Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zakon o zastiti zivotne sredine (precisceni tekst) -R.Srpska

Zakon o zastiti zivotne sredine (precisceni tekst) -R.Srpska

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,527|Likes:
AG-Metal Zenica - tretman otpadnih voda:
- Tehnologija tretmana otpadnih voda,
- Prodaja opreme za tretman otpadnih voda,
- Consulting i potpora za projektante i investitore
- Zakoni i propisi iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama regije
zapadnog Balkana
O tretmanu otpadnih voda više na www.ag-metal.ba

AG-Metal Zenica - wastewater treatment:
- Waste water treatment technology,
- Sale of equipment for wastewater treatment,
- Consulting and support for planners and investors
- Laws and regulations in the field of wastewater treatment in
countries of the region Western Balkans
The treatment of wastewater more on www.ag-metal.ba
AG-Metal Zenica - tretman otpadnih voda:
- Tehnologija tretmana otpadnih voda,
- Prodaja opreme za tretman otpadnih voda,
- Consulting i potpora za projektante i investitore
- Zakoni i propisi iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama regije
zapadnog Balkana
O tretmanu otpadnih voda više na www.ag-metal.ba

AG-Metal Zenica - wastewater treatment:
- Waste water treatment technology,
- Sale of equipment for wastewater treatment,
- Consulting and support for planners and investors
- Laws and regulations in the field of wastewater treatment in
countries of the region Western Balkans
The treatment of wastewater more on www.ag-metal.ba

More info:

Categories:Types, Business/Law
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2012

pdf

text

original

 
SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 28/07Objavljeno 16.04.2007 Na osnovu
č
lana 53. alineja 8. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 99/06), Zakonodavni odbor Narodneskupštine Republike Srpske, na sjednici od 28. marta 2007. godine, utvrdio je Pre
č
ć
enitekst Zakona o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 53/02 i109/05), u kojem je ozna
č
en dan stupanja na snagu navedenog zakona.Broj: 02/3-446-1/0728. marta 2007. godineBanja LukaPredsjednik Zakonodavnog odbora,Dr.
Željko Mirjani
ć
, s.r.
ZAKON
O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE(Pre
č
ć
eni tekst)
I. OP
Ć
E ODREDBE
Ciljevi Zakona
Č
lan 1.Ovim zakonom ure
đ
uju se:- o
č
uvanje, zaštita, obnova i poboljšanje ekološkog kvaliteta i kapaciteta životne sredine,kao i kvalitet života;- mjere i uvjeti za upravljanje, o
č
uvanje i racionalno korištenje prirodnih resursa;- okvir pravnih mjera i institucija za o
č
uvanje, zaštitu i poboljšanje zaštite životnesredine;- finansiranje aktivnosti vezanih za životnu sredinu;- poslovi i zadaci organa uprave predvi
đ
eni zakonom i podzakonskim aktima te obavezeorgana javne uprave.Ovaj zakon promovira:1/64
 
SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 28/07Objavljeno 16.04.2007- smanjeno korištenje, spre
č
avanje optere
ć
ivanja i zaga
đ
ivanja životne sredine,spre
č
avanje narušavanja, kao i poboljšanje i obnovu ošte
ć
ene životne sredine;- zaštitu ljudskog zdravlja i poboljšanje uvjeta životne sredine za kvalitet života;- o
č
uvanje i zaštitu prirodnih resursa, racionalno korištenje resursa i takav na
č
in privredekojim se osigurava obnova resursa;- uskla
đ
enost drugih interesa Republike sa zahtjevima za zaštitu životne sredine;- me
đ
unarodnu saradnju u zaštiti životne sredine;- inicijative od strane javnosti i u
č
ć
e javnosti u djelatnostima koje imaju za cilj zaštituživotne sredine;- koordinaciju privrede i integriranje socijalnog i ekonomskog razvoja u skladu sazahtjevima zaštite životne sredine;- uspostava i razvoj institucija za zaštitu životne sredine.
Primjena Zakona
Č
lan 2.Odredbe ovog zakona se primjenjuju na pravna i fizi
č
ka lica koja imaju prava i obaveze uodnosu na životnu sredinu i koja obavljaju poslove utvr 
đ
ene ovim zakonom.Odredbe ovog zakona
ć
e se primjenjivati i na sve elemente životne sredine (zrak, vodu,zemljište, floru i faunu, pejzaž, izgra
đ
enu životnu sredinu).Odredbe ovog zakona se primjenjuju i na sve vidove djelatnosti koje imaju za svrhukorištenje i optere
ć
ivanje prirodnih resursa, odnosno djeluju na životnu sredinu tako da predstavljaju opasnost od zaga
đ
ivanja životne sredine, zaga
đ
uju životnu sredinu ili imajuizvjestan uticaj na životnu sredinu (poput buke, vibracija, radijacije - izuzimaju
ć
inuklearnu radijaciju, otpad, itd.).
Č
lan 3.Svako lice ima pravo na zdravu i ekološki prihvatljivu životnu sredinu.Svako lice ima pravo na život u životnoj sredini koja je podobna za zdravlje i blagostanje,zato je osobna i kolektivna obaveza da se zaštiti i poboljša životna sredina za dobrobitsadašnjih i budu
ć
ih generacija.II. DEFINICIJE2/64
 
SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 28/07Objavljeno 16.04.2007
Č
lan 4.U ovom zakonu upotrijebljeni su pojmovi sa sljede
ć
im zna
č
enjem:-
“biota”
- skup svih bioloških (živih) organizama u bioti
č
koj sredini. Bioti
č
ka sredina jesistem u kome pored fizi
č
kih i hemijskih zakonitosti vladaju i specifi
č
ne biološkezakonitosti;-
“grani
č
ne vrijednosti emisije”
- propisom odre
đ
ena maksimalna vrijednost emisije,ozna
č
ena kao masa izražena u obliku specifi
č
nih parametara, koncentracija i nivo emisije,koja ne smije biti prekora
č
ena tokom jednog ili više vremenskih perioda;-
“dozvola”
- je pismena odluka kojom se odobrava gradnja i rad nekog postrojenja;-
“emisija”
- direktno ili indirektno ispuštanje supstanci, vibracija zra
č
enja, toplote,mirisa ili buke koje proizvodi jedan ili više izvora u postrojenju i ispušta u zrak, vodu ilitlo;-
“životna sredina”
- podrazumijeva komponente životne sredine, odre
đ
ene sisteme, procese i strukturu životne sredine;-
“zainteresirana strana ili organ”
- fizi
č
ko lice sa prebivalištem ili pravno lice sasjedištem ili vlasnik, odnosno posjednik nekretnine sa sjedištem u podru
č
 ju uticaja ili podru
č
 ju koje
ć
e vjerovatno biti pod uticajem, odnosno organ uprave ili drugi republi
č
kiorgan ili organ jedinice lokalne samouprave koji može biti zainteresiran za planirani projekat, odnosno procjenu njegovog uticaja na životnu sredinu, s obzirom na svojespecifi
č
ne nadležnosti i odgovornosti, koje se odnose na zaštitu životne sredine;-
“zainteresirana javnost”
- ozna
č
ava javnost koja je pod uticajem ili
ć
e vjerovatno biti pod uticajem, ili koja ima interes u odlu
č
ivanju vezanom za zaštitu životne sredine bilozbog lokacije projekta ili zbog prirode datog slu
č
aja; nevladine organizacije koje promoviraju zaštitu životne sredine i ispunjavaju uvjete propisane u
č
lanu 4. alinejašesnaest;-
“zaga
đ
ivanje”
- podrazumijeva direktno ili indirektno uvo
đ
enje, kao rezultat ljudskeaktivnosti, supstanci, vibracija, toplote, mirisa, ili buke u zrak, vodu, ili zemljište, kojemogu biti štetne po zdravlje
č
ovjeka ili imovinu, ili kvalitet života u životnoj sredini;-
“zaštita životne sredine”
- podrazumijeva sve odgovaraju
ć
e djelatnosti i mjere kojeimaju za cilj prevenciju od opasnosti, štete ili zaga
đ
ivanja životne sredine, smanjenje iliotklanjanje štete koja je nastala, i povrat na stanje prije izazvane štete;-
“zna
č
ajna promjena”
- promjena u radu postrojenja koja može imati zna
č
ajannegativan uticaj na ljude i životnu sredinu. Zna
č
ajnom promjenom se smatra bilo koja promjena ili proširenje postrojenja koje odgovara kriterijima propisanim podzakonskimaktima;3/64

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ranko Tadić liked this
Marko Stajic liked this
Pavle Šiljak liked this
peljesac2009 liked this
damec1234 liked this
Mali Debeli liked this
volimbajke liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->