Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zakon o vodama - R.Crna Gora (Sl.l.16/95)

Zakon o vodama - R.Crna Gora (Sl.l.16/95)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 848|Likes:
AG-Metal Zenica - tretman otpadnih voda:
- Tehnologija tretmana otpadnih voda,
- Prodaja opreme za tretman otpadnih voda,
- Consulting i potpora za projektante i investitore
- Zakoni i propisi iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama regije
zapadnog Balkana
O tretmanu otpadnih voda više na www.ag-metal.ba

AG-Metal Zenica - wastewater treatment:
- Waste water treatment technology,
- Sale of equipment for wastewater treatment,
- Consulting and support for planners and investors
- Laws and regulations in the field of wastewater treatment in
countries of the region Western Balkans
The treatment of wastewater more on www.ag-metal.
AG-Metal Zenica - tretman otpadnih voda:
- Tehnologija tretmana otpadnih voda,
- Prodaja opreme za tretman otpadnih voda,
- Consulting i potpora za projektante i investitore
- Zakoni i propisi iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama regije
zapadnog Balkana
O tretmanu otpadnih voda više na www.ag-metal.ba

AG-Metal Zenica - wastewater treatment:
- Waste water treatment technology,
- Sale of equipment for wastewater treatment,
- Consulting and support for planners and investors
- Laws and regulations in the field of wastewater treatment in
countries of the region Western Balkans
The treatment of wastewater more on www.ag-metal.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2010

pdf

text

original

 
ZAKON
 
O VODAMA
 
(Objavljen u "Sl. list RCG", br. 16/95)
 
I OPŠTE ODREDBE
 
Č
lan 1
 Vode, kao prirodno bogatstvo, su u opštoj upotrebi i koriste se u skladu sa uslovima i na na
č
in kojim seobezbje
đ
uje njihovo racionalno koriš
ć
enje, zaštita i drugi opšti interesi propisani zakonom.Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode, kao i na vodno zemljište, ako posebnim zakonom nije druk 
č
ije odre
đ
eno.
Č
lan 2
 Vode se koriste na na
č
in kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode, ne dovode u opasnost život izdravlje ljudi, ne ugrožava biljni i životinjski svijet, ambijentalne i ekološke vrijednosti.Vode prirodnih izvora, prirodnih vodotoka, prirodnih jezera, javnih
č
esmi i javnih bunara može zazadovoljavanje životnih potreba koristiti svako, pod jednakim uslovima.
Č
lan 3
 Vodoprivredna djelatnost je od javnog interesa.Vodoprivrednom djelatnoš
ć
u, u smislu stava 1 ovog
č
lana, smatra se ure
đ
enje voda i vodotoka, zaštitaod štetnog dejstva voda, zaštita voda od zaga
đ
ivanja i obezbje
đ
enje vode za koriš
ć
enje.
Č
lan 4
 Vodoprivrednim objektima, u smislu ovog zakona, smatraju se:1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim ure
đ
ajima i opremom: nasipi,obaloutvrde, regulacione gra
đ
evine, retencije, brane, akumulacije, lukobrani, odvodni kanali,drenažni kanali, ustave, crpne stanice, objekti za zaštitu od erozija i bujica i objekti za odvo
đ
enjeatmosferskih voda;2) objekti za koriš
ć
enje voda: akumulacije, vodozahvati, crpne stanice, rezervoari zavodosnabdijevanje, magistralni cjevovodi ili kanali sa objektima, hidrotehni
č
ki tuneli i objekti iobjeki i postrojenja za pripremu pitke vode, plovni kanali, pristaništa, marine i solane;3) objekti za zaštitu voda od zaga
đ
ivanja: glavni kolektori za odvo
đ
enje otpadnih voda do ure
đ
aja za pre
č
ć
avanje otpadnih voda, ure
đ
aji za pre
č
ć
avanje otpadnih voda i objekti za odvo
đ
enje pre
č
ć
enih voda;4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim ure
đ
ajima i opremom, objekti za navodnjavanje iobjekti za odvodnjavanje.
 
