Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službene novine FBiH [godina 12, broj 24 djelimičan; 18.4.2005]

Službene novine FBiH [godina 12, broj 24 djelimičan; 18.4.2005]

Ratings:
(0)
|Views: 4|Likes:
Published by Tiskarnica
Službene novine FBiH [godina 12, broj 24 djelimičan; 18.4.2005]
Službene novine FBiH [godina 12, broj 24 djelimičan; 18.4.2005]

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 26, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2015

pdf

text

original

 
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVINE
270
Temeljem ~lanka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne iHercegovine, donosim
UKAZ
O PROGLA[ENJU ZAKONA O DRU[TVIMA ZAOSIGURANJE U PRIVATNOME OSIGURANJU
Progla{ava se Zakon o dru{tvima za osiguranje u privatnomeosiguranju koji je donio Parlament Federacije BiH na sjedniciZastupni~kog doma od 22. velja~e 2005. godine i na sjedniciDoma naroda od 3. o`ujka 2005. godine.Broj 01-124/056. travnja 2005. godineSarajevoPredsjednik
Niko Lozan~i}
, v.r.
ZAKON
O DRU[TVIMA ZA OSIGURANJE U PRIVATNOMEOSIGURANJU
I - OP]E ODREDBE1.1. UVODNE ODREDBE^lanak 1.
Ciljevi Zakona
Ovim se Zakonom ure|uje: osnivanje, poslovanje, nadzor iprestanak dru{tava za osiguranje osnovanih u Federaciji Bosne iHercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kao i dru{tava za osiguranje koja nisu osnovana u Federaciji, a koja uslugeosiguranja pru`aju putem podru`nice, sukladno ovome Zakonu.Djelatnost osiguranja u Federaciji mogu obavljati samodru{tva za osiguranje koja su osnovana kao dioni~ka dru{tva ilidru{tva za uzajamno osiguranje. Dru{tva za osiguranje moguobavljati samo djelatnost osiguranja. Dionice dioni~kih dru{tava za osiguranje mogu glasiti samo na ime. U smislu ovoga Zakona, sjedi{te dru{tva za osiguranje je umjestu u kojem je dru{tvo za osiguranje registrirano.^lanak 2.
Tuma~enje izri~aja
Izri~aji koje se koriste u ovome Zakonu imaju sljede}a zna~enja:
Polica
 je pisana isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju.
Premija osiguranja
 je cijena rizika, odnosno osiguranja koju osiguranik pla}a osiguravatelju za zaklju~eno osiguranje.
Naknada {tete
 je od{teta, odnosno osigurani iznos kojegosiguravatelj ispla}uje osiguraniku nakon nastupa osiguranogslu~aja ugovorenog policom osiguranja.
Podru`nica
 je podru`nica dru{tva za osiguranje osnovanogu Republici Srpskoj (u daljnjem tekstu: RS) i u drugoj dr`avi, a koja usluge osiguranja pru`a sukladno ovome Zakonu.
Kapital izlo`en riziku
glede `ivotnoga osiguranja zna~iiznos koji se pla}a u slu~aju smrti, umanjen za ra~unsku pri~uvuglavnoga rizika.
Uska povezanost
 je situacija kada su dvije ili vi{e fizi~kih ilipravnih osoba povezane sudioni~kim udjelom ili nadzorom.
Nadzor
 je odnos izme|u mati~nog dru{tva i supsidijarnogdru{tva, ili sli~an odnos izme|u bilo koje fizi~ke ili pravne osobei bilo kojeg dru{tva; svako supsidijarno dru{tvo supsidijarnogdru{tva }e se tako|er smatrati supsidijarnim dru{tvom mati~noga dru{tva, koje se nalazi na ~elu tih dru{tava.
Entitet pru`anja usluga
 je entitet u Bosni i Hercegovini (udaljnjem tekstu: BiH) u kojemu se nalazi rizik, kako je definiranou daljnjem tekstu, ako taj rizik pokriva dru{tvo za osiguranje ilipodru`nica koje se nalazi u drugome entitetu.
