Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MATLAB Toan Tap

MATLAB Toan Tap

Ratings: (0)|Views: 112|Likes:
Published by Nghiem Trong Viet

More info:

Published by: Nghiem Trong Viet on Oct 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

 
cµi ®Æt
 1. MATLAB for WIN
Yªu cÇu hÖ thèng
HÖ thèng IBM hoÆc t¬ng thÝch 100% víi bé vi xö lÝ 486 Intel céngvíi bé ®ång xö lÝ to¸n häc 487 ( ngo¹i trõ 486 DX cã bé xö lÝ bªntrong ), Pentium hoÆc Pentium Pro Processor.
Microsoft Window 95 hoÆc Window NT.
a) æ CD ROM
- Bé ®iÒu phèi ®å ho¹ 8 bit vµ card mµn h×nh ( 256 mµu ®ångthêi )- Kho¶ng trèng ®Üa ®ñ ®Ó cµi ®Æt vµ ch¹y c¸c tuú chän. Sù yªucÇu ®Üa cøng thay ®æi tuú theo kÝch cì c¸c partition vµ c¸c tÖp trî gióp help ®îc cµi ®Æt trùc tiÕp theo tuú chän. Qu¸ tr×nh cµi ®Æt sÏth«ng b¸o cho b¹n biÕt tØ mØ vÒ dung lîng ®Üa yªu cÇu. VÝ dô:Partition víi mét liªn cung mÆt 0 cÇn 25 MB cho riªng MATLABvµ 50 MB cho c¶ MATLAB vµ HELP.Partition víi liªn cung 64 KB cÇn 115 MB cho riªng MATLAB vµ250 MB cho c¶ MATLAB vµ HELP.
b ) Bé nhí.
Microsoft WIndow 95: 8 MB tèi thiÓu vµ 16 MB khuyÕn nghÞ.Microsoft WIN NT 3.51 hoÆc 4.0: 12 MB tèi thiÓu vµ 16 MBkhuyÕn nghÞ. C¸c khuyÕn nghÞ
Bé nhí phô vµo (Bé nhí bæ sung: additional Memory).
VØ m¹ch t¨ng tèc ®å ho¹ bæ trî cho Microsoft Window.
M¸y in trî gióp cho Microsoft Window.
VØ m¹ch ©m thanh trî gióp cho Microsoft Window.
Microsoft Word 7.0 hoÆc h¬n ( u b¹n cã ý ®Þnh sö dôngMATLAB NoteBook ).
 Tr×nh biªn dÞch Watcom C, Borland, Microsoft (x©y dùng file MEX).
Netscape Navigator 2.0 hoÆc version cao n hoÆc MicrosoftInternet Explorer 3.0 ®Ó ch¹y MATLAB Help Desk.
Qu¸ tr×nh cµi ®Æt 
 
