Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zakon o zastiti zivotne sredine (precisceni tekst) -R.Srpska

Zakon o zastiti zivotne sredine (precisceni tekst) -R.Srpska

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,527|Likes:
AG-Metal Zenica - tretman otpadnih voda:
- Tehnologija tretmana otpadnih voda,
- Prodaja opreme za tretman otpadnih voda,
- Consulting i potpora za projektante i investitore
- Zakoni i propisi iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama regije
zapadnog Balkana
O tretmanu otpadnih voda više na www.ag-metal.ba

AG-Metal Zenica - wastewater treatment:
- Waste water treatment technology,
- Sale of equipment for wastewater treatment,
- Consulting and support for planners and investors
- Laws and regulations in the field of wastewater treatment in
countries of the region Western Balkans
The treatment of wastewater more on www.ag-metal.ba
AG-Metal Zenica - tretman otpadnih voda:
- Tehnologija tretmana otpadnih voda,
- Prodaja opreme za tretman otpadnih voda,
- Consulting i potpora za projektante i investitore
- Zakoni i propisi iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama regije
zapadnog Balkana
O tretmanu otpadnih voda više na www.ag-metal.ba

AG-Metal Zenica - wastewater treatment:
- Waste water treatment technology,
- Sale of equipment for wastewater treatment,
- Consulting and support for planners and investors
- Laws and regulations in the field of wastewater treatment in
countries of the region Western Balkans
The treatment of wastewater more on www.ag-metal.ba

More info:

Categories:Types, Business/Law
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2012

pdf

text

original

 
SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 28/07Objavljeno 16.04.2007 Na osnovu
č
lana 53. alineja 8. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 99/06), Zakonodavni odbor Narodneskupštine Republike Srpske, na sjednici od 28. marta 2007. godine, utvrdio je Pre
č
ć
enitekst Zakona o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 53/02 i109/05), u kojem je ozna
č
en dan stupanja na snagu navedenog zakona.Broj: 02/3-446-1/0728. marta 2007. godineBanja LukaPredsjednik Zakonodavnog odbora,Dr.
Željko Mirjani
ć
, s.r.
ZAKON
O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE(Pre
č
ć
eni tekst)
I. OP
Ć
E ODREDBE
Ciljevi Zakona
Č
lan 1.Ovim zakonom ure
đ
uju se:- o
č
uvanje, zaštita, obnova i poboljšanje ekološkog kvaliteta i kapaciteta životne sredine,kao i kvalitet života;- mjere i uvjeti za upravljanje, o
č
uvanje i racionalno korištenje prirodnih resursa;- okvir pravnih mjera i institucija za o
č
uvanje, zaštitu i poboljšanje zaštite životnesredine;- finansiranje aktivnosti vezanih za životnu sredinu;- poslovi i zadaci organa uprave predvi
đ
eni zakonom i podzakonskim aktima te obavezeorgana javne uprave.Ovaj zakon promovira:1/64
 
SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 28/07Objavljeno 16.04.2007- smanjeno korištenje, spre
č
avanje optere
ć
ivanja i zaga
đ
ivanja životne sredine,spre
č
avanje narušavanja, kao i poboljšanje i obnovu ošte
ć
ene životne sredine;- zaštitu ljudskog zdravlja i poboljšanje uvjeta životne sredine za kvalitet života;- o
č
uvanje i zaštitu prirodnih resursa, racionalno korištenje resursa i takav na
č
in privredekojim se osigurava obnova resursa;- uskla
đ
enost drugih interesa Republike sa zahtjevima za zaštitu životne sredine;- me
đ
unarodnu saradnju u zaštiti životne sredine;- inicijative od strane javnosti i u
č
ć
e javnosti u djelatnostima koje imaju za cilj zaštituživotne sredine;- koordinaciju privrede i integriranje socijalnog i ekonomskog razvoja u skladu sazahtjevima zaštite životne sredine;- uspostava i razvoj institucija za zaštitu životne sredine.
Primjena Zakona
Č
lan 2.Odredbe ovog zakona se primjenjuju na pravna i fizi
č
ka lica koja imaju prava i obaveze uodnosu na životnu sredinu i koja obavljaju poslove utvr 
đ
ene ovim zakonom.Odredbe ovog zakona
ć
e se primjenjivati i na sve elemente životne sredine (zrak, vodu,zemljište, floru i faunu, pejzaž, izgra
đ
enu životnu sredinu).Odredbe ovog zakona se primjenjuju i na sve vidove djelatnosti koje imaju za svrhukorištenje i optere
ć
ivanje prirodnih resursa, odnosno djeluju na životnu sredinu tako da predstavljaju opasnost od zaga
đ
ivanja životne sredine, zaga
đ
uju životnu sredinu ili imajuizvjestan uticaj na životnu sredinu (poput buke, vibracija, radijacije - izuzimaju
ć
inuklearnu radijaciju, otpad, itd.).
Č
lan 3.Svako lice ima pravo na zdravu i ekološki prihvatljivu životnu sredinu.Svako lice ima pravo na život u životnoj sredini koja je podobna za zdravlje i blagostanje,zato je osobna i kolektivna obaveza da se zaštiti i poboljša životna sredina za dobrobitsadašnjih i budu
ć
ih generacija.II. DEFINICIJE2/64
 
SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 28/07Objavljeno 16.04.2007
Č
lan 4.U ovom zakonu upotrijebljeni su pojmovi sa sljede
ć
im zna
č
enjem:-
“biota”
- skup svih bioloških (živih) organizama u bioti
č
koj sredini. Bioti
č
ka sredina jesistem u kome pored fizi
č
kih i hemijskih zakonitosti vladaju i specifi
č
ne biološkezakonitosti;-
“grani
č
ne vrijednosti emisije”
- propisom odre
đ
ena maksimalna vrijednost emisije,ozna
č
ena kao masa izražena u obliku specifi
č
nih parametara, koncentracija i nivo emisije,koja ne smije biti prekora
č
ena tokom jednog ili više vremenskih perioda;-
“dozvola”
- je pismena odluka kojom se odobrava gradnja i rad nekog postrojenja;-
“emisija”
- direktno ili indirektno ispuštanje supstanci, vibracija zra
č
enja, toplote,mirisa ili buke koje proizvodi jedan ili više izvora u postrojenju i ispušta u zrak, vodu ilitlo;-
“životna sredina”
- podrazumijeva komponente životne sredine, odre
đ
ene sisteme, procese i strukturu životne sredine;-
“zainteresirana strana ili organ”
- fizi
č
ko lice sa prebivalištem ili pravno lice sasjedištem ili vlasnik, odnosno posjednik nekretnine sa sjedištem u podru
č
 ju uticaja ili podru
č
 ju koje
ć
e vjerovatno biti pod uticajem, odnosno organ uprave ili drugi republi
č
kiorgan ili organ jedinice lokalne samouprave koji može biti zainteresiran za planirani projekat, odnosno procjenu njegovog uticaja na životnu sredinu, s obzirom na svojespecifi
č
ne nadležnosti i odgovornosti, koje se odnose na zaštitu životne sredine;-
“zainteresirana javnost”
- ozna
č
ava javnost koja je pod uticajem ili
ć
e vjerovatno biti pod uticajem, ili koja ima interes u odlu
č
ivanju vezanom za zaštitu životne sredine bilozbog lokacije projekta ili zbog prirode datog slu
č
aja; nevladine organizacije koje promoviraju zaštitu životne sredine i ispunjavaju uvjete propisane u
č
lanu 4. alinejašesnaest;-
“zaga
đ
ivanje”
- podrazumijeva direktno ili indirektno uvo
đ
enje, kao rezultat ljudskeaktivnosti, supstanci, vibracija, toplote, mirisa, ili buke u zrak, vodu, ili zemljište, kojemogu biti štetne po zdravlje
č
ovjeka ili imovinu, ili kvalitet života u životnoj sredini;-
“zaštita životne sredine”
- podrazumijeva sve odgovaraju
ć
e djelatnosti i mjere kojeimaju za cilj prevenciju od opasnosti, štete ili zaga
đ
ivanja životne sredine, smanjenje iliotklanjanje štete koja je nastala, i povrat na stanje prije izazvane štete;-
“zna
č
ajna promjena”
- promjena u radu postrojenja koja može imati zna
č
ajannegativan uticaj na ljude i životnu sredinu. Zna
č
ajnom promjenom se smatra bilo koja promjena ili proširenje postrojenja koje odgovara kriterijima propisanim podzakonskimaktima;3/64

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ranko Tadić liked this
Stojana Dragutinovic liked this
Marko Stajic liked this
Pavle Šiljak liked this
peljesac2009 liked this
damec1234 liked this
Mali Debeli liked this
volimbajke liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->