi}, premijersku du`nost preuzeo jegodinu dana nakon {to je Energopetrolpre{ao u ruke Konzorcija INA-MOL.Energopetrol je prodao njegov prethodnikAhmet Had`ipa{i} a s tomodlukom su seslo`ili svi ministri u njegovoj Vladi. Niti jedan ministar nije obuhva}en optu`nicomTu`ila{tva Kantona Sarajevo u slu~ajudokapitalizacije Energopetrola
EKSKLUZIVNO
INSAJDER IZ VLADE SRBIJE
SA[A RADULOVI], ministar privredeVlade Srbije u ostavci, ekskluzivno zaSlobodnu Bosnu, iz stru~nog ugla, potpuno je ogolio politiku lidera SNS-a AleksandraVu~i}a, koji je apsolutni favorit na predsto- je}im izborima u Srbiji. Radulovi} govori oVu~i}evim propalim reformama u Srbiji,la`nim stranim investicijamai prividnojborbi protiv kriminala i korupcije
HAAG
KARAD@I] I NJEGOVI SVJEDOCI
Tokom skoro godinu i po dana izvo|enjadokaza, Radovan Karad`i}doveo je u sud-nicu niz svjedoka upitnog kredibiliteta kojisu u sudnici negirali ve}utvr|ene zlo~ine,prebacivali krivicu na druge osobe i iskazi-vali svoje divljenje prema optu`enom. Na{anovinarka je analizirala neka od ovih svje-do~enja te donosi kratak pregled dokaznogpostupka odbrane na su|enju koje traje ve}petu godinu
OBE]ANJE LUDOM RATOVANJE
[TA SI RADIO U RATU, TATA?
Inicijativa SNSD-a da se objelodane podacio u~e{}u u ratu svih poslanika Narodneskup{tine RS-a mogla bio se ovoj stranci,prema mi{ljenju predstavnika opozicije,obiti oglavu; Slobodna Bosna otkriva ratnu pro{lost~elnih politi~ara u RS-u,Milorada Dodika,Neboj{e Radmanovi}a, Igora Radoji~i}a,Nikole [piri}a, Dragana ^avi}a, MladenaBosi}a, Petra \oki}a i Marka Pavi}a
13.3.2014.
I
SLOBODN BOSN
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nidžara AHMETA[EVI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d. 137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
12162038242834
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->