Entitet podru`nice
 je entitet u BiH u kojemu je osnovana podru`nica koja pokriva rizik.
Organizacijska jedinica
zna~i registrirano sjedi{te ilipodru `nica dru{tva za osiguranje.
EU
 je skra}ena oznaka za Europsku uniju.
Izravno osiguranje
 je djelatnost dru{tva za osiguranje, ~iji je temelj ugovor o osiguranju kojim to dru{tvo za pla}anje pre -mija ili doprinosa preuzima obvezu pla}anja naknade podoga|anju osiguranog slu~aja, osim reosiguranja.
Bruto fakturirana premija
 obuhva}a sve iznose kojidospijevaju u okviru financijske godine, a koji proizilaze izpolica osiguranja, bez obzira jesu li ti iznosi u cijelosti ili dijelomprenijeti na budu}u financijsku godinu.
Jamstveni fond
~ini
1
 / 
3
 margine solventnosti.
Djelatnost osiguranja
 je zaklju~enje i izvr{enje ugovora one`ivotnom i `ivotnom osiguranju ili reosiguranju.
Zastupnik u osiguranju
 je osoba koja posreduje i zaklju~uje ugovore o osiguranju u ime i za ra~un osiguravatelja.
Poslovi osiguranja
 su poslovi zaklju~enja ugovora osigura -nja i reosiguranja i obrada zahtjeva za naknadom koji proizi|u iztih ugovora.
Bro ker u osiguranju
 je pravna ili fizi~ka osoba koja samo -sta lno obavlja djelatnost, ~iji je isklju~ivi zadatak da, u imeosigu ranika i reosiguranika, radi osiguranja ili reosiguranja rizika, pove`e osobe koje tra`e osiguranje ili reosiguranje i
Godina XII – Broj 24Ponedjeljak, 18.4.2005. godineS A R A J E V OISSN 1512-7079
 
dru{tva za osiguranje i reosiguranje i, kada je to potrebno,pomogne u pripremi i obavljanju tih ugovora, naro~ito u slu~ajupodno{enja zahtjeva za naknadom. Bro ker u osiguranju bit }epla}en provizijom od strane dru{tva za osiguranje ili reosigu -ranje, {to ga ne}e obvezati pri izboru dru{tva za osiguranje ilireosiguranje.
Lisnica osiguranja
 je skup svih ugovora o osiguranju i reosi -guranju na snazi kod jednog osiguravatelja ili reosiguravatelja.
Dru{tvo za osiguranje
 (u daljnjem tekstu: dru{tvo) jedioni~ko dru{tvo ili dru{tvo za uzajamno osiguranje, kao i bilokoji drugi oblik dru{tva za osiguranje koje nije iz Federacije, a koje je osnovano u Federaciji ili posluje u Federaciji sukladnoovome Zakonu.
Osiguranik
 je ugovorna strana u zaklju~enom ugovoru oosiguranju koja ima interes u predmetu ugovora.
Osiguravatelj
 je ugovorna strana u zaklju~enom ugovoru oosiguranju koja je za ugovorenu premiju preuzela obvezunaknade {tete ili osiguranog iznosa ako se ostvari osiguranislu~aj.
Posrednici u osiguranju
 su brokeri i zastupnici u osigura -nju, fizi~ke ili pravne osobe ~iji je cilj priprema i ponuda ugovora osiguranja i pru`anje usluga koje su vezane za odnose izme|uosiguravatelja i osiguranika.
Posredni{tvo
 je djelatnost koju obavljaju posrednici.
@ivotno osiguranje
 su sve vrste osiguranja odre|ene ~la -nkom 31. ovoga Zakona.
Lokaliziranje sredstava
 zna~i postojanje aktive, bilo pokre -tne ili nepokretne, unutar entiteta u BiH koja ne uklju~uje zahtjevda pokretna imovina bude stavljena u depozit ili da nepokretna imovina bude podre|ena restriktivnim mjerama, poput registriranja ili hipoteke. Smatrat }e se da se aktiva izra`ena utra`binama od du`nika nalazi u entitetu u kojem one trebaju bitinapla}ene.
