Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Insan Tabiatini Tanima - Alfred Adler

Insan Tabiatini Tanima - Alfred Adler

Ratings: (0)|Views: 22 |Likes:
Published by syenilgi

More info:

Published by: syenilgi on Mar 26, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2014

pdf

text

original

 
NSAN TABATINI TANIMA
İ İ
Yazar: Alfred ADLERYayınevi: Türkiye İş Bankası YayınlarıBaskı: İstanbul / !!" / ""# s$f%&'B(: !)*+"*,+-.-+Bili0 1rubu: 2sik3l34iTürü: Ter5ü0e6ita7 Etti8i 9kuyu5u itlesi: 1enel
G
enel
D
eerlendirme:
ğ
nsan Tabiatını Tanı0a; adlı kitabı0ız Adler<in bir yıl b3yun5a =iyana 6alk Enstitüsü<nde ver0iş 3ldu8u k3nferansların derle0esinden 3luş0uştur% rkiye İş Bankaültür Yayınlaarasında !!" yılında >ıkan kita7 ""* sayfadır%ita7? 1iriş ve @nsz kıs? % ita7 ve % ita7 3l0ak üzere ü> te0el blü0den 3luş0uştur% ita7ın başlanCı5ında >indekiler; blü0ünden s3nra eviren<in @nsadDr% Ayda Ykan<ın . sayfalık nsyeral0aktadır% Bunun arndan ;itabın İnCiliz5e Baskısına k3nul0uş 3lan 1iriş; adlı Dr% Leland 6insie<nin # sayfalık bir yası bulun0aktadır% Yine bunun arndan Dr% Tur$an Yrükan<ın ;Alfred Adler? '3syal R3ller ve işilik k3nusunda kaılaştır0alı bir in5ele0e; adında kitabın Ceniş bir ta$lilinin yaldı8ı !# sayfak bir b0 yeral0aktadır% Bu b0ün ardından yazarı0ın bir sayfak sa bir nsz<ü ve arndan 3ndrt sayfalık bir ;1iriş; blü0ü vardır%
 
Yazar Hakkında:
Çağımızın en başta gelen psikologlarından biri olan Alfred Adler (1870-1937! meslek "a#atının ilk #ıllarını $i#ana%da ge&irmiş 'e 1910 #ılına geline#e kadar )igm*nd +re*d%la birlikte &aşmıştır, 1910-1911 #ıllarında +re*d*n &e'resinde toplanmış olan gr*ptan a#larak batemel noktalarda +re*d%inkinden tamamen farklı olan .ire#sel /sikoloi adlı bir sistem orta#a atmıştır, A'r*pa%nın  bir&ok #erlerinde 'e Amerika%nın bir&ok #erlerinde 'e Amerika%da bir&ok konferanslar 'ermtir, )os#al ilgi! a#atın anlamı! a#at .ilimi! 2e'rozların problemleri gibi da"a bir&ok eseri 'ardır,ns4z 'e 5irişlerden sonra 1, 6itap kısmında #azar! insan da'ranışı ana temasını işli#or, 1, 6itap%ın kısaa alt  başlıklaş4#le *"*"sal a#atın )os#al g4r:n:şleriÇo*k 'e ;opl*m<&erisinde #aşadığımız =:n#aAşağık =*#g*s* 'e 6endini 6ab*l ettirme &abasıa#ata arlanma >insi#etÇo*ğ*n Aile &e'resi i&erisindeki #eri?, 6itap! karakter .ilimi başlığı#la karşımıza #or, Alt  başlıkla 5enel =:ş:neler )aldırgan 6arakterin zellikleri)aldırgan olma#an 6arakter zellikleri 6arakterin .aşka g4r:n:şleri =*#g*lar 'e e#eanlar 6itabımızın son*nda @ğitim kon*s*nda genel d:ş:neler@ adlı bir ek kısım da 'ardır,
?
 
Bimdi kısaa kitabın b* blıklar altında nelerden  ba"settiğini g4relim,
I. KİTAP: İNSAN DAVRANIŞIA) RUH:
1) Ruhsal Hayatın Kavramı ve Öncülü:
 *"*n serbest bir şekilde "areket edebilme ile tabii bir ilkisi 'ardır,
2) Ruhsal Organların Fonksiyonu:
 *"sal a#at! saldırgan etkinliklerle g:'enle *laşmak i&in #apılan etkinliklerden olan karmaşık bir b:t:nd:rC en son amaı da insan organizmasının 'arlığını s:rd:rmesini sağlamak 'e ona g:'enlik i&erisinde gelişebilmek imkanını 'ermektir, a#attaki "er t:rl: k4t:l:ğ:n ka#nağı olarak  birtakım k*s*r 'e#a #etersizliklerin g4r:lmemesi gerekir,
3) Ruhsal Hayatta elli !ir gayenin var olu"u:
 <nsanın r*"sal "a#a! ga#esi ile belirlenmiştir, <nsan b:t:n etkinlikleri "er zaman i&in 'ar olan belli bir ga#e#e doğr* #4nelmedik&e! etkinliklerini belirle#en! değiştiren 'e s:reklilini sağla#an bir ga#e b*l*nmadık&a! "i&bir insanın d:ş:nmesi! istemesi 'e "a#al k*rmam:mk:n değildir, .ir r*"sal gelişme#i anak "er zaman i&in 'ar olan bir ga#e#i g4z 4n:nde t*taak ol*rsak anla#abiliriz, <nsanların "areketlerine #4n 'eren ga#e! &e'renin &o*k :zerindeki etkileri 'e &o*kta *#andırmış old*ğ* izlenimlerle  belirlenmiştir,
B- RUHSAL HAYATIN SOSYAL GÖRÜNÜŞLERİ:
1) #utlak ger$ek:
 .ir insan ne şekilde d:ş:nd:ğ:n:  bilebilmek i&in o insan başka insanlarla olan ilişkilerini inelememiz gerekir,i& d*rmaksızın orta#a &ıkan problemleri &4zme sor*nl*l*ğ* insan r*"*n*n etkinliğine #4n 'erdi i&in! insan r*"* 4zg:r bir k*''et olarak "areket edemez,
2) %o&luluk hayatına 'uyulan ihtiya$:
<nsan 'arğın s:rekli olarak #amasını en i#i sağla#an şe#! topl*l*k "a#atıdır,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->