Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službene novine FBiH [godina 17, broj 36 djelimičan; 16.6.2010]

Službene novine FBiH [godina 17, broj 36 djelimičan; 16.6.2010]

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Tiskarnica
Službene novine FBiH [godina 17, broj 36 djelimičan; 16.6.2010]
Službene novine FBiH [godina 17, broj 36 djelimičan; 16.6.2010]

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 26, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2014

pdf

text

original

 
Srijeda, 16.6.2010.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 36
 – 
 Strana 15
Omladinska udru`ewa i wegovi ~lanovi ne smiju se bavitiaktivnostima kojima se na bilo koji na~in raspiruje govormr`we, {iri netolerancija, ksenofobija ili rasizam, ilivr{i diskriminacija bilo koga po bilo kojoj osnovi.^lan 34.Mladi i omladinska udru`ewa ostvaruju svoja prava iobaveze u oblasti me|unarodne saradwe samostalno ili prekokrovnih udru`ewa mladih Federacije.^lan 35.Omladinska udru`ewa, dva ili vi{e wih, u slu~aju dazajedni~ki predla`u projekat za mlade organu vlasti na bilokomnivou, obavezni su projektom urediti podjelu me|usobneodgovornosti.^lan 36.Korisnici sredstava iz dijela buxeta koji se odnosi napitawa mladih du`ni su dostaviti izvje{taj nadle`nomorganu o namjenskomutro{ku odobrenih sredstava, najkasnije 30 danaprema wihovomutro{ku.Nadle`ni or gan koji je odobrio kori{}ewe sredstava nanivou Federacije, kantona, grada i op{tine vr{i}e i kontrolu utro{ka sredstava.
VIII
. VIJE]A MLADIH^lan 37.Vije}e mladih op{tine osniva vi{e od 50% omladinskihudru`ewa, ali najmawe tri udru`ewa sa popisa koji se vodi kodnadle`nog odjela za mlade op{tine.Vije}a mladih op{tina iz vi{e od 50% op{tina togkantona, osnivaju vije}e mladih kantona.Vije}a mladih kantona iz vi{e od 50% kantona, osnivajuVije}e mladih Federacije.Omladinska udru`ewa koja ~ine vije}e mladihregistrova}e ga kao udru`ewe u skladu sa zakonomi propisima.^lan 38.Registrovano vije}e mladih ima obavezu djelovawa na ja~awu ukqu~ewa mladih u dru{tveni `ivot zajednice iwihovominformisawu.Vije}e mladih ima pravo i obavezu da legitimnopredstavqa i zastupa interese udru`ewa koja su ga osnovala naodgovaraju}emnivou vlasti.Vije}e mladih bi}e direktno ukqu~eno u proces izrade isprovo|ewa strategija prema mladima na odgovaraju}emnivousa ciqemdoprino{ewa usvajawu i sprovo|ewu politike premamladima i programa djelovawa za mlade koji najvi{eodgovaraju potrebama i pitawima mladih.Vije}e mladih bavi}e se sprovo|ewem zajedni~kihprojekata mladih u Federaciji te ~lanstva i u~e{}a, odnosnopredstavqawa pitawa mladih na vi{emnivou i name|unarodnomplanu.Vije}e mladih bavi}e se i politikama koje se posrednodoti~u mladih i koje uti~u na op{ti razvoj i prosperitet teop{tu dru{tvenu dobrobit, kao i svimostalimpitawima kojase posredno odnose na mlade.Vije}e mladih op{tine ili kantona ili Federacije uskladu sa stavom2. ovog ~lana delegira}e svoje predstavnike/ce u stru~na radna tijela i komisije na odgovaraju}emnivouvlasti.^lan 39.Rad vije}a mladih je javan.Javnost u radu se ostvaruje na na~in utvr|en Statutom.
IX
. KAZNENE ODREDBE^lan 40.Nov~anomkaznomza prekr{aj u iznosu od 1.500,00 KM do15.000,00 KM bi}e ka`weno pravno lice ako:1.u radu sa mladima i aktivnostima sa mladima kr{iUstav, zakon i me|unarodne poveqe i konvencije koje seti~u prava mladih te qudskih prava suprotno ~lanu 10.ovoga zakona;2.omladinsko udru`ewe se bavi aktivnostima kojima se na bilo koji na~in raspiruje govor mr`we, {irinetolerancija, ksenofobija, rasizamili vr{idiskriminacija bilo koga po bilo kojoj osnovi suprotno~lanu 33. stav 2. ovoga zakona;3.organi vlasti ne obezbijede minimummjera na planurada sa mladima i omladinskih aktivnosti, kao imehanizme i kapacitete u smislu ovoga zakona, a u skladu sa ~lanom14.;4.op{tinski i gradski nivo vlasti ne odredi samostalnoslu`benika/icu za pitawa mladih koji/a obavqajuzadatke u smislu ovoga zakona, odnosno kantonalni nivovlasti ne odredi samostalno slu`benika/icu ili odjelza mlade pri ministarstvu koje obavqa zadatke u smisluovoga zakona, a u skladu sa ~lanom12. st. 1. i 2. ovogazakona.Za prekr{aje iz ta~. od 1. do 4. ovoga ~lana bi}e ka`weno iodgovorno lice u pravnomlicu nov~anomkaznomod 200,00 KMdo 3.000,00 KM.Za prekr{aje iz ta~. od 1. do 4. ovog zakona bi}e ka`weno ifizi~ko lice nov~anomkaznomod 150,00 KM do 1.500,00 KM.
X
. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE^lan 41.Prava mladog lica, navedena u drugimzakonima imajuprednost nad pravima u ovomzakonu, koja se odnose naobrazovawe, ispravnu brigu za dobrobit wegovog/wenogfizi~kog i mentalnog zdravqa i bezbjednosti u {kolama i nasvimmjestima gdje se obrazuje i boravi, zatimna socijalnu izdravstvenu za{titu mladih, te druga prava koja najvi{ekoriste interesima mladog lica.^lan 42.Nadle`ni organi vlasti Federacije, kantona i op{tinakod programa djelovawa za mlade koji se ti~u zapo{qavawa,stambenog zbriwavawa, obrazovawa u podru~ju informacionih i komunikacionih tehnologija, u~ewa stranih jezika,dokvalifikacije i prekvalifikacije te drugih pitawa gdjeorgani vlasti utvrde da je potrebno, imaju pravo da pro{iredefiniciju starosne dobi mladih iz ~lana 4. ovog zakona donavr{enih 35 godina starosti.^lan 43.Ovaj zakon stu pa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u"Slu`benim novinama Federacije BiH".Predsjedavaju}iDoma narodaParlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}
, s. r.Predsjedavaju}iPredstavni~kog domaParlamenta Federacije BiH
Safet Softi}
, s. r.
647
Na osnovu ~lana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne iHercegovine, donosim
UKAZ
O PROGLA[ENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONAO DRU[TVIMA ZA OSIGURANJE U PRIVATNOMOSIGURANJU
Progla{ava se Zakon o izmjenama Zakona o dru{tvima za osigu ranje u privatnom osiguranju koji je donio Parlament Fede -racije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 28. aprila 2010.godine i na sjednici Doma naroda od 27. maja 2010. godine.Broj 01-02-300/109. juna 2010. godineSarajevoPredsjednica 
Borjana Kri{to
, s. r.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->