Uskla|ena sredstva
 je predstavljanje obveza po osiguranjuizra`enih u odre|enoj valuti, tra`binama izra`enim ili ostvarivimu istoj toj valuti.
Dru{tvo za uzajamno osiguranje
 (u daljnjem tekstu: DUO) je dru{tvo koje pru`a izravno osiguravaju}e pokri}e za doprinosu fond osiguranja.
Ne`ivotno osiguranje
 su sve vrste osiguranja odre|ene~lankom 31. ovoga Zakona.
Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne iHercegovine
 (u daljnjem tekstu: Agencija za nadzor) je Agencija za nadzor i regulaciju osiguranja Federacije, osnovana ovimZakonom.
Samopridr`aj
 je dio svote osiguranja ili {tete ~ijeosiguravaju}e pokri}e osigurava osiguravatelj i koji se ne predaje u reosiguranje.
Mati~no dru{tvo
 je dru{tvo koje: –ima ve}inu glasa~kih prava dioni~ara ili ~lanova udrugom dru{tvu (povezano dru{tvo); ili –ima pravo imenovati ili razrje{avati ve}inu ~lanova uprave ili nadzornoga odbora drugoga dru{tva (supsidijarnog dru{tva), a istodobno je i dioni~arem ili~lanom toga dru{tva; ili –ima pravo vr{iti dominantan utjecaj na dru{tvo(supsidijarno dru{tvo) ~ijim je dioni~arem ili ~lanom,sukladno ugovoru kojega je zaklju~ilo s tim dru{tvom ilina temelju odredaba osniva~koga akta ili statuta, kada zakon koji regulira to supsidijarno dru{tvo dopu{ta da bude predmetom takvih ugovora ili odredaba; ili –je dioni~arem ili ~lanom dru{tva, a:a)ve}ina ~lanova uprave ili nadzornoga odbora toga dru{tva su obavljali svoju du`nost tijekom financi - jske godine, tijekom prethodne financijske godine ido trenutka kada su sa~injeni konsolidirani ra~uni,odnosno sukladno ostalim dioni~arima, b)sukladno sporazumu s ostalim dioni~arima ili~lanovima toga dru{tva (supsidijarna dru{tva) samo nadzire ve}inu glasa~kih prava dioni~ara ili ~lano -va toga dru{tva.
Sudioni~ki udio
 je sudjelovanje u kapitalu drugih dru{tava koja imaju za cilj sudjelovati u poslovnoj djelatnosti dru{tva.Kada izravno ili neizravno posjedovanje dijela kapitala drugoga dru{tva prelazi 20 %, postojat }e sudioni~ki udio.
Sudioni~ko dru{tvo
 je dru{tvo koje je mati~no dru{tvo iliposjeduje sudioni~ki udio.
Kvalificirani udio
 je izravno ili neizravno posjedovanje unekom dru{tvu 10% i vi{e kapitala ili glasa~kih prava ili drugoposjedovanje koje omogu}uje vr{enje va`noga utjecaja na upravljanje tim dru{tvom. U svrhu primjene ovoga Zakona,glasa~kim pravom koje ima fizi~ka ili pravna osoba smatraju se iglasa~ka prava koja: –druge fizi~ke ili pravne osobe posjeduju pod svojimimenom, ali za ra~un te fizi~ke ili pravne osobe; –posjeduje dru{tvo koje je pod nadzorom te fizi~ke ilipravne osobe; –posjeduje neka tre}a strana s kojom je ta fizi~ka ilipravna osoba zaklju~ila pisani sporazum koji ih obve -zuje, usugla{enim glasa~kim pravima koja posjeduju,usvojiti trajnu zajedni~ku politiku prema rukovodstvudru{tva koje je u pitanju; –neka tre}a strana ima prema pisanom sporazumuzaklju~enom s tom fizi~kom ili pravnom osobom ili sdru{tvom koje je pod nadzorom te fizi~ke ili pravneosobe, a koji predvi|a privremeni prijenos glasa~kihprava koja su u pitanju; –su pridru`ena dionicama koje posjeduju te fizi~ke ilipravne osobe, a koja su ulo`ena kao jamstvo, osim uslu~ajevima kada fizi~ka ili pravna osoba koja posjedujeto jamstvo nadzire glasa~ka prava i iskazuje svojunamjeru iskoristiti ih, u kojem slu~aju }e se smatrati kaonjezina glasa~ka prava; –su pridru`ena dionicama za koje fizi~ka ili pravna osoba ima pravo plodou`ivanja;  –su te fizi~ke ili pravne osobe ili koje od drugih spome -nutih fizi~kih ili pravnih osoba, ovla{tena steknuti samona vlastitu inicijativu, po formalnom sporazumu, u timse slu~ajevima obavijest daje na dan sporazuma; –su pridru`ena dionicama koje su polo`ene kod te fizi~keili pravne osobe, a koja te fizi~ke ili pravne osobe uodsutnosti posebnih naputaka vlasnika mogu iskoristitipo vlastitome naho|enju.