Č
lan 5
 Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljede
ć
e zna
č
enje:1) površinske vode su staja
ć
e vode jezera, odnosno akumulacija i obalnog mora, kao i teku
ć
e vodeizvora, vrela, potoka i rijeka;2) podzemne vode su vode koje se nalaze ispod površine zemlje u prirodnim vodnim rezervoarima;3) vodno podru
č
 je je podru
č
 je koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih djelova koji
č
ine prirodnu hidrografsku cjelinu sa obalnim morem;4) melioraciono podru
č
 je je odre
đ
ena hidrografska teritorija koja
č
ini ekonomsku i prostornu cjelinu,a koja obuhvata jedan ili više hidromelioracionih sistema;5) režim voda je kvalitativno i kvantitativno stanje vode na odre
đ
enom podru
č
 ju i u odre
đ
enomvremenu;6) izvorište za vodosnabdijevanje je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdijevanjastanovništva i privrede (izvor, bunar, dio rijeke ili jezera, akumulacija ili njen dio);7) vodotokom se smatra prirodno ili vješta
č
ki stvoreno korito sa vodom koja njim proti
č
e;8) povremenim vodotokom se smatra udubljenje na zemljištu koje se dobro primje
ć
uje i kojim povremeno te
č
e voda;9) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbijediti u vodotoku;10) korito za malu vodu jeudubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama,odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera ili akumulacija;11) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg te
č
e velika voda vodotoka ili je pokriven vodama jezera, odnosno akumulacije pri visokim vodostajima do vjerovatno
ć
e pojave jednom u 50godina;12) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka i jezera,odnosno akumulacije širine 20 metara;13) obala u podru
č
 ju zašti
ć
enom od poplava je pojas zemljišta širine 50 metara ra
č
unaju
ć
i odunutrašnje nožice nasipa prema branjenom podru
č
 ju;14) inundaciono podru
č
 je je pojas zemljišta izme
đ
u korita za malu vodu i spoljne nožice nasipa,odnosno pojas zemljišta izmežu korita za malu vodu i poplavne linije na podru
č
 ju na kojemnijesu izgra
đ
eni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda;15) vodno zemljište je korito i obale vodotoka, jezera, obalnog mora, akumulacije i morsko dno;16) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usljed dejstva voda nastaju pojave spiranja, brazdanja, podrivanja i klizanja, kao i zemljište podložno ovim uticajima;17) sistemi za vodosnabdijevanje su:
 
 - regionalni sistem koji snabdijeva vodom naselja na podru
č
 ju dvije ili više jedinica lokalnesamouprave;- javni vodovod za snabdijevanje vodom za pi
ć
e koji ima ure
đ
eno i zašti
ć
eno izvorište, kaptažu irazvodnu mrežu;- seoski vodovod koji snabdijeva vodom za pi
ć
e seosko naselje i ima ure
đ
eno izvorište, kaptažui razvodnu mrežu;18) prijemnikom se smatra prirodni i vješta
č
ki vodotok, jezero, more i podzemne vode.
II ODRŽAVANJE I UNAPRE
Đ
IVANJE REŽIMA VODA
 
Č
lan 6
 Radi održavanja i unapre
đ
ivanja režima voda utvr 
đ
uju se vodna podru
č
 ja, donosi vodoprivredna osnova, planovi, programi i vodoprivedni bilans, utvr 
đ
uju vodoprivredni uslovi, izdaju vodoprivredne saglasnosti ivodoprivredne dozvole i preduzimaju zaštitne i druge mjere.
1. Vodna podru
č
 ja
 
Č
lan 7
 Za teritoriju Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika), kao jedinstvenom vodoprivednom prostur, utv
đ
uju se sljede
ć
a vodna podru
č
 ja, i to:1) Vodno podru
č
 je Crnomorskog sliva koje obuhvata djelove slivova: Ibra, Lima,
Ć
ehotine, Tare isliv Pive;2) Vodno podru
č
 je Jadranskog sliva koje obuhvata sliv Zete, djelove slivova Mora
č
e, Skadarskog jezera i Bojane i slivove podru
č
 ja Crnogorskog primorja sa vodotocima koji se direktno ulivaju uJadransko more.
2. Vodoprivredna osnova
 
Č
lan 8
 Vodoprivredna osnova je dugoro
č
ni plan za održavanje i unapre
đ
ivanje režima voda na teritorijiRepublike.Vodoprivrednu osnovu
č
ine: vodoprivedna osnova Vodnog podru
č
 ja Crnomorskog sliva i vodoprivrednaosnova Vodnog podru
č
 ja Jadranskog sliva.Vodoprivredna osnova sadži, naro
č
ito: postoje
ć
e stanje režima voda i vodoprivrednih objekata naodre
đ
enom podru
č
 ju, uslove za održavanje i razvoj režima voda kojima se obezbježuju najpovoljnija inajcjelishodnija tehni
č
ka, ekonomska i ekološka rješenja za jedinstveno upravljanje vodama, zaštitu odštetnog dejstva voda, zaštitu voda od zaga
đ
ivanja i koriš
ć
enja voda.Po isteku vremena od 10 godina od dana donošenja vodoprivredne osnove preispita
ć
e se rješenjautvr 
đ
ena vodoprivrednom osnovom.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
eltev liked this
Ranko Radovic liked this
mingo622 liked this
mingo622 liked this
kemalbisevac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->