Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
20_Nisan 2004

20_Nisan 2004

Ratings:
(0)
|Views: 11|Likes:
Published by sonmez

More info:

Published by: sonmez on Oct 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2009

pdf

text

original

 
‹çindekiler 
Fiyat:
9.000.000 TL
(KDV ve gönderim ücreti dahil)
Siparifl için:http://abone.vogel.com.tr
CHIP WORKSHOP’da BUAY 
CHIP WorkshopKlasörü
’nüayraçlar›ylabirlikte siparifledebilir vekendi arflivinizioluflturabilirsiniz.
Kesin, biriktirin,kendi arflivinizioluflturun
CHIP Workshop Klasörü
>>>>
Web Programc›l›¤›
<IFRAME> Tak›s› ve
web sitenizdeiframe’lerden faydalanman›n yollar›
Excel Serisi
Excel’i do¤ru tan›mlamak
Photoshop Serisi
Herkes ‹çin Photoshop
 
Web Programc›l›¤›
110
CHIP
Workshop
>>
eçen say›m›zdaki frame’ler konusundan sonra bu ay da if-rame’leri ele alal›m istedik. Zira iframe’ler deneyimsiz webtasar›mc› ve gelifltiricilerinin en çok sorduklar› konular›nbafl›nda geliyor. Geçti¤imiz say›da da üzerinde durdu¤umuz üzereframe’lerden sadece ekran› farkl› sayfalara bölen bir tak› olarak fay-dalanmaktan öte, JavaScript yard›m›yla birbirleriyle etkileflime ge-çebilen sayfalar oluflturmakta ve bunlar› kontrol etmekte faydalan-m›flt›k. Iframe’ler için de durum farkl› de¤il asl›nda. Bu atölyemizdehem iframe’leri kullanmay› ö¤renecek hem de sadece <IFRAME> ta-k›s›n› kullanmaktan öte bu elemanlardan nas›l faydalanabilece¤i-mizin imkanlar›na göz ataca¤›z.Iframe’leri temelde frame’ler gibi düflünebiliriz. Fark flu: Fra-me’ler farkl› sayfalar› göstermek için penceremizi yatay ve dikey çiz-gilerle bölerken, iframe’ler farkl› sayfalar›, dikdörtgenle çevrelenenbir kutu içinde gösterirler. Boyutlar›n› ve farkl› özelliklerini kontroledebilece¤imiz bir dikdörtgen içerisinde farkl› bir sayfa içeri¤i gös-terebilmeyi, iframe’leri hiç kullanmam›fl olanlar bile ilgiyle karfl›la- yacaklard›r san›r›m.Gelelim iframe’i sayfam›zda nas›l oluflturaca¤›m›za. Bunun için<IFRAME> tak›s›n› kullan›yoruz. Tak›n›n kullan›m› çok basit. Gere-ken ayarlar› ise tak›n›n sahip oldu¤u özniteliklerle yap›yorsunuz.Afla¤›daki örnek, basit bir iframe uygulamas›n› gösteriyor.
Iframe kullanan sayfa
Sayfa.html
<html><head><title></title></head><body leftmargin="0" topmargin="0" marginheight="0"
p
marginwidth="0" bgcolor="#cccccc">
Normal sayfam›z...
<br><br><iframe align="center" frameborder="1" height="200" width="450"scrolling="Auto" src="harici.html"></iframe></body></html>
Iframe’de görünecek sayfa
Harici.html
<html><head><title></title></head><body leftmargin="0" topmargin="0" marginheight="0"
p
marginwidth="0" bgcolor="#ffffff">
<<<<
Frame’lerin kullan›fll› bir türevi olan iframe’lerle web sitenize kullan›fll› özellikler katabilirsiniz.
    ✂
<IFRAME> Tak›s›
ve web sitenizdeiframe’lerden faydalanman›n yollar›
‹kinci sayfam›z birincinin içindeki iframe’de görünüyor

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->