Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
18_Subat 2004

18_Subat 2004

Ratings: (0)|Views: 44|Likes:
Published by sonmez

More info:

Published by: sonmez on Oct 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2012

pdf

text

original

 
‹çindekiler 
Fiyat:
9.000.000 TL
(KDV ve gönderim ücreti dahil)
Siparifl için:http://abone.vogel.com.tr
CHIP WORKSHOP’da BUAY 
CHIP WorkshopKlasörü
’nüayraçlar›ylabirlikte siparifledebilir vekendi arflivinizioluflturabilirsiniz.
Kesin, biriktirin,kendi arflivinizioluflturun
CHIP Workshop Klasörü
>>>>
Web Programc›l›¤›
Flash uygulamalar›ndakayan metinler
Excel Serisi
EXCEL’in sihirli vesihirbazl› dünyas›
Flash Serisi
FLASH MX 2004
Photoshop Serisi
Herkes için Photoshop
ÖZEL SAYI’lar Bayilerde, www.chip.com.tr, www.hepsiburada.com’da
Å
CDyaz›c› testi
Å
205 Dolardan bafllayan DVD yaz›c›lar
Å
CD Klonlamayöntemleri
Å
CDEtiketi haz›rlama
Å
Audio, MP3, Foto¤raf CD’si yazma
Å
Film kopyalama
Å
Yaz›labilir CD’lerin teknik ayr›nt›lar›...
Å
Çekim
Å
Rötufllama
Å
Bask›
Å
TEST: 45 dijital foto¤raf makinesi
Å
Sat›nalma dan›flman›
Å
Benzersiz Plug-in efektleri
Å
TV’nizde foto¤raf gösterisi
Å
Profesyonel çekim için foto¤raf kursu
Å
Portre, Sualt›, Do¤a, Ürün çekimyöntemleri...
 
Web Programc›l›¤›
100
CHIP
Workshop
>>
lash’in sadece HTML sayfan›z›n bir köflesinde dönüp durananimasyon ya da banner’lar için kullan›ld›¤› dönemler geridekald›. Öyle ki, art›k tamam› Flash kullan›larak yap›lan dinamikiçerikli Flash sitelerini web’de görebilmekteyiz. Bunda en büyük pay,flüphesiz Flash’a ihtiyac› olan dinamizm ve etkileflimlili¤i katan Acti-onScript’in. Art›k Flash siteleri veritaban›, harici metin ya da XMLdosyalar›ndan içeriklerini okuyabilir hale geldiler.Bu ayki atölyemizde Flash sayfalar›n›z için kayd›r›labilir metinler yapabilmeyi ve bunlar› harici metin dosyalar›ndan okutabilmeyi gö-rece¤iz.
Kayd›r›labilir metinler
Baz› durumlarda sayfan›za koyaca¤›n›z metinsel içerik sayfan›z›ntasar›m›nda ay›rd›¤›n›z boflluktan daha fazla yer kaplar. Bu durum-da ya içeri¤inizi farkl› say›daki ad›mlara bölmeniz ya da kayd›r›labi-lir metinler halinde sunman›z gerekir. Klasik HTML sayfalar› ve fra-me’ler için, uzun metinler sorun de¤ildir. Zira HTML taray›c›lar› ön-tan›ml› (varsay›lan) olarak gereken boyutlarda bir kayd›rma çubu-¤unu sayfan›n yan›na veya alt›na yerlefltiriverir.Ancak Flash için durum (en az›ndan flimdilik) böyle de¤ildir.Flash’ta kayd›r›labilir metin kurgusu oluflturmak için temelde iki yöntem mevcuttur. Birincisi maskelemeyi kullanarak içerikleri birkatmana yerlefltirmek,katman› zaman çubu-¤unu ya da ActionSc-ript kullanarak kayd›r-mak ki bunun içinmetninizin uzunlu¤u-nu bilmeniz ya da ölç-meniz gerekir. Haricidosyalardan yüklene-cek içerikler için bu se-çenek biraz kullan›fl-s›zd›r. Çünkü dinamikiçeriklerin boyutlar›de¤iflkenlik gösterebi-lirler, bu bak›mdanmetinlerin ne kadaruzun olaca¤›n› ço¤u zaman bilemezsiniz.‹kinci ve bu atölyemizde baflvuraca¤›m›z yöntem olan “Çok sat›r-l› metin alan›” ise dinamik içeriklerde kullan›ma daha uygun bir se-çenektir. Bu yöntemin bir baflka avantaj› ise Flash içinde görünecekolan metinlerin di¤er Flash yaz›lar› gibi antialias olmay›p daha kes-kin ve okunakl› görünmeleridir.Bu yöntemin dezavantaj olarak say›labilecek özellikleri ise met-nin piksel piksel yerine sat›r sat›r kaymas› ve her seferinde sat›r›kayd›rmak için yukar› ya da afla¤› ok iflaretine t›klamay› gerektirme-sidir. Ancak bu t›klama ifllemine kullanaca¤›m›z döngü movieclip’leriyle bir çözüm bulaca¤›z.fiimdi uygulamam›za geçelim. Uygulamam›za bafllamak için
<<<<
Flash sitelerinde s›kça görmeye al›flt›¤›m›z kayd›r›labilir metinlerin nas›l yap›ld›¤›n›, hatta Flash filminiziçindeki yaz›lar› filminizde hiçbir de¤ifliklik yapmadan sadece metin dosyas›ndan de¤ifltirerek nas›l kullanabilece¤inizi merak ediyorsan›z, bu ayki konumuz sizin için.
    ✂
Flash uygulamalar›ndakayan metinler 
Bu yöntemi kullanan sitelerden biri

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->