Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

I. NHÂN TỐ RỦI RO
1. Rủi ro về kinh tế:
2. Rủi ro về nguyên vật liệu:
3. Rủi ro trong đầu tƣ vùng nguyên liệu:
4. Rủi ro về pháp luật:
5. Rủi ro về giá đƣờng:
6. Các rủi ro khác:
II. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
2. Tổ chức tƣ vấn:
III. CÁC KHÁI NIỆM
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỒ CHỨC NIÊM YẾT
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:
3. Các thông tin cơ bản về Công ty:
4. Cơ cấu tổ chức của Công ty:
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty:
5. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty:
6. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty (31/10/2007):
7. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ:
8. Danh sách Công ty mẹ của tổ chức niêm yết:
9. Danh sách Công ty con của tổ chức niêm yết:
10. Hoạt động kinh doanh:
10.1.Sản lượng sản phẩm:
10.2.Nguyên vật liệu:
10.3.Chi phí sản xuất:
10.4.Trình độ công nghệ và năng lực sản xuất:
10.5.Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:
10.6.Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm:
10.7.Hoạt động marketing:
10.8. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền:
10.9. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết:
11. Phân tích SWOT:
11.1. Điểm mạnh
11.2. Điểm yếu:
11.3. Cơ hội
11.4. Thách thức
12. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất:
13. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành:
13.1. Vị thế của Công ty
13.2. Triển vọng phát triển của ngành
14. Chính sách đối với ngƣời lao động:
15. Chính sách cổ tức:
16. Tình hình hoạt động tài chính:
17. Hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát:
19. Kế hoạch đầu tƣ:
22. Thông tin về những cam kết chƣa thực hiện của tổ chức xin niêm yết:
V. CỔ PHIẾU NIÊM YẾT
1. Loại chứng khoán:
2. Mệnh giá:
5. Giá niêm yết: 30.000 đồng/ cổ phiếu
6. Phƣơng pháp định giá:
7. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với ngƣời nƣớc ngoài:
8. Các loại thuế có liên quan:
VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT
1. Tổ chức niêm yết:
2. Tổ chức kiểm toán:
3. Tố chức tƣ vấn:
VII. PHỤ LỤC
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
080214 SBT Ban Cao Bach Final

080214 SBT Ban Cao Bach Final

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Xuan Hung
Prospectus
Prospectus

More info:

Published by: Xuan Hung on Mar 26, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 41 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 45 to 87 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 91 to 96 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->