Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hướng dẫn thực hành NETMEETING

Hướng dẫn thực hành NETMEETING

Ratings: (0)|Views: 1,649 |Likes:
Published by vbook
ĐHBK Tp HCM - Môn máy tính kinh doanh
ĐHBK Tp HCM - Môn máy tính kinh doanh

More info:

Published by: vbook on Oct 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

 
 Microsoft NetMeeting Bài Th
ự 
c Hành Môn : Máy Tính Kinh Doanh 2
1/8
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MICROSOFT NETMEETINGHOÃ TRÔÏ LAØM VIEÄC NHOÙM
CAØI ÑAËT MICROSOFT NETMEETINGMicrosoft NetMeeting laø moät phaàn meàm coùsaün trong heä ñieàu haønh Windows 9X, Windows Me, Windows 2K, Windows XP.Ñeå caøi ñaët phaàn meàm Microsoft NetMeeting, nhaáp nuùt Start cuûa Windows, choïnRun. Hoäp thoaïi Run xuaát hieän, nhaäp vo ñöôøng daãnc:\program Files\NetMeeting\conf.exeNhaáp OK, hoäp thoaïi NetMeeting xuaát hieänNhaáp Next ñeåtieáp tuïc
 
 Microsoft NetMeeting Bài Th
ự 
c Hành Môn : Máy Tính Kinh Doanh 2
2/8
Nhaäp teân, hoïvaø teân ñeäm, ñòa chæ E-mail vaøo caùc oâ thích hôïpNh
p Next ñeåti
ế
p t
cNhaáp Next ñeåtieáp tuïc
Nh
p tênNh
p h
,tên
đệ
mNh
p
đị
ach
E-mail
 
 Microsoft NetMeeting Bài Th
ự 
c Hành Môn : Máy Tính Kinh Doanh 2
3/8
Tuøy theo phöông thöùc giao tieá p vôùi nhöõng maùy tính khaùc, choïn phöông phaùpgiao tieáp cho Microsoft NetMeeting. Vôùi maïng noäi boä (LAN), choïn Local AreaNetwork. Nh
p Next ñ
ti
ế
p t
c.Nhaáp Next ñeåtieáp tuïcNhaáp Next cho nhöõng böôùc tieáp theo ñeå Widows kieåm tra heä thoáng loa, SoundCard, Microphone cuûa maùy tínhNhaáp Finish ñeå hoaøn thaønh vieäc caøi ñaët MicroSoft NetMeeting
Ch
n ph
ươ 
ng th
cgiao ti
ế
p
đố
i v
ớ 
im
ng n
i b
 Cài
đặ
t bi
u t
ượ 
ngNetMeeting trên mànhình WidowsCài
đặ
t bi
u t
ượ 
ng ph
 c
a NetMeeting trênthanh kh
ở 
i
độ
ng nhanh

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gunner Arsenal liked this
Truong Vy liked this
phuongho liked this
lenguyenvt liked this
08khmt liked this
huequay liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->