Reosiguranje
 je djelatnost dru{tva u okviru osiguranja kojom se dio rizika osiguravatelja, na temelju ugovora oreosiguranju, prenosi na reosiguravatelja.
Reosiguranik
 je ugovorna strana iz ugovora o reosiguranjukoja ustupa dio svoje obveze reosiguravatelju u njegovo pokri}eza koju pla}a premiju reosiguranja.
Reosiguravatelj
 je ugovorna strana iz ugovora oreosiguranju koja prihva}a dio rizika osiguravatelja za {to dobiva premiju reosiguranja.
Va`an polo`aj u dru{tvu
 je polo`aj u dru{tvu ravnatelja iizvr{nih ravnatelja.
Margina solventnosti
 je sastav imovine sukladno djelatno -stima koje obavlja svako dru{tvo. Marginu solventnosti propi -suje Agencija za nadzor posebnim aktom.
Ugovaratelj osiguranja
 je osoba koja s osiguravateljemsklapa ugovor o osiguranju.
Ovla{teni aktuar
 je fizi~ka osoba koja je od nadle`noga tijela ovla{tena obavljati aktuarske poslove.
Supsidijarno dru{tvo
 je dru{tvo u kojem ve}inu glasa~kihprava dioni~ara ili ~lanova dr`i drugo dru{tvo (mati~no dru{tvo).Svako supsidijarno dru{tvo jednog supsidijarnog dru{tva setako|er smatra supsidijarnim dru{tvom koje je najvi{e mati~nodru{tvo tih dru{tava.
Agencija za nadzor osiguranja Republike Srpske
 (udaljnjem tekstu: Agencija za nadzor RS) je Agencija za nadzor iregulaciju osiguranja u Republici Srpskoj.
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
 (u daljnjemtekstu: Agencija za osiguranje u BiH) je Agencija osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini("Slu`beni glasnik BiH", broj 12/04).^lanak 3.
Djelatnost izravnog osiguranja i reosiguranja
Djelatnost izravnoga osiguranja za pokrivanje rizika koji senalaze u Federaciji mo`e obavljati samo dru{tvo koje je dobiloodobrenje za rad, sukladno odredbama ovoga Zakona. Agencija za nadzor donosi i objavljuje jedan ili vi{e propisa o uvjetima pod kojima potencijalni ugovara~i osiguranja iznimnoBroj 24 Stranica 1538SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 18.4.2005.
