Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
16_Aralik 2003

16_Aralik 2003

Ratings: (0)|Views: 330|Likes:
Published by sonmez

More info:

Published by: sonmez on Oct 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/22/2009

pdf

text

original

 
‹çindekiler 
Fiyat:
9.000.000 TL
(KDV ve gönderim ücreti dahil)
Siparifl için:http://abone.vogel.com.tr
CHIP WORKSHOP’da BUAY 
CHIP WorkshopKlasörü
’nüayraçlar›ylabirlikte siparifledebilir vekendi arflivinizioluflturabilirsiniz.
Kesin, biriktirin,kendi arflivinizioluflturun
CHIP Workshop Klasörü
>>>>
Web Programc›l›¤›
Java Applet’leri
Photoshop Serisi
Herkes için Photoshop
Excel Serisi
Menü Haz›rlamak - 2
Flash Serisi
YAZI (TEXT) EFEKTLER‹
ÖZEL SAYI’lar Bayilerde, www.chip.com.tr, www.hepsiburada.com’da
Å
CDyaz›c› testi
Å
205 Dolardan bafllayan DVD yaz›c›lar
Å
CD Klonlamayöntemleri
Å
CDEtiketi haz›rlama
Å
Audio, MP3, Foto¤raf CD’si yazma
Å
Film kopyalama
Å
Yaz›labilir CD’lerin teknik ayr›nt›lar›...
Å
Çekim
Å
Rötufllama
Å
Bask›
Å
TEST: 45 dijital foto¤raf makinesi
Å
Sat›nalma dan›flman›
Å
Benzersiz Plug-in efektleri
Å
TV’nizde foto¤raf gösterisi
Å
Profesyonel çekim için foto¤raf kursu
Å
Portre, Sualt›, Do¤a, Ürün çekimyöntemleri...
 
Web Programc›l›¤›
88
CHIP
Workshop
>>
eçen say›m›zda Java programlamadiline bir girifl yapm›fl ve ilk Javaprogram›n›z› denemifltik. Bu ay iseweb taray›c›da da çal›flabilen Java program-lar› olan applet’leri tan›yacak, applet’lerinsayfalar›m›za ne gibi ek ifllevler katabilece¤ihakk›nda fikir sahibi olaca¤›z.
Applet nedir?
Applet’ler web taray›c›s› penceresi içindeçal›flabilen özel s›n›f Java programlar›d›r.Temelde program mant›¤›nda hemen hiçbir de¤ifliklik olmamas›na karfl›n applet’le-rin formlar› farkl›l›k gösterir. Applet’ler dedi¤er Java programlar› gibi .class uzant›l›derlenmifl dosyalard›r. Bu dosyalar HTMLsayfalar›na belli bir tak› yard›m›yla eklenir-ler. Web sayfas›n›n kodunda bir applet ekle-me tak›s› varsa, sayfay› istemciye gönderensunucu, sayfan›n ihtiyac› olan resim, sesdosyas› gibi di¤er dosyalarla birlikte appletdosyas›n› da gönderir. HTML sayfas›n› yo-rumlayan taray›c› ise Java programlar›n› yo-rumlayan JVM (Java Sanal Makinesi) saye-sinde applet class dosyas›n› çal›flt›rarak,web sayfas›nda kendisi için ayr›lm›fl alaniçerisinde ekrana getirir.Applet’ler web taray›c›s›nda lokal olarakçal›flabilen Java programlar›d›r.Elbette her tür Java program›n› appletolarak da yazabilece¤inizi söylemek birazzor. Bunun bafll›ca sebebi applet’lerin baz›s›n›rlamalara sahip olmas›d›r. Applet’lerinistemci bilgisayar›na yüklenip çal›flabilme-sinin getirebilece¤i olas› güvenlik sorunlar›-n› kökünden halletmek için, di¤er Java uy-gulamalar›nda olmay›p sadece applet’lereözgü olan baz› k›s›tlamalar vard›r.Applet’ler çal›flt›klar› istemci bilgisayar›ndosya sistemini okuyamaz, dosyalar› kopya-layamaz, silemezler ya da yenisini ekleye-mezler, geldikleri sunucunun haricinde biristasyon ile a¤ ba¤lant›s› kuramaz, bilgisa- yar›n›zda bir program› çal›flt›ramazlar. Aksiolsayd›, içinde ne oldu¤unu bilmedi¤imizclass dosyalar› hergün web sayfalar›yla bil-gisayar›m›za yüklenip iste¤imiz d›fl›ndadosyalar›m›z› silebilir ya da okuyarak casus-luk yapabilirlerdi.
Applet’lerin k›s›tlamalar›:
3
Applet’ler çal›flt›klar› istemci bilgisayar›ndosya sistemini okuyamazlar
3
Dosyalar› kopyalayamaz, silemezler ya da yenisini ekleyemezler
3
Geldikleri sunucunun haricinde bir istas- yon ile a¤ ba¤lant›s› kuramazlar
3
Bilgisayar›n›zda bir program› çal›flt›ra-mazlar.
Basit bir applet yazal›m
Geçen say›m›zda komut sat›r›na bir fleyler yazd›ran ilk Java program›m›z› yazm›flt›k.Bu sefer de basit applet’imiz taray›c› ekran›-na bir fleyler yazd›racak. Böylelikle kendi ba-fl›na çal›flabilen bir Java aplikasyon progra-m›yla bir applet yazma aras›ndaki fark› kar-fl›laflt›rma yaparak gözlemleyebilirsiniz.Editörünüzde bofl bir sayfa aç›n, afla¤›da-ki kodlar› yaz›p MerhabaApplet.java ad›ylakaydedin.
<<<<
 Java diliyle oluflturulacak programlardan ille de kendi bafl›na çal›flabilen (stand-alone) uygulamalar olarak faydalanmak zorunda de¤ilsiniz. Applet formundaoluflturulacak Java programlar›n› web sayfalar›n›zda da kullanabilirsiniz.
    ✂
 Java Applet’leri  Java Applet’leri 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->