Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
centrala termica DOMIPROJECT F32

centrala termica DOMIPROJECT F32

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Radu_IS
centrala termica DOMIPROJECT F32
centrala termica DOMIPROJECT F32

More info:

Published by: Radu_IS on Mar 24, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2014

pdf

text

original

 
  c  o   d .   3   5   4   0   D   8   7   /   0  —    0   4   /   2   0   0   6
 OMIproject F
INSTRUC
IUNI DE UTILIZARE, INSTALARE
I ÎNTRE
INERE
 
B
Declara
ie de conformitate
Produc
tor: FERROLI S.p.A. Adres
: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VRdeclar 
 c
 acest aparat este în conformitate cu urm
toarele directive CEE:
Directiva Aparate cu Gaz 90/396Directiva Randament 92/42Directiva Joas
 Tensiune 73/23 (modificat
 de 93/68)Directiva Compatibilitate Electromagnetic
 89/336 (modificat
 de 93/68)
Pre
edinte
i reprezentant legal Cavaler al Muncii Dante Ferroli 
B
 Acest simbol indic
“Aten
ie”
 
i apare al
turi de toate avertismentele referitoare la si-guran

. Respecta
i cu stricte
e aceste indica
ii pentru a evita pericolul
i pagubele cau-zate persoanelor, animalelor
i bunurilor.
A
 Acest simbol atrage aten
ia asupra unei observa
ii sau a unui avertisment important.
 OMIproject F
71
RO
Citi
i cu aten
ie avertismentele din acest manual deinstruc
iuni, întrucât ofer 
 indica
ii importante referi-toare la siguran
a de instalare, utilizare
i între
inere.Manualul de instruc
iuni constituie parte integrant
i important
 a produsului
i trebuie p
strat cu grij
de c
tre utilizator pentru orice consultare ulterioar 
.În cazul în care aparatul trebuie vândut sau transfe-rat unui alt proprietar sau dac
 v
 muta
i, asigura
i-v
 întotdeauna c
 manualul înso
e
te centrala,astfel încât s
 poat
 fi consultat de c
tre noul pro-prietar
i/sau de c
tre instalator.Instalarea
i opera
iunile de între
inere trebuie efec-tuate respectând normele în vigoare, în conformitatecu instruc
iunile produc
torului,
i trebuie s
 fie rea-lizate de personal calificat profesional.O instalare gre
it
 sau între
inerea în condi
ii neco-respunz
toare pot cauza pagube persoanelor, ani-malelor sau bunurilor. Este exclus
 oriceresponsabilitate din partea produc
torului pentru pa-gubele cauzate de gre
eli în instalare
i în utilizare,
i în general din nerespectarea instruc
iunilor oferitede produc
tor.Înainte de efectuarea oric
rei opera
ii de cur 

aresau de între
inere, deconecta
i aparatul de lare
eaua de alimentare ac
ionând întrerup
torul in-stala
iei
i/sau cu ajutorul dispozitivelor corespun-z
toare de blocare.În caz de defec
iune
i/sau de func
ionare defec-tuoas
 a aparatului, dezactiva
i-l, evitând orice în-cercare de reparare sau de interven
ie direct
. Adresa
i-v
 exclusiv personalului calificat profesio-nal. Eventuala reparare-înlocuire a produselor vatrebui efectuat
 numai de c
tre personalul calificatprofesional, utilizându-se exclusiv piese de schimboriginale. Nerespectarea celor men
ionate mai suspoate compromite siguran
a aparatului.Pentru a garanta buna func
ionare a aparatului esteindispensabil s
 solicita
i personalului calificat efec-tuarea opera
iilor periodice de între
inere.Acest aparat trebuie s
 fie destinat numai utiliz
riipentru care a fost proiectat în mod expres. Orice alt
utilizare este considerat
 necorespunz
toare
i, prinurmare, periculoas
.Dup
 dezambalare asigura
i-v
 c
 aparatul a fost li-vrat complet. Materialele de ambalaj nu trebuie l
sa-te la îndemâna copiilor întrucât constituie opoten
ial
 surs
 de pericol.Dac
 ave
i îndoieli, nu utiliza
i aparatul
i adresa
i-v
furnizorului.
 
 OMIproject F
72
1 Instruc
iuni de utilizare..........................................................................................................73
1.1 Prezentare............................................................................................................................................731.2 Panoul de comand
.............................................................................................................................731.3 Pornirea
i oprirea................................................................................................................................741.4 Regl
rile...............................................................................................................................................74
2 Instalarea................................................................................................................................76
2.1 Dispozi
ii generale................................................................................................................................762.2 Locul de instalare.................................................................................................................................762.3 Racordurile hidraulice...........................................................................................................................762.4 Racordarea la gaz................................................................................................................................772.5 Racordurile electrice.............................................................................................................................772.6 Conducte aer/gaze arse.......................................................................................................................78
3 Exploatarea
i între
inerea....................................................................................................83
3.1 Regl
rile...............................................................................................................................................833.2 Punerea în func
iune............................................................................................................................843.3 Între
inerea...........................................................................................................................................853.4 Rezolvarea problemelor.......................................................................................................................87
4 Caracteristici
i date tehnice................................................................................................88
4.1 Dimensiuni
i racorduri.........................................................................................................................884.2 Vedere general
 
i componente principale..........................................................................................894.3 Circuitul hidraulic..................................................................................................................................904.4 Tabel cu datele tehnice........................................................................................................................914.5 Diagrame..............................................................................................................................................924.6 Schem
 electric
..................................................................................................................................93

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->