Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
237Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hướng dẫn thực hành Visio

Hướng dẫn thực hành Visio

Ratings: (0)|Views: 32,686 |Likes:
Published by vbook
ĐHBK Tp HCM - Môn máy tính kinh doanh
ĐHBK Tp HCM - Môn máy tính kinh doanh

More info:

Published by: vbook on Oct 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

 
GI
I THI
U PH
N M
M MICROSOFT VISIO
1. GI
I THI
U CHUNG
Visio là m
t ch
ươ
ng trình v
s
ơ
 
đồ
thông minh,
đượ
c tích h
p vào b
ch
ươ
ng trìnhMicrosoft Office t
phiên b
n 2003. MS Visio cho phép b
n th
hi
n b
n v
m
tcách tr 
c quan. H
ơ
n n
a, nó còn cung c
p nhi
u
đặ
c tính khi
ế
n cho s
ơ
 
đồ
c
a b
ný ngh
 ĩ 
a h
ơ
n, linh
độ
ng h
ơ
n và phù h
p h
ơ
n v
i nhu c
u c
a b
n. Ngoài ra, b
n cóth
sao chép b
n v
c
a mình qua các ph
n m
m khác (nh
ư
: MS. Word, MS.Excel,…)
để
ti
n s
d
ng cho công vi
c c
a b
n.Có nhi
u phiên b
n c
a Visio khác nhau tùy theo nhu c
u. Trong quá trình th
chành, ta s
làm vi
c v
i Microsoft Visio 2000 Enterprise Edition. Trong phiên b
nnày, b
n có th
t
o các s
ơ
 
đồ
liên quan
đế
n công vi
c nh
ư
là : bi
u
đồ
dòng(flowcharts), s
ơ
 
đồ
t
ch
c (organization charts), và l
ch trình d
án (projectscheduling). Ngoài ra, phiên b
n này còn cho phép b
n t
o các s
ơ
 
đồ
mang tính k
 thu
t, ch
ng h
n t
o các b
n v
xây d
ng, thi
ế
t k
ế
nhà, s
ơ
 
đồ
m
ng, s
ơ
 
đồ
ph
nm
m, s
ơ
 
đồ
trang web, s
ơ
 
đồ
máy móc, và các s
ơ
 
đồ
k
thu
t khác.S
ơ
 
đồ
t
ch
c, có trong c
2 phiên b
n, là m
t d
ng s
ơ
 
đồ
th
ườ
ng
đượ
c s
d
ngtrong công vi
c kinh doanh. V
i s
ơ
 
đồ
t
ch
c v
b
ng Visio, b
n còn có th
g
n k
ế
td
li
u vào các hình trong s
ơ
 
đồ
. D
li
u cho hình
đượ
c g
i là
custom properties
.
 Đố
i v
i s
ơ
 
đồ
t
ch
c, b
n có th
ch
n m
t khung nhân viên, g
n nó v
i các thôngtin quan tr 
ng nh
ư
:
đị
a
đ
i
m, s
 
đ
i
n tho
i, phòng ban,… và các d
li
u này tr 
 thành 1 ph
n c
a bi
u
đồ
.M
t lý do khác
để
t
o ra các s
ơ
 
đồ
t
ch
c trong Visio là b
n có th
t
o chúng t
 
độ
ng b
ng cách s
d
ng thông tin t
m
t ngu
n d
li
u nào
đ
ó. Ch
ng h
n, b
n cóth
 
đặ
t m
t s
ơ
 
đồ
t
ch
c trong 1 CSDL, m
t b
ng tính Excel, hay th
m chí là h
 th
ng th
ư
 
đ
i
n t
c
a công ty b
n. Ch
ỉ 
c
n sau vài cú nh
p chu
t, bi
u
đồ
 
đ
ã có s
ncho b
n mà không c
n ph
i nh
p gì c
.
 Đ
úng là, Visio th
t thông minh !
2. LÀM VI
C V
I MS. VISIO
2.1. M 
ở 
và thoát kh
i Visio
- M
: Start/ Program/ Microsoft Visio- Thoát : G
i l
nh File/ Exit, ho
c nh
p vào
 
góc trên bên ph
i
2.2. T 
o m
ớ 
i, l 
ư 
u,
đ 
óng và m
ở 
i b
n v 
 
- T
o m
i : G
i l
nh File/ New -> ch
n ki
u s
ơ
 
đồ
 M
t s
ki
u s
ơ
 
đồ
h
u ích trong Visio 2000 Enterprise Edition là :
S
ơ
 
đồ
kh
i : Block Diagram/ Block Diagram
S
ơ
 
đồ
ERD : Database/ Chen ERD
S
ơ
 
đồ
logic : FlowChart/ Basic FlowChart
1
 
S
ơ
 
đồ
nhân-qu
: FlowChart/ Cause&Effect Diagram
S
ơ
 
đồ
t
ch
c : Organization Chart/ Organization Chart
S
ơ
 
đồ
DFD : Software/ Data Flow Model Diagram- L
ư
u bài : G
i l
nh File/ Save (Save As) ->
đặ
t tên -> Save-
 Đ
óng bài : G
i l
nh File/ Close- M
l
i bài c
ũ
: G
i l
nh File/ Open -> ch
n tên bài -> Open
2.3. Thay 
đổ
i c 
ử 
a s
màn hình và các thanh công c 
 