 
mogu zaklju~ivati ugovore o osiguranju s dru{tvima koja nisuregistrirana u BiH. Ti se propisi mogu odnositi samo na situacijukada dru{tva iz BiH ne mogu osigurati pokri}e koje potencijalniugovara~ tra`i.Sva dru{tva, osim DUO, mogu obavljati djelatnost reosiguranja, uz odobrenje Agencije za nadzor. Agencija za nadzor nadzirat }e poslove reosiguranja preuzete od dru{tava izFederacije, a naro~ito njihovu solventnost i financijski potencijal za preuzimanje tih rizika, uklju~uju}i ovlasti zabrane dru{tvu za preuzimanje rizika reosiguranja za koje nema dovoljanfinancijski potencijal.Svako dioni~ko dru{tvo koje obavlja isklju~ivo djelatnost reosiguranja je obvezno pribaviti posebno odobrenje odAgencije za nadzor koje pokriva sve vrste reosiguranja. Dru{tva za reosiguranje se osnivaju kao dioni~ka dru{tva koja poslovereosiguranja imaju kao svoj isklju~ivi predmet djelatnosti.Djelatnost reosiguranja pod nadzorom je Agencije za nadzor.Dru{tvima koja posluju u Federaciji ne}e biti odobrenozaklju~enje ugovora o reosiguranju s dru{tvima za reosiguranjekoja nemaju odobrenje za rad izdano u BiH bez prethodnoga odobrenja Agencije za nadzor. Agencija za nadzor ne}e odbitiodobrenje za rad dru{tvima za reosiguranje koja ispunjavajume|unarodno prihvatljive standarde za solidno obavljanjeposlova reosiguranja. Ograni~enje iz ovoga stavka ne}e seprimjenjivati na dru{tva za reosiguranje s odobrenjem za radizdanim u BiH.Me|unarodno prihvatljive standarde za davanje odobrenja za rad dru{tvima za reosiguranje koja nisu registrirana u BiH,donijet }e Agencija za nadzor, uz suglasnost Agencije za osiguranje u BiH, i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH ".Dru{tvo s odobrenjem izdanim u Federaciji ili RS mo`epru`ati reosiguravaju}e pokri}e na cijelom teritoriju BiH. Odredbe ovoga Zakona tako|er se primjenjuju na dru{tva za reosiguranje, osim ukoliko su dru{tva za reosiguranje izuzeta odredbama ovoga Zakona ili ukoliko ova pravila nisu sukladna poslovima reosiguranja. Na dru{tvo za reosiguranje posebno se odnose sljede}eodredbe: –odredbe o davanju odobrenja za rad odre|enim vrstama osiguranja ne odnose se na dru{tva za reosiguranje; –dru{tva za reosiguranje imat }e najve}u marginusolventnosti zahtijevanu za dru{tva; –dru{tva za reosiguranje mogu stvoriti tehni~ke pri~uve,u suradnji s izravnim osiguravateljem, u namjeriizbjegavanja dvostrukoga stvaranja tehni~kih pri~uva;  –ne primjenjuju se odredbe ~iji je temeljni cilj za{tita potro{a~a.^lanak 4.
Mjerodavno pravo za ugovore o osiguranju
Mjerodavno pravo koje se primjenjuje na ugovore oosiguranju koji pokrivaju rizike koji se nalaze u Federacijiodre|uje se sukladno slijede}im odredbama:a)kada je prebivali{te ili sjedi{te osiguranika u Federaciji,mjerodavno pravo za ugovore o osiguranju je pravoFederacije. Iznimno, kada ovaj Zakon to dopu{ta, strane}e mo}i izabrati pravo RS i druge zemlje;b)kada osiguranik nema prebivali{te ili sjedi{te u Federaciji, strane u ugovoru o osiguranju mogu izabrati primjenuprava Federacije, prava RS ili prava zemlje u kojojosiguranik ima prebivali{te ili sjedi{te;c)kada se osiguranik bavi komercijalnom ili industrijskomdjelatno{}u ili samostalno obavlja profesionalnudjelatnost i kada ugovor pokriva dva ili vi{e rizika koji seodnose na te djelatnosti i koji se nalaze u Federaciji i RS idrugim zemljama, sloboda izbora prava mjerodavnog za ugovor pro{iruje se i na prava tih zemalja ili RS, ovisnogdje osiguranik ima prebivali{te ili sjedi{te;d)bez obzira na to~. a), b) i c) stavka 1. ovoga ~lanka, kada jerizik koji je obuhva}en ugovorom ograni~en na doga|ajekoji se doga|aju u RS, strane uvijek mogu odabrati pravoRS;e)~injenica