Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ngan Hang Cau Hoi Trac Nghiem Hoa Hoc Luyen Thi Dai Hoc

Ngan Hang Cau Hoi Trac Nghiem Hoa Hoc Luyen Thi Dai Hoc

Ratings:
(0)
|Views: 1,745|Likes:
Published by doiden146

More info:

Published by: doiden146 on Oct 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2011

pdf

text

original

 
Ng©n hµng c©u hái tr¾c nghiÖmPh¹m Ngäc S¬n - 2008
Ph¹m Ngäc S¬n
 
Ng©n hµng c©u hái tr¾c nghiÖmho¸ häc – luyÖn thi ®¹i häc
 
Hµ Néi - 2008
1
 
Ng©n hµng c©u hái tr¾c nghiÖmPh¹m Ngäc S¬n - 2008
Ch¬ng 1®¹i c¬ng vÒ ho¸ h÷u c¬
1.
 Thµnh phÇn c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt h÷u c¬ :A. bao gåm tÊt c¶ c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn.B. nhÊt thiÕt ph¶i cã cacbon, thêng cã H, hay gÆp O, N sau ®ã ®Õnhalogen, S, P...C
.
gåm cã C, H vµ c¸c nguyªn tè kh¸c.D. thêng cã C, H hay gÆp O, N sau ®ã ®Õn halogen, S, P.
2.
Chän ®Þnh nghÜa ®ång ph©n ®Çy ®ñ nhÊt : §ång ph©nA. lµ hiÖn tuîng c¸c chÊt cã cÊu t¹o kh¸c nhau.B. lµ hiÖn tuîng c¸c chÊt cã tÝnh chÊt kh¸c nhau.C. lµ hiÖn tuîng c¸c chÊt cã cïng CTPT, nhng cã cÊu t¹o kh¸c nhau nªn cã tÝnhchÊt kh¸c nhau.D. lµ hiÖn tuîng c¸c chÊt cã cÊu t¹o kh¸c nhau nªn cã tÝnh chÊt kh¸c nhau.
3.
Liªn kÕt ®«i do nh÷ng liªn kÕt nµo h×nh thµnh ?A. Liªn kÕt
σ
B. Liªn kÕt
π
C. Liªn kÕt
σ
π
D. Hai liªn kÕt
σ
4.
CÆp hîp chÊt nµo sau ®©y lµ hîp chÊt h÷u c¬ ?A. CO
2
, CaCO
3
B. CH
3
Cl, C
6
H
5
Br.C. NaHCO
3
, NaCND. CO, CaC
2
5.
§Ó biÕt râ sè lîng nguyªn tö, thø tù kÕt hîp vµ c¸ch kÕt hîp cña c¸c nguyªn tö trongph©n tö hîp chÊt h÷u c¬ ngêi ta dïng c«ng thøc nµo sau ®©y ?A. C«ng thøc ph©n töB. C«ng thøc tæng qu¸t.C. C«ng thøc cÊu t¹oD. CA, B, C
6.
 Trong c¸c d·y chÊt sau ®©y, d·y nµo cã c¸c chÊt lµ ®ång ®¼ng cña nhau ?A. C
2
H
6
, CH
4
, C
4
H
10
B. C
2
H
5
OH, CH
3
-CH
2
-CH
2
-OHC. CH
3
-O-CH
3
, CH
3
-CHO D. C©u A B ®óng.
7.
 Trong nh÷ng d·y chÊt sau ®©y, d·y nµo cã c¸c chÊt lµ ®ång ph©n cña nhau?A. C
2
H
5
OH, CH
3
-O-CH
3
B. CH
3
-O-CH
3
, CH
3
CHOC. CH
3
-CH
2
-CH
2
-OH, C
2
H
5
OH.D. C
4
H
10
, C
6
H
6
.
8.
Sè ®ång ph©n cña hîp chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C
5
H
12
lµ :A. 4B. 3C. 2D. 5
9.
Sè ®ång ph©n cña hîp chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C
4
H
9
OH lµ :A. 6B. 7C. 8D. 9
2
 
Ng©n hµng c©u hái tr¾c nghiÖmPh¹m Ngäc S¬n - 2008
10.
Ph©n tÝch 0,29 gam mét hîp chÊt h÷u c¬ chØ chøa C, H, O ta t×m ®îc %C= 62,06; % H = 10,34. VËy khèi lîng oxi trong hîp chÊt lµ :A. 0,07 gB. 0,08 gC. 0,09 gD. 0,16 g
11.
§èt ch¸y hoµn toµn 1,68 g mét hi®rocacbon cã M = 84 cho ta 5,28 g CO
2
.VËy sè nguyªn tö C trong hi®rocacbon lµ :A. 4B. 5C. 6D. 7
12.
 Thµnh phÇn % cña hîp chÊt h÷u c¬ chøa C, H, O theo thø tù lµ 62,1 %; 10,3%; 27,6 %. M = 60. C«ng thøc nguyªn cña hîp chÊt nµy lµ :A. C
2
H
4
OB. C
2
H
4
O
2
C. C
2
H
6
OD. C
3
H
6
O
13.
Hai chÊt cã c«ng thøc :
C
6
H
5
- C - O - CH
3
vµ CH
3
- O - C - C
6
H
5
OO
NhËn xÐt nµo sau ®©y ®óng ?A. Lµ c¸c c«ng thøc cña hai chÊt cã cïng c«ng thøc ph©n tö nhng cã cÊu t¹okh¸c nhau.B. Lµ c¸c c«ng thøc cña hai chÊt cã cïng c«ng thøc ph©n tö nh÷ng cã cÊu t¹ot¬ng tù nhau.C. Lµ c¸c c«ng thøc cña hai chÊt cã c«ng thøc ph©n tö vµ cÊu t¹o ®Òu kh¸cnhau.D. ChØ lµ c«ng thøc cña mét chÊt v× c«ng thøc ph©n tö vµ cÊu t¹o ®Òugièng nhau
.
14.
 Trong c¸c chÊt sau ®©y, chÊt nµo lµ ®ång ®¼ng cña
32
CHCHCOH?||O 
33232223
A.CHCOCH||OB.HCOCHCH||OC.HCCHCHOH||OD.HCCHCH||O
15.
Cho c¸c chÊt sau ®©y:
(I)
CH = CH
2
(II)
CH
3
(III)
CH
2
-CH
3
(IV)
CH = CH
2
CH
3
 
CH
3
(V)
ChÊt ®ång ®¼ng cña benzen lµ:
3

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
toantamphu5261 liked this
babylove18cm liked this
quanghien12 liked this
vieanhsp liked this
vuquanhuan liked this
Binh Tran liked this
chichi_nhonho liked this
chichi_nhonho liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->