- Thay
đổ
i t
ỉ 
l
phóng màn hình: View / Zoom => ch
n t
ỉ 
l
% phóng- Xem v
i kích th
ướ
c th
t : View / Actual Size (100%)- Xem toàn th
trang : View / Whole Page (29%)- Xem toàn màn hình : View / FullScreen- B
t t
t các thanh công c
: View/ Toolbars=>ch
n thanh công c
 - B
t t
t thanh tr 
ng thái : View / Status Bar - B
t t
t c
a s
Drawing: View / Window / Drawing Explorer - B
t t
t c
a s
Pan&Zoom : View / Window / Pan&Zoom- B
t t
t c
a s
thu
c tính : View / Window / Custom Properties- B
t t
t c
a s
kích th
ướ
c : View / Size&Position Window- B
t t
t th
ướ
c k
: View / Rulers- B
t t
t ô k
l
ướ
i : View / Grids- B
t t
t ô ch
ỉ 
d
n : View / Guides- B
t t
t
đ
i
m k
ế
t n
i : View / Connection Points- B
t t
t phân cách trang : View / Page Breaks- Thêm tiêu
đề
 
đầ
u & chân : View / Header & Footer 
2.4. Các thao tác
ơ 
b
n :
- Ch
n 1 hình : Ch
n công c
Pointer r 
i nh
p vào hình v
 
đ
ó- Ch
n nhi
u hình : Ch
n công c
Pointer r 
i v
hình ch
nh
t baoquanh các hình c
n ch
n. Ho
c có th
nh
p ch
n hình th
1, sau
đ
ó, gi
phím Ctrl và nh
p ch
n các hình còn l
i.- D
i ch
: Mu
n d
i ch
1 hình hay 1 nhóm hình
đ
ã ch
n,
để
chu
tgi
a hình (nhóm hình), sao cho hi
n ra d
u
,
i dùng thaotác n
m kéo
để
d
i hình (nhóm hình) sang v
trí khác.- Sao chép : Th
c hi
n t
ươ
ng t
thao tác d
i ch
, nh
ư
ng nh
n gi
 phím Ctrl trong lúc n
m kéo.- Phóng to, thu nh
: Ch
n hình (nhóm hình),
để
chu
t t
i c
nh, ho
cgóc c
a hình, sao cho hi
n ra d
u
  
ho
c
ho
c
 
, r 
i dùng thaotác n
m kéo
để
phóng to ho
c thu nh
hình (nhóm hình).- Xóa hình : Ch
n hình c
n xóa, nh
n phím Delete trên bàn phím
2
 
- Xoay hình t
do : ch
n hình c
n xoay, nh
p vào ch
m tròn màuxanh phía trên hình, gi
và kéo chu
t
để
xoay hình. Có th
d
i tâmc
a hình
đế
n v
trí khác, khi
đ
ó hình s
quay theo v
trí tâm m
i.- Xoay hình 90
o
: ch
n hình c
n xoay, nh
p ph
i vào hình, ch
nShape -> Rotate Left (xoay trái) ho
c Rotate Right (xoay ph
i).- L
t hình : ch
n hình c
n l
t, nh
p ph
i vào hình, ch
n Shape ->ch
n Flip Vertical (l
t d
c) ho
c Flip Horizontal (l
t ngang).
3. V
S
Ơ
 
ĐỒ
LOGIC B
NG VISIO
+ Gi
s
, ta c
n v
l
i s
ơ
 
đồ
logic sau b
ng công c
MS. Visio
Bat dau dang kyNhap thong tinthanh vienThong tin du/hop le khong ?Hoan tat dang kyKhongCoQuy trinh dang ky thanh vien
 + Các b
ướ
c c
n th
c hi
n :- G
i l
nh File/ New/ FlowChart -> Basic FlowChart
để
t
o m
t trangmàn hình m
i v
i các công c
c
n thi
ế
t cho s
ơ
 
đồ
logic.- L
n l
ượ
t n
m kéo các hình oval, ch
nh
t và hình thoi vào các v
trít
ươ
ng
ng trên màn hình.- K
ế
t n
i các hình b
ng cách n
m kéo bi
u t
ượ
ng k
ế
t n
i vào mànhình và
đ
i
u ch
ỉ 
nh
đ
i
m
đầ
u và cu
i cho phù h
p.- Thêm ch
vào hình và k
ế
t n
i : ch
n hình ho
c k
ế
t n
i
đ
ó,
i ch
vào, n
ế
u gõ sai, mu
n ch
ỉ 
nh s
a l
i, thì nh
n F2.- Thêm tên vào cu
i s
ơ
 
đồ
b
ng cách nh
p ch
n Text Tool (
A
) trênthanh công c
, nh
p vào phía d
ướ
i s
ơ
 
đồ
i gõ ch
vào.- L
ư
u s
ơ
 
đồ
v
a t
o b
ng cách ch
n File/ Save, r 
i ch
n
đườ
ng d
nl
ư
u tr 
đặ
t tên cho hình m
i v
.- In s
ơ
 
đồ
ra máy in b
ng l
nh File/ Print ho
c có th
ch
n toàn b
 s
ơ
 
đồ
i dùng l
nh Edit/ Copy
để
sao chép qua Word, Excel…
3

Activity (237)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kết Mập Hâm liked this
Dang Viet Hoa liked this
Tran Minh Phuong liked this
Chu Thăng liked this
Toru Watanabe liked this
Chu Thăng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->