Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia

Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia

Ratings: (0)|Views: 1,188|Likes:
Published by Alex_Nguyen

More info:

Published by: Alex_Nguyen on Oct 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

 
1
CHÖÔNG II:CHÖÔNG II:ÑO LÖÔØNG SAÛNÑO LÖÔØNG SAÛNLÖÔÏNG QUOÁC GIALÖÔÏNG QUOÁC GIA
Ts. Traàn Nguyeãn Ngoïc AnhTs. Traàn Nguyeãn Ngoïc AnhThöThö
 
Chöông 2PhD Thö Hoaøng2
MUÏC TIEÂU NGHIEÂNMUÏC TIEÂU NGHIEÂNCÖÙUCÖÙU
Hieåu bieát veà vai troø cuûa saûnlöôïng quoác gia trong neàn kinhteá , trong quaûn lyù kinh teá vómoâ.
 Tìm hieåu caùch tính saûn löôïngquoác gia vaø caùc chæ tieâu lieânquan.
 
Chöông 2PhD Thö Hoaøng3
LYÙ DO NGHIEÂNLYÙ DO NGHIEÂNCÖÙUCÖÙU
 
Veà phía chính phuû:- SLQG laø thöôùc ñothaønh töïu kinh teá cuûacaùc quoác gia- SLQG laø moät trong 3chæ tieâu baûn ñeåñaùnh giaù moät neànkinh teá- Do ñoù, SLQG laø sôû hoaïch ñònh caùcchính saùch kinh teá vómoâ
Veà phía caùcdoanh nghieäp :- SLQG aûnhhöôûng ñeán söùcmua cuûa toaønxaõ hoäi- Laø taøi lieäutham khaûo choquaù trình hoaïchñònh chieán löôïckinh doanh

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kem Sua liked this
Tran Minh Khoi liked this
phuongnam005 liked this
cksovhlaju liked this
ngocthangmail liked this
minhthuy0880 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->