Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sri Vishnu Leela Sthavam (Sanskrit - Telugu)

Sri Vishnu Leela Sthavam (Sanskrit - Telugu)

Ratings: (0)|Views: 693 |Likes:
This is an anthology of devotional verses addressed to Lord Sri Krishna. The Sanskrit original supplemented with Telugu translation.
This is an anthology of devotional verses addressed to Lord Sri Krishna. The Sanskrit original supplemented with Telugu translation.

More info:

Published by: Lalitha Bala Subrahmanyam on Oct 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
  .
doc1
}ÐæØ~$ÍËéæÛ¡Ïç 
 
Ïçý$$
Üê…{ª¦å  
 
◊è◊çý´ÅåþÄÏç ý$$
◊èyò 
 
æ²ÌÎ ÊÌ◊èºéÊæÛ${¹æ  Þ 
 
 ÂÖüÄÏçý$$
 
 
  .
doc2
◊ç 
 
ÌÎ&◊ç …{yë 
 
&Våû$Ååþ$Ïçý#&¦ïýOÏçýÏŒ  
 
 $
 
}ÐæØ~$ÍËéæÛ¡Ïç 
 
Ïçý$$
Üê…{ª¦å  
 
◊è◊çý´ÅåþÄÏç ý$$
 
ÏèÄRéÄ®èÏç  
 
◊èÆMå  
MåûÐ ◊ç  
 
®çý
 
Åþ$$æØt¦ïýOÏçýÏçý$Våû$ } æÞüƯ Üø¡{◊ç  
 
Ïçý$$ ôÛÃå $ ®çý$◊çýÝì   Þü…_®ç  
 
Ïèµyï  
 
   O Ïçý$…Våûá騯 Ïç $…VåûáåüÏçý$ª  ¦èį Ïç  
 
 $…Våûáé®è¡¯ ^ç  
 
M>Ïèį A®çý$ ®èÅ÷ÄMëû¡ ^õæ²™®ç  
 
Måû•◊èħ ÓZÎMåûÏç  
 
 $$®çý$ Óçü$¾å {沦堠
 
Ïïý$O®çý }M>ÅåþÏçý$$◊÷ ° {Mëû…§ Ъ¦å  
 
Ïçý$$V> Ïï  
 
 $$¦åýÊ$ñ²r$t^çý$®è±µyåý$.
      ||         Ш       Ш     | ЯШ        ®     : ||
◊è◊ç 
 
 ´Ååþ ÄÏçý$$ :
} Ïç 
 
 $ßÊMëûÚû ^ò 
 
◊çý GÊÎæ²™yå 
 
 $®çý$ ôÛÐ…æ²µ¹yå 
 
 $^çý$ BÏïý$ô²Ær
}Ïç 
 
 *’
A¯ {æ²RéĆ ®õ…§®ç 
 
¦ò 
 
Ïçý#µ yï 
 
Ïçý‚Oï ◊ò 
 
Måûʵy÷ B }æÞ ÆæÛÏçý$æ  Û¡ ÐÓç üÒÏçý$$®çýMåû$®çý$± ÓèæÛMåû$µyå 
 
 $. Ïçý*®çýÏçý#Ê$ BÃåü$®çý ¦ò 
 
Ïò 
 
Æ◊÷µ ºér$BÃå $®çý®çý$ Våû*yåý ¾åüMëû¡ {æ²æ²◊ç 
 
 $¡Ê◊÷ ôÛÐ…^ï ¦åýÅåþ$ V>Måû !
ÐÓò 
 
æØÏçý$$ :
} Ïç 
 
 $ßÊMëûÚû æۅ沦å 
 
Ê Måûª§Ùêx®ç 
 
¦ò 
 
Ïçý◊çý. Ïç 
 
 *®çýÏçý#Ê$ æۅ沦å Ê
 
Ãåü$…¦åýÌ Ïè…bç 
 
◊÷ BÏï 
 
 $®çý$ ôÛÐ…^ç 
 
 $rMåû$µ læ²# ®ç 
 
 $◊èÝæ  ÞüÏçý$$®çý$, BÏïý$
 
Ãðü$Ïç ‚ëû®ïýO◊ò 
 
ôÛÐ…^ç $®÷ B }Måû•æ  Ø$~¯ ¾åüh…^ç 
 
 $rËZµ læ²Ååþ$ Måû®ç 
 
 $Måû ¯rÎ$^ï æ²´µ¹yë 
 
®çý§.
AÏç  
 
◊èÆMåû : 
Åïþ…yå  
 
Ïçý ÓZÎMåûÏç  
 
 $$ ®çý$…yë  
 
}Måû•æØ$~®çý$¦ò  
 
   © Ô…_ ^ò  
 
ìÛ®çý Üø¡{◊ç  
 
Ïçý$$.
      ||    К          |         ÚШ        ||
◊è◊ç 
 
 ´ÅåþÄÏçý$$ :
GÏç 
 
 Òµyåý$ {æ²M>Ô…_®ç 
 
^÷ æ  Û*Ååþ$ĵyå 
 
 $®çý$, ®çýMåû Ú{◊ç 
 
Ïçý$$Ê$®çý$,AW±Ãå 
 
 $$µ {¹M>Ô…^ç 
 
 $®÷, {æ²M>Ô…_®ç 
 
æ  ²´sëüMëû ®ï ÏçýÒµyåý$ iÏç #ÊMåû$µ ¦ï ÌÃå $Å>¯Ïèµy÷ Asë t }Måû•æØ~®èÏç 
 
 $ª¦ò 
 
Ãåü$$µyåýÏçýVåû$ ¯®çý$± ¾å 
 
Mëû¡◊÷ ¾åüh…^ï 
 
¦åý®çý$.
 
      || ®          Х |Ш   Ê   ||
◊è◊ç 
 
 ´ÅåþÄÏçý$$ :
Ïç *®çýÏçý#Ê$ Ïò 
 
¯◊÷ ®ï 
 
  O ◊ò 
 
ËZMåûÐæØÃå 
 
 $Ïçý$$ÊMåû$ æ  Û…¹…ª§…_®ç 
 
æÛ$Q¦åý$@QÏçý$$Ê ®ç ®çý$¾åüÐ…◊ç 
 
 $Å÷ Asë 
 
   t Åþ$$…{§Ãå 
 
 $Ïçý$$Ê Måûª§®è¢å 
 
 $µyå 
 
Ãåü$$Ä Ïè¯Mëû V÷^ç 
 
ƅ沯 }Måû•æØ~ ¾å 
 
VåûÏè®çý$¯ ¾åüMëû¡◊÷ ¾å 
 
h…^ï 
 
¦åý®çý$.
      || A Я            |К Ú      ||
◊è◊ç 
 
 ´ÅåþÄÏçý$$ :
ôÞ 
 
}Måû•æØ~ ¾å 
 
VåûÏç ý®Œ  
 
! ¾å 
 
Mëû¡î  Þ 
 
®çý$Ëð 
 
  O ®çý f®ç 
 
 $Ê$ æÛ…ÜêÅåþÏç 
 
 $®çý$ßËéæÞ 
 
ÊÏçý$$®çý$ {¦èÏç 
 
Ïç 
 
 $‚ W®çýÏèÅïþO ◊çý$¦åýMåû$ ®çýÔ…^ï 
 
¦åýÅåþ$. M>¯ ° ¾å 
 
Måû$¡µyå ®çý±®÷, ° Måû¢å 
 
Ê®ï 
 
yë 
 
AÏç 
 
 $•◊çýÏç 
 
 $$ ®ï 
 
ÊÎæ  ²™yå 
 
 $®ç 
 
 $ fÐ^çý*^çý$^ç 
 
 $…yå 
 
 $®çý$.
      || К Я  I     |  К I N       ||
◊è◊ç 
 
 ´Ååþ ÄÏçý$$ :
ôÞ 
 
}Måû•æ  Ø~ ¾å VåûÏçý’ ! ° ¾å 
 
Måû$¡®ç 
 
MõMåû‚ëûÃå 
 
 $… ¦è¦å 
 
Ååþ

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
balasrinivas liked this
Palepu Bharath liked this
Palepu Bharath liked this
maarajendra liked this
satyagolti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->