1. §Æt ®Üa vµo æ CD. Trªn WIN 95 ch¬ng tr×nh SETUP b¾t ®Çuch¹y tù ®éng nÕu nh MATLAB cha ®îc cµi tõ tríc. Cßn kh«ng, nhÊn®óp vµo biÓu tîng
setup.exe
®Ó b¾t ®Çu qu¸ tr×nh cµi ®Æt.2. ChÊp nhËn hay bá ®i nh÷ng khuyÕn c¸o vÒ cÊp ®¨ng kÝ phÇnmÒm trªn mµn h×nh. NÕu chÊp nhËn b¹n míi cã thÓ b¾t ®Çu qu¸tr×nh cµi ®Æt.3. Trªn Custumer Information, nhËp vµo tªn b¹n, ®Þa chØ cña b¹n. Tªn kh«ng ®îc qu¸ 30 kÝ tù. NhÊn nót NEXT.4. NhÊn vµo c¸c hép trèng thµnh phÇn dÊu ‘v‘ nÕu nh b¹n muèntuú chän ®ã vµ nhÊn tiÕp nÕu b¹n cã ý ®Þnh kh«ng muèn tuú chän®ã ( cã thÓ thªm vµo sau nµy nÕu muèn ). Trªn mµn h×nh hiÓn thÞC:\MATLAB lµ th môc ®Ých mÆc ®Þnh cña qu¸ tr×nh cµi ®Æt. NÕub¹n muèn cµi ®Æt vµo th môc kh¸c hoÆc ®æi tªn th môc th× b¹n lùachän Browse.MATLAB cho Macintosh.MATLAB cho m¸y Macintosh ch¹y ®îc trªn:
Mäi m¸y Macintosh cã cÊu h×nh ®ñ m¹nh ( power Macintosh ).
Mäi Macintosh ®îc trang vi xö 68040 ( bé ®ång xö lÝ to¸nhäc bªn trong ).
Mäi m¸y Macintosh ®îc trang bÞ bé vi xö lÝ 68020 hoÆc 68030 bé ®ång xö lÝ to¸n häc 68881 hoÆc 68882. Yªu cÇu tèi thiÓu ®Ó ch¹y MATLAB.
§Üa cøng trèng tèi thiÓu 26 MB, cÇn thªm 60 MB cho hÖ thèng tuúchon HELP trùc tuyÕn.
16 MB cho ph©n vïng bé nhí.
æ CD ROM.
Color Quick Draw.
 
Ch¬ng1
GIíI THIÖU chung
B
©ygiê b¹n ®· cµi ®Æt xong, chóng ta h·y xem MATLAB cã thÓ lµm®îc nh÷ng g×. Trong phÇn nµy chóng ta sÏ tr×nh bµy mét sè nh÷ngøng dông cña nã; v× ®Ó tr×nh bµy tÊt c¶ nh÷ng øng dông cñaMATLAB sÏ rÊt dµi vµ tèn thêi gian. NÕu b¹n ®äc quyÓn híng dÉn nµy,b¹n sÏ thÊy MATLAB lµ ng«n ng÷ rÊt m¹nh ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn®Ò quan träng vµ khã kh¨n cña b¹n. Nã sÏ rÊt h÷u Ých khi b¹n ®äcphÇn híng ®Én c¬ b¶n v× nã sÏ cung cÊp cho b¹n nh÷ng kiÕn thøc c¬b¶n ®Ó b¹n hiÓu râ MATLAB vµ ph¸t triÓn ®îc nh÷ng kh¶ n¨ng cñam×nh sau nµy.Cã lÏ c¸ch dÔ nhÊt ®Ó h×ng dung vÒ MATLAB lµ nã cã ®Çy ®ñ c¸c®Æc ®iÓm cña m¸y tÝnh c¸ nh©n: gièng nh c¸c m¸y tÝnh c¬ b¶n, nãlµm tÊt c¶ c¸c phÕp tÝnh to¸n häc c¬ b¶n nh céng, trõ, nh©n, chia;gièng nh m¸y tÝnh kü thuËt, nã bao gåm: sè phøc, c¨n thøc, sè mò,logarithm, c¸c phÐp to¸n lîng gi¸c nh sine, cosine, tang; nã còng gièngnh m¸y tÝnh cã kh¶ n¨ng lËp tr×nh, cã thÓ lu tr÷, t×m kiÕm l¹i d÷liÖu, còng cã thÓ t¹o, b¶o vÖ vµ ghi tr×nh tù c¸c lÖnh ®Ó tù ®éngphÐp to¸n khi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò, b¹n cã thÓ so s¸nh logic, ®iÒukhiÓn thùc hiªn lÖnh ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®¾n cña phÐp to¸n.Gièng nh c¸c m¸y tÝnh hiÖn ®¹i nhÊt, nã cho phÐp b¹n biÓu diÔn d÷liÖu díi nhiÒu d¹ng nh: biÓu diÔn th«ng thêng, ma tr©n ®¹i sè, c¸chµm tæ hîp vµ cã thÓ thao t¸c víi d÷ liÖu thêng còng nh ®èi víi matrËn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->