da su u slu~ajevima opisanim u to~. a) ili c)stavka 1. ovoga ~lanka strane odabrale pravo koje nijepravo Federacije, ne isklju~uje primjenu obveznihpravnih propisa dr`ave ili entiteta kada su svi ostali~initelji relevantni za situaciju u vrijeme izbora mjerodavnog prava povezani s njima;f)izbor koji se spominje u prethodnim to~kama stavka 1.ovoga ~lanka mora biti izra`en ili prikazan sa sigurno{}u u uvjetima ugovora ili okolnostima slu~aja. Ukoliko to nijeslu~aj ili ako se ne provede nikakav izbor, na ugovor seprimijenjuje pravo entiteta ili dr`ave s kojim je taj ugovor najbli`e povezan, sukladno ovome ~lanku. Iznimno, na poseban dio ugovora koji je bli`e povezan s nekomdrugom zemljom ili entitetom, kako je predvi|eno urelevantnim to~kama stavka 1. ovoga ~lanka, mo`e seiznimno primijeniti pravo te zemlje ili entiteta. Postojioboriva pretpostavka da je ugovor najbli`e povezan sa zemljom ili entitetom u kojem se nalazi rizik.Nijedna odredba ovoga ~lanka ne ograni~ava primjenuobveznih odredaba prava Federacije, bez obzira na pravo koje seprimjenjuje na ugovor.Prije zaklju~enja ugovora o osiguranju dru{tvo }e obavijestiti osiguranika o mjerodavnom pravu koje je vrijede}e za ugovor kada strane nemaju slobodan izbor, ili o ~injenici da strane imajuslobodu izbora mjerodavnog prava te o pravu ~iju primjenuosiguravatelj predla`e. U slu~aju zaklju~enja ugovora o osiguranju za obveznoosiguranje koje je predvi|eno pravom Federacije, taj ugovor podlije`e pravu Federacije.U slu~aju kada je obvezno osiguranje propisano samopravom Federacije, ako se pojavi nesuglasje izme|u prava RS ukojoj se nalazi rizik i prava Federacije, primjenjivat }e se pravoFederacije.Ako ugovor o obveznom osiguranju propisan pravomFederacije pokriva rizike u BiH pravila obveznog prava Federacije isklju~ivo se primjenjuju.1.2. NADZOR PRIVATNOG OSIGURANJA - AGENCIJA ZA NADZOR ^lanak 5.
Osnivanje, sta tus i sjedi{te Agencije za nadzor
Ovim Zakonom Ured za nadzor dru{tava za osiguranje uFederaciji BiH prerasta u Agenciju za nadzor.Agencija za nadzor je samostalna i neovisna neprofitna institucija Federacije koja za svoj rad odgovara Vladi FederacijeBosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije).Agencija za nadzor ima svojstvo pravne osobe.Sjedi{te Agencije za nadzor je u Sarajevu. Agencija za nadzor ima pe~at. Pe~at Agencije za nadzor sadr`i naziv Agencije za nadzor i grb Federacije.^lanak 6.
Ciljevi i zada}e Agencije za nadzor
Agencija za nadzor ima regulatornu i nadzornu zada}u, sciljem za{tite osiguranika i osiguravatelja na dobrobit industrijeosiguranja.U izvr{enju svojih zada}a Agencija za nadzor djeluje na na~in koji je najpogodniji za ispunjenje regulatornih ciljeva Agencije za nadzor. Regulatorni ciljevi su naro~ito: –nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata izpodru~ja osiguranja i drugih propisa; –regulacija rada dru{tava i posrednika u osiguranju; –stvaranje povjerenja na tr`i{tu u poslove osiguranja; –spre~avanje financijskog kriminala, bilo zabranomobavljanja poslova osiguranja koji su u suprotnosti sovim Zakonom ili poslova u dijelu u kojem bi dru{tva uFederaciji mogla biti iskori{tena u svrhe koje supovezane s financijskim kriminalom; –naobrazba o koristima i rizicima koji su povezani srazli~itim vrstama ne`ivotnog i `ivotnog osiguranja iostalim ulaganjima u Federaciji, kao i pru`anjeodgovaraju}ih obavijesti i savjeta; –savjetovanje i za{tita potro{a~a, sukladno prirodi uklju -~enih rizika i stupnju iskustva i stru~no{}u potro{a~a.Ponedjeljak, 18.4.2005.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 Stranica